Kerkdienst 22 mei 2022 in Wirdum

ds. Hinne Wagenaar

Deze zondag wordt de dienst verzorgd door onze oud-voorganger ds. Hinne Wagenaar die voorgaat in de dienst die om 9.30 uur begint in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

U bent van harte welkom om de dienst in de kerk mee te maken. De dienst is ook te volgen via het internet. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie van deze dienst vindt u hier:

Collectes: De 1e collecte is voor PKN- Missionair werk- Oog voor kinderen in pioniersplekken. Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending/Missionaire comm. Wirdum e.o. onder vermelding van: Oog voor kinderen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Voedselmand voor de voedselbank. Mei 2022

De voedselbank kan ook in de maand mei extra voedsel gebruiken. Zij delen voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen.

Ook worden er vanuit de voedselbanken verschillende acties opgezet om voedselpakketten uit te delen aan vluchtelingen uit Oekraïne.

De tip voor mei is: Koffie en thee.

De voedselmand staat op zondag 01 mei in de hal van onze kerk. En de hele maand april en mei in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

Verslag dodenherdenking

Op 04 mei was er op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk de jaarlijkse dodenherdenking voor Wirdum, Swichum en Wytgaard. De herdenking werd gehouden bij de graven van William Robert Fisher en Cornelis Bosma.

Een kort bericht en foto’s hierover vindt u op: https://kerkinwirdum.com/2022/05/05/dodenherdenking-2022/

Van deze herdenking is een verslag gemaakt waarin de toespraken en foto’s zijn opgenomen. U vindt dit via deze link: Kerkinwirdum./2022/04/dodenherdenking.pdf

Tsjerkepaad 2022

De afgelopen twee Coronajaren was het niet mogelijk Tsjerkepaad te organiseren. Dat was dubbel jammer, want er zat een voor ons dorp buitengewoon interessante tentoonstelling in de pijplijn. Maar die tentoonstelling komt er nu alsnog.

Aly van der Mark, Margreet Nauta, Titia van Wulfften Palthe en Martha Kist hebben onderzoek gedaan naar een aantal bekende Wirdumers en hun familieleden. De namen van die Wirdumers herkent u wellicht: Vlaskamp, Hellema en Beekhuis. Over dat onderzoek is een boek gepubliceerd: Twee vrouwen -Twee levens. Dit boek is uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij en kan daar besteld worden of kan verkregen worden in de betere boekhandel!

Tsjerkepaad is iedere zaterdagmiddag van 2 juli tot en met 10 september. Gedurende die hele periode is de tentoonstelling gratis te bezichtigen in de Wirdumer St. Martinustsjerke. Iedereen is dan van harte welkom. Houd er alvast rekening mee! Op zaterdag 2 juli zal er bovendien een feestelijk opening worden georganiseerd. Details daarover volgen nog.

De organisatrices van de tentoonstelling schrijven zelf het volgende over de expositie: – Twee eeuwen terug in de tijd – 
Tijdens Tsjerkepaad kunt u de kerk van Wirdum bezoeken. Er is een tentoonstelling ingericht met voorwerpen die toebehoorden aan drie personen die hier in 1822 ter kerke gingen: de boer Doeke Wijgers Hellema (56), de weduwe Janke Diderika Cloeck (48) en de jonge dorpsdokter Gerrit Vlaskamp (31). Hun levens raakten vervlochten met elkaar.

Doeke Wijgers Hellema schreef eindeloos veel en graag. Over Wirdum, de maatschappij, zijn eigen leven maar ook over vrienden en dorpsgenoten. Daarom weten we nu nog zo veel over hen.

De voorwerpen zijn door hun nakomelingen generaties lang zorgvuldig bewaard. Hoogtepunten zijn de portretten van Gerrit Vlaskamp en zijn jonge vrouw Aleida Beekhuis, die vanuit Zuid-Afrika nu weer terug zijn in Nederland.

De Tsjerkepaad-kommisje

Doopdienst in Wirdum

Op zondag 15 mei was het een hele vrolijke dienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. In deze dienst werd de Heilige doop ontvangen door Nyncke Rixt Jongbloed, dochter van Auke Tsead Jongbloed en Tamara Wind, zusje van Rinkske Marije en Anna Linda en Joëlle Borte Jongbloed dochters van Age Wybren en Windel, zusjes van Lise en Wiebren.

