Jezus herkennen?

Deze eerste zondag na Pasen ging Ds. Asscher voor in de kerkdienst in Wirdum. Wij luisterden o.a. naar het Bijbelgedeelte waarin Jezus verschijnt bij zijn leerlingen terwijl de deuren op slot waren.  Ze herkenden hem pas toen hij zijn wonden (van de marteldood) toonde…  Hoe herken je Jezus? Waaraan zou je Jezus herkennen als hij er nu was? Een vraag om over na te denken.

Samen stonden wij stil bij het overlijden van ons gemeentelid  Tetje Jongbloed – Spoelstra.

Van deze dienst word een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde. Binnenkort komt het op deze website te staan. Of volg deze link: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Meer foto’s van deze dienst komen staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Laten wij van hier vertrekken
    onze toekomst tegemoet
Dat onze ogen mogen zien
    waar ons hart naar verlangt
Dat onze voeten mogen lopen
    waar onze ziel de weg weet
Dat onze liefde mag bloeien
    over muren en hekken heen
Daartoe zegene ons God de Allerhoogste

Goede Vrijdag in bloemen.

Goede Vrijdag
19 april 2019

Exodus 12 : (1) 21 – 28, Hosea 6 : 1 – 6
Psalm 22, Hebreeèn 9 : 11 – 15
Johannes 18 : 1 – 19, 42

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoelt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naarbinnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.
(uit het gedicht ´Petrus´verloochening´, Inge Lievaart)

 

Pasen in Wirdum

Beste bezoekers van deze site.

Helaas waren beide web-redacteuren tijdens te Pasen niet aanwezig in de stille week en de Pasen. Dat maakte dat wij deze keer geen verslagen konden plaatsen van de verschillende kerkdiensten.  Inmiddels zijn er wel foto’s van Goede Vrijdag,

De Paaswake:

Pasen:

Uiteraard gaan wij u de komende maanden weer op de hoogte houden van wat er gebeurd in onze gemeente.

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula’s verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt (1905-1997)

Palmpasen in bloemen

6e zondag van de veertigdagentijd

Jesaja 50 : 4 – 7 (Jesaja 52 : 12 – 53)
Lucas 19 : (28)29 – 40 en Lucas 22 : 1 – 23, 58

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”
(brochure Kind op Zondag)

Palmpasen in Wirdum

Het was een prachtige en frisse palmpaasmorgen. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum.

We luisterden naar de lezingen van onder andere over Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenkomt. De mensen juichen hem toe. De afgelopen week was er veel nieuws over mensen die demonstreren tegen de machthebbers in hun land. Dan zie je dat de macht soms wordt overgedragen. Ook in ons land merk je dat er gevraagd wordt om een soort politieke messias.. een sterke persoon met visie..
Van Jezus werd dat ook verwacht. En Jezus had een visie maar op een hele andere wijze dan heel veel mensen hadden verwacht… Dan zie je ook dat de steun die iemand krijgt omslaat. Bij Jezus van juichen naar ‘kruisig hem’.

De kinderen kwamen om hun Palmpaastokken te laten zien. Ze gaven een mooie uitleg bij alles wat ze aan de stok hadden gehangen.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/ 

De foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Vlakbij

Gelukkig zijn…
als je blij kan zijn met een bloem,
met een lach,
met een spel van een kind,
dan ben je rijker dan een miljonair
die alles heeft wat hij zich dromen kan,
maar er geen plezier aan beleeft.

Geluk komt nooit langs de bankrekening.
Geluk is als een bril: je ziet hem niet,
maar toch staat hij op je neus. Zo vlakbij.

5e zondag van de 40dagentijd in bloemen

Jesaja 58 : 7 – 10
Lucas 20 : 9 – 19

 “ Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin

 

 

De bloemen verwijzen naar de wijngaard. Zie de blauwe druifjes. De Sanseveria’s zijn als een zwaard… De zwaarden die de pachters gebruikten…

Geen ‘wandeling’ van kribbe naar kruis….

Op de 5 zondag van de 40dagentijd ging da. Yvonne Slik uit Balk voor in de kerkdienst in Wirdum.

De preek ging o.a. over de eigenaar van een wijngaard die tot drie keer een knecht naar de wijngaard stuurt om de pacht op te halen. Alle drie worden mishandeld en teruggestuurd. Dan stuurt de eigenaar zijn zoon… ‘Want die zullen ze niet zo behandelen”. De zoon wordt echter gedood. Want dan zouden de pachters erfgenaam worden van de eigenaar voor wat betreft de wijngaard. Bij de uitleg noemde da. Slik dat Jezus leven op aarde geen ‘wandeling’ was van kribbe naar kruis. Er gebeurde veel meer en er is altijd ruimte voor een nieuw begin.

 

Van deze dienst wordt een verslag gemaakt. Daarin kunt u meer lezen over de uitleg die da. Slik gaf. Het zon-dagboek staat inmiddels op deze website. Zie ook deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Privacyverklaring vastgesteld

Op 25 februari 2019 heeft de kerkenraad de Privacyverklaring van onze gemeente vastgesteld; de gemeente is hierover op de gemeenteavond van 14 november gehoord. Deze verklaring wordt vereist in Europese wetgeving. De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens in onze gemeente. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is. In ons geval is Hendrik Hiemstra, beheerder van het kerkelijk bureau, onze privacycoördinator.

Eerst maar eens even deze vraag: om wat voor gegevens hebben we het? De meest bekende zijn: naam, adres en woonplaats. Daarnaast telefoonnummers en e-mailadressen. geboortedatum en -plaats, doopdatum. De meeste van zulke gegevens zitten in onze ledenadministratie. Deze administratie voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees verder