Hij draagt ons..

Op zondag 17 mei konden wij al ruim voor 09.30 uur genieten van het orgelspel door Klaske Deinum op het prachtige orgel in de Sint Martinuskerk.

Deze zondag is het ROGATE = Bid. En daarover ging ook de preek van de Ds Wiebrig de Boer Romkema. In de preek gaf ze ook aan dat de liturgie ook een vorm van bidden is. En dat wij mogen geloven dat Hij ons draagt.

U kunt deze terugluisteren  via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden via:  23. Mei 17. Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Deze zondag zou de eerste de collecte zijn voor de diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148227627 t.n.v. de Diaconie PKN De 2e collecte zou zijn voor het eigen kerkelijke werk. Die kunt overmaken op: NL87 RABO 0152878637 t.n.v. Kerkrentmeesters PKN Wirdum fr e.o.

Bomen snoeien

Begin maart werden de monumentale bomen rond de kerk en het kerkhof van de Sint Martinuskerk gesnoeid. Een klus voor de vakman…

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

Weest niet ongerust. Mooi gezegd, moeilijker gedaan

Ook op de zondagmorgen van de 10 mei gingen flink wat mensen bij de computer zitten om te luisteren naar de kerkdienst vanuit de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Da Wiebrig de Boer Romkema las uit het Johannes evangelie. Dat begon met: “Wees niet ongerust… In de meditatie nam ze ons mee naar de dodenherdenking. Op de lege Dam in Amsterdam. Met bijzondere voordrachten van Grundberg en onze Koning. Bevrijdingsdag zonder festivals. En woensdag met 7 miljoen mensen kijken naar Rutte die gaat vertellen over wat wel straks wel of nog niet mogen. Een bijzondere tijd.  Dan is: “Wees niet ongerust…” mooi gezegd, moeilijker gedaan!

U kunt deze dienst beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden via:  21. Mei 03 Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Deze zondag is de collecte voor het JOP.
Het initiatief  #Durf te…  brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot gemeenteweekend organiseren, een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheid te dragen. Doet u mee aan deze collecte zodat JOP deze materialen verder kan ontwikkelen??
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148227627 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Collecte JOP
De 2e collecte zou zijn voor het eigen kerkelijke werk. Die kunt overmaken op: NL87 RABO 0152878637 t.n.v. Kerkrentmeesters PKN Wirdum fr e.o.

Verhalen om nooit te vergeten

Verhalen, ze horen bij het leven. Ze vormen de grond onder ons bestaan. Verhalen vertellen ons waar we vandaan komen en wie en wat we zijn. Onze verhalen zijn met elkaar verbonden, vaak gaan ze samen verder. Denk aan de Bijbel, een boek vol verhalen over de Eeuwige, een God die met ons wil optrekken. Die ons wil steunen en troosten. Ons eigen verhaal wordt daardoor beïnvloed en krijgt een andere, diepere dimensie. In deze tijd gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen van het coronavirus. Logisch natuurlijk, want die verhalen raken ons allemaal. Minstens zo belangrijk zijn de verhalen over de bevrijding, 75 jaar geleden. Toen kwam er einde aan de Tweede Wereldoorlog. In voormalig concentratiekamp Auschwitz-Birkenau werd in januari herdacht dat het kamp 75 jaar geleden is bevrijd door het oprukkende Sovjetleger. Er kwamen ook vier Holocaustoverlevenden het woord. Zij vertelden onder meer over de verschrikkelijke periode waarin zij in het kamp gevangen zaten, over de dodenmarsen waaraan zij moesten deelnemen en over hun familieleden, die omkwamen in de gaskamers.

In de Friese media lazen we over jonge studentes die Joodse kinderen in de oorlog Lees verder

Twee gedichten

In de kerkdienst op 03 mei las Da Wiebrig de Boer Romkema twee gedichten voor.

De 1e voor de dodenherdenking:

Mijn zoon en ik – Ida Vos

Samen lopen we
in het licht
van de ondergaande zon
mijn kleine zoon en ik

hij legt zijn hand
in mijn hand en vraagt
“maakt God de zon
morgen wakker
en schijnt hij dan weer
voor iedereen?”

“voor iedereen”
zeg ik en ik weet
dat het eens zo
geweest moet zijn

voor Auschwitz

“dag zon” zingt hij
“dag God, tot morgen”

dan wacht hij
vol vertrouwen
op de nieuwe dag

De 2e voor Bevrijdingsdag

Lied van de vrijheid

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens

René van Loenen

Lied gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid in de ogen van Diettrich Bonhoeffer: verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid
In:
Bonhoeffer 75
Diettrich Bonhoeffer 1906-1945

Dodenherdenking op 4 mei

In verband met het Coronavirus gaat de dodenherdenking bij het graven van William Robert Fisher en Cornelis Bosma dit jaar niet door.  Voor de herdenking verwijzen wij u naar Omrop Fryslân die de Provinciale dodenherdenking in de Prinsentuin te Leeuwarden live uitzend.

 

In 2019 kwamen heel veel mensen de doden herdenken bij Sint Martinuskerk te Wirdum.    Het verslag van de herdenking in 2019 vindt u op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2019/05/dodenherdenking-2019.pdf

In 2021 hopen wij u weer te ontmoeten op deze herdenking.

De Goede Herder

Ook op de morgen van zondag 3 mei werd in de Sint Martinuskerk de wekelijkse kerkdienst gehouden zonder bezoekers. De dienst was en is te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. Ze las daarbij uit Johannes, over de herder en de schapen. In het kader van de dodenherdenking vertelde ze over haar bezoek aan kamp Buchenwald bij Weimar. Vanuit het kamp kijk je uit over de bossen. Een prachtig uitzicht vanaf een verschrikkelijke plek. De omgeving waar ook Bach vandaan kwam. Een grote tegenstelling.
Hoe anders dan Jezus die vertelt over de schaapskooi en de schapen; “Ik verzeker u ik ben de deur voor de schapen….”