De preek ging over de gelijkenis van het verloren schaap. In onze maatschappij zijn mensen die de schaapjes op het droge hebben. Dan heb je het voor jezelf goed voor elkaar. Als Jezus zijn schaapjes op het droge heeft betekent dat je bij de kudde / de gemeenschap hoort, dat er op je gepast wordt!

In deze dienst gebeurde er nog veel meer. U kunt dat nog een maand te bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst zal worden gemaakt. Het komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-05-15 liturgie doopdienst

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat – Op adem komen in De Glind. Elk kind verdient het om op te groeien in een inspirerende en veilige leefomgeving. Dit is helaas – ook in Nederland – niet altijd vanzelfsprekend. Uithuisgeplaatste kinderen hebben in hun jonge leven al (te) veel meegemaakt.

In het dorp, De Glind vinden uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-di-1/ U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Nigeria.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Dieverij en fernieling op tsjerkhôf Swichum en Wirdum

Ofrûne wykein is in keunstwurk by in grêf op it tsjerkhôf yn Swichum stellen. Dit is in byld fan trije Sweltsjes van bylhouwer dat makke is troch Hans Jouta. By de tsjerke fan Wurdum binne de tongerlieders fernield. Nei alle gedachten is besocht it koper te stellen.

Hjirunder steane de foto’s (fan Omrop Fryslân) fan it keunstwurk. Fia dizze link kinne jim de reportaazje besjen fan Omrop Fryslân mei dêryn útlis fan ús tsjerkerintmaster Drees Visser: https://www.omropfryslan.nl/nijs/1151280-unferdraachlike-grefskeining-en-dieverij-op-tsjerkhof-fan-swichum.

Hawwe jo ynformaasje oer dizze fernielingen en/of dieverij skilje dan met de plysje op: 0900 8844.

Gemeenteavond

Op woensdag 11 mei werd voor het eerst in twee jaar weer een gemeenteavond gehouden. En dat was niet alleen praktisch maar ook heel gezellig.

De kerkrentmeesters, diaconie en de zendingscommissies namen ons mee door de financiën. Daarbij werd uitleg gegeven over bijzondere uitgaven, ontvangsten, begroting, rekening en stand van zaken. Na die uitleg en het beantwoorden van een aantal vragen werd aan hen decharge verleend. Tijdens de pauze werd het heel gezellig. Na de pauze waren er bijzondere vragen over ‘Waar zit je in de kerk’. Aan het einde van de avond was er tijd na te praten….

Schoonmaakronde door Wirdum/Swichum

Op zondag 15 mei 2022 wordt er weer een schoonmaakrondje gehouden door Wirdum. Het is ruim een jaar geleden dat met deze opruimactie werd begonnen. Er is altijd wel wat op te ruimen. Daarmee is dit een mooie gelegenheid daaraan je steentje bij te dragen. Het is nuttig, sociaal, gezond en houd je in beweging.

We verzamelen bij de Gôlle op 15 mei om 15.00 uur.

De herder loopt voorop

Op zondag 8 mei ging da. Yvonne Slik uit Balk voor in de kerkdienst in Wirdum. Samen zongen wij en luisterden naar de lezingen over Noach. God had spijt van de schepping van de mens want de aarde was vol van geweld. Noach was de enige uitzondering… Noach kreeg de opdracht een ark te maken omdat er een overstroming zou komen. Acht mensen en heel veel dieren gingen in de ark. En we lazen over de goede Herder. Die past op de schapen in de hof. De hof is een ommuurde tuin, daar ben je veilig. Toegang heb je via Jezus. En als de schapen naar buiten gaan loopt de Herder voorop. (En niet achter de kudde, zoals hier bij ons). De Herder verdedigt de kudde tegen roofdieren. Hij zorgt voor ze… en leidt ze naar een nieuwe toekomst.

De dienst is nog een maand te bekijken via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596Er
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. De zon-dgboeken van de andere diensten staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Noodhulp en werken aan vrede. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s. U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Nigeria.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.