Dodenherdenking 2022

Betinke is it ferline presintstelle yn it hjoed, mei it each op ‘e takomst.

Woensdagavond 4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking plaats op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de avond van de 4e mei kwamen heel veel mensen bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk. Bij de graven van William Robert Fisher en Cornelis Bosma waren drie vlaggen halfstok gehangen. De Nederlandse, Britse en Oekraïense Wij luisterden naar de toespraken, het zingen van het koor, waren twee minuten stil en zongen het Wilhelmus. Tijdens het zingen zorgde de jeugd voor het in top hijsen van de vlaggen.

Hierna werden de kransen gelegd en rode rozen bij de graven van Fisher en Bosma gelegd. Vervolgens liepen wij in stilte langs de graven en keerden terug naar huis….

Van de herdenking is een verslag gemaakt waarin ook de toespraken zijn opgenomen. U kunt het vinden via deze link: https://kerkinwirdum.com/documenten-o-a-anbi/ 

Meer foto’s vindt u op https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums (Klik op fotoalbum Dodenherdenking).

Herdenken

In ons kerkblad Op ‘e Hichte staat deze maand het volgende redactionele artikel:

Op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt uitgelegd, waarom we meer dan 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, de Nationale Herdenking nog altijd in ere houden: “Op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”.

Het is een ruime omschrijving, die eigenlijk alles en iedereen omvat. Maar los daarvan ligt het voor de hand dat bij de dodenherdenking op 4 mei van dit jaar, de gedachten van veel mensen zullen uitgaan naar de slachtoffers en nabestaanden van de oorlog in Oekraïne. Net zoals anderen vol verdriet zullen stilstaan bij hún oorlogsherinneringen. Denk aan vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea om maar wat te noemen.

Op zo’n moment verenigen de gedachten van tallozen zich tot één grote aanklacht tegen machten en krachten, die onophoudelijk en steeds weer opnieuw baat menen te hebben bij het aanzetten tot haat en geweld. Lees verder

Bedreiging mens- en Godsbeeld

Onder een zonnig gesternte kwam onze gemeente vanmorgen bijeen in de eredienst onder leiding van ds. Gerrit de Haan uit Bolsward. Aan de hand van teksten uit 1 Johannes 4: 1-8 en Johannes 15: 12-17 werd stilgestaan bij wat sommige mensen in dit leven moeten meemaken.  Maar ook bij de veerkracht en levensmoed, die mensen overeind houden. Daarnaast was er aandacht voor de bedreigingen van deze tijd, die gevolgen  kunnen hebben voor het mensbeeld. En als ons mensbeeld wordt aangetast heeft dat ook invloed op ons Godsbeeld.

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon- dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

De dienst is nog een maand te bekijken via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596Er
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienstDe liturgie vindt u hier: 2022-05-01 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Stichting Help Mij Leven. Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ wordt bedoeld vooral ‘gebrek’: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief. Regelmatig gaan groepen mensen onder meer vanuit Fryslân naar Brazilië. In de periode van 11 juli tot 1 augustus 2022 gaat een groep van 12 personen (vanuit Garyp, Eernewoude, Grou en Wirdum) naar Brazilië om kinderen in nood te helpen. Al het geld gaat naar Stichting Help Mij Leven, die kinderen in nood in Brazilië helpt. De vrijwilligers betalen zelf de reis-en verblijfkosten. Onderstaand de personen die dit jaar als werkgroep naar Brazilië gaan. Zie ook: www.helpmijleven.org Jan, Baukje, Theun en Hester Kootstra, Jannie de Haan, Tine Miedema, Rixt van der Woning, Casper van Es, Drees Visser, Pieter van Keimpema, Jan en Matty Kloosterman.

U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Help Mij Leven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

UVV/PKN-middag in Peugeot museum Wirdum

Wie kent niet het bekende garagebedrijf Haaima in ons dorp. Menig dorpsgenoot heeft daar in de afgelopen jaren zijn of haar eerste automobiel aangeschaft. In de middag van de 28e april kwamen flink wat mensen uit Wirdum er achter dat Piebe Haaima een bijzondere collectie Peugeots heeft verzameld. En wij mochten dit museum bekijken.

Er moesten extra stoelen worden geplaatst om alle bezoekers te laten zitten. Na koffie met oranjekoek vertelde Piebe over de oprichting van autobedrijf Haaima en de ontwikkeling tot een Haaima Hylkema Peugeot. En hij vertelde prachtig over de bijzondere auto’s waar wij tussen zaten. De auto’s en andere zaken konden wij daarna bekijken waarbij Piebe en Jochum Hoekstra heel veel vragen konden beantwoorden.

Ook kregen wij de kans om het Orthopedisch Schachtenatelier van Anita Tilkema te bekijken. Gepassioneerd vertelde ze over het ontwerpen van goed en mooi orthopedisch schoeisel. Handwerk dat nog maar in een paar ateliers wordt gedaan.

Na afloop kregen Piebe, Jochum en Anita een flink applaus voor de gastvrijheid en uitleg.

Deze middag was een bijzonder mooie afsluiting van dit seizoen van bijeenkomsten georganiseerd door PKN/UVV van Wirdum.

Wat ‘rijmelarij’ fan my by it ôfrûne winterwurkprogramma…

1. Wy binne meiinoar in ryk ferskaat fan blommen
lykas in prachtich maitiidsboeket.
De winter is fan ús gongen, de maitiid is kommen,
fan it simmerskoft ha we no wol ferlet.

