Meer mogelijk op 1,5 meter afstand!

Beste gemeenteleden,

De rijksoverheid heeft op 26 juni j.l. opnieuw versoepelingen doorgevoerd in de covid-19 maatregelen en dit geeft ook ruimte voor kerkdiensten!

De kerkenraad vergaderde op maandag 28 juni en heeft overlegd welke mogelijkheden dit biedt t.a.v. onze zondagse erediensten. Het advies van CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aan de aangesloten kerkgenootschappen, waaronder de PKN, is hierin meegenomen.

Het volgende is besloten, met ingang van 4 juli a.s.:
– de 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd en is de belangrijkste voorwaarde voor ieders gezondheid!
– vooraf reserveren blijft nodig
– het nakomen van de basisregels: handen wassen en thuisblijven bij klachten
– het dragen van een mondkapje is niet meer nodig, mits er voldoende afstand kan worden gehouden
– samen ingetogen zingen kan weer! Er wordt voor voldoende ventilatie gezorgd

Het is fijn dat er de komende tijd weer iets meer mogelijk is! Omdat de 1,5 meter ook t.a.v. de zitplaatsen moet kunnen worden gehandhaafd kan er nog steeds maar een beperkt aantal personen worden toegelaten in ons kerkgebouw. Dit is mede de reden waarom er nog moet worden gereserveerd voor de diensten. De kerkenraad blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken en blijft, samen met u, hopen op meer versoepelingen!

Namens de kerkenraad,
Corry Brouwer

Brief aan de Filippenzen

Paulus

Op zondag 04 juli ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum. Het was de tweede uit een serie over de brieven die Paulus schreef aan de Filippenzen. Deze gemeente in Filippie (in Macedonië) had Paulus op zijn reizen gesticht en er was een bijzondere band gebleven. De brief schreef hij vanuit de gevangenis waar hij in grote onzekerheid was over zijn eigen lot. Toch blijkt dat hij met zijn brief deelt in ‘mens zijn’ en ‘in Christus zijn’ en zo in geloof, hoop en liefde willen leven… Een bijzondere brief.

En wij vierden de Maaltijd van de Heer. Op deze zondag konden wij ook weer samen zingen. Daarbij stonden de deuren naar buiten open.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: Dienst van schrift en tafel in de ST Martinustsjerke in Wirdum liturgie.pdf

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte – Kerk in Actie – Actie Vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-vakantietas/ U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Vakantietas.

De 2e collecte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk

Bericht van de kerkenraad

Op maandag 31 mei j.l. vergaderde de kerkenraad weer in de Fikarij. Het stemde ons dankbaar dat het weer mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen. Inmiddels waren wij redelijk bedreven in de online-samenkomsten, maar toch mochten wij nu opnieuw ervaren dat het fysieke ontmoeten en overleggen plezieriger en effectiever is. Een aantal zaken willen wij met u delen:

– Wij verwelkomen Folkert Jongbloed, onze nieuwe diaken en tevens Elizabeth Mozes, Drees Visser en Jannie Lindeman; zij gaan nog een ambtsperiode door. Nieske Span, Wiebren Jongbloed en Catharina van der Graaf wonen de kerkenraadsvergadering voor het laatst bij.

– Da. Wiebrig deelt mee dat deze zomer, in een serie van vier diensten, de brieven van Paulus aan Filippi centraal staan. Verder wordt er druk gewerkt aan het jaarprogramma 2021/2022. Ook zal er op 16 juni a.s. een fysieke classisvergadering zijn.

– Bij de nabeschouwing van de diensten worden de Slotzondag, Hemelvaart en Pinksteren gememoreerd. Allemaal bijzondere diensten, met kinderen erbij. Ook de diensten waarin gastpredikanten voorgingen werden als positief ervaren.
– Bij de voorbeschouwing wordt de oecumenische openluchtdienst genoemd. Deze kon helaas nog niet in de open lucht worden gehouden. Daarom werd het een `onderdakviering`, samen met de St. Vitusparochie (locatie Wytgaard) Zie ook: https://kerkinwirdum.com/2021/06/20/samen-in-het-schip/

– De voorzang tijdens de diensten komt aan de orde. Gemeentezang is nog niet mogelijk. De komende week is er overleg tussen het CIO en de plaatselijke kerken en wij wachten af welke nieuwe maatregelen hieruit voortkomen. Deze worden besproken in de vergadering van het moderamen op 7 juni en het besluit wordt doorgegeven aan de kerkenraad.

– Binnenkort vindt het jaargesprek van de predikante met afgevaardigden van de verschillende colleges plaats.

