Voedselbanken

De voedselbanken gaan ervan uit dat meer mensen zich melden voor een voedselpakket. Daarom gaan wij door met het verzamelen van voedsel voor de voedselbank.

Tip voor de maand oktober:  Beleg (jam, pindakaas, vruchtenhagel)

De voedselmand staat de 1ste zondag van de maand, in de hal van de kerk. Daarnaast staat de voedselmand in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (bij de kassa). 

Met vriendelijke groeten,

Jannie, Nieske, Folkert en Hannah

Kerkdienst zondag 02 oktober 2022 in Wirdum

Deze zondag 02 oktober gaat Da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst die om 9.30 uur begint in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Deze zondag wordt extra aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël.

U bent van harte welkom om de dienst in de kerk mee te maken.

In de hal van de kerk staat de voedselmand voor de voedselbank. Tip van de maand september is: Beleg (jam, pindakaas, vruchtenhagel)

Na de kerkdienst is er tijd om elkaar te ontmoeten. Voor koffie etc. wordt gezorgd.

De dienst is ook te volgen via het internet. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2022-10-02 – Israëlzondag – Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor – Kerk en Israël (Israël zondag)

De Protestantse Kerk heeft verschillende en gelijkwaardige roepingen:

  • De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
  • De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.
  • De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.
  • Bestrijding van antisemitisme

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerk en Israël.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Beste inwoners van Wirdum en Swichum en omstreken,

Afgelopen maanden is er door veel dorpsgenoten hard gewerkt om opvang voor Oekraïense vluchtelingen in ons dorp mogelijk te maken. De Fikarij is omgetoverd tot een prettig woonverblijf. De twee Oekraïense gezinnen wonen alweer twee maanden in ons dorp. Om de opvang mogelijk te maken, zijn veel werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de nodige kosten zijn gemaakt. Deze kosten zijn voorgeschoten door de Protestantse Gemeente Wirdum (eigenaar van de Fikarij). Wij willen deze kosten graag over verschillende partijen verspreiden.

Aan de bewoners van Wirdum vragen we daarom of ze de opvang van de Oekraïners willen steunen door middel van een vrijwillige bijdrage. Alle opbrengsten zijn bestemd voor de gemaakte kosten van de opvang. Mochten we boven ons doelbedrag komen, dan gaat dat uiteraard rechtstreeks naar de Oekraïense gezinnen. Met bijgevoegde QR code kunt u makkelijk een (kleine) bijdrage overmaken. U mag het ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL 87 RABO 0152 8786 37 tnv Protestantse Gemeente Wirdum ovv “steun Oekraïne”.

Wij danken u zeer voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Opvang Oekraïne, Yvonne van Manen, Ralph Ferwerda, Leoni Bouma

Korte terugblik op Tsjerkepaad 2022 in Wirdum

Deze zomer zetten ruim 250 kerken in Fryslân op zaterdagmiddag de deuren open voor bezoekers in het kader van Tsjerkepaad. Ook de Sint Martinuskerk stond open en de koffie, thee, speculaaskoekjes(van Hellema) en de Wilhelminaperpermuntsjes stonden klaar. Net als de vrijwilligers die de bezoekers ontvingen, uitleg gaven en mooie gesprekken voerden.

En er was de tentoonstelling Familieschatten. Dit ging over drie personen die 200 jaar geleden in Wirdum woonden. Dat waren Doeke Wijgers Hellema ((1766-1856), Gerrit Vlaskamp (1791-1832) en Janke Diderika Beekhuis-Cloeck (1773-1856). Zo waren er prachtig voorwerpen te zien die toebehoorden aan deze drie personen die in 1822 in Wirdum woonden. Meer informatie hierover vindt u op: https://kerkinwirdum.com/2022/06/28/tsjerkepaad-2022/ en https://kerkinwirdum.com/2022/07/02/tsjerkepaad-geopend/

Luka en Simon
Jochum en Minne Hoekstra en drie Hellema nakomelingen

Gemiddeld kwamen er iedere zaterdag ongeveer 30 belangstellenden in de kerk kijken. Bij de opening van de tentoonstelling waren ruim 100 bezoekers. Alle keren waren er weer familieleden van de drie genoemde personen. Op laatste dag onder meer de jongste generatie: Simon en Louka, de 7e generatie na Doeke Wijgers Hellema. Doeke, Hendrik, Doeke, Gerrit Foppe, Duco, Thekla, Margreet -> Louka en Simon.

Met dank aan de organisatoren die het volgende schreven in het gastenboek:

Genezen en bevrijden

Op de zonnige zondagmorgen van de 25e september ging Ds. Wybe Feenstra uit Twijzelerheide voor in de kerkdienst in Wirdum. Onze voorganger vertelde over de banden die hij vanuit het verleden ook nu nog heeft met Wirdum.