Tijdens deze dienst wordt er geen collecte gehouden. Toch vragen wij u aandacht voor:
Zondag 3 mei Kerk in Actie Nigeria Traumahulp slachtoffers Boko Haram.
Op 5 mei vieren gedenken wij dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd Het is waardevol om daar aan te denken, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Zo lijden mensen in Noord Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Harem. Onder hen kinderen, die soms de meeste verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisaties een programma traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd minder krijgen per jaar een intensive begeleiding. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en geef uw bijdrage aan onze naaste.
Dit kan op rekening: NL90 RABO 014.82.27.627 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum eo. Onder vermelding van collecte 3 mei.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
U kunt deze dienst beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden op:  21. Mei 03 Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Vanuit de Kerkenraad

Dag gemeenteleden,

We missen u en jullie! Via de website willen we jullie op de hoogte houden van de actualiteit binnen onze gemeente. Het zijn hoofdlijnen maar dan hebben jullie een idee waar we als moderamen en Kerkenraad mee bezig zijn. Vanuit jullie horen we ook graag tips of aandachtspunten!

Op dinsdag 28 april zijn we voor het eerst weer als bijna voltallig moderamen bij elkaar geweest in de Fikarij. Tot nu toe werkten we met veel app-overleg. Met de ruimte in de Fikarij en de kleine groep van het moderamen lukt het goed om de 1,5m. aan te houden. Fysiek elkaar ontmoeten vergadert toch echt veel prettiger!!

Een aantal punten die ik uit dit overleg uitlicht:

 • Da. Wiebrig krijgt van verschillende kanten positieve reacties op de online-diensten. Het is fijn om deze feedback te krijgen juist omdat we elkaar verder niet zien rondom de diensten!
 • Via de website zijn enkele leuke reacties binnengekomen op de tulpenactie van Pasen. We zijn nu bezig om iets te organiseren met Hemelvaart en  met Pinksteren. Zodra de plannen concreet zijn, wordt dit gemeld op de website;
 • De gemeenteavond van 22 april ging natuurlijk niet door. Dit was de Financiële avond geweest. Omdat we wel openbaarheid van financiën moeten garanderen, hebben we besloten om deze in Op ‘e Hichte te publiceren (zoals gebruikelijk) en u te vragen hierop te reageren als er vragen of bezwaren zijn (dat is nieuw) en deze kunt u sturen naar degene wiens naam er onder staat. Wij verzamelen de reacties en geven daar -waar van toepassing- reactie op. We kiezen voor deze weg om te voorkomen dat we dit later nog eens moeten bespreken  en we tegen die tijd een opeenhoping krijgen van uitgestelde beraadslagingen.   In de Op’eHichte van mei staat de jaarrekening 2019 van de diaconie. Graag een reactie hierover naar Wiebren Jongbloed.  De jaarrekening 2019 van de gemeente en de ZMC stond in het april-nummer van ons kerkblad. Op die van de gemeente kunt u / jij reageren naar Drees Visser en van het ZMC naar Gerrit Wijnsma. Alvast bedankt!
 • Op 17 mei, slotzondag, zal er een terugblik zijn op ons jaarprogramma. Daarnaast neemt Erik Wassenaar dit jaar afscheid van de zondagsschool. Hier zal dit keer niet op de slotzondag aandacht aan gegeven worden, maar met kerst!;
 • De oecumenische openluchtdienst van 21 juni is helaas afgelast;
 • We hebben bericht gekregen dat ook Tjerkepaed voor deze zomer is afgelast. Onze plannen hiervoor worden doorgeschoven naar volgend jaar;
 • Het kerkdienstenrooster wordt steeds op de website gepubliceerd. We hebben besloten dat da.Wiebrig t/m 31 mei de diensten zelf verzorgt en dat het een half-uurs dienst is. We krijgen signalen dat veel mensen rond 10 uur overschakelen naar de dienst in Franeker, dus dat sluit mooi aan en is voor da.Wiebrig weer iets minder belastend dan een langere dienst;
 • Met Hemelvaart en Pinksteren verzorgen we ook een halfuursdienst. Zie hiervoor de website. Tijdens de dienst van Pinksteren wordt alsnog de Paaskaars toegekend. Hoe we dat gaan laten zien, hoort u nog!
 • We hebben besloten om in een geval van overlijden in de zondagsdienst deze naam te noemen vóór en in het gebed. Het is geen herdenken, dat volgt later. Maar omdat de huidige situatie veel langer gaat duren, willen we dit verschil maken: we noemen de naam, maar de herdenking volgt later i.o.m. de familie;
 • We zijn nog bezig hoe we kunnen omgaan met digitaal collecteren.
 • In het Pastoraat en de Diaconie loopt het goed. Af en toe wordt er vanuit de gemeente gebeld, verder houden de bezoeksters en ambtsdragers de situatie goed in de gaten;
 • De ambtsverkiezingen worden uitgesteld tot een later moment. De beide ambtsdragers die afscheid zouden nemen worden (zijn) door het moderamen gevraagd hoe ze hier in staan;
 • Het nieuwe jaarthema 20-21 vanuit de PKN is bekend: Het goede leven. Bloeien in Gods licht’.
 • We gaan nadenken hoe we kerk kunnen zijn in de komende 1,5meter-samenleving. Mocht u ideeën hebben, dan horen we het natuurlijk graag!

Lees verder