Je kunt altijd terug.. God wacht op je.

Ds. Wiebenga uit Sneek ging voor in de kerkdienst in Wirdum. Hij viel in omdat da. Nicolay ziek was. Kennelijk was er vervolgens iets mis gegaan omdat de liturgie voor de beamer toch niet de goede versie was. Er moest dus geïmproviseerd worden en dat lukte prima.

We luisterden naar de lezing uit Jona. God stuurde Jona naar Ninevé om die stad aan te klagen want het kwaad wat ze daar deden was ten hemel schreiend. Echter.. Jona betaalde voor een boot die hem de andere kant op bracht bij Ninevé en ook bij God vandaan. Vervolgens komt die boot in zwaar weer. Dan beseft Jona dat dit door hem komt. De wind was als de Geest die Jona op een keerpunt brengt. Hij wordt in de zee gegooid en de storm bedaart. Zo kunnen wij ook een Ninevé hebben.. iets wat je zou moeten aanpakken maar waar je voor wegdraait. Jona keerde terug en ging doen wat hij moest doen. En dat kan altijd. Terugkomen bij God. Hij wacht geduldig op je.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst wordt niet bijgevoegd omdat dit dus niet de juiste was.

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor Pastoraat. Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Pastoraat

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Om dy hinne sjen…

Op yn bewolke en wat tsjustere dei tinkst wolris dat der net folle te besjen is. Oant de sinne troch de wolken skynt en der in prachtige reinbôge oer it tsjerkje yn Swichum komt te stean.

By it omkearen die bliken dat ek Wurdum mei de Sint Martinustsjerke yn in prachtich ljocht lei.

Een Keltische zegen

Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant út waait.
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript
en oant wy elkoar wer moetsje
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

Dat de weg zich voor je opent.
Dat de wind je steunt in de rug.
Dat de zon je gezicht verwarmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat wij elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
Mar the sun shine warm upon your face.
May the rain fall soft upon you field,
and util we meet again;
May God hold you in the palm of his hand.

Zangdienst in Wirdum

Op zondag 14 november werd in de Sint Martinuskerk een zangdienst gehouden. Door (gemeente)leden waren liederen doorgegeven die deze zondag werden gezongen of beluisterd. Daarbij werd ook uitleg gegeven waarom juist dat lied hen zo aansprak.

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst. Ze las uit Efeziërs 3 vers 14 tot 21: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde……

De kinderen kwamen ook meedoen aan deze dienst en lieten ons zien hoe je prima kunt swingen op prachtige muziek.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-14 liturgie zangdienst

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor het JOP(Jong Protestant. Meer informatie vindt u op: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/  Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie onder vermelding van: JOP

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

De frede fan de greiden

Op de betinksnein 31 oktober waarden de nammen neamd fan gemeenteleden en doarpsgenoaten dy ’t it ôfrûne jier ferstoarn binne. As slotliet songen wy dit liet:

De frede fan’e greiden wês oer dy,

de frede fan mar en lân.

De frede fan’e loften wês oer dy,

de frede fan waad en strân.

Djippe frede mei komme oer dy.

Mei God’s frede no groeie yn dy.

Pelgrimszegen van Iona

Gods woord horen en doen!

Op deze zondagmorgen van de 7e november ging Da. Yvonne Slik voor in de kerkdienst in Wirdum. Het thema van dienst was Gods woord horen en doen.

Er werd gelezen uit Leviticus 9. Daarin worden de 10 geboden nog eens uitgewerkt. In Marcus 12 vers 28 wordt Jezus gevraagd door een schriftgeleerde wat het belangrijkste gebod is. In de preek werd uitgelegd dat er 248 geboden en 365 verboden waren. 613 in totaal. Dat is niet allemaal bij te houden. Het belangrijkste gebod is: Heb God lief met heel je hart met heel je ziel met heel uw verstand en heel uw ziel . De volgende belangrijke is: Heb je naaste lief als jezelf. Maar met regels alleen maak je de wereld niet goed. God lief hebben met je verstand is juist ook zelf nadenken en de goede dingen doen. Het is deze week Sint Maarten. Maarten van Tours deelde zijn mantel met een zwerver. Hij deed goede dingen.

