Voedselmand voor de voedselbank in mei 2021

Voedselbanken groeiden de afgelopen jaren heel snel.

30.000 huishoudens zijn elke week afhankelijk van een voedselpakket. Dat zijn ruim 70.000 mensen. Het einde van deze groei is nog niet inzicht. De voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel dat wordt aangeboden door supermarkten, overige bedrijven en kerken.

Tip voor de maand mei:   Koffie/ thee

De voedselmand staat de 1ste zondag van de maand in de hal van onze kerk. Daarnaast staat de voedselmand bij de ingang van de supermarkt in ons dorp, de Centerrr.

De collectes voor het diaconale werk in mei:

  • Zondag 2 mei is de eerste collecte voor jeugdwerk JOP
  • Zondag 9 mei is de eerste collecte voor Kerk in Actie: Libanon
  • Zondag 16 mei is de eerste collecte voor de diaconie
  • Zondag 23 mei is de eerste collecte voor Kerk in Actie: Egypte

Met vriendelijke groeten van de diakenen,

Jannie Lindeman, Nieske Span, Wiebren Jongbloed en Hannah Reitsma

Bericht van de Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Op maandag 12 april j.l. heeft de kerkenraad online vergaderd. Graag hadden wij de mogelijkheid gehad om fysiek bij elkaar te komen maar dat zit er momenteel nog niet in. Gezegd moet worden dat wij al redelijk bedreven worden in het online gebeuren. Enkele belangrijke zaken licht ik eruit.

– Da. Wiebrig deelde mee dat nog vóór de zomerstop een doopdienst wordt gehouden waarin twee kinderen zullen worden gedoopt. De dan geldende maatregelen worden hierbij in acht genomen. Het is de doopouders bekend dat wellicht ook dan nog maximaal 30 personen in de dienst worden toegelaten.

– Bij de nabeschouwing van de diensten wordt de paascyclus als positief gememoreerd. De noodgedwongen voorbereiding via e-mail werkte goed. Misschien volgend jaar een andere opzet van de paascyclus met wat meer interactie en dynamiek. Op 18 april (slotdienst) wordt het winterwerk afgesloten. Winterwerk was er wel degelijk, al was het niet altijd zichtbaar. Lees verder

De Hear is myn hoeder

De Hear is myn hoeder! 
‘k Haw al myn begear.
’t Is sillich te wêzen
yn greiden fol gerzen.
Hy liedt my nei wetters
sa stil en sa klear.

De Hear is myn hoeder!
Hy wit wa’t ik bin,
Hy wiist mei de paden
troch sinne en skaden,
soe’k falle of wifkje,
myn help komt fan him.

De Hear is myn hoeder!
Him hingje ik oan!
‘k Sil altyd ferkeare
yn’t hús fan myn Heare:
Sa draach ik as kroane
syn leafde aloan.

Niet jezelf weiden maar de schapen weiden..

Deze morgen kwamen een klein aantal mensen bij elkaar in De Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst. Ook thuis kond deze kerkdienst gevolgd worden.

Da Wiebrig de Boer Romkema hield de preek over de schaapherders. Herders moeten niet zichzelf weiden maar de schapen weiden. De schapen kennen zodat ze ook de herder kennen. Hen beschermen voor gevaar, zoeken als ze verdwaald zijn… De Heer is mijn herder….

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-04-25.-da-wiebrig-de-boer-romkemaDownload
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/activiteiten-voor-kinderen-in-asielzoekerscentra/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Binnenlands Diaconaat.

De 2e collecte voor het onderhoud van de gebouwen. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Onderhoud gebouwen.

It goede libben

Snein 18 april wie de ôfslutting fan it winterwurk. Da Wiebrig de Boer Romkema eide it tsjerklike jier mei ús oer:

Fan ’t winter gie ‘It goede libben’ as tema mei ús mei,
mar coronasoargen en – maatregels wienen der ek op ús wei.

‘Bloeie yn Gods Ljocht’ hearde der ek noch by,
want alle dagen is it Ljocht fan Syn Leafde wer as nij.

Dochs moasten wy yn dit winterskoft wol hieltyd wer ‘omstean leare’,
dat wie mei gjin mooglikheid te kearen.

Wat we sa moai betocht hienen, koe net trochgean of moast op in oare wize,
noch in gelok: we rekken der ûnderweis net alhiel yn fertize.

Op de startsnein yn septimber koe der noch wat mear as no,
doe hienen we sels noch in kofje-to-go.

Jimme moaie foto’s oer it goede libben seagen we op it skerm,
en doe nei de Fikarijtún foar in neisit, mei in knapsek mei lekkers ûnder de earm.

Dêrnei hawwe we in soad misse moatten,
wa wit komt der wer wat mear romte ynkoarten.

Net sjonge, en dat foar in protestant!
Gjin kofje mei cake yn it koar en yn pypfol prate oan ‘e kant. Lees verder

Derde zondag na Pasen

Op zondag 18 april kwamen wij met een kleine groep bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Via de lifestream keken en luisterden de mensen ook mee.

Da. Wiebrig de Boer ging voor in deze dienst. Het winterwerk werd afgesloten. Dit gebeurde met gedicht en dat herinnerde ons aan heel veel dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd. Hierover wordt later nog een bericht geplaatst.

Er werd gelezen uit Johannes. Dit ging onder andere om Petrus die drie keer de vraag kreeg van Jezus of hij van hem hield. Een ingrijpende situatie. Petrus had eerder immers ontkend dat hij Jezus kende… En Jezus legde aan Petrus uit dat ieder zijn eigen taak mag uitvoeren.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-04-18 Liturgie afsluiting winterwerk
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de Zending.  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153.7489 23 t.n.v. Comm. Zending PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.