Als je gemist wordt..

Op zondagmorgen 15 september 2019 ging ds Rinsma uit Goutum voor in de kerkdienst in Wirdum. Het was een vrolijke dienst met indringende momenten. Zingen met orgel en gitaar maar ook nadenken over ‘gemist’ worden. Jezus vertelde van de herder die 99 schapen achter liet om die ene te zoeken. Die ene werd gemist en om die te vinden werd alles in het werk gezet.  Als in Nederland een kind vermist wordt gaan politie en burgers zoeken en wordt daarbij alles uit de kast gehaald. In favela’s in Rio de Janeiro (waar drugsbendes die dienst uitmaken) telt zelfs een kinderleven niet….

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

Kiezen en keuzestress…

Op de wat frisse morgen van zondag 8 september ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum.  In haar preek ging ze in op het maken van keuzes. In deze tijd is er zelfs sprake van keuzestress… Want er is veel te kiezen. In Lucas lezen wij dat Jezus zegt dat als je ervoor kiest hem te volgen je ook kiest om dat radicaal te doen (zijn leerlingen deden dat).  Hem volgen is ook is ook een rode draad, een fundament…..

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Tussen de bakens door koersen

Een boeiend gebeuren rond het begin van een kerkdienst op Terschelling

Dit stukje heb ik spontaan geschreven na een dienst die ik bijwoonde op Terschelling, waar wij weer onze zomervakantie vierden. De dienst vond plaats op zondag 28 juli jl. in kerkgebouw ET 10 in Midsland Noord. Het thema van alle diensten in de zomerperiode daar is ‘De bakens verzetten en boeiende verhalen’. De dienst zou om 9.30 uur beginnen en om 9.29 was ik binnen. Meestal ben ik vroeg in de kerk als ik zelf dienst heb, nu was ik één van de laatsten. In de vakantiedracht van een luchtig zomerjurkje stapte ik de hal binnen, want het was in die dagen dat het steeds ruim boven de dertig graden was. De dominee, Mathilde de Graaff, en de andere ambtsdragers van dienst kwamen al richting de kerkzaal gelopen. Ze moesten wat langer wachten tot iedereen een plekje gevonden had. Werkelijk alle stoelen moesten erbij gesleept worden, de kerk was afgeladen vol. Alle leeftijden waren goed vertegenwoordigd. Er waren zo’n 60-70 kinderen, die allemaal op de rand van het liturgisch centrum mochten zitten. Je geloofde je ogen bijna niet. We wachtten in stilte, de ambtsdragers en wij die als laatsten binnen waren gekomen, tot het zover was dat de dienst dan toch kon beginnen.

Dan verbreekt één van de wachtenden plotseling de stilte. “Het is een wonder!” roept de oude vrouw voor mij uit, als ze haar ogen laat gaan over de kerk die werkelijk overvol raakt, als ze ziet dat er nóg niet genoeg stoelen zijn voor iedereen. Vervolgens kijkt ze verschrikt om zich heen naar de mensen die vlak bij haar staan te wachten en zegt dan beschaamd: “O, sorry, ik liet me even gaan!” En toen zei ik zomaar tegen haar: “Ik vond het wel mooi gezegd!”, waarna ik – in het voetspoor van deze vrouw – uitriep: “Dit is de kerk van de toekomst!” Niks lege banken, niks voorgoed voorbij, maar leve de kerk, leve de geloofsgemeenschap die tussen de bakens door wil koersen op hoop van zegen. Lees verder

Spannende ontmoetingen

Op zondag 1 september ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in #Wirdum. In deze dienst ging ze in op het tv programma “Het familiediner’. Families waarin ruzie is en waarbij één of meer familieleden hulp inroepen om het weer goed te maken. Dat levert ook ongemakkelijke situaties op. Jezus werd op de sabbat uitgenodigd op de maaltijd bij een schriftgeleerde. Dat leverde ook een spannende situatie op…  Jezus legde uit dat vele eersten de laatste zullen zijn en andersom. In het zon-dagboek kunt u verder lezen over wat er in deze dienst gebeurde.

“ Samar in dak boppe wat hollen,
Doar dy’t de stilte iependocht
Muorren van hûd, nûgjende stuollen
Finsters mei útsicht op it ljocht.
Hûs mei in siel, it tinkt en fielt
As wy de doar yngean
Om rjocht foar God te stean”

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

‘Onze Vader’

Het ‘Onze Vader” is een gebed dat heel veel mensen kennen. Dan kan zijn in de oude versie of in de nieuwere versie. En komt u in een land of streek met een andere taal dan zal het ‘Onze Vader’  in de eigen landstaal worden uitgesproken. Bijna altijd zult u het ritme van de tekst herkennen. In onze kerk worden de Friese en Nederlandse versies het vaakst gebruikt. Een Chinese is ook beschikbaar.

 

Maar hoe klinkt nou het “Onze Vader” in het Shona, Bulu of Oekraïns??  Dan is deze website wat u nodig heeft:  http://www.reformaction2017.de/vaterunser/alle-beitraege  Daar vindt u 710 versies van het ‘Onze Vader”

De sillichsprekkingen

Op dizze prachtige simmerdei gie fan ‘e moarn ús âld dûmny Hinne Wagenaar út Jorwert foar. De 1e lêzing wie út Genesis 28: 10-17: Jakob dreamt dat der in ljedder delset wie op ierde dêr ‘t de boppe-ein rikke oant yn de himel. Gods ingelen gongen derby op en del. De 2e lêzing wie út Matthéus 5: 1-10: it earste part fan de berchrede oer de sillichsprekkingen. De preek gie deroer dat as men besiket om te libjen nei de sillichsprekkingen, men dêr de hannen fol oan hat. It liket in drege striid, dêr ‘t minsken mei de rêch nei de ierde nei boppe klimme. Mar is dat wol sa – giet it wol om in striid? Wolle jo hjir mear oer witte, dan kinne jo terjochte by it Snein-Deiboek, dat op dizze website stiet.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Dorpsfeest

Afgelopen weekeinde was er dorpsfeest. Dat kan niet eerder beginnen dan dat de ‘flagge op de toer set is’. Uiteraard wordt dan gekeken wat voor weer we krijgen. Het uitzicht vanaf de toren was in ieder geval prachtig.

En de optocht op vrijdagmorgen en avond maakt natuurlijk een ‘rûntsje om ‘e toer’. Een impressie: