Nieuws over Oekraïense gasten in de Fikarij

Zaterdag 9 juli was het zover en hebben twee gezinnen uit Oekraïne hun intrek genomen in de Fikarij. Een bijzonder moment waar een lange periode van voorbereiding aan vooraf is gegaan met dank aan vele vrijwilligers.

Het was hartverwarmend om te zien hoe blij en dankbaar onze gasten uit Oekraïne zijn met de kans die wij ze hebben geboden om tijdelijk in de Fikarij te verblijven. Het gaat om twee gezinnen met jonge kinderen: Viacheslav en Yrana hebben een tweeling van 2 jaar oud. Sasha en Svitlana hebben twee schoolgaande kinderen van 8 jaar en 10 jaar. Beide gezinnen zijn in april gevlucht uit de Oekraïne vanuit Kiev en Nikolaev. Na een lange en vermoeiende reis met veel verplaatsingen zijn ze beland in de opvanglocatie Nieuw Mellens in Leeuwarden, naast het MCL. Op deze locatie zijn de woonomstandigheden voor een jong gezin met kinderen verre van ideaal. Elk gezin heeft één kamer van 16 m2 tot hun beschikking waar gewoond en geslapen wordt. Via een Oekraïense onderwijzeres in Nieuw Mellens, die in Wirdum woont, zijn de contacten gelegd om te ‘verhuizen’ naar de Fikarij. De volwassenen in beide gezinnen kunnen zich redelijk redden met de Engelse taal, zijn mobiel en zelfredzaam. Voor ons waren dat belangrijke criteria voor de keuze wie we gaan opvangen. Voor een gezin met jonge kinderen, die leef-, speel- en werkruimte nodig hebben, zijn de voorzieningen die we hebben gecreëerd ideaal. We hebben zoveel dankwoorden in ontvangst mogen nemen dat we op een gegeven moment hebben gezegd dat “ze nu echt mogen stoppen met bedanken en gewoon zich thuis moeten gaan voelen in hun nieuwe woonomgeving. Wirdum vinden ze een prachtig dorp met veel lieve mensen waar ze zich snel thuis voelen. De oudere kinderen zouden het liefst gelijk in Wirdum naar school gaan, maar dat is helaas niet mogelijk. Zij krijgen onderwijs op de locatie in Nieuw Mellens.

De beide mannen willen graag aan het werk. Zij hebben ervaring als opzichters in de bouw. Viacheslav heeft inmiddels een baan gevonden bij een metaalbewerkingsbedrijf en Sasha hoopt ook zeer binnenkort te kunnen starten. Wat ons opvalt is dat alle gezinnen graag wil integreren in onze samenleving en druk bezig zijn de Nederlandse en Engelse taal te leren. Wij gaan hen hierbij ook helpen want er zijn verschillende teams samengesteld die de gezinnen de komende tijd gaan ondersteunen. Belangrijkste daarbij zijn de eerstelijnsopvang die door Yvonne van Manen en Janke Riemersma wordt verzorgd. Zij houden wekelijks contact met de gezinnen en kunnen zo de behoeften peilen. Verder staat er een activiteitenteam klaar om met de gasten verschillende zaken te ondernemen en hen te betrekken in ons dorp. We lopen hiermee bewust niet te hard van stapel omdat er al heel veel voor deze mensen op hun pad komt en de situatie in het thuisland ook emotioneel en onzeker is.

De Fikarij heeft van de gemeente een tijdelijke vergunning voor bewoning gekregen voor de duur van 1 jaar. Met de gezinnen hebben we huurovereenkomsten gesloten die eindigt in juni 2023. De situatie in het thuisland is uiteraard onzeker en zal van invloed zijn hoe lang de gezinnen willen verblijven in Nederland. We hopen dat zij zolang ze hier wonen zich thuis en welkom voelen in Wirdum. We hebben wat dat betreft een goede start gemaakt. We willen eenieder bedanken die heeft bijgedragen aan de opvang. Zeker gaat een woord van dank uit naar de Kerkenraad en alle gebruikers van de Fikarij. We realiseren ons dat het lastig kan zijn om uit te moeten wijken naar andere locaties en dat vaste patronen met de opvang van de gezinnen in de Fikarij doorbroken worden. Het is hopelijk voor eenieder een fijne gedachte dat we acht mensen in nood de helpende hand hebben kunnen bieden en erg gelukkig maken.

