Organisatie en contactpersonen

De kerk in Wirdum is via mail te bereiken op: kerkinwirdum@gmail.com

Organisatie gemeente
Het bestuur van onze gemeente ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen, de ouderling/kerkrentmeesters, de diakenen en de predikant. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Over belangrijke zaken wordt de gemeente vooraf gehoord.

Naast de kerkenraad zijn er zo’n 20 vrijwilligersgroepen die onze gemeente draaiende houden.

Hieronder vindt u het overzicht met gegevens van de contactpersonen per  wijk en werkgroep

De kerk in Wirdum is via mail te bereiken op: kerkinwirdum@gmail.com

Scriba / Secretariaat

Elske Roorda-Posthuma 06-37302119   elskescriba@gmail.com

Ienswei 3
9008 TV  Reduzum   

Predikant
Ds. Wiebrig de Boer Romkema 06-81477858

WIJK 1 (Wirdum – Swichum)

Ouderlingen:

Elizabeth Mozes:
George Emersonstrjitte, Loodyk, W.R. Fisherstrjitte, Swichumerdyk m.u.v. nrs. 2 t/m 6a, Tjitze de Boerstrjitte, Doeke Hellemastrjitte en Th. Beekhuisstrjitte

Gijsbert Wassenaar:
Swichum, Lytse Buorren met Wiide Steech, Bollemanssteech, Skoallesteech en Arjenspôle, Hôf, Swichumerdyk 2 t/m 6a, Kamp, Greate Buorren en Werpsterdyk

Hinke Meindersma:
Pastorijsingel en Jacob Algerasingel

Diakenen: Janny Lindeman en Nieske Span

Bezoek(st)ers: Gina Turkstra, Frieda Wijbrandi, Alie Bouma, Annie Grovenstein, Neeltje Hellinga, Tjitske Cnossen, Truus Sterrenburg

WIJK 2 (Wirdum – Wytgaard)

Ouderlingen:
Hinke Meindersma:
S. Valkemastrjitte, Sj. Van der Kooistrjitte, Legedyk, Marwertsterdyk, Brédyk en alle adressen in Wytgaard.
Gijsbert Wassenaar:
Hikkemieden, Tsjaerderdyk en Griene Dyk

Diaken: Hannah Reitsma

Bezoek(st)ers: Lies de jong, Simon Turkstra, Hinke Meindersma, Tjitske Cnossen, Tjitske Visser, Bettie Jongbloed

WIJK 3 (Om útens)

Ouderling:
Elizabeth Mozes:
Alle adressen.

Diaken: Folkert Jongbloed
Bezoek(st)ers: Klaaske de Boer (Wergea, Goutum en Sumar), Jelle de Jong (Reduzum en Idaerd), Remkes en Janke Algra (Leeuwarden), Simon Turkstra (Brédyk onder Leeuwarden)

Contactpersonen:
Elizabeth Mozes          tel: 06-20089787
Hinke Meindersma     tel: 058-2552325
Gijsbert Wassenaar     tel: 0610571053

Attentiefonds
Baukje Dol, 058-2551724

Bakkers/schenkers
Alie Kalsbeek 058-2551619

Begraafplaats
Aukje Tawafra-Meindersma 058-2550830

Bloemendienst
Lies de Jong 058-2552867 liesdejong1@gmail.com

Comm.kerstnachtdienst
Jannie Lindeman 058-2552856

Comm.liturgieboekje
Lies de Jong 058-2552867

Diaconie. 
Jannie Lindeman jlindeman46@gmail.com

Bezorging kerkblad
Hinke Meidersma 058-2552324

Fikarij Verenigingsgebouw
Jannie Lindeman 058-2552856  jlindeman46@gmail.com

Hobby en tentoonstelling
Alie Kalsbeek 058-2551619

Jeugdberaad
Gysbert Wassenaar 0582532201

Kerkelijk bureau
Hendrik Hiemstra 0582552027

Kerkrentmeesters
Drees Visser 0582551838

Kindernevendienst
Linda Jongbloed 058-2551454

Kinderoppas
Corry Brouwer 058 – 2552582

Koster Coördinator
Wiebe Brouwer (kerk) 0582552470

Organisten
Klaske Deinum 058-2551474

Paascommissie  Elske Roorda-Posthuma 0566-601572

Praethuys
Geertsje van der Meer 058-2551135

Preekvoorziener
Simon Turkstra 058-2551463

Redactie Op’e Hichte
Laura de Jong 058-8443562 opehichte@brouwer.frl
Arie Dol 058-1551724

Redactie Website
Reinder Bouma 058-2552295 r.o.bouma@chello.nl
Arie Dol 058-2551724

Tsjerkepaad
Adrie Vroom 058-2551865

UVV/PKN ouderengroep
Alie Kalsbeek 058-2551619

Zendings/Missionaire Comm.
zmcwirdum@gmail.com