Bloemschikken

In alle kerken en ook in de kerk van Wirdum zijn heel veel vrijwilligers actief. Het werk dat zij verzetten wordt zeer gewaardeerd. Zo zorgen de bloemschiksters iedere zondag voor bloemen bij de kerkdienst. En in de 40-dagentijd is het extra druk. Iedere zondag van deze tijd wordt een liturgisch bloemstuk gemaakt. Op de 3e zondag van de 40-dagentijd zag uw fotograaf kans om vijf van de zeven vrijwilligers op de foto te zetten…

Uitgewist!!

In ons kerkblad “Op é Hichte” wordt iedere maand ook een redactioneel artikel op genomen. Hieronder het artikel van maart 2023.

De afgelopen weken werd op de tv de vierdelige documentaireserie “Onze man bij de taliban” uitgezonden. Daarin werd de kijker een beeld getoond van het leven van de bevolking van Afghanistan. Journalist Thomas Erdbrink liet zien, hoe het leven van de mensen er uitziet na het overhaaste vertrek van de Amerikanen – en in hun spoor andere westerse landen. De positie van vrouwen staat in de documentaire centraal. Aan het woord komen gewone mannen, vrouwen en meisjes, maar ook talibanleiders en -strijders. Voor de taliban is hun uitleg van de sharia – “de wet van God” of “de islamitische wet” – de enig juiste. De toepassing ervan heeft desastreuse gevolgen. Met een beroep op Gods wil worden vrouwen steeds meer uit het openbare leven verbannen en thuis opgesloten. Lees verder

Zie je de kloof of wil je de brug ook zien

Zondag 12 maart om 9.30 uur ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Dit was de 3e zondag van de 40dagentijd en in deze dienst was er ook aandacht zijn voor de biddag voor gewas en arbeid.

Samen zongen wij en luisterden  naar de lezing uit Johannes 4 vers 1 tot 42. Dit ging over de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw bij de put. Die Samaritaanse vrouw vroeg hij om water.  In de preek herinnerde de dominee ons aan de ‘Kom in de kring’ bijeenkomst van jeugd en ouders in de voormalige Arke. Ook daar wordt gesproken over ons hier in de kerk. En er zijn de mensen die thuis meekijken en luisteren. Zo zijn wij samen één gemeente op meer plaatsen.  

De ontmoeting tussen Jezus en de vrouw bij de put laat zien hoe Jezus kloven overbrugt en scheidslijnen weet uit te vegen. De vrouw lijkt sterk maar is ook kwetsbaar. En geldt dat ook niet voor ons. Iemand kan sterk lijken maar heeft vast ook zijn kwetsbare kanten. Jezus was al bij de bron en was vermoeid. Daar gaat hij in gesprek met de vrouw. Ze wordt gehoord. De kloven wordt geslecht over ‘wat niet zo hoort’ heen!  Een brug tussen man en vrouw zijn, tussen de Samaritaan en Jood, tussen wie vrienden en vreemden zijn etc. 

De hele dienst (en preek) kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. De overige zon-dagboeken staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-03-12-derde-zondag-in-de-veertigdagentijd-liturgie

Collectes: De 1e collecte voor Binnenlands Diaconaat. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-binnenlands-diaconaat-nederland-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Cultureel conservatisme

In ons kerkblad “Op é Hichte” wordt iedere maand ook een column op genomen. Hieronder de column van maart 2023 geschreven door Michel Viersen.

Lang geleden alweer volgde ik colleges cultuurfilosofie in het kader van m’n opleiding tot leraar maatschappijleer. Net uit de schoolbankjes van de middelbare school, groen als gras en nauwelijks nog wat van de wereld gezien te hebben, ging er een wereld voor mij open. Cultuur was toch schouwburg en boeken? Maar wat bleek? Cultuur was alles wat tussen de mens en de natuur in stond. Van tandenborstel tot spijkerbroek, van het gebruik van toiletpapier tot het lezen van de krant. Zo ook de mobiele telefoon.

De mens is namelijk van nature onaf. Vanaf het moment dat hij geboren wordt heeft hij hulp van anderen en met name van hulpmiddelen nodig om zich staande te kunnen houden in een voor hem vijandig gezinde wereld. Dieren hebben dat niet. Zij zijn van hun geboorte af aan aangepast aan hun natuurlijke leefomgeving wat hun overlevingskansen behoorlijk vergroot. De mens moet zich maar met kunst en vliegwerk staande zien te houden.

Daarin is de mens zeer succesvol gebleken. Zo langzamerhand heeft hij een indrukwekkend arsenaal aan ‘werktuigen’ ontwikkeld om de natuur zijn wil op te leggen en gezien de aard van de mens zal dat blijven doorgaan. Omdat er een noodzaak toe is en omdat het domweg kan. Lees verder

Al wat gedaan wordt uit liefde blijft bestaan

Op zondag 5 maart ging Ds Ulbe Tjallingii uit Bitgum voor in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Het is de tweede zondag van de 40-dagentijd. En daarbij werd er gelezen uit Exodus 24 vers 12-18. Dit gaat over Mozes die de berg opging om God te ontmoeten. En we lazen uit Johannes 4 vers 5-26. Jezus die de Samaritaanse vrouw ontmoet bij de put. Hij vraagt haar om water. Een ontmoeting die bijzonder is zoals de vrouw zelf ook opmerkt. Joden gaan immers niet om met Samaritanen. Maar Jezus praat met haar zonder oordeel. Deze situatie is een eerbetoon aan gewone goede mensen die goede dingen doen in normale en abnormale omstandigheden. Denk maar aan de ‘witte helmen’, de mantelzorgers, de vrijwilligers in het hospice… Ze doen hun werk met toewijding. Ethiek is niet alleen weten wat goed is maar ook het goede onderdeel te laten zijn van je leven. Heb God lief is het eerste gebod. Het tweede is om de vreemdeling lief te hebben, zonder oordeel en gelijkwaardig.

Na de dienst was er tijd om elkaar te ontmoeten en stond de koffie met cake klaar.

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-03-05 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie: Voorjaarszending in Palestina. Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-palestina-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 37489 23 t.n.v. Zending Miss.Commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Palestina.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Richtlijnen om te leven…

Op deze eerste zondag van de 40dagentijd ging da Netty de Jong-Wiersema voor in de kerkdienst in Wirdum.

In deze dienst werd gelezen uit Deuteronomium 6 vers 4-14. Deze lezing ging over het moment dat het volk na 40 jaar bijna het beloofde land binnen gaat. Mozes geeft ze nog een aantal geboden mee. Die kunnen helpen om God niet te vergeten. De 2e lezing was uit Mattheüs 4 vers 1-11. Dit gaat over Jezus die 40 dagen de woestijn in gaat om te vasten en bidden. Vervolgens wordt hij op de proef gesteld door de duivel. Jezus weerstaat die beproevingen. In de preek werd aangegeven dat de gelovigen in de minderheid zijn in Nederland. Dan wordt ook wel op gemerkt dat dit ook een bevrijding kan zijn. Maar klopt dat wel? Wat is dan de zin van het leven, welk houvast en verbondenheid heb je dan? Na 40 dagen vasten in de woestijn kreeg Jezus voorstellen die we allemaal herkennen. Wie wil geen eten, macht etc. En toch ging Jezus daar niet op in en haalde de reden daarvoor uit de schrift. En ook Jezus liet zien dat hij niet zonder de Vader in de Hemel kon.

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-02-26 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie: Zending in Zambia. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-zambia-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 37489 23 t.n.v. Zending Miss.Commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zambia.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de eigen gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.