Belangrijke mededelingen van de kerkenraad

Erediensten:
Tot en met zondag 5 april 2020 worden er geen kerkdiensten in onze kerk gehouden.

Op TV is er elke zondag in de komende weken een kerkdienst te volgen. Deze dienst begint om 9.20 uur en wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met de EO.
Wellicht zendt ook Omrop Fryslân de komende zondagen weer een kerkdienst uit.
Ook via internet zijn er vele mogelijkheden om een dienst online bij te wonen.

De kerkenraad beslist later over de diensten in de Paascyclus (van 9 tot 12 april).

Het projectkoor voor de veertigdagentijd en de Paascyclus kan geen doorgang meer vinden.
Hiermee komen de repetities op de zondagmiddagen te vervallen.

Het liturgisch bloemschikken kan niet meer verder vorm gegeven worden tot en met zondag 5 april. Via deze site zijn de liturgische bloemschikwerken voor elke zondag met een korte uitleg daarbij te zien.

Voor informatie over de collectedoelen van Kerk in Actie voor deze veertigdagentijd: zie onze website.

De commissie zondagboek legt haar taken neer tot nader orde.

Jeugd! en zondagsschool worden tot en met 5 april afgelast.

Herdenken
Het in onze zondagmorgendienst herdenken van gemeenteleden die overleden zijn, zullen we op een goede manier vormgeven wanneer wij weer in onze kerk diensten als vanouds kunnen vieren.

Activiteiten
Alle activiteiten binnen onze gemeente gaan tot nader orde niet door.

De kerkenraadsvergadering van 30 maart a.s. wordt afgelast. Het moderamen van de kerkenraad blijft leiding geven aan onze gemeente in deze vreemde tijd, die heel veel van ons allen vraagt.

Pastoraat:
Pastorale contacten moeten helaas ook tot het minimum worden beperkt. Het alternatief is via de mail, telefoon of app. En laten we extra ‘omsjen nei elkoar’. In situaties van bijzondere zorg bespreken we met u wat mogelijk is.

Vanuit het pastoraal overleg wordt geïnventariseerd wie er misschien graag eens gebeld wil worden in de komende weken om je verhaal te kunnen delen.

Laat het ook vooral zelf weten als u behoefte hebt aan een luisterend oor.

PR:
Ons kerkblad ‘Op ‘e Hichte’ zal in april niet verschijnen.

Let op deze site voor alle actuele informatie.

Overig
Heeft u nog vragen, neem dan zeker contact op met voorzitter, scriba, dominee of andere leden van de kerkenraad.   https://kerkinwirdum.com/organisatie/

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

Bloemen bij de 3e zondag van de 40dagentijd

Zondag Oculi
Vandaag is het de derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Oculi genoemd.
Oculi is Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25, vers 10, staat: ‘Mijn ogen zijn bestendig op
de Heer gericht’.

Jezus spreekt met Samaritaanse vrouw bij de bron. Johannes 4: 5 – 26
De Samaritaanse was Jezus liever niet tegengekomen. Ze komt op het heetst van
de dag naar de put. In de hoop niemand te treffen. Ze heeft iets te verbergen.
Jezus raakt die zere plek juist aan. Hij vraagt haar naar haar man. Zij wil liever over
theologie en tradities praten. ‘Waar moet je eigenlijk bidden?’ Jezus zegt daar wel
iets over, maar stoot door naar het pijnpunt in het leven van de vrouw. Naar waar
ze zich voor schaamt. Ze heeft vijf mannen gehad en de zesde is haar man niet.
Daar moet het over gaan. Wat maakt dat je aan het levende water, het echte leven,
niet toekomt. Daar hunkert de vrouw juist naar. Ze snakt naar het volle, echte
leven. Hoe krijgt ze daar deel aan? ‘Ik ben het levende water’, zegt Jezus. ‘Ik ben
het, die met u spreekt’.

Bij de schikking
In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komen
immers alle kleuren samen! De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.