– Op 19 september a.s. is de startzondag. Voor de voorbereiding van de dienst zullen een aantal gemeenteleden worden gevraagd. Een aantal namen wordt genoemd en wie hen gaat vragen.

– Nog vóór de pauze nemen wij afscheid van de drie afgetreden ambtsdragers. Alle drie geven ze feedback op de achter hen gelegen ambtsperiode, zo ook Nieske. Zij gaat met veel enthousiasme verder als niet-ambtelijk lid van de diaconie. Zij worden alle vier bedankt voor het gesprek en hun periode als ambtsdrager.

In de pauze wordt er getrakteerd door de pake en beppe van de drie kleindochters die in dit jaar geboren werden.

– De voortgang van het nieuwe beleidsplan komt aan de orde. De commissie Toekomst komt met een aantal voorstellen en de kerkenraad gaat met alle akkoord. Het concept beleidsplan komt op de agenda van de kerkenraadsvergadering van 28 juni a.s. omdat de kerkenraad hiervoor verantwoordelijk is.

– Er wordt een nieuw communicatieplan opgesteld: `Ben ik in beeld?` Gijsbert heeft dit op zich genomen en geeft een korte presentatie.

– Het voorzitterschap van de kerkenraad komt aan de orde. Het moderamen komt met een voorstel: een duo-voorzitterschap van Jan Sybren en Corry, dit naast hun taken binnen respectievelijk het college van kerkrentmeesters en PO. De taken die het voorzitterschap met zich meebrengt worden verdeeld (voorzitten vergaderingen, aanspreekpunt gemeente, het verzorgen van informatie in Op `e Hichte  en op de website, enz.) De kerkenraad gaat met dit voorstel akkoord.

Zo is er vanavond veel besproken, geregeld en in wijsheid overlegd. Op 28 juni a.s. is onze laatste vergadering vóór de zomerperiode. Hierna hopen wij te mogen genieten van een periode met relatieve rust. Wij wensen elkaar en u, als gemeente, een ontspannen zomer toe, met meer vrijheid en minder beperkingen. Mocht u op pad gaan, mogen de woorden van Lied 697: 1 u dan vergezellen:

Kom Schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.

Met wind in de haren en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.


Namens de kerkenraad,
Corry Brouwer

Hartverwarmend

Het voelde aan als een teleurstelling, het bericht van de kerkenraad in het vorige nummer dat de openluchtdienst ook dit jaar niet zou doorgaan. In plaats daarvan zou het een ‘onderdakviering’ worden, met – zoals de laatste tijd gebruikelijk – maximaal 30 bezoekers. Waarom dit zo was, werd op dat moment niet duidelijk. Mijn verwachtingen waren eerlijk gezegd niet hooggespannen. Want het vooruitzicht van een oecumenische dienst in de Sint Martinuskerk met een beperkt aantal bezoekers kon immers maar moeilijk “concurreren” met het idee van een viering-buiten met veel meer mensen in de prachtige tuin van Camstrastate.

Ik had er niet méér naast kunnen zitten. De oecumenische commissie had namelijk een bijzondere, levendige viering voorbereid met actieve betrokkenheid van jong en oud rond het thema “Samen in het schip”. Centraal daarin stond het verhaal van de storm op het meer, waarin Jezus lag te slapen en zijn angstige leerlingen hem wakker maakten omdat ze bang waren om te verdrinken. Jezus sprak de wind toe waarna die ging liggen.

Deze ervaring liet me weer eens zien, hoe gauw je ernaast kunt zitten met een oordeel over zaken, die nog in de toekomst verscholen liggen. Ook deze onderdakdienst toont aan, hoeveel veerkracht, creativiteit en enthousiasme onverminderd in onze gemeente aanwezig is. De bereidheid van wisselende groepen of personen om steeds weer nieuwe mogelijkheden te verkennen en aan te boren, is hartverwarmend. We mogen ons daar gelukkig mee prijzen.

Het was een plezier om erbij te zijn. Aan de vooraf ingeleverde opmerkingen van de bezoekers over hun ervaringen in de afgelopen periode werd ruimschoots aandacht geschonken. Het enthousiasme waarmee ook de ouderen hun rol speelden in een van de vertellingen deed niet onder voor dat van de kinderen in de boot. Waarbij de gedachte aan minder bezoekers al helemaal naar de achtergrond verdween. Ook bijzonder: fijn om weer een groepje muzikanten van de brassband te zien, terwijl ook de kennismaking met de nieuwe pastor van de rooms-katholieke parochie, afdeling Wytgaard/Easterwierrum, naar meer smaakte.

Hopelijk leiden vieringen als deze ertoe, dat ook anderen hierdoor worden aangestoken om zich met verve in te zetten voor activiteiten, die ze zelf mee bedenken en vorm kunnen geven.

