Kies voor het leven…

Op 04 oktober ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk.

“Kies voor het leven” Daarmee begon de preek op deze Israël-zondag. Kiezen voor het leven is niet eenvoudig. Het is geen “fast food” maar “slow food!”. En daarover gaf ze meer uitleg in de preek.

De hele dienst kunt u beluisteren. Over enige tijd komt het zon-dagboek van deze dienst op deze website te staan. Hierbij een foto impressie:

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-10-04 Liturgie
Het zon-dagboek staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Toelichting 1e collecte: Israel zondag Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning  op de Joodse wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods- christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie en gespreksmaterialen,ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk en Israël onderweg en het internetproducties.
Uw steun via deze collecte maakt al deze activiteiten mogelijk

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan dan kunt u de bijdrage ook storten op het banknummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie met vermelding : ‘Vredesweek’.

De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 04 oktober 2020.

Klokken luidden voor 500 minderjarige vluchtelingen

Vanmorgen om half tien ‘s ochtends luidden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag en in heel Nederland acht minuten en 20 seconden.

Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland zou moeten opnemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (www.500kinderen.nl).

Dinsdag om half tien overhandigen 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, de petitie aan de woordvoerders Asiel & Migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie wordt gesteund door 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalige onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Waken
Ds. Derk Stegeman van de Protestantse Kerk Den Haag: “We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen. Na het aanbieden van de petitie willen we vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken ook een wake houden voor de #500kinderen. Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren: iedereen, christelijk, anders religieus of niet-religieus kan eraan meedoen en wakker blijven, waken. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!”

God fan fier en hein, ús Heit….

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme
ûnder ús sa faak ûntwijd
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein, ús heit,
sûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

Vergeving

Vanmorgen was ds. H.J. de Groot uit Burgum onze gastpredikant. Het ging in de dienst over “vergeven”. Hoe gemakkelijk is dat? En is daar berouw voor nodig van degene die iemand anders iets heeft aangedaan? En dan er ook nog zoiets als goedkope vergeving. Wat zegt de Bijbel over al die dingen? Het verhaal van David, die op de vlucht voor koning Saul een uitgelezen kans kreeg om de laatste te doden maar dat niet deed, speelde in de overdenking een rol. De overdenking werd ondersteund door prachtige beelden.
Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-Dagboek dat binnenkort op deze website verschijnt.

Het zon-dagboek is inmiddels op deze website gezet. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Voorbereiding van een dienst

In deze coronatijden is het voorbereiden van een kerkdienst nog een hele klus. De meest actuele richtlijnen werden daarvoor bekeken, het eigen gebruikersreglement uitgevoerd en de ‘anderhalvemeter’ berekend.  Een kleine impressie van de voorbereidingen en gang van zaken voor de startzondag.

Met dank voor de inzet van de commissie en kerkenraad!!

HET GOEDE LEVEN

Dat was het thema van de startdienst van het nieuwe kerkelijke seizoen in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum.

Voor het eerst in al deze eeuwen moesten wij ons aanmelden voor deze kerkdienst. En wat is het mooi om bij elkaar te zijn. Ook deze keer verwelkomd met koffie, thee of frisdrank.

Da Wiebrig de Boer zingt in deze dienst en wij neuriën mee.. we luisteren naar de boodschap van hoop, de waarschuwing uit de Bijbel om geen kwaad te spreken en wij horen dat de 10 geboden geen dreigement zijn maar wel 10 regels waardoor het ‘Goed Leven is’.

We konden genieten van foto’s die waren ingestuurd en die het goede leven laten zien. (Deze foto’s staan ook in de liturgie van deze dienst)  Na de dienst was er er gelegenheid om buiten met elkaar na te praten en koffie te drinken. En… wij kregen een knapzak mee met een inhoud die bij het goede leven hoort.

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-09-20 da Wiebrig de Boer – Romkema   Let op: Met prachtige ingestuurde foto’s over “het Goede Leven”.
Het zon-dagboek staat inmiddels:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Collecte’s
De 1e collecte is Kerk In Actie. Deze keer speciaal voor de kinderen in de vluchtelingopvangkampen in Griekenland.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Bent u niet aanwezig in de kerk maar wilt u wel bijdragen aan de 1e collecte? Maak dan uw bijdrage over op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending PKN Wirdum eo

De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 30 augustus.

En de inhoud van de knapzak:

Bericht van de kerkenraad

Maandag 14 september waren we weer als voltallige kerkenraad bijeen met een volle agenda. We constateren dat door de corona-maatregelen de bespreekpunten behoorlijk aan ingewikkeldheid hebben toegenomen.

Twee pittige agendapunten waren (en zijn!) het zingen in de kerk en de avondmaalsviering. Daarnaast willen we beginnen met de nieuwe ronde ambtsdragersverkiezingen.

  • Wat betreft het zingen in de kerk: we moeten helaas constateren dat we als kerk weliswaar ruim zijn, maar met onze kerkinhoud ook een stevig ventilatiesysteem moeten hebben om in ons gebouw veilig te kunnen zingen (minder dan 3000m3). Alle kerkenraadsleden zijn het er unaniem over eens dat we graag weer willen zingen, al was het maar één lied en bijvoorbeeld aan het einde van de dienst. We weten dat er mensen zijn die thuis zullen blijven als we wel gaan zingen en dat er mensen thuisblijven omdat we niet zingen. We weten ook van gemeenten waar in kerken van vergelijkbare grootte wel (een enkel lied) wordt gezongen. We hebben deze week navraag bij het RIVM gedaan en op basis van de gegevens van ons gebouw mogen we niet zingen. Ook niet één enkel lied, helaas.

Lees verder

Kwetsbaar.

Op de morgen van de 13e september kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst.

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. Ze vervolgde haar preekreeks over de brief van Jacobus. Deze zondag over Jakobus 4: 13 t/m 5: 11. Dat gaat onder andere over onze kwetsbaarheid. We maken plannen voor de toekomst maar weten niet hoe het morgen zal zijn…  U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren en binnenkort zal van deze dienst het zon-dagboek verschijnen.

 

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-09-13 Kerkdienst St Martinuskerk Wirdum – LITURGIE
Het zon-dagboek staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Toelichting 1e collecte                                                                                               Collecte Jeugdwerk (JOP) Nederland.                                                          Kliederkerk geeft hoop.  Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop. Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm kerk-zijn de weg naar haar kerk weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet gelovig. Kinderen, ouders, opa’s, pakes, oma’s en beppes maken dankzij Kliederkerk kennis met de Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Zie ook: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/kliederkerk-geeft-hoop

Steun deze collecte om de Kliederkerk te laten groeien.

Bent u niet aanwezig in de kerk maar wilt u wel bijdragen? Maak dan uw bijdrage over op: NL90 RABO 01488 2276 27 Diaconie PKN Wirdum eo onder vermelding: JOP.
De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan  overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 30 augustus.