Een reis van 40 dagen rond een kroon

Beste gemeenteleden, dorpsgenoten en andere bezoekers van onze site,

Da Wiebrig de Boer Romkema

Zoals in Italië hier en daar mensen al spontaan gingen zingen vanaf hun balkons, in hun verplichte sociale afzondering van elkaar, hoe ontroerend mooi,
zo zong gisteren hier een Wirdumer kind spontaan: ‘Corona, corona, corona – óveral is het corona….’

Zo gaf ze lucht en stem aan wat bij velen leeft: het gaat de hele tijd vrijwel alleen maar over corona.
Het zijn onzekere en ontregelende tijden. Elke dag verandert het nieuws en de impact op onze en andere samenlevingen is groot.

Waar we afgelopen woensdag nog samen de dienst op Biddag voor gewas en arbeid konden vieren in onze prachtige oude kerk, worden we nu op een nóg andere manier bij het pure leven zelf bepaald.

De overheersende toon in onze tijd is die van maakbaarheid, zelfredzaamheid en controle. Deze drie worden nu stuk voor stuk bevraagd en danig op de proef gesteld. De natuur gaat haar eigen gang.
Dit virus, deze corona, wat ‘kroon’ betekent, krijgen we op ons hoofd gezet en we moeten met deze kroon omgaan of we willen of niet.

Zoals een kind op school een mooi versierde kroon op het hoofd gezet krijgt op zijn of haar verjaardag, zo is deze coronakroon het tegendeel daarvan.
We moeten met haar leven en proberen haar invloed in te dammen. Velen zijn daar, soms in heel moeilijke omstandigheden, zoals in de ziekenhuizen, voor aan het werk.

Zo vlak na de bijzondere viering van biddag die we nog mochten houden, mag ons gebed alle ruimte krijgen:
-voor wie ziek zijn en hun naasten,
-voor wie meer dan hen lief is in een isolement terecht gekomen zijn
-voor hen die zorg dragen en leiding moeten geven en vaak lastige afwegingen moeten maken om tot weloverwogen keuzes te komen.
De kroon van waardering mag op hun hoofd worden gezet voor al hun toewijding en inzet.

Corona grijpt wereldwijd om zich heen en grijpt overal in het leven van mensen in.
Je wordt er ‘smetvreselijk’ van zei iemand van de week en daarmee had ik weer een prachtig nieuw woord geleerd.

Laten we met geloof, hoop en liefde (met déze drie) onze verantwoordelijkheid nemen en omsjen nei elkoar binnen de mogelijkheden die we hebben. Wees daarin creatief en vindingrijk.

Onze kinderen gingen vandaag alvast met klei aan de slag. Ook een goede manier van verwerken van wat ons overkomt. Ik mocht hun creaties met u en jou delen.

Corona, het ziet er dreigend uit en het lichtblauw in deze kroon symboliseert dat het weer goed zal komen:

En deze corona is een bemoedigende kroon geworden:

Op 8 maart jl. was in onze kerk gospelkoor ‘The Young Christian Singers’ uit Leeuwarden te gast.
We zongen met hen ‘De Zegekroon’. Deze kroon heeft alles met Pasen te maken, waarheen we onderweg zijn, ook al weten we nog niet hoe we Pasen kunnen vieren.

Zo is deze 40dagentijd een tijd van bezinning en van vasten in een hele andere vorm dan we gewend zijn.

Ik kan me geen zondag herinneren dat er geen kerkdienst gehouden kon worden en nu is het morgen toch zover. Heel vreemd. Gelukkig leven we in een tijd van vele digitale mogelijkheden, die ons ten dienste staan.

Op twitter kwam vandaag dit gedichtje voorbij van classispredikant Julia van Rijn van Zuid-Holland Noord, dat ik u niet wil onthouden:

Een classispredikant uit Leiden,
die ook al haar schaapjes moest mijden,
sprak: al is de dienst afgelast,
houd in gebed elkaar vast
en wees moedig in onzekere tijden.