2. Sinne en wille kin folle tille” dat wie dit jier ús tema.
Wat wisten wy derfan hoe’t it jier ferrinne soe.
De koroanatiid frege in hieltyd kreatyf oanpassen fan ús skema,
liet ús spontaan sykje, net nei hoe’t it moast, mar nei hoe’t it koe.

3. Fan ús aktiviteiten is mear slagge dan je miskien foar mooglik hâlden.
En dan hawwe we it noch net oer wat der ek noch spontaan te belibjen wie.
Twa kear – mei mûlkapkes noch op en ôf – ús favorite lieten hjir sjonge mei jongen en mei âlden.
Op in neimiddei in Nicolaestsjinst yn Swichum en neiprate oer wa’t no mear fan Maria of fan Martha hie…

4. In protte tsjinsten noch mei in lyts ploechje en op oardel meter ôfstân,
mar online wienen we samar mei folle mear..
We hawwe it wol wat dreech mei alle beheinings hân
mar it libben naam wer in kear…

5. It slotstik fan de sneinsskoalle wie de musical op Earste Krystdei en de Palmpeaske-ontmoetingskerk op de doarpsskoalle wie sa besûnder en nij. Lees verder

De Emmaüsgangers

Op deze zondag 24 april kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst. De eerste zondag na Pasen en in deze dienst werd het winterwerk afgesloten. Het thema van het winterwerk was: ‘Sin en wille kin folle tille”. De aanwezigen werden uitgedaagd om tops en tips te benoemen.

De lezing ging over de Emmaüsgangers. Mensen die op weg naar Emmaüs opeens iemand troffen die met hen meeliep en die hen ook nog vroeg waar het gesprek over ging… Die open vraag maakte de weg vrij om te vertellen over de dood van Jezus en het verdwijnen van zijn lichaam de teleurstelling en het verdriet…. In de preek stonden wij stil bij een prachtig schilderij van Yuko Matsuoka waar de ontmoeting in een cirkel van licht staat. De lucht (die de helft van het schilderij beslaat) laat de nieuwe morgen zien door de witte en lichtblauwe stralen die op de aarde stralen.

Ook stonden wij stil bij het overlijden van ons gemeentelid Sjoerdtje Oedzes-Visser. Voor haar werd een kaarsje aangestoken en dit werd geplaatst in de kapel waar haar naam was bijgeschreven.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. U kunt dat nog vier weken opnieuw bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-04-24 Afsluiting winterwerk Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage storten op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. de Zending PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

Dit is in moarntiid

Op peaskemoarn om 06.00 oere klonk lied 216 oer it tsjerkhôf by de Sint  Martinustsjerke yn Wirdum. (Wize: “Moarning has broken”)

Dit is in moarntiid as oait de earste
’t Liet fan ‘e klyster makket God grut.
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid,
beide ûntspringe nij oan it wurd.

Dau oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlike hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.

Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei
Priizgje yn ‘e moarntiid, God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.

 

Bloemen bij Pasen

De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit eromheen
en plukt bramen. Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.
Het resoneert in dit gedicht van Elizabeth B.
Browning

Johannes 20:1-18
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

 

Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

 

De kaars werd aangestoken voor de slachtoffers in Oekraïne en al die andere plaatsen waar geweld en onrecht heerst.

Paasdienst

De brassband Wirdum zorgde voor prachtige muziek tijdens de Paasdienst in de dorpskerk.

De nieuwe Paaskaars brandde en wij stonden stil bij de betekenis van de symbolen op deze kaars. In een mini-quiz zagen wij in vele talen het prachtige bericht: De Heer is waarlijk opgestaan.

Wij luisterden naar de verhalen over de opstanding, de vrouwen die een leeg graf vonden, Jezus die eerst niet herkend wordt maar er dan blijkt te zijn. In de meditatie horen wij van de levensboom. ‘Van Eden tot heden’. De levensboom die ook op de paaskaars van 2022 staat.

De Paaskaars van 2021 werd uitgereikt aan Alie Kalsbeek. Alie is één van de mensen die zich bijzonder inzet voor o.a. de kerk. Zij kreeg de kaars thuis uitgereikt.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. U kunt dat nog vier weken opnieuw bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-04-17 PAASZONDAG Liturgie

Collectes:   De Paascollecte is voor Kerk In Actie – Libanon. Kansen voor jongeren in achterstandswijk. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. Meer informatie vindt u op: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoop-en-vrolijkheid-voor-kansarme-jongeren-in-beiroet/ U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van:  Libanon

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Paaswake

Het was schemerig en fris om zes uur op Paasmorgen. Op het kerkhof bij de kerk in Wirdum brandt een vuur en verzamelen zich mensen. In de stilte laten de vogels zich horen.

Hier zingen wij samen.. Hier werd de nieuwe Paaskaars aangestoken en de kerk in gedragen. Het licht van de Paaskaars werd gebruikt om het kaarsje van alle aanwezigen aan te steken… Zo verspreidde zich het licht.

Wij luisterden naar het voorlezen over de opstanding, wij zongen erover, stonden stil bij de doop en vierden het avondmaal. Jezus is opgestaan!!

U kunt de deze dienst nog vier weken opnieuw bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-04-17 PAASWAKE – Liturgie