Van belang daarbij is natuurlijk wel dat we, zodra de coronabeperkingen weer goeddeels worden opgeheven, ons daar als gemeente omheen scharen. Bijvoorbeeld door de vieringen weer zoveel mogelijk bij te wonen. Ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Arie

Gezongen bij de doop van Niels Tijtsma en Emma Bettine Jongbloed

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein: Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen,
Gods Naam leggen naast die van jou.

Refrein: Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Doopdienst op 27 juni in Wirdum

Op de zondagmorgen van de 27 juni werden er twee kinderen gedoopt in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Dit waren:

  • Emma Bettine Jongbloed, dochter van Anne en Lyckele Jongbloed en zusje van Nynke, en
  • Niels Tijtsma, zoon van Sjoukje Kleiker-Tijtsma en Pieter Theo Tijtsma en broertje van Maarten.

Het was een vrolijke dienst. Er werd gelezen uit de Bijbel over de barmhartige Samaritaan. Een priester en een hulppriester liepen om de beroofde en gewonde man heen. Maar een passerende Samaritaan hielp de gewonde Jood. En dat terwijl deze twee volken niet goed met elkaar konden opschieten. Jezus vertelt dit verhaal om duidelijk te maken dat hulp bieden aan iemand die dat nodig heeft gedaan moet worden zonder onderscheid.

En tijdens de dienst was er reuring in de kerk. Zo waren de kinderen druk met het maken een prachtige slinger voor de doopouders. Hieronder een foto-impressie.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-06-27 Doop Emma Jongbloed en Niels Tijtsma

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes: Giro 555 Samen tegen Corona Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, slaat de handen ineen met ‘Samen in Actie tegen corona’. De opbrengst is bestemd voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/samen-in-actie-tegen-corona/ Uw bijdrage kunt u storten op rekening nummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Samen tegen Corona.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

Gebed

Tijdens de gezamenlijke “Onderdakdienst” van RK Wytgaard en PKN Wirdum op zondag 20 juni werd dit gebeld uitgesproken:

Onze Vader, onze Vader, ging jouw Naam maar in het rond

als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.

Werd jouw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,

dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag,

dat we delen met elkander zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn,

maar vernietig al wat kwaad is, Onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?

Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou.

“Samen in het schip”

Storm

Eens per jaar houden de Rooms Katholieke Sint Vitus parochie afdeling Wytgaard/Easterwierrum en de PKN Wirdum e.o. een Openluchtdienst. Voor het 2e jaar kon dat niet doorgaan. Daarom werd vandaag een “Onderdakdienst” gehouden. Het thema was: “Samen in het schip”.

Ook letterlijk zaten wij samen in het schip van de Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze dienst gingen voor de pastores: Germa Kamsma-Kunst en Wiebrig de Boer Romkema. Vier blazers van de Brassband Wirdum zaten in het koor van de kerk en begeleiden ons.

In de kerk lag een zeilboot. Samen luisterden wij naar de verhalen. Waaronder die van de storm op zee. Jezus lag te slapen en zijn leerlingen maakten hem wakker omdat ze dreigen om te komen. Jezus sprak de wind toe en die ging liggen. In de overdenking werd hier verder op ingegaan. Bij het lezen van dit verhaal zaten de kinderen in de boot en zwaaiden met vlaggetjes als het woord ‘wind’ werd genoemd. De storm is te vergelijken met de Covid pandemie. Ook bij die storm zitten we samen in het schip. Hoe kwamen wij die stormachtige tijd door? Een aantal mensen had hierover al iets doorgegeven en dat hing in de boot. Ondanks Corona bleven wij verbonden om in de storm door te mogen vragen.

Hoe dit verder ging kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden:

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De collecte is voor Stichting Because we carry. Een organisatie die vluchtelingen helpt op, onder andere, Lesbos en Moria. Janny van der Wal gaf een toelichting op dit doel. In de livestream kunt u dit beluisteren. Voor meer informatie over dit doel zie: https://www.becausewecarry.org/

Volgt u de dienst via de live-stream dan kunt u uw bijdrage storten op rekening nummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Because we carry.

De 2e collecte is voor de kosten van deze dienst. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Onkosten kerkdienst.

Jaargetijden

Van bijna alle kerkdiensten in Wirdum wordt een zon-dagboek gemaakt. Een kort verslag met foto’s van de betreffende dienst. Hiermee is begonnen in 2007. U vindt ze allemaal op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Op de voorpagina rechts boven van de zon-dagboeken staat een afbeelding van de Sint Martinuskerk. De laatste jaren is dat vaak een foto die op dezelfde zondag is gemaakt. Dat maakt het mogelijk om ook de jaargetijden te volgen.