Bij de liturgische bloemschikking van 29 maart 2020

In de schikking een rode roos, prachtig bloeiend

symbool voor overgave,
voor onvoorwaardelijke liefde,
voor liefde sterk als de dood

De roos wordt gedragen als het ware door roze graszaden.

Gedragen worden door anderen

is dan ook het thema van deze schikking.

Overgave aan de Geest van God die in ons woont.

Hoop hebben en houden op een betere toekomst.

Met liefde naast elkaar staan.

De rode roos in het centrum – kun je het voor je zien?
een rode roos van liefde, bezieling, betrokkenheid, leven,
die als het ware ons warrige, onzekere, angstige leven ontstijgt.

KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM op zondag 29 maart 2020 om 9.30 uur

Viering i.v.m. coronamaatregelen, alleen in aanwezigheid van ouderling, beamerist en dominee. De organist speelt vanachter het orgel. De dienst is online te beluisteren via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Klaske Deinum
Beamer: Steven Feenstra
Ouderling: Linda Jongbloed

Liturgie:

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen – ouderling van dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Lees verder

Collecte: Nieuwe kansen voor Ghanese straatmeisjes

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.

De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, en op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Daarom staan we elke zondag stil bij een project van Kerk in Actie en collecteren we vandaag voor ‘Nieuwe kansen voor Ghanese straatmeisjes’.
In het filmpje ziet u een mooie toelichting over dit project. Kijkt u mee op:  https://vimeo.com/395143363

Wilt u uw bijdrage overmaken zodat zij deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Wilt u een kleine bijdrage overmaken op NL 33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving “Collecte 29 maart Straatmeisjes”
Hartelijk dank!

Mededelingen van de kerkenraad in tijden van corona – 2

EREDIENSTEN:
Op zondagen in de periode tot 1 juni: eigen predikant gaat D.V. om 9.30 uur voor in een korte viering in onze kerk.

De Sint Martinuskerk

We komen – i.v.m. de coronarichtlijnen – steeds alleen met drie mensen samen in de kerk, dominee, ouderling en beamerist. De organist is ook aanwezig, maar zit praktisch gezien in een andere ruimte in de kerk.
We houden een korte viering in onze kerk en zenden die online uit zoals anders. We proberen of het mogelijk is om hiervan ook beelden online te zetten.
De zondagse diensten vieringen zijn om 9.30 te beluisteren. Liturgieën zullen op de site geplaatst worden. Onze vaste luisteraars thuis ontvangen de liturgie via de mail.

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Verder is er op TV er elke zondag in de komende weken een kerkdienst te volgen. Deze dienst begint om 9.20 uur en wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met de EO.
Wellicht zendt ook Omrop Fryslân de komende zondagen weer een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker.
Ook via internet zijn er vele mogelijkheden om een dienst online bij te wonen.

Paascyclus
Voor de Paascyclus kunt u, als het allemaal lukt, de volgende diensten vanuit onze kerk online bijwonen:
-Witte Donderdag: korte viering met drie mensen om 19.00 rond brood en wijn. U kunt vanuit huis hier in delen.
-Goede Vrijdag: korte dienst om 19.30 met drie mensen. Een van ons zal lichtjes aansteken namens allen bij het kruis. U/jij kunt thuis ook een lichtje aansteken.
-Stille Zaterdag: 19.30-20.00: passiemuziek op het orgel gespeeld door Klaske Deinum

Paasmorgen 2017

-Paaszondag: 07.30: één paasviering. De nieuwe Paaskaars zal worden ontstoken.
Deze viering zal ook via te volgen zijn.
Later in de ochtend kunt u op TV of online ook nog andere Paasdiensten volgen.

Voor informatie over het liturgisch bloemschikken: blijf onze website volgen.

Ontmoetingskerk/kliederkerk voor Palmzondag: het programma zoals dat al voorbereid was, wordt verschoven naar volgend jaar. Verder is er een kliederkerkprogramma rond Palmpasen te downloaden via deze link: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/overzicht/

Herdenken
Het in onze zondagmorgendienst herdenken van gemeenteleden die overleden zijn, zullen we op een goede manier vormgeven wanneer wij weer in onze kerk diensten als vanouds kunnen vieren.

