Welke zoon hoort bij mij?

In de laatste dienst van maart preekte onze voorganger over de Verloren Zoon. Een verhaal uit de Bijbel dat we allemaal wel kennen en bij ieder van ons misschien wel eens de vraag heeft doen rijzen: “Met wie van de twee zonen identificeer ik me het meest?” Op een verjaardagfeestje een week later kwamen dit verhaal en diezelfde vraag ook ter sprake. Oud-gemeentelid Teake Posthuma vertelde bij die gelegenheid dat hierover een gedicht is geschreven dat door hem in het Fries is vertaald. Beide gedichten – de Nederlandse versie en de Friese vertaling – zijn hieronder afgedrukt.

Een man had twee zonen             In man hie twa soannen
(naar Lucas 15, 11-32)                (nei Lukus 15, 11-32)

Hij heeft het vaderhuis nog          Hy kaam by heit nea bûten
nooit verlaten, deed alles wat       ’t stek, die alles wat in oar
er van hem werd verwacht,          fan him ferwachte,
genoot niet van het leven of         genoat net fan it libben, ’t gyng
met mate, heeft blind gehoor-      him gau te gek, hat blyn gehoar-
zaamd, enkel plicht betracht.        sum west, inkeld plicht betrachte.
Die ander kon het nergens           Dy oare koe it nearne
rooien want hem riep steeds        roaie want him rôp altyd
een volgend avontuur.                 wer it aventoer.
Hij at met zwijnen, sliep bij          Hy iet mei bargen, lei by
lichtekooien.                               lichtekoaien.
Hartstocht dreef hem, heimwee,  Hertstocht dreau him, langstme,
heilig vuur.                                 hillich fjoer.

Mij werden beiden op den duur    My waarden beide op ‘en doer
vertrouwd alsof ze twee van        fertroud as yn mysels twa
mijn gezichten tonen.                 libbenseigen boarnen.
Ik heb om hen geleden en          Wat ha ik om har lijd en
gerouwd, maar leer ze nu           roud, mar lear se no
omarmen als mijn zonen.            t’ omearmjen as myn soannen.

Hein Stufkens (oersetting: Teake Posthuma)

Arie

Perspectief in New York

St Patrick’s Cathedral

Kom je in New York dan vallen natuurlijk direct de enorm hoge gebouwen op. Toch vind je ook tussen die gebouwen kerken. Zoals de Saint Patrick’s Cathedral. Sta je voor de kerk dan is dat, ook tussen de hoge gebouwen, een indrukwekkende kathedraal.

 

 

Sta je echter op één van die hele hoge gebouwen,   dan ziet dat er toch echt anders uit…

 

 

Meer informatie over de kathedraal zelf vindt u op: https://www.saintpatrickscathedral.org/

Dansen in de regen

Het was een prachtig morgen op deze zondag 19 mei. Flink wat mensen kwamen samen in de kerk voor de viering waarin we het winterwerk afsloten, afscheid namen van 6 kinderen van de zon-dagschool en ze uitnodigden om bij de JEUGD aan te sluiten. Dat afscheid ging heel bijzonder door ‘verbinding’ te maken met een draad garen die wij hadden gekregen (zie ook het vorige bericht op deze site).

En de preek… die ging ook in op het Eurovisiesongfestival. Duncan Lourence kreeg zijn inspiratie uit het verlies van een dierbare aan de dood. Een verloren liefde, maar dansen in de regen…

Ook namen we afscheid van een zeer gewaardeerd zondagsschool leidster. Jikke Wijbenga werd hartelijk bedankt en kreeg de bloemen van de zondag.

