Organisatie en contactpersonen

De kerk in Wirdum is via mail te bereiken op: kerkinwirdum@gmail.com

Organisatie gemeente
Het bestuur van onze gemeente ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen, de ouderling/kerkrentmeesters, de diakenen en de predikant. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Over belangrijke zaken wordt de gemeente vooraf gehoord.

Na de dienst is er koffie..

Naast de kerkenraad zijn er zo’n 20 vrijwilligersgroepen die onze gemeente draaiende houden.
Sinds 2009 wordt serieus werk gemaakt van de systematische communicatie naar en terugkoppeling van de verschillende (werk)groepen naar de kerkenraad. Dit om te voorkomen, dat enerzijds de (werk)groepen los komen te staan van het beleid en anderzijds, men zich aan zijn lot voelt overgelaten. De communicatie en terugkoppeling gebeurt 1 x per 2 jaar. De communicatie vindt dan plaats in het late voorjaar en de terugkoppeling naar de kerkenraad of moderamen in het vroege najaar.
Het initiatief voor dit proces ligt bij het moderamen. De rapportages van het gevoerde overleg met de groepen worden samengevat ter bespreking voorgelegd van de kerkenraad. De resultaten daarvan worden teruggekoppeld naar de diverse groepen.

Hieronder vindt u het overzicht met gegevens van de contactpersonen per werkgroep

De kerk in Wirdum is via mail te bereiken op: kerkinwirdum@gmail.com

Attentiefonds
Baukje Dol, 058-2551724

Bakkers/schenkers
Hinke Meindersma 058-2552324

Begraafplaats
Aukje Tawafra-Meindersma 058-2550830

Bloemendienst
Lies de Jong 058-2552867 liesdejong1@gmail.com

Catechese
Gysbert Wassenaar 0582532201

Comm.kerstnachtdienst
Jannie Lindeman 058-2552856

Comm.liturgieboekje
Lies de Jong 058-2552867

Diaconie. 
Jannie Lindeman jlindeman46@gmail.com

Druk en vouwploeg kerkblad
Hinke Meidersma 058-2552324

Fikarij Verenigingsgebouw
Jannie Lindeman 0582552856

Hobby en tentoonstelling
Alie Kalsbeek 058-2551619

Jeugdberaad
Gysbert Wassenaar 0582532201

Kerkelijk bureau
Hendrik Hiemstra 0582552027

Kerkrentmeesters
Drees Vissere 0582551838

Kindernevendienst
Linda Jongbloed 058-2551454

Kinderoppas
Corry Brouwer 058 – 2552582

Koster Coördinator
Wiebe Brouwer (kerk) 0582552470

Organisten
Klaske Deinum 058-2551474

Paascommissie                                                                                                     Truus Sterrenburg 058-2552847

Praethuys
Geertsje van der Meer 058-2551135

Predikant
Ds. Wiebrig de Boer Romkema 0681477858

Preekvoorziener
Simon turkstra 058-2551463

Redactie Op’e Hichte
Laura de Jong 058-8443562 opehichte@brouwer.frl
Arie Dol 058-1551724

Redactie Website
Reinder Bouma 058-2552295 r.o.bouma@chello.nl
Arie Dol 058-2551724

Scriba
Linda Jongbloed-Wesselius 058-2551454
Hegedyk 55
9089 BP Wytgaard

Tsjerkepaad
Adrie Vroom 058-2551865

UVV/PKN ouderengroep
Alie Kalsbeek 058-2551619

Zondagsschool
Karla Hingst 06-10913852

Zendings/missionaire comm.
Paulien Meijers  06-48460907         zmcwirdum@gmail.com

Wijk 1:Wirdum/Swichum
Ouderlingen: Corry Brouwer 0582552582 en Elizabeth Mozes 058-255 1427
Corry
Pastorijsingel, Jacob Algerasingel, Hôf, Swichumerdyk nrs 2 t/m 6a, Kamp, Greate Buorren, Werpsterdyk, George Emersonstrjitte en Loodyk.
Elizabeth:
W.R Fisherstrjitte, Lytse Buorren met Wide Steech, Bollemanssteech, Skoallesteech en Arjenspôle, Swichumerdyk m.u.v nrs. 2 t/m 6a, Tjiitze de Boerstrjitte, Doeke Hellemastrjitte, Th.Beekhuisstrjitte en Swichum.

Diakenen: Jannie Lindeman, Nieske Span
Bezoeksters:
1. Gina Turkstra
2. Frieda Wijbrandi
3. Anneke Laverman
4. Hester Wolters
5. Neeltje Hellinga
6. Alie Bouma
7. Annie Grovenstein

Wijk 2: Wirdum/Wytgaard
Ouderlingen: Corry Brouwer 0582552582
Plan Hekkemieden, S.Valkemastrjitte, Tsjaerderdyk, Legedyk Noordzijde
Sj. van der Kooistrjitte, Legedyk Zuidzijde, Marwertsterdyk, Brédyk, Kempenaersreed. Piskhoarnedyk en alle adressen in Wytgaard.

Diakenen: Tjitske Cnossen,
Bezoeksters:
1. Bonnie en Anne de Haan
2. Lies de jong
3. Simon Turkstra
4. Hinke Meindersma
5. Annie Plantinga
6. Bettie Jongbloed
7. Simon Turkstra

Wijk 3: Om útens
Ouderling: Elizabeth Mozes 058-2551427
Diakenen: Wiebren Jongbloed.
Bezoek(st)ers:
1. Klaaske de Boer (Wergea, Goutum)
2. Jelle de Jong (Reduzum, Idaerd)
3. Remkes en Janke Algra (Leeuwarden)
4. Truus Sterrenburg (Weidum, Sumar)

Ziekenhuisbezoekster: Annie Grovenstein
Bezoeker Palsma Zathe: Simon Turkstra