Organisatie en contactpersonen

De kerk in Wirdum is via mail te bereiken op: kerkinwirdum@gmail.com

Organisatie gemeente
Het bestuur van onze gemeente ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen, de ouderling/kerkrentmeesters, de diakenen en de predikant. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Over belangrijke zaken wordt de gemeente vooraf gehoord.

Naast de kerkenraad zijn er zo’n 20 vrijwilligersgroepen die onze gemeente draaiende houden.

Hieronder vindt u het overzicht met gegevens van de contactpersonen per  wijk en werkgroep

De kerk in Wirdum is via mail te bereiken op: kerkinwirdum@gmail.com

Scriba / Secretariaat
Linda Jongbloed-Wesselius 058-2551454
Hegedyk 55
9089 BP Wytgaard

Predikant
Ds. Wiebrig de Boer Romkema 0681477858

Wijk 1: Wirdum/Swichum

 • Ouderlingen:
  Elizabeth Mozes:    George Emersonstrjitte, Loodyk, W.R. Fisherstrjitte, Swichumerdyk m.u.v. nrs. 2 t/m 6a, Tjitze de Boerstrjitte, Doeke Hellemastrjitte en Th. Beekhuisstrjitte

  Corry Brouwer:      Pastorijsingel en Jacob Algerasingel

  Gijsbert Wassenaar: Swichum, Lytse Buorren met Wiide Steech, Bollemanssteech, Skoallesteech en Arjenspôle, Hôf, Swichumerdyk 2 t/m 6a, Kamp, Greate Buorren en Werpsterdyk

 • Diakenen: Jannie Lindeman, Hannah Reitsma en Nieske Span
 • Bezoeksters:
 1. Gina Turkstra
 2. Frieda Wijbrandi
 3. Alie Bouma
 4. Annie Grovenstein
 5. Neeltje Hellinga
 6. Tjitske Visser
 7. Truus Sterrenburg

Wijk 2: Wirdum/Wytgaard

 • Ouderlingen:
  Corry Brouwer: Valkemastrjitte, Sj. Van der Kooistrjitte, Legedyk, Marwertsterdyk, Brédyk en alle adressen in Wytgaard.

  Gijsbert Wassenaar: Hikkemieden, Tsjaerderdyk en Griene Dyk

 • Diakenen: Hannah Reitsma, Nieske Span en Wiebren Jongbloed
 • Bezoek(st)ers:
 1. Vacant
 2. Vacant
 3. Lies de jong
 4. Simon Turkstra
 5. Hinke Meindersma
 6. Tjitske Cnossen
 7. Bettie Jongbloed

Wijk 3: Om útens

 • Ouderling: Elizabeth Mozes: Alle adressen.
 • Diaken:
 • Bezoek(st)ers:
 1. Klaaske de Boer (Wergea, Goutum en Sumar)
 2. Jelle de Jong (Reduzum en Idaerd)
 3. Remkes en Janke Algra (Leeuwarden)

Attentiefonds
Baukje Dol, 058-2551724

Bakkers/schenkers
Hinke Meindersma 058-2552324

Begraafplaats
Aukje Tawafra-Meindersma 058-2550830

Bloemendienst
Lies de Jong 058-2552867 liesdejong1@gmail.com

Catechese
Gysbert Wassenaar 0582532201

Comm.kerstnachtdienst
Jannie Lindeman 058-2552856

Comm.liturgieboekje
Lies de Jong 058-2552867

Diaconie. 
Jannie Lindeman jlindeman46@gmail.com

Druk en vouwploeg kerkblad
Hinke Meidersma 058-2552324

Fikarij Verenigingsgebouw
Jannie Lindeman 0582552856  jlindeman46@gmail.com

Hobby en tentoonstelling
Alie Kalsbeek 058-2551619

Jeugdberaad
Gysbert Wassenaar 0582532201

Kerkelijk bureau
Hendrik Hiemstra 0582552027

Kerkrentmeesters
Drees Visser 0582551838

Kindernevendienst
Linda Jongbloed 058-2551454

Kinderoppas
Corry Brouwer 058 – 2552582

Koster Coördinator
Wiebe Brouwer (kerk) 0582552470

Organisten
Klaske Deinum 058-2551474

Paascommissie  Truus Sterrenburg 058-2552847

Praethuys
Geertsje van der Meer 058-2551135

Preekvoorziener
Simon Turkstra 058-2551463

Redactie Op’e Hichte
Laura de Jong 058-8443562 opehichte@brouwer.frl
Arie Dol 058-1551724

Redactie Website
Reinder Bouma 058-2552295 r.o.bouma@chello.nl
Arie Dol 058-2551724

Tsjerkepaad
Adrie Vroom 058-2551865

UVV/PKN ouderengroep
Alie Kalsbeek 058-2551619

Zondagsschool
Karla Hingst 06-10913852

Zendings/missionaire comm.
Paulien Meijers  06-48460907         zmcwirdum@gmail.com