Recht voor ogen.

Op frisse zondagmorgen van de 20e januari ging da Corry Nicolai voor in de kerkdienst in Wirdum.

Het thema van de dienst was: Recht voor ogen!

Vandaag start de week van gebed voor eenheid. Het thema komt van de kerk in Indonesië. Een land met 265 miljoen inwoners, 17000 eilanden, 1350 etnische groepen en ruim 750 lokale kerken. Ongeveer 10 % van de inwoners is christen. Het gat tussen de rijken en de armen wordt steeds groter omdat de rijken zichzelf steeds meer verrijken. Een oud Indonesisch spreekwoord zegt: “Een muis sterft van de honger in een schuur vol rijst”.  In Deuteronomium 16 vers 20 staat: “Zoek het recht en niets dan het recht”. Daarom is door hen gekozen voor het genoemde thema. Da Nicolai ging daar op een mooie wijze op in.

Bij het heengaan kregen wij ook deze zegen mee:

Mensen die hopen
zien verder
mensen die liefhebben
zien dieper
mensen die geloven
zien alles in een ander licht!

In het zon-dagboek kunt u lezen hoe dit thema verder werd uitgewerkt. Dit zon-dagboek staat inmiddels op deze website. U kunt ook deze link gebruiken:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Meer foto’s van deze dienst staan op de fotosite. Die kunt u ook bekijken via deze link: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Actie Kerkbalans 2019

Op zaterdag 19 januari begint de actie Kerkbalans 2019.

Bij deze actie wordt een beroep gedaan op de gemeenteleden om hun financiële bijdrage te leveren voor het in stand houden van hun kerkelijke gemeenschap. In Wirdum wordt in de week na 19 januari bij alle kerkleden een enveloppe bezorgd. Daarin zitten een uitleg en de vraag wat u voor de kerk over heeft. De antwoord enveloppe wordt later bij u opgehaald.

Voor de website bezoekers is hier de link naar de folder met uitleg wat er met u bijdrage gebeurd:  https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2019/01/kerkbalans-2019-versie-03.pdf

Stichting de Wurdumerklokken

De eeuwenoude klokken

In Wirdum is ook de stichting Wurdumer klokken actief. Een stichting die als doel heeft om ondersteuning te bieden bij het in stand houden van de eeuwenoude Sint Martinuskerk en met name de toren. Ooit is de stichting opgericht voor het herstel en onderhoud van de klokken in de toren.
Inmiddels is ook en bijdrage geleverd voor het herstel van de toren en het plaatsen van banken op het kerkhof. De stichting is niet gerelateerd aan de kerk en ondersteunt daarom  niet het gemeentewerk zoals de betaling van de predikant of het verenigingsgebouw De Fikarij.

De toren als baken in de avond

 

Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze monumentale Sint Martinuskerk en toren? Dat kan door uw bijdrage te storten op: NL 03 RABO 0132 0270 89, t.n.v. Stichting de Wurdumer klokken.
U kunt ook donateur worden van de Stichting.  Aanmelding kan bij Alie Kalsbeek via: kalsbeekbensink@ziggo.nl

 

Hoe één preek werd voorbereid en er twee preken bleken te zijn gehouden… in één kerkdienst.

Friesch Dagblad 19-01-2019

Zondag 13 jan Themadienst: ‘De Stilte Spreekt’

Op zondag 13 januari stond om 09.30 uur de koffie klaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk. De kerkdienst die om 09.00 uur begon, had als thema: ‘De Stilte Spreekt’.

Om 10 uur werd de stilte verbroken. Er kwam een hele groep hele gewone mensen binnen. Eén met een oranje hesje druk telefonerend, anderen met koffers, papieren, jassen, laptop en heel veel praten, vertellen, organiseren…. tot ze gingen zitten. Moe van de drukte… het nog ‘even’ dit en nog ‘even’ dat doen…

De dienst die volgde ging om tijd hebben. Echte stilte te voelen.. en om te ontdekken dat voor dat altijd maar doorgaande ‘even’, nog een ‘l’ gezet moet worden: Leven!!

Daarover ging deze dienst. Met gedichten, muziek, het delen van het licht en nog kort luisteren naar onze predikant. Die ging kort in op de Nasville-verklaring. Samen vormen wij een kerk van mensen waarbij iedereen telt en gezien wordt!!