Hartelijke groet en houd goede moed,

U/jouw dominee Wiebrig de Boer-Romkema

Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten,
van stil vallen,
laat het ook ín ons tot rust komen.

Dat juist nu ons huis
nog meer een thuis wordt,
dat we mogen weten dat Gods liefde er woont
in ons en tussen ons, dichtbij.

Dat gezegend zijn deze dagen
in verbondenheid met elkaar,
en met onszelf,
en ten diepste met de Barmhartige

Dat wij gezegend mogen zijn,
met de liefde van God,
met de passie van Jezus,
en met de troost van de Heilige geest.

Gezegend op weg naar Pasen.    (Joyce Schoon)

 

KerkinActie voor Zuid-Soedan

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood.
Jezus riep ‘Sta op!‘ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld en op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Opstaan en opnieuw beginnen… In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijtraakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later laaide het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

Kerk in actie helpt met het bouwen van waterpompen en leert lokale mensen om deze putten te onderhouden. Zo wordt gezorgd voor schoon drinkwater en hoeven vrouwen en kinderen niet meer tientallen kilometers te lopen om water te halen.
En die vrouwen! Die leren OPSTAAN!
Zie hier, het boegbeeld van het thema

Dit is één van de powervrouwen die andere vrouwen leert hoe ze hun stem kunnen laten horen in een democratie.
Kerk in Actie steunt deze en vele andere projecten in Zuid-Soedan; helpt u mee?
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Omdat we nu niet een fysieke collecte kunnen doen, maar zeker deze prachtige projecten willen blijven steunen, vragen we u om uw collectegift over te maken op NL 33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving “Collecte 15 maart Zuid-Soedan”
Hartelijk dank!
Zendingsmissionaire Commissie

Kerkdiensten komende zondag 15 en 22 maart

De kerkdienst van a.s. zondag 15 maart in Wirdum gaat niet door gezien de ontwikkelingen in Nederland met corona. U kunt een korte viering volgen van ds.R.de Reuver, scriba van de PKN. De EO verzorgt deze uitzending die start om 9.20. Zie hiervoor ook https://www.protestantsekerk.nl/nieuws  en de toelichting onder aan dit artikel.

Op zondag 22 maart hebben we de intentie om een viering te verzorgen met enkele kerkenraadsleden. U kunt deze live volgen via internet of later meebeleven via kerkdienstgemist.nl. zodat we toch samen kunnen vieren!
Dit betekent ook dat het geplande gemeenteberaad tot nader order wordt uitgesteld.

Pastoraat:
Pastorale contacten moeten helaas ook tot het minimum worden beperkt. Het alternatief is via de mail, telefoon of app. En laten we extra ‘omsjen nei elkoar’. In situaties van bijzondere zorg bespreken we met u wat mogelijk is.

Diakonaat:
Mocht u tegen praktische problemen aanlopen dan kunt u contact opnemen met de diaconie. We kijken met u wat mogelijk is.

Overig:
Heeft u nog vragen, neem dan zeker contact op met voorzitter, scriba, dominee of andere leden van de kerkenraad.

Alle bijeenkomsten die deze week op de agenda staan gelasten we af.
Hou de website in de gaten voor de actuele informatie.

Deze maatregelen zijn onder meer genomen naar aanleiding van de brief van de classis Fryslân van de PKN. De brief is gericht aan alle kerkenraden en leden van de kerk. U kunt deze brief lezen door op deze link te klikken: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2020/03/coronabrief-classis-fryslc3a2n.pdf

De kerkenraad van de Protestrantse gemeente Wirdum fr e.o.

 

Biddag voor gewas en arbeid

In de avond van de 11e maart vierden wij biddag voor gewas en arbeid. In de schemering van de avond kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk van Wirdum.

Hier stonden wij stil bij duurzaam leven…. Wat betekent dat? Hoe doe je dat. Niet meer 130 km/u rijden maar 100 km/u. Vertragen… Stil staan bij wat je doet. En ook beginnen bij jezelf. De aarde is kwetsbaar, net als de mensen die erop leven. Daarover werd nagedacht en stil gestaan door lezing, gebed, uitleg, luisteren en zingen onder begeleiding van de Brassband Wirdum.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. U vindt het op deze website of via https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Bloemen bij Biddag 2020

Mattheüs 6: 19-23
Schatten verzamelen in de hemel
‘Hamsteren!’ zegt de reclame van een grote supermarktketen. Een
voorraadje aanleggen voor mindere tijden lijkt verstandig, maar Jezus geeft een heel ander advies: ‘Verzamel geen schatten op aarde, verzamel je schatten in de hemel’. Verzamelen biedt slechts schijnzekerheid. Het is ‘of-of’, terwijl wij vaak denken ‘en-en’.
Op God vertrouwen in plaats van op bezit geeft ruimte. Het hangt
gelukkig niet alleen van mij en mijn activiteiten af. God zorgt. Zie
ik daar niet dagelijks vele tekenen van? Het betekent ook verantwoordelijkheid
nemen voor hoe ik mijn geld en energie besteed.

Schikking
De bollen zijn gevuld met voedsel voor de planten die nog komen
gaan. Dit beeld bevestigt de gedachte van ‘iets achter de hand
hebben voor mindere tijden’. De bollen in de stip symboliseren
de wens voor groei en welvaart waarbij de wortels staan voor de
stabiliteit en steun die ‘het wortelen’ in de aarde biedt.

Bloemen bij de 2e zondag van de 40dagentijd

Zondag Reminiscere
Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag
Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit
Psalm 25, vers 6, waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’.

Jezus op de berg.   Mattheüs 17: 1-9
Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en verdriet.
Zo is het ook met Jezus’ reis naar Jeruzalem: er is kritiek en wantrouwen en
hij voelt dat het nog erger zal worden. Maar dan is er een bijzonder moment
op een berg: Jezus staat in stralend wit licht en Mozes en Elia voegen zich
bij hem. Op hun woestijntochten hebben zij ook bijzondere ervaringen
gehad op een berg: Mozes op de Sinaï, Elia op de Horeb. Zij hebben daar
iets van God ervaren en kracht gekregen. Maar zij kregen daar ook een opdracht
zodat zij op weg moesten.
Jezus en zijn leerlingen ervaren op de berg iets van God. Petrus wil dat het
zo blijft: hij wil tenten opzetten om op de berg, in dat stralende licht, te
blijven. Maar het is de bedoeling dat Gods tent bij de mensen wordt opgezet,
dat Gods licht en Gods liefde komen in de donkere dalen van de wereld.
Jezus zegt: ‘Sta op’, en hij neemt hen mee, de berg af, om te werken aan
hun opdracht.
Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap:
wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de veilige muren van
de kerk. Maar het stralende licht mogen wij meenemen als bemoediging en
inspiratie.

Bij de schikking
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen
de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een
groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

 

Forgiven!!

Op zondag 8 mei werd de kerkdienst in Wirdum verzorgd door de: the Young Christian Singers uit Leeuwarden.

Da Wiebrig de Boer-Romkema ging voor in de dienst en begon de kerkdienst door te wijzen op het bloemstuk dat geïnspireerd is op de 2e zondag van advent.

Vervolgens mochten genieten van de uitvoering van Forgiven. Wij werden op een prachtige wijze meegenomen in het thema ‘Vergeving”. Vergeving waarmee veel wordt geworsteld.. ook door Judas, Petrus en wij allemaal. Dit werd op indrukwekkende wijze bezongen.

Van deze dienst is een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. U vindt het op deze website of via https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Meer informatie over the Young Christian Singers vindt u op: http://www.theyoungchristiansingers.nl/