In dienst stond wij ook stil bij het overlijden van ons gemeentelid: Iebeltje Hiemstra Algra.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-07 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie – najaarszending Guatamala. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zendings/Missionaire Commissie Wirdum onder vermelding van: Najaarszending Guatamala.

De 2e collecte is voor het eigen  kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Dankdag. Gaat tot de mieren….

Op dankdagavond 03 november was het donker en mistig. In de Sint Martinuskerk was het licht en warm. Hier kwamen wij bij elkaar voor een avondgebed i.v.m. Dankdag voor gewas en arbeid. Zes leden van de Brassband speelden prachtig en begeleiden ons zingen.

Da Wiebrig de Boer Romkema wees op het prachtige schaal met vruchten.

Gelezen werd o.a. uit Spreuken 6 vers 6-11: “Gaat tot de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en wordt wijs….

In de overdenking werd ingegaan op de tegenwoordige tijd met grote klimaatproblemen, de pandemie, de polarisatie in de samenleving etc. Bij de mieren wordt samengewerkt zonder leiding. Ieder doet zijn taak en werkt daarbij samen. Want samen moeten wij het doen. Dat samen geldt in de hele maatschappij en ook in de kerk. Samen bereik je meer. Markus schrijft over het mosterdzaadje. Het kleinste zaadje maar er groeit een grote boom uit.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-03 liturgie dankdag

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de Voedselbank. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie onder vermelding van: Voedselbank.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Veerkracht en tranen

Op gedenkzondag 31 oktober kwamen er veel mensen bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze dienst werden de namen genoemd van de gemeenteleden en dorpsbewoners die het afgelopen jaar zijn gestorven.

Samen zongen en luisterden wij. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging in op de veerkracht en een grote zakdoek. Veerkracht die nodig is om een verlies te kunnen verwerken en een grote zakdoek voor al je tranen….

De namen van de overledenen werden genoemd. En voor ieder van hen werd een kaars aangestoken. Tenslotte werd een kaars aangestoken voor iedere overledene die we vaak nog zo erg missen.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2021-10-31 liturgie gedenkzondag

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Gedenkzondag.

De 2e collecte is voor het onderhouden van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen

Koester de namen die wij hier gedenken…..

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Hou ons omsloten met het licht van uw ogen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Voor iedere overledene een kaars…

De nieuwe Bijbelvertaling NBV21

Het was een prachtige zondagmorgen op 24 oktober. In Wirdum kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst. Da. V.d.Briel ging voor in de dienst.

Deze morgen kreeg de voorzitter van de kerkenraad de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) uitgereikt. Klaaske de Boer las vervolgens de eerste lezing voor uit deze Bijbel. Dit was uit Deutronomium 6 vers 4-9. “Luister Israël, de Heer onze God is de enige. Heb de Heer lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en met alles wat in U is…”

De 2e lezing was uit Johannes 5, vers 1 t/m 18. Jezus geneest een man die 38 jaar ziek bij een bad lag. Hij kon nooit als eerste in het bad komen als het water bewoog. Met deze genezing overtrad Jezus de regels voor de sabath. De betreffende man overtrad die regels ook door zijn slaapmat te dragen. In de preek werd hier nader op in gegaan.

In deze dienst werd het geboortekaartje van Hendrik Willem Koen ter Meer voorgelezen. Beppe Klaaske de Boer kreeg de bloemen van de kerk deze morgen.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-10-24 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap. Zie ook: https://www.bijbelgenootschap.nl/ U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 015.37.48.923  ten name van de Zending en Miss. gemeente Wirdum onder vermelding van: NBG.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.