De lezing ging over de vrouw in de synagoge die al 18 jaar (en half mensenleven in die tijd) ziek was. Een geest maakte haar ziek en trok haar letterlijk krom. In de preek vertelde voorganger over zijn moeder die duidelijk had aangegeven: “Ik ben niet dement maar ik heb dementie”. De zieke vrouw en Jezus waren beide op sabbat. Jezus neemt het initiatief en neemt vier acties. Hij ziet de vrouw. Hij roept haar. Hij zegt tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte”. Hij legt haar de handen op. Vier werkwoorden: Jezus ziet, roept, spreekt en legt zijn handen op. De vrouw richt zich op, is genezen en looft God.

Een prachtig verhaal dat niet meer stuk kan. Maar dan is er de leider van de synagoge. Die ziet een bezwaar. Een genezing op sabbat is werk en dat is op deze dag verboden. Jezus reageert…

Hoe dat verder ging kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst is een zon-dagboek  gemaakt. Dat vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2022-09-25 Liturgie.

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie. Zending in Colombia. Dit land werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Meer dan honderd vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden hebben de handen ineengeslagen om zich in te spannen voor vrede en verzoening. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-colombia/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending Colombia.

De 2e collecte is voor het onderhouden van de gebouwen. . Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

Living the Love of Jesus

Ein july 2022 ha ik mei ús âldste dochter Aukje in roadtrip makke. L.A. – Palm Springs – Sequoia -West Coast – L.A. It wie in prachtige reis! Fan alles sjoen en dien en belibbe en alles goed ferrûn. Graach diel ik in pear koarte ferhaaltsjes, oer tsjerken, keunst en natoer.

De earste snein sei ik; we moatte oars al even nei’t tsjerke. We binne goed oankommen en dêr binne we tankber foar en it is ek snein op’t lêst. Der binne meardere tsjerken yn Palm Springs.  Our Savior’s Luterian, spruts my wol oan. Savior is redder, ferlosser en Luther is ek wol bekend. Doe’t we dêr oankamen stie der in boerd: Living the Love of Jesus. Dat klinkt ek goed. It wie in ny gebou en we gongen wat achteryn sitten. Der kaam fuort al in man op ús ôf en hy hjitte ús fan herte wolkom. En letter noch in oare man; Hello how are you doing? Where are you come from? Jesus is soh good. Welcome to the desert. Koartsein we wiene mear as wolkom. It wie in tsjinst sa as de evangelyske tsjerke. Worship. Praise. Mei in band. En in pastor yn spikerbroek. Mar ek communion/avondmaal. Foaryn tsjerke stiene bankjes om by te ‘knielen’. Moai dat we dit meimeitsje mochten. Wat wy hjir, tink ik, fan leare kinne as gemeente yn Wurdum is dat persoanlik wolkom hjitte wol hiel wichtich en winslik is.

Dan wat my opfoel by it sykjen op Google maps. As je op in plak binne en je wolle sykje wat dêr yn de buert is, dan kin je fine: interessante plaatsen, eten en drinken, parkeren, sportscholen, kunst, attracties, winkelen, aanraders, voorzieningen: hotels, geldautomaat, autoverhuur, benzine, opladen elektrische voertuigen, mar wêr kinne je tsjerken fine? dat kin dochs ek in oplaadpunt wêze of in rêstpunt? Lees verder

Feestelijke viering startzondag

De grauwe sluier van wolken en regen verdween vanmorgen als sneeuw voor de zon bij binnenkomst in de Sint Martinuskerk. Dankzij de vele bezoekers stond het gangpad vol met meegebrachte bloemen. In de viering stond de saamhorigheid rond de tafel centraal. “Het feest dat toch doorging” (bij Lucas 14) uit “Woord voor Woord” van Karel Eykman en Bert Bouma, werd uitgebeeld. Een rijke man behangen met goud en een dikke sigaar nodigde gasten uit voor het feestmaal. Allemaal waren ze verhinderd. Toen vroeg hij de allerarmsten, die kwamen wel. Een Bijbelse tafel, vol warmte, respect, gemeenschap en verbondenheid waar iedereen welkom is. Ook werden de plannen voor dit winterseizoen gepresenteerd. Na afloop van de dienst kon men zich aanmelden voor de verschillende activiteiten. Een genoeglijke dienst met veel jonge en oudere vrolijke gezichten, dank zij de enthousiaste voorbereidingsgroep.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Dat kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit is hier te vinden:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2022-09-18 liturgie startdienst

Informatie over de jaaractiviteiten vindt u op: https://kerkinwirdum.com/jaarprogramma/

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie, zending in Syrië. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Syrië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: collecte 18 september.

Voedselmand voor de voedselbank. September.

Steeds meer ouderen met een AOW-uitkering maken gebruik van de voedselbank, stelt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland (VBNL).

Door de stijging van de inflatie, die inmiddels boven de 10 procent is uitgekomen en de hoge energieprijzen klopt deze groep steeds vaker aan voor voedsel. De voorzitter van de voedselbank denkt dat de groep ouderen die afhankelijk is van de voedselbank nog groter zal worden. (Trouw, 5 augustus 2022)

De voedselbank deelt voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen. Helpt mee om de voedselbank te laten helpen.

De voedselmand staat  de hele maand september in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Tip voor de maand september: Beschuit.

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma