Het reisgebed van Gerard Reve

Onlangs stuitte ik op een reisgebed van Gerard Reve dat zoveel indruk op mij maakte dat ik het graag met u wil delen. Het is per slot van rekening vakantietijd, de tijd voor nieuwe avonturen, en u zult wellicht met uw gedachten en gebeden zijn bij de velen die nu op reis zijn, dit jaar vooral in eigen land. Of misschien gaat u eerdaags zelf op stap. In de protestantse traditie kennen wij eigenlijk geen reisgebeden. Maar een reisgebed, het woord zegt het al, is in de katholieke traditie een gebed voor hen die op reis gaan of op reis zijn. Gerard Reve had moeite met de reisgebeden uit zijn tijd. Het waren als verzoeklijstjes aan God. Hij vond ze te infantiel en weinig geloofwaardig. De traditie van reisgebeden was hem dierbaar, en hij besloot er zelf in te schrijven. Ik hoop dat het u zal inspireren en bemoedigen op de avonturen die u deze zomer tegemoet gaat!

O God. Ik sta op het punt op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil u liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of ander kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.
Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden, altijd U toebehoor.
Want in leven en sterven zijt Gij in mij, en ben ik in U.
Ik ga nu weg. Vaarwel, o God.
Joost Röselaere-
Uit: Bericht aan de thuisblijvers nr. 17 voor 20 t/m 26 juli 2020
Van de Protestantse gemeente Arnhem

Zondag 26 juli 2015

Tot en met 16 augustus worden er geen kerkdiensten gehouden in  Wirdum.  Op 23 augustus hopen wij elkaar weer te zien in de Sint Martinuskerk. Tot die tijd nemen wij op de zondagen een kijkje in het verleden.  Overigens, via www.kerkdienstgemist.nl kunt u iedere zondag meeluisteren bij een andere gemeente.

Op zondag 26 juli 2015 ging ds J.Visser uit Stiens voor in de kerkdienst. De preek ging over Handelingen 6. Paulus en Silas die gevangen zitten maar toch een loflied zingen. Tijdens de geloofsbelijdenis werd in de handen geklapt en de voorganger kreeg daarbij steun van twee kinderen.  Hier volgt een impressie van deze dienst.

En ook toen werd er al een zon-dagboek gemaakt. U kunt het nog steeds lezen en bekijken op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/36-juli-26-ds-visser-stiens.pdf

Uiteraard kunt u wel iedere zondag een kerkdienst beluisteren van een andere kerk in Fryslân of elders in het land. Daarvoor kunt u kijken op: www.kerkdienstgemist.nl  gemist.

Een doopdienst zonder water??

Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

Iepenloftsjinst  
Het is al een lange traditie dat één keer per jaar een openluchtdienst wordt gehouden. Dit is samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie uit Wytgaard. Een dienst die veel mensen trekt en waar veel valt te beleven. Zoals op 1 juni 2008 (12 jaar geleden).

Dopen met water uit de…
In die dienst werd Anne Jan Veensta gedoopt. Maar wat te doen als er geen doopwater in het doopvont zit?? Dominee Hinne Wagenaar en de kinderen wisten er wel raad op. Ze gingen met een putemmer opzoek en haalden water uit de gracht. Met dat water kon Anne Jan gedoopt worden.

Lees en bekijk alles over deze dienst in het zon-dagboek van die dienst: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2008-juni-01-iepenlofttsjinst-dopen.pdf

Vakantie

Door de corona kon de openluchtdienst dit jaar helaas net doorgaan. De commissie die deze dienst voorbereidt stuurde ons wel een prachtige kaart:

We hopen volgend jaar weer de openluchtdienst te kunnen organiseren!

Wij wensen jou/u een fijne vakantie en natuurlijk tot ziens! Groet,

Comm. Openluchtdienst Wirdum /Wytgaard

Zondag 19 juli 2009

Tot en met 16 augustus worden er geen kerkdiensten gehouden in  Wirdum.  Op 23 augustus hopen wij elkaar weer te zien in de Sint Martinuskerk. Tot die tijd nemen wij op de zondagen een kijkje in het verleden.  Overigens, via www.kerkdienstgemist.nl kunt u iedere zondag meeluisteren bij een andere gemeente.