DIAKONAAT:
Collecte: voor informatie over de collectedoelen van Kerk in Actie voor deze veertigdagentijd en Pasen en hoe u geld over kunt maken: zie onze website.

De Paasgroeten worden dit jaar tegelijk verzonden.

Er is inmiddels een Coronavlag besteld voor de Fikarij bij de Dokkumer Vlaggen Centrale.
Hierop staat de tekst: ‘Met elkaar, voor elkaar’

Als u hulp nodig hebt of een vraag: laat het weten bij de diakenen.

 

 

PASTORAAT:
Pastorale contacten moeten helaas ook tot het minimum beperkt blijven. Het alternatief is via de mail, telefoon, app of post.

U/jij kunt bellen met predikant of ouderling als u behoefte hebt aan een luisterend oor, een pastoraal gesprek.

In situaties van bijzondere zorg bespreken we met u wat mogelijk is.

We vragen u en jou ook allemaal om naar elkaar om te zien, onderling als gemeenteleden in contact met elkaar te blijven via telefoon, app, mail, post. Zo krijgt onderling pastoraat vorm.
Even belangrijk is naar elkaar omzien in onze dorpsgemeenschappen, over de grenzen van onze kerkgemeenschap heen.

GEMEENTEACTIVITEITEN:
Alle activiteiten binnen onze gemeente gaan in ieder geval tot 1 juni niet door.

Het moderamen van de kerkenraad blijft leiding geven aan onze gemeente in deze vreemde tijd, die heel veel van ons allen vraagt.

PR:
Met Op ‘e Hichte’ wordt overlegd over vormen van nieuwsverspreiding onder gemeenteleden.
De ouderlingen zijn bezig met een vervolg op de nieuwsbrief vanuit het pastoraal overleg.
Indien Op `e Hichte in april verschijnt wordt het nieuws van het pastoraal overleg daarin opgenomen.

Blijf op onze website letten voor alle actuele informatie.

TOT SLOT:
Hebt u nog vragen, neem dan zelf het initiatief om dit door te geven! U kunt dat doorgeven aan voorzitter, scriba, predikant of andere leden van de kerkenraad.

Weet dat we als kerkenraad nu leiding geven aan het leven en werken van onze gemeente in ingewikkelde en nieuwe omstandigheden. We proberen dat zo goed mogelijk te doen en communiceren dat zo goed mogelijk naar u. Misschien maken we hier en daar keuzes, waar u anders tegenaan kijkt. We staan open voor uw input en vragen tegelijkertijd in deze complexe tijd om uw meedenken, meebidden en begrip.

https://kerkinwirdum.com/organisatie/

Klokken van troost en hoop gemist?

Vandaag, 25 maart, werden van 19.00 tot 19.15 uur de klokken in toren van de kerk in Wirdum geluid…. Hebt u dit gemist?  Dan is er voor u deze link: https://www.youtube.com/watch?v=IQkY83mjiDI 

De eeuwenoude kerkklokken van de Sint Martinuskerk in Wirdum bleven de afgelopen zondag zwijgen. Ook de zondagen tot en met 5 april zullen ze niet klinken.

Op woensdag 1 april   tussen 19.00 en 19.15 uur zullen de klokken van troost en hoop worden geluid!!

Zie ook: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/

Hulpvraag vanuit Peru

Willem & Erna Vedder werken bijna 5 jaar als zendingswerkers van Jeugd met een Opdracht in de sloppenwijken van Lima, Peru. Ze vertellen:

Wij zijn dankbaar voor alles wat we mogen doen en vertrouwen op God die ons helpt ook in deze moeilijke omstandigheden wat betreft het coronavirus.

Peru zit in een lockdown voor tenminste 2 weken. Dit betekent dat we alleen de deur uit mogen m boodschappen te doen. Het meest moeilijke op dit moment zijn de families die leven van dag tot dag en niet meer kunnen werken om eten te kunnen kopen. Ze hebben geen reserves. Ook zijn er bijna 1 miljoen vluchtelingen uit Venezuela die het erg moeilijk hebben. Wij, als kerk met het project Brazos Abiertos helpen vele gezinnen met voedselpakketten om te kunnen overleven.

Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we jullie hulp bij nodig. Wij maken voedselpakketten van 25 euro om uit t delen aan de families waarmee ze een week kunnen overleven. Help je mee? Je bijdrage kun je overmaken op IBAN-nummer: NL93 RABO 0348 6148 29 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van: Voedselhulp Peru. Je bijdrage aftrekbaar voor de belasting.