In het zon-dagboek kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Binnenkort komt het op deze website te staan. Of volgt deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s kunt u bekijken op onze fotosite: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Hoe je weer jong wordt…

Voor de kerkdienst op 19 mei in Wirdum kregen wij allemaal een draad van ongeveer een meter garen. Daarbij de boodschap: “Jullie horen nog wat daar mee moet gebeuren”.   Wij kijken daar niet echt van op want het komt vaker voor dat er wat gebeurd waar je je niet op voorbereiden kunt

En dan zit je met dat garen te wachten op het begin van deze dienst waarin een aantal kinderen van de zon-dagschool afscheid nemen en uitgenodigd worden bij de JEUGD. Dan komt je eigen jeugd ook weer naar boven. Kijk maar:

We love Peru

Op woensdagavond 15 mei kwamen flink wat mensen naar de Fikarij in Wirdum. Hier waren Willem en Erna Vedder Turkstra om ons mee te nemen in hun activiteiten in de hoofdstad Peru.
Willem en Erna zijn in juni 2015 naar Lima gegaan en mee te gaan werken met het project Brazos Abiertos van Jeugd met een Opdracht in de sloppenwijken van Lima. Hierover hielden ze een prachtige presentatie waarin ze lieten zien hoe hier praktisch ondersteuning wordt verleend aan mensen uit sloppenwijken. En hoe de evangelisatie wordt opgepakt.
De afgelopen maanden werd door de kerkelijke gemeente € 800,- ingezameld waarmee schoolmeubilair kan worden aangeschaft. Een impressie van deze avond:

Meer informatie vindt u op: http://www.weloveperu.nl/
Steun voor de projecten daar is zeer welkom. Op de hiervoor genoemde website vindt u ook daarover meer informatie. Wij blijven de komende 2 jaren Willem en Erna steunen? Doet u ook mee?

Viering Maaltijd van de Heer in kleine kring

Er zijn gemeenteleden, die niet meer naar de kerk kunnen komen en de diensten beluisteren via de CD. Omdat deze gemeenteleden misschien de viering van de Maaltijd van de Heer erg missen zijn wij van plan om in de maand juni voor deze groep een korte viering te houden in de Fikarij.

We zullen een aantal gemeenteleden persoonlijk vragen of zij naar deze viering willen komen. Wordt u niet persoonlijk gevraagd maar wilt u graag naar deze speciale viering komen dan kunt u dit doorgeven aan een diaken of een ouderling. Graag vóór 15 mei 2019 en voor vervoer naar de Fikarij kan worden gezorgd.
Na 15 mei zullen we een datum voor deze viering vaststellen.

De diakenen en de ouderlingen

Van discipel naar apostel

Op de mooie en frisse morgen van de 12e mei ging da. H.Post-Knol uit Dronrijp voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De preek begon door te vertellen dat de tijd tussen Pasen en Pinksteren de tijd is voor overgang van discipel (leerling) naar apostel (boodschapper). De herder die voor zijn schapen zorgt staat daarvoor symbool. Betrokkenheid en eigenaarschap is dan belangrijk….

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Binnenkort komt het zon-dagboek op deze website te staan. Of volg deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Democratie en verantwoordelijkheid

In de maand april had de redactie van ons kerkblad een artikel geschreven met de titel: Democratie en verantwoordelijkheid. U kunt meelezen: 

“Een zeer bekende en indringende foto van de Jodenvervolging in Nederland werd gemaakt op 20 juni 1943. Op die dag meldden zich vele honderden Joden op het Olympiaplein in Amsterdam. Ze hadden zo veel mogelijk bezittingen meegenomen en zo veel mogelijk kleren aangetrokken op die warme zomerdag. Bezorgde gezichten, een ongewisse en onheilspellende toekomst tegemoet. In zijn  ’Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945’  beschrijft Abel Herzberg hoe op deze zonnige dag op het nabijgelegen sportveld ondertussen gewoon werd doorgespeeld: “Het weer was mooi die dag, en op het sportveld werd mitsdien de gebruikelijke sport bedreven. De wachtende Joden konden daar met oog en oor getuige van zijn. Het waren geen NSB’ers die daar speelden. Het was de meerderheid van het Nederlandse volk.”

Zo begint de jaarthematekst 2019 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei van dit jaar. Geschreven door Khadija Arib, Marokkaans-Nederlands politica en voorzitter van de Lees verder