Identiteit en Visie

Het 4e beleidsplan (2021-2025 is inmiddels door de kerkenraad vastgesteld.

U kunt het beleidsplan vinden via: https://kerkinwirdum.com/documenten/

Onze identiteit ligt besloten in artikel 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Onder meer wordt daar gezegd dat de kerk leeft uit Gods genade in Jezus Christus en de Heilige Schrift belijdt als enige bron en norm van de verkondiging. De Protestantse Kerk is deel van Gods wereldwijde kerk, waarin protestanten een eigen plaats innemen. De kerk staat of valt met het geloof in God en in Jezus Christus. Dat geloof is het geheim van de kerk. Zij leeft vanuit Christus en door de Geest.

De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. Alleen maar ‘ieder voor zich’ is armoedig. Alleen bij elkaar komen als ‘gelijkgezinden’ of vanwege een gezamenlijk belang is te weinig. De kerk is een plaats om samen te lachen en te huilen, om samen te eten en te drinken. Het maakt hier niet uit hoeveel je verdient, hoe je eruitziet, hoe oud je bent, wat voor kleren je aanhebt, of je alleen bent of samen. Er is iets dat die verschillen overstijgt, omdat je samen gemeente van Christus bent. Daarom ben je elkaar gegeven en sta je voor elkaar in.

Wij willen een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en Maaltijd van de Heer. Een gemeente die ook ruimte geeft aan andere relaties dan die tussen man en vrouw en daaraan – als men dat vraagt – Gods zegen verbindt. Een zorgzame gemeenschap bovendien, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt. Wij willen deel uitmaken van een beweging van hoop en verwachting waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. Een beweging bovendien die zich open en gastvrij betoont jegens anderen buiten haar gemeenschap.

Wij twijfelen er niet aan dat de kerk – ook de onze – vandaag én morgen een belangrijke functie heeft te vervullen. Als een plaats waar God geloofwaardig wordt en blijft. Als een ruimte om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien.
Daarom zetten wij ons in op groei, vooral qua geloofsverdieping, betrokkenheid en enthousiasme van onze eigen leden. De afgelopen jaren zijn we gaan beseffen dat we niet moeten trekken aan mensen om ze “binnen” te krijgen. We willen midden in de samenleving staan en oog en oor hebben voor de mensen in onze nabijheid. We zoeken binnen en buiten de grenzen van onze gemeente hoe we betekenisvol voor anderen kunnen zijn. We willen ook groeien in het bouwen van zinvolle verbindingen tussen geloofs- en dorpsgemeenschap, in onderlinge betrokkenheid en samenwerking.

Dit willen we zijn:
een open gemeenschap in dialoog en communicatie met eigen gemeenteleden en met mensen buiten de gemeente;
een open gemeenschap midden in het dorp waarin iedereen welkom is;
een gemeente waar mensen met verschillende geloofsbelevingen zich thuis kunnen voelen:
 omdat de bijbel een verzameling is van zeer verschillende geloofsgetuigenissen;
 waar mensen van allerlei leeftijden en achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien: een plek waar jong en oud zich met elkaar verbonden voelen;
 waar mensen geïnteresseerd zijn in elkaars verhaal van leven en geloven en waar die verhalen volop gedeeld kunnen worden;
een gemeente die zich geroepen weet tot dienstbaarheid, in het voetspoor van Jezus;
niet alleen een vindgemeente van vaste waarheden, maar ook een zoekgemeenschap: samen luisteren en zoeken naar Gods bedoeling met deze wereld;
een gemeenschap die het Evangelie niet oplegt maar aanbiedt en uitprobeert;
een gemeenschap met veel aandacht voor pastoraat.

In ons beleidsplan vindt u hierover meer. Ook over de erediensten en ons taalbeleid, over hoe we missionair willen zijn, het jeugd- en jongerenwerk, pastoraat, diaconaat, bezieling en het rentmeesterschap. Op verzoek sturen wij u dit plan graag toe.