Op zondag 19 juli 2009 ging ds J.Elsma voor in de kerkdienst. De preek ging over Openbaringen. Tijdens de preek gingen de kinderen naar de kindernevendienst. Ook waren er bloemen tijdens deze dienst. Die gingen naar de fam. Beukema en mevrouw Knoop. Hier volgt een impressie van deze dienst.

En ook toen werd er al een zon-dagboek gemaakt. U kunt het nog steeds lezen en bekijken op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2009-juli-19.pdf

Uiteraard kunt u wel iedere zondag een kerkdienst beluisteren van een andere kerk in Fryslân of elders in het land. Daarvoor kunt u kijken op: www.kerkdienstgemist.nl  gemist.

Boerderijdienst

Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

Vandaag “De boerderijdienst”
Op 12 oktober 2014 hadden wij geen kerkdienst maar een boerderijdienst. In de  auto en op de fiets trokken wij naar Barrahûs. Folkert en Betty Jongbloed hadden hun boerderij beschikbaar gesteld voor de wekelijkse kerkdienst.

Tijdens deze dienst werden wij in groepen verdeeld en kregen uitleg over het boerenbedrijf van meerdere boeren uit onze gemeente.  Daarbij heeft deze boerderij nog een oud gedeelte en een moderne stal. Dat leverde prachtige gesprekken en inzichten op. En de kinderen vermaakten zich opperbest.

U kunt het allemaal nog eens bekijken en meelezen. Het zon-dagboek vindt u op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/46-2014-okt-12-boerderijdienst.pdf

Voor de boerderij van Folkert en Betty staat het: Soldaatsje fan Barrahûs.

Meer informatie over deze museumboerderij in vol bedrijf vindt u op: https://www.museumgidsnederland.nl/wirdum/museumboerderij-ald-barrahus/

Gezegend onderweg

Deze tijd leent zich er ook voor om eens even op te ruimen. Deze coronatijd bedoel ik dan en deze tijd vlak voor het simmerskoft. Wat ligt er nog wat aandacht vraagt? Zo stuitte ik nog op een aantal vragen van gemeenteleden over de zegen, die ik verzameld heb in de loop van de tijd om nog eens wat over te schrijven voor ons kerkblad. Hierbij een stukje over die vragen. Het zijn er drie:

  1. Er was een gemeentelid die niet wist dat zending en zegen bij elkaar horen in de liturgie en zich afvroeg waarom dat eigenlijk zo is.
  2. Ga dan heen als gezegenden om tot zegen te zijn”, zeg ik vaak aan de zegen vooraf. Maar …een zegen voor een ander zijn: hoe doe je dat?
  3. Als wij een tafelgebed bidden voordat wij delen in de Maaltijd van de Heer, dan staat er soms in dat tafelgebed: ‘Wij zegenen U God”. Wat wil dat zeggen? God zegent òns toch?

Lees verder

Kerkdienst via internet…

De afgelopen maanden kon de kerkdienst in Wirdum worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl  Dan is via die website best te zien dat er flink wat ingelogd wordt. Eén van onze gemeente leden stuurde een foto om te laten zien hoe dat bij hen thuis in zijn werk ging…

 

De stilte zingt ons toe, o Here

Op deze zonnige zondagmorgen vond – zo het nu staat – voor de laatste keer de digitale kerkdienst plaats vanuit de Sint Martinuskerk. Bijzonder was dat deze dienst werd bijgewoond door de gehele kerkenraad. Vanaf 23 augustus hopen we weer als gemeente in deze ruimte bijeen te kunnen komen; daar wordt erg naar uitgezien. Gelezen werden het psalmgebed 65 (van Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij) en Matteüs 13: 1-9; 18-23. In de overdenking werd ingegaan op de stilte, die ons toezong de afgelopen periode. in diezelfde stilte kunnen zich woorden in ons vormen die een lofzang zijn voor onze Heer, onze God. Als slotlied klonken 3 coupletten van lied 416 (1, 2, 4): “Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol oant wersjen oer ús weitsje, lit gjin kwea ús rigen reitsje Hear, wês mei ús oant in oare kear.”

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij ons Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-07-12 liturgie 12 juli
Het zon-dagboek staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums