“Beter horen”

Op deze prachtige zonnige zondagmorgen ging ds. H.J. de Groot uit Burgum voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Het thema van de dienst was: “Beter horen”. De lezing ging over een dove man die bij Jezus wordt gebracht met de wat dwingende vraag van zijn vrienden om hem de hand op te leggen. Dit lijkt te gaan over de man… Jezus neemt deze man apart en gaat het ‘gesprek’ met de man aan. Dat gebeurt in gebarentaal. Zoals met Irma Sluis die de toespraken van de Minister President omzette in gebarentaal. En die het gebaar voor hamsteren (wie kent het niet) nog even verifieerde omdat dit zelden gebruikt werd. Jezus ging in gesprek door zijn vingers in de oren van de man te doen en daarna zijn tong aan te raken…. Met aandacht in gesprek gaan…. dat valt nog niet mee.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor het Werelddiaconaat. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op. Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-ghana/

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Actie Ghana

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 5 september.

Van de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad vergaderde op maandag 28 juni j.l. Fijn dat wij opnieuw in de Fikarij konden samenkomen, vooral omdat het de laatste vergadering van het seizoen betrof. Een aantal dingen zijn inmiddels gebeurd in de afgelopen zomerperiode. Desondanks delen wij een aantal zaken die we toen hebben besproken graag met jullie:

– Da. Wiebrig vertelt dat de nascholing `Kerk in het dorp` leuk, leerzaam en inspirerend was. T.z.t. worden hiervan een aantal hoogtepunten in Op `e Hichte geplaatst. Op 20 en 21 september gaat zij de nascholing Biblio-drama en contextueel Bijbellezen volgen.

– Bij de nabeschouwing van de diensten memoreren wij de oecumenische viering op 20 juni j.l. Het was een bijzondere dienst. – De Maaltijd van de Heer (4 juli) komt bij de voorbeschouwing van diensten aan de orde. Deze viering zal nog een `coronaviering` zijn om de 1½ meter in acht te nemen.
– De versoepelingen van de coronamaatregelen: tijdens de zomerperiode blijft reservering voor de diensten nodig; het aantal kerkgangers wordt gesteld op 40 (afhankelijk van het aantal `eenlingen`); de afstand van 1½ meter blijft; een mondkapje is dan niet meer verplicht; er zijn nog wel coördinatoren maar zij Lees verder

Beeldvorming

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum op 29 augustus. De lezing was o.a. over de genezing door Jezus van een blinde man in Betsaïda. Eerst kon deze man de mensen zien als bomen. Daarna werd zijn beeld scherp. Tegenwoordig gaat het veel over ‘beeldvorming’. Hoe kom ik over op sociale media, in de pers, bij de mensen om mij heen etc. Maar gaat het daar wel om? Het is zaak om ook goed te kijken, je beeld te vormen. We leven in een tijd met een klimaatcrisis, overstromingen, vluchtelingen, etc. Mensen uit Afghanistan die vluchten voor hun leven. En mensen die tegen de komst van die vluchtelingen gaan demonstreren en daarbij schaamteloos afschuwelijke dingen roepen. Wat is hun beeld van deze vluchtelingen? Kijken wij wel goed genoeg? Vaak is het niet zo simpel als het voorgesteld wordt. Bij verder kijken blijkt dat achter heel veel zaken nog een wereld schuil gaat. Ook daarin kun je je oefenen.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden 2021-08-29 Liturgie.pdf

1e Collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zending PKN Wirdum onder vermelding van: Collecte 29 augustus.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 29 augustus.

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

“Door te delen krijg je meer’

Terwijl het flink regende kwamen toch veel mensen naar de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst deze morgen. Da Wiebrig de Boer Romkema is terug van vakantie en ging voor in deze dienst.

De lezingen gingen over het delen van brood en vis. Zoals die keer dat er duizenden mensen waren en maar vijf broden en twee vissen. Toch konden alle mensen daarvan genoeg eten en bleef er zelfs nog brood over. Toen de leerlingen hierna met Jezus in de boot zaten maakten ze zich zorgen. Dertien mensen en maar één brood. Hoe moest dan nou? Jezus herinnerde hen aan wat er eerder was gebeurd. Kijk naar wat wel kan in plaats van direct bezwaren te zien. En er werd uitgelegd dat vier meer kan zijn dan vijf. Beluister en bekijk daarvoor de live-stream van deze dienst.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-08-22 liturgie

1e Collecte is voor Noodhulp in Haïti. Dit land en vooral ook de bewoners zijn getroffen door een flinke aardbeving. “Kerk In Actie” is direct begonnen met het geven van noodhulp. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/ In veel kerken in Fryslân wordt deze zondag gecollecteerd. Ook hier doen wij mee. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Actie Haïti.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

Bach op dorpsorgels

Op zaterdag 21 augustus speelde de Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema werken van Bach op het orgel in de Sint Martinuskerk te Wirdum. Dit was de 2e uitvoering van de serie “Drie jaar Bach”. De serie bestaat uit 24 orgelconcerten die verdeeld over drie jaar plaats zullen vinden een aantal kerken in Leeuwarden en een twintigtal dorpskerken in de gemeente Leeuwarden. Een impressie:

Het volgende concert is op 04 september om 15.00 uur in de Sint Gertrudekerk te Baard.

Hoop

Op deze prachtige zondagmorgen nam gastpredikant ds. S. de Jong uit Joure ons mee naar de achtste eeuw voor Christus. Naar de profeet Jesaja. Naast oproepen tot een andere levenswandel bemoedigde deze profeet ook, met heilaankondigingen, zoals in het bijbelgedeelte Jesaja 35: 1 – 10. Daar verkondigt hij in prachtige bewoordingen een hoopgevend visioen over bevrijding en terugkeer naar Jeruzalem. De 2e schriftlezing was uit Marcus 7: 31-37, waarin Jezus iemand die doof was en gebrekkig sprak, genas. Opnieuw een hoopvol teken. Hoe zit dat vandaag de dag met hoop, hoe ervaren wij die bijbelse woorden? Daarover ging het in de preek.

Meer weten over deze dienst en preek? U kunt hem nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-08-15 liturgie

1e Collecte is voor de Zending. Deze zondag is dat voor een project van Kerk in Actie: Zomerzending in Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/theologisch-onderwijs-van-zondagsschool-tot-doctoraalstudie/

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zending en missionaire commissie PKN Wirdum onder vermelding van: Zomerzending Pakistan

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Rouwstoet wordt feeststoet..

Pastor Anneke Adema uit Joure ging op deze zondagmorgen voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De 1e lezing ging over Elia die in Sarfat tijdens de hongersnood bij een weduwe en haar zoontje woont. Dat zoontje kom te overlijden. Elia roept de Heer aan en vraagt om de jongen tot leven te wekken. Daarop keerde de levensadem terug en het kind leefde weer. De 2e lezing ging over Jezus die Naïm naderde samen met een hele groep mensen. Bij de poort komen ze tegenover een rouwstoet te staan. Een weduwe moet haar zoon begraven. Een ramp voor deze vrouw die daarmee ook naar de rand van de samenleving wordt gedrukt. Jezus wordt door het verdriet getroffen. Jezus doet vervolgens iets wat niet hoort. Hij raakt de baar waar de dode zoon op licht aan (daardoor wordt je onrein) en zegt de dode om op te staan… De jongen gaat zitten. Zo werd die rouwstoet een feeststoet.

Pastor Adema nam ons mee in dit verhaal door het als toeschouwster ter plaatste te vertellen. De verbazing, de verwondering maar ook over het ontmoeten van Jezus….

Meer weten over deze dienst en preek? U kunt hem nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-08-08 liturgie

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Collecte.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Vakantie…

We zijn midden in de vakantietijd. Door de covidmaatregelen zijn de mogelijkheden toch wel wat beperkt en er zijn vast ook mensen die er minder of helemaal niet op uitrekken. Maar ook in en bij Wirdum is er best veel te zien…

Foto’s van boven naar beneden. In de tuin gebeurt van alles. Fietspad tussen Loodyk en Techum. Himpensermar met de twee torens van Wergea. In de sloot bij de Werpsterdyk. En de laatste twee in de Tsjaarderpolder.