Namens de stuurgroep opvang Oekraïne:

Ralph Ferwerda, Yvonne van Manen en Leoni Bouma

Voedselmand voor de voedselbank. Juli 2022

De voedselbank kan ook in de maand juli extra voedsel gebruiken. Zij delen voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen.

De voedselmand staat op zondag 3 juli in de hal van onze kerk. En de hele maand juli in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

In het begin schiep God de hemel en de aarde….

Wat hebben hedendaagse problemen als de stikstofcrisis te maken met het Bijbelgedeelte Genesis 1: 1-13? Een intrigerende vraag, die nader werd beschouwd in de viering van vanmorgen onder leiding van ds. Jan van den Boogaard uit Hallum. Onder meer kwamen daarbij de ordening der dingen en de grenzen die God daarbij heeft gesteld, ter sprake.

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-dagboek dat inmiddels op deze website is geplaatst. U kunt het hier bekijken:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/

Helaas is deze dienst niet opgenomen. Het is dan ook niet mogelijk om deze alsnog te bekijken of te beluisteren.

Meer foto’s van deze dienst kunt u bekijken op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van de dienst vindt u hier: 2022-07-17 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending- Missionaire com. Wirdum e.o. onder vermelding van: zondag 17 juli.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Wijsheid in Bijbels perspectief -2-

Vanmorgen was de tweede dienst in de zomerserie “Wat is in hemelsnaam wijs? Over wijsheid in Bijbels perspectief”. Hierbij stonden Psalm 37 van de wijsheidspsalmen en Spreuken 23: 10-12 centraal. De viering stond onder leiding van ds. Wiebrig de Boer-Romkema. Onder meer werd het prachtige gebed “Dona Nobis Pacem” – Geef ons Vrede – in canon (drie groepen) gezongen. In de preek werd ingegaan op de noodzaak tot dialoog in onze sterk gefragmenteerde samenleving.

U kunt deze dienst nog een maand beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De wel gemaakte zon-dagboeken staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/

Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-07-10 liturgie

Collectes: 

De 1e collecte is voor de diaconie. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconie.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Wat is in hemelsnaam ‘wijs’? -1-

Op zondag 3 juli ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum. Vandaag was de eerste dienst van een serie van 4 over: “Wat is in hemelsnaam ‘wijs’?” In de Bijbel gaat het over praktische levenservaring uit het leven (van alledag) gegrepen. Voor wijsheid is geen cursus. Je hebt een horizontale en verticale levenslijn en die zijn altijd verbonden. Zoals een collega van onze voorgangster zei: “Als je horizontaal komt te liggen, ga je verticaal denken…”. De lezing en preek ging over Spreuken 31: ‘Het loflied op de sterke vrouw’. De preek ging in de vorm van een dialoog tussen twee vrouwen.

Ook vierden wij deze zondag de maaltijd van de Heer. Na de dienst was er tijd voor ontmoeting en daarvoor stond er koffie/thee en koek klaar.

U kunt deze dienst nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-07-juli-liturgie-deel-i-zomerserie-over-wijsheid-1

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat – India. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: India.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Tsjerkepaad geopend

Ruim 250 kerken in Fryslân zetten op zaterdagmiddag de deuren open voor bezoekers. Ook de Sint Martinuskerk in Wirdum doet mee aan Tsjerkepaad 2022. In de kerk is een tentoonstelling met prachtige voorwerpen die toebehoorden aan deze drie personen die in 1822 in Wirdum woonden.

Dit waren Doeke Wijgers Hellema ((1766-1856), Gerrit Vlaskamp (1791-1832) en Janke Diderika Beekhuis-Cloeck (1773-1856) De opening werd gedaan door Margreet Nauta die enorm veel onderzoek heeft gedaan en ons nog meer vertelde over deze mensen. Het lint voor de opening werd doorgeknipt door Mieke Witteveen. Mieke was één van de vele nazaten van deze drie mensen. Veel aanwezigen waren ook familieleden die o.a. uit Haarlem, Utrecht en Zuid Afrika kwamen. Daarmee werd het ook een kleine reünie. Zo werd genoten van elkaar ontmoeten, de tentoonstelling en een hapje en drankje.

Meer informatie vindt u op: https://kerkinwirdum.com/2022/06/28/tsjerkepaad-2022/ en de site van Margreet Nauta: HTTPS://Voorouders.jimdo.com

Meer informatie over Tsjerkepaad vindt u op www.tsjerkepaad.nl

Onze vader…

Tijdens de iepenlofttsjinst in Wirdum zongen wij het Onze Vader (melodie: I’m sailing)

Onze Vader, onze Vader, ging jouw Naam maar in het rond

als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.

Werd jouw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,

dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag

dat we delen met elkander zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn,

maar vernietig al wat kwaad is, Onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?

Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou.

Tsjerkepaad 2022

De afgelopen twee Coronajaren was het niet mogelijk Tsjerkepaad te organiseren. Dat was dubbel jammer, want er zat een voor ons dorp buitengewoon interessante tentoonstelling in de pijplijn. Maar die tentoonstelling is er nu alsnog.

Aly van der Mark, Margreet Nauta, Titia van Wulfften Palthe en Martha Kist hebben onderzoek gedaan naar een aantal bekende Wirdumers en hun familieleden. De namen van die Wirdumers herkent u wellicht: Vlaskamp, Hellema en Beekhuis. Over dat onderzoek is een boek gepubliceerd: Twee vrouwen -Twee levens. Dit boek is uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij en kan daar besteld worden of kan verkregen worden in de betere boekhandel!

Tsjerkepaad is iedere zaterdagmiddag van 2 juli tot en met 10 september. Gedurende die hele periode is de tentoonstelling gratis te bezichtigen in de Wirdumer St. Martinustsjerke. Iedereen is dan van harte welkom. Houd er alvast rekening mee!

De organisatrices van de tentoonstelling schrijven zelf het volgende over de expositie: – Twee eeuwen terug in de tijd – 
Tijdens Tsjerkepaad kunt u de kerk van Wirdum bezoeken. Er is een tentoonstelling ingericht met voorwerpen die toebehoorden aan drie personen die hier in 1822 ter kerke gingen: de boer Doeke Wijgers Hellema (56), de weduwe Janke Diderika Cloeck (48) en de jonge dorpsdokter Gerrit Vlaskamp (31). Hun levens raakten vervlochten met elkaar.

Doeke Wijgers Hellema schreef eindeloos veel en graag. Over Wirdum, de maatschappij, zijn eigen leven maar ook over vrienden en dorpsgenoten. Daarom weten we nu nog zo veel over hen.

De voorwerpen zijn door hun nakomelingen generaties lang zorgvuldig bewaard. Hoogtepunten zijn de portretten van Gerrit Vlaskamp en zijn jonge vrouw Aleida Beekhuis, die vanuit Zuid-Afrika nu weer terug zijn in Nederland.

In heel Fryslân doen meer dan 228 kerken mee aan Tsjerkepaad. Voor een overzicht van al deze kerken moet u zijn op: https://www.tsjerkepaad.nl/

Meer informatie over de opening vindt u op: https://kerkinwirdum.com/2022/07/02/tsjerkepaad-geopend/

De Tsjerkepaad-kommisje

Als bomen kunnen wandelen..

Op zondag 26 juni was het een prachtige iepenlofttsjinst in de tuin van de fam. Reitsma in Wirdum. Een oecumenische openluchtviering met als pastores: Germa Kamsma en Wiebrig de Boer – Romkema.

Er werd samen gezongen onder begeleiding van de Brassband Wirdum. Geluisterd werd naar een lezing uit Markus 8. Dit ging over een blinde man die bij Jezus werd gebracht. Die nam hem mee buiten het dorp. Jezus deed wat speeksel op zijn ogen en vroeg hem of hij iets zag. Hij antwoordde: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen , maar ze lopen rond’. Daarna legde Jezus de handen weer op hem en hij kon nu helder zien. In de preek werd hier verder op ingegaan. In Leeuwarden worden ruim 1000 bomen regelmatig verplaatst. Wandelende bomen. Onlangs stonden ze zelfs in de grote kerk. En het effect is prachtig. Mensen genieten van deze bomen. Hoe goed passen wij op de schepping? Hoe gaan we om met duurzaamheid?

De jeugd ging aan de slag met het verpotten van zonnebloemen. Die nemen ze mee naar huis en gaan ervoor zorgen. De grotere mensen gingen in groepen onder verschillende bomen in gesprek aan de hand van vragen over duurzaamheid… Samen hadden wij een prachtige morgen met heel veel discussie.

In deze dienst gebeurde er nog veel meer. Helaas is deze dienst niet te bekijken via streams
Wel wordt van deze dienst een zon-dagboek  gemaakt. Dit is inmiddels geplaatst op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De collecte is bestemd voor een project in Ethiopië. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening nr: NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum eo. onder vermelding: project Ethiopië.