Alvast hartelijke dank. Veel liefs uit Lima, Peru. Willem & Erna Vedder.
Zie ook: www.weloveperu.nl 

Collecte: ‘Vakanties met aandacht’.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, en op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Daarom staan we elke zondag stil bij een project van Kerk in Actie en collecteren we vandaag voor ‘Vakanties met aandacht’ in Nederland.
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Wilt u uw bijdrage overmaken zodat zij deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Wilt u een kleine bijdrage overmaken op NL 33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving “Collecte 22 maart Vakanties met aandacht”
Hartelijk dank!

Bloemen bij de 4e zondag van de 40dagentijd

Zondag Laetare
Laetare is Latijn voor ‘verheugen’ en is voor deze zondag ontleend aan
Jesaja 66:10 waar staat: ‘Verheug u, o Jeruzalem’.

Oog voor de mensen om je heen. Johannes 9 : 1 – 13 en 26 – 39
Jezus roept zijn leerlingen op om in navolging van Hem te laten zien wat dat
betekent. Als van God gezonden mensen licht brengen in een duistere wereld.
Jezus ziet de blindgeboren man en zendt hem naar Siloam. Daar ziet hij voor het
eerst licht. Ziekte en handicaps beperken de mens om zelfstandig invulling te
geven aan het leven. Zien wij wat dat voor hen betekent en hoe wij kunnen
bijdragen aan verlichting? Of zijn wij blind voor de nood van de ander en lopen
we hen voorbij? Een weekje vakantie doet iemand opleven. Maar dat geldt ook
voor een bezoekje, spelletje of uitstapje.
Jezus was bereid zijn handen vuil te maken! Maar zat de kracht van het wonder
in dat papje van spuug en aarde? Of gebeurde het wonder toen de
blindgeborene opstond en gehoor gaf aan Jezus’ woord: Ga en was jezelf! Hoe
dan ook – in hem werd het werk van God openbaar en konden mensen zien dat
het onvoorstelbare aan hem was geschied.
Onder de farizeeën gaf dat verdeeldheid: kan deze Jezus van God komen als
hij de sabbatsrust niet respecteert? Hun irritatie neemt nog toe als de genezen
man hen de spiegel voor houdt. Ze jagen hem weg, maar dan wordt hij opnieuw
gezien door Jezus. Meer nog dan de genezing van zijn blindheid wordt hem nu
geschonken: het ware zicht op Jezus, de Mensenzoon – het licht voor de wereld!

Bij de schikking
De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorafgaande zondagen. De teksten
blikken al vooruit naar Pasen. Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de
horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het
weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

Als ontdekkingsreizigers leven – over uitvinden en over gevonden zijn

Wat leven we in uitzonderlijke en vreemde tijden. In heel korte tijd moesten we omschakelen naar een heel andere manier van leven en samenleven. Daar hadden we geen cursus voor gehad, we zijn allemaal plotsklaps en noodgedwongen uitvinders geworden.
Geroepen om als avonturiers op reis te gaan van dag tot dag en te trekken door een grotendeels onbekend en onzeker land.
Allemaal zijn we ontdekkingsreizigers geworden, op zoek naar wegen die begaanbaar zijn, naar houvast en zin.

Hoe leef ik met alle opgelegde beperkingen? Hoe ga ik met mijzelf en mijn naasten om? Hoe ga ik om met mijn emoties die nu voorbijkomen? Hoe blijf ik eenvoudig onderweg?
En hoe ga ik om met de lange duur hiervan, zonder dat je weet hoe lang dit alles zal duren?
Dat maakt het extra moeilijk, als je niet de dagen kunt tellen zoals een kind de dagen telt en afstreept tot het weer jarig zal zijn.

Kan ik mijn creativiteit nu vrij laten komen of maakt dit alles me juist futloos, moe en ongeïnspireerd? Het helpt vaak om wat je voelt er gewoon te laten zijn, het te verwelkomen en in het gezicht te zien. Dus niet alleen als je goed op weg bent als moedige avonturier, maar evengoed als je stil valt, de weg even niet meer weet of kunt gaan.

Als het vanzelfsprekende grotendeels anders geworden is, missen