In het zon-dagboek kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde. Het zon-dagboek staat inmiddels op deze website. Kijk  op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Hartelijke dank

Het dorpenteam van de gemeente Leeuwarden laat het volgende weten:
Zoals ieder jaar werden wij ook dit jaar gebeld door de diaconie van de PKN kerk in Wirdum. Er stonden weer kersttassen klaar, rijkelijk gevuld met allerlei levensmiddelen. Speciaal bedoeld voor mensen die een extraatje kunnen gebruiken. De mensen zijn hier ontzettend blij mee want soms is er weinig te besteden om met de Kerstdagen iets extra’s te doen. 

Wij hebben de kersttassen opgehaald en afgesproken deze eerst uit te delen aan gezinnen in Wirdum en Swichum. Dat hebben wij uiteraard gedaan en iedere keer wanneer wij de tassen uitdelen zien we blijde en nieuwsgierige gezichten. Leuke reacties zoals: ‘Goh wat ben ik hier super blij mee‘ en ‘Dat kan ik nou juist heel goed gebruiken‘. Even wat extra voor de Kerstdagen.

Zoals bekend komen wij veel in contact met mensen waar veel speelt. Ook bij gezinnen met kinderen en soms heel weinig te besteden. Daarom vinden wij het super dat de Diaconie zich hier jaarlijks voor inzet met hulp van de leden van de kerk. Iedereen hartelijk dank daarvoor.

Drie Koningen

Op 6 januari was het Drie Koningen. In de kerkdienst stonden wij stil bij de drie Koningen, wijzen of magiërs die uit het oosten kwamen omdat er een Koning was geboren. Ds. De Groot ging voor in de dienst in Wirdum. Toen ze Herodes vroegen  naar deze Koning riep deze wijzen en schriftgeleerden bij elkaar. Die konden snel het antwoord geven. In Bethlehem moesten ze zijn. Wat wel heel bijzonder is, is dat deze wijze mannen en Schriftgeleerden niet zelf gelijk naar Bethlehem gingen.

Ook lanceerde onze zendingscommissie een actie waarin wij Willem & Erna ondersteunen. Zij werken in den sloppenwijk in de stad Lima in Peru. Wij gaan de komende maanden € 800 bij elkaar halen om ook de 4e klas van meubilair te voorzien. Zie ook:  C:\Users\Reinder\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\3JXCIA5R\email.mht 

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het zon-dagboek staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2018/

Meer foto’s van deze dienst kunt u bekijken op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Meer info over het werk van Willem & Erna vindt u ook op:  https://www.youtube.com/watch?v=KQnSV5O7h-A&feature=youtu.be&utm_source=Nieuwsbrief%2Fweblog+Willem+%26+Erna&utm_campaign=a5da5155a0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_19_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_1a112dbab4-a5da5155a0-338849797

Bloemen bij advent

Tijdens de zondagen van advent mochten wij genieten van de prachtige bloemstukken van onze vrijwillige bloemenschiksters. Wij zetten de creaties op een rij.

Geloof, Hoop en Liefde

Voor het jaar 2019 wensen wij u  Geloof, Hoop en Liefde toe.

De belangrijkste daarbij is de liefde.

In vele kerken wordt iedere zondag over deze woorden uitleg gegeven. U bent van harte welkom om mee te luisteren in deze bakens in het Friese land.

 

Oudejaarsdienst in Wirdum

Terwijl het vuurwerk al knalt in Wirdum komen op oudejaarsavond flink wat mensen naar de oude Sint Martinuskerk.  Wij luisterend naar mooie gedichten en waren heel stil toen onder pianobegeleiding de tien namen werden genoemd van gemeenteleden en/of dorpsgenoten. Naasten van hen staken het kaarsje aan en konden die niet aanwezig zijn dan deed de diaken dit. Voor alle mensen die niet genoemd maar wel in onze gedachten waren werd de kaars van het bloemstuk aangestoken….

Hierna luisterend wij naar het zingen van:
Koester de namen die wij hier gedenken
dat zij geborden zijn in uw genade
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Samen zongen wij:
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

Aan het eind van dienst kregen wij de Zegen mee en keerden terug naar onze huizen in afwachting van het nieuwe jaar!

Van deze diens wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het zon-dagboek staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2018/ 

Meer foto’s van deze dienst kunt u bekijken op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums