Jaargetijden

Van bijna alle kerkdiensten in Wirdum wordt een zon-dagboek gemaakt. Een kort verslag met foto’s van de betreffende dienst. Hiermee is begonnen in 2007. U vindt ze allemaal op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Op de voorpagina rechts boven van de zon-dagboeken staat een afbeelding van de Sint Martinuskerk. De laatste jaren is dat vaak een foto die op dezelfde zondag is gemaakt. Dat maakt het mogelijk om ook de jaargetijden te volgen.

Morning has broken

Morning has broken, like the first morning,
blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
praise for them, springing fresh from the word.

Dau oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlike hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.

Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Triniteit en gastfreijens

Ds. Hinne Wagenaar gie snein 13 juni foar yn de tsjerketsjinst in Wirdum.

Yn dizze tsjinst gie hy yn op de triniteit. Dêrby wie de ikoan fan de Triniteit (Andrej Rubljev, 1410) te sjen. En wy harken nei it ferhael fan Abraham en Sara. Dat is dan wol yn de easterske traditie en it stiet yn it âlde testament. Abraham sit foar syn tinte at hy trije mannen oankommen sjocht. Hy giet harren yn de mjitte, bûget him djip en noeget harren yn syn tinte. Wetter foar it waskjen fan de fuotten wurd helle en in goed miel wurd klear makke. Wat een gastfreijns foar dizze frjemdelingen. Sy geane yn petear en der wurd foarsein dat Sara (die al op jieren is) oer in jier in bern hawwe sil.

It idee is dat dizze trije mannen God, Jezus en de Hillige geast wiene. It is ek it ferhaal dat belangryk is foar de Islam, it Joadendom en Christendom. Hoe gastfrij binnen wy? Hoe gean je om mei in oar en hoe mei in frjemdeling?

Hoe dit verder ging kunt u nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-06-13-liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

En…. wij zijn het niet verleerd… De laatste twee coupletten hebben wij (op ‘spreeksterkte’) meegezongen!!

Collecte: De 1e collecte is voor missionair werk.  De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn; ze wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren en wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Uw bijdrage kunt u overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending/missionaire gemeente Wirdum onder vermelding van: missionair werk.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

20 juni 2021 Oecumenische dienst: Samen in het schip

Dit jaar niet oecumenisch in de open lucht, maar wel een gezamenlijke dienst van de PKN-gemeente Wirdum en de Sint Vitus parochie – locatie Wytgaard op 20 juni in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Samen in het schip

Thema van deze dienst  is: Samen in het schip. Christus’ kerk wordt vaak verbeeld als een schip, maar ook het kerkgebouw heeft een schip en corona zette ons allemaal in hetzelfde schuitje.

Wij vragen
Om de dienst extra luister bij te zetten, horen wij graag van u/jou wat u/je in ruim een jaar sociale onthouding moed of houvast gaf of tot welk inzicht u/je in deze tijd bent gekomen. Ons verzoek is dat in een paar steekwoorden op een (gekleurd) A4 te schrijven en dat vooraf in te leveren bij Drees Visser (Sjouke van der Kooistrjitte 25, Wirdum) of bij Edwin Bijkerk (Meekeshof 32 in Wytgaard) of u/je brengt het A4 mee naar de dienst. Of dat kort en bondig te mailen naar: linda-jongbloed@hotmail.com. Met uw/jouw inbreng tuigen we het schip op en zeilen we verder. Naar de openluchtdienst die – als de omstandigheden dat toelaten – in 2022 weer gehouden zal worden op Camstrastate in Wirdum.

Coronamaatregelen
In verband met de coronarichtlijnen kan de dienst worden bijgewoond door maximaal 30 personen (kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom zonder te zijn aangemeld). Wie bij de dienst aanwezig wil zijn,  tot vrijdag 18 juni 17 uur aanmelden via: kerkinwirdum@gmail.com.

Alleen in het geval, dat u het aanmelden bent vergeten of als er iets veranderd is, kunt u bellen of appen met telefoonnummer 06-20089787. Na aanmelding krijgt u een mail.

Live-stream.  Deze dienst is voor iedereen te volgen via de livestream van de PKN-gemeente. Die is te vinden op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Voor wat betreft de dienst: Inloop om 09.15 uur, aanvang om 09.30 uur.

Collectedoel: Stichting Because we carry. Voor informatie over dit doel zie: https://www.becausewecarry.org/

Oecumenische commissie

Naar de kerk of thuis voor de buis?

Veel gemeenten vragen zich met een zekere bezorgdheid af, hoe het straks komt als de kerken weer gewoon, zonder beperkingen bezoekers kunnen ontvangen. Weten alle vertrouwde gezichten – en misschien ook wel nieuwe bezoekers – het kerkgebouw dan weer te vinden? Of vinden mensen het wel goed zo, op zondagmorgen thuis een kerkdienst volgen met een kopje koffie erbij voor de tablet/pc of op de tv?

Dominee Mathilde de Graaf, predikant van de protestantse gemeente ET-10 op Terschelling hoopt in het Ouderlingenblad van een poosje geleden, net als velen van ons, op herstel van de ontmoetingen. “We willen elkaar graag weer zien, er gaat niets boven samen vieren, wel en wee “live” en niet “stream” delen bij een bakje koffie. Wel of geen camera, wel of niet online? Versterkt of verzwakt het elkaar? Het zal wel niet “of, of” maar eerder “en, en” worden. Liever niet alleen kijkcijfers, maar ook bezoekersaantallen. Het gaat in kerk-zijn niet om lekker thuis in je comfortzone, bij de warme kachel te blijven zitten. Maar wel om: met dat wat er bij jou binnenkomt naar buiten te gaan, delen, niet tellen maar ver-tellen. Het Verhaal gaat door, op welke manier ook maar.”

Vanaf het moment dat de kerkdeuren opnieuw opengingen, ben ik zelf weer een geregelde bezoeker. Een verbetering ten opzichte van het volgen van de diensten online. Want hoe goed de voorbereiding van de diensten ook was en is en hoe intensief mensen zich ook inzetten om de beelden uit te zenden, voor mij bleef het behelpen. Dat kwam omdat ik me bij de online-dienst niet echt betrokken voelde. Je zag geen bezoekers en gauw eens enkel liedteksten, ook als er gemeenteleden waren die de zang verzorgden.

Ook nu we inmiddels weer in persoon de diensten kunnen bijwonen zijn er nog steeds beperkingen. Daarom hoop ik op een snelle terugkeer naar de oude situatie. Waarin de kerkbanken zich weer voller vullen en je gemakkelijker met je buurman of -vrouw even wat nieuwtjes kunt uitwisselen. Waarbij meezingen weer mag en je na afloop samen koffie kunt drinken. Wie weet is dat moment dichterbij dan we nu denken. De cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames gaan al een poos stevig naar beneden, wat aanleiding kan zijn tot de door ons allemaal gewenste versoepelingen. Zou het rond september dan toch weer mogelijk worden?

Arie

Wat overstijgt alle tijdens, plaatsen, grenzen….

Op de morgen van de 06e juni werd de wekelijkse kerkdienst gehouden in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema haar 1e van vier preken over de brief van Paulus aan de gemeente van Philippi.

Paulus schrijft vanuit de gevangenis en voelt zich heel verbonden met deze gemeente. Dat gevoel van verbondenheid en éénheid is er ook terwijl ze elkaar niet kunnen ontmoeten. Één zijn in Christus overstijgt dan ook alle tijden, plaatsen en grenzen. De brief begint een zegen groet van genade en vrede zij u van Jezus Christus. Van alle tijden en plaatsen….. ook nu!

Wilt u weten wat er allemaal gebeurde? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-06-06-liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Oeganda. Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken. Zie voor  meer informatie:  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/steun-voor-kwetsbare-gezinnen-in-noord-oeganda/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO  0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding:  Oeganda

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

Sint-Bonifatius Sint-Martinus

At der bern by de tsjerketsjinst binne yn de Sint Martinuskerk yn Wirdum dan is dêr faak ek Fetsje Roorda by. Besikers en sjoggers by dizze tsjinst sille har grif herkenne.

Op de moaie snein fan de 30e maaie wie Fetsje mei har famylje yn de Sint-Bonifatiustsjerke fan Ljouwert. Dêr die Fetsje har 1e Hillige Kommuny. Troch de foto’s kinne jimme moai efkes mei sjen hoe moai en feestlik dat wie.

Wy lokwinskje Fetsje en harren âlden fan herte!.

Koorddanser

Vandaag is het Trinitatis of Drievuldigheidszondag, de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. Op drievuldigheidszondag viert de kerk de christelijke leer van de Drie-eenheid, God in drie Personen: – God de Vader, – God de Zoon en – God de Heilige Geest. Gastpredikant dominee Corry Nicolay uit Heerenveen vertelde over een koorddanser. Toen die ver boven de begane grond over het dunne koord liep, klapten de mensen. Daarna deed hij het nogmaals, nu met een kruiwagen voor zich, het publiek klapte zich de handen stuk. Opnieuw maakte de koorddanser zich klaar voor nóg een wandeling met de kruiwagen over het koord. Maar nu vroeg hij het dolenthousiaste publiek, of iemand in de kruiwagen wilde plaatsnemen. En toen bleef het oorverdovend stil. Denk nu eens aan ons geloof in Jezus Christus. We bewonderen hem om wie en wat hij is. Zijn wij bereid om bij hem in te stappen?

Wilt u weten wat er allemaal gebeurde? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-30-liturgie-da.-corry-nicolay.
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

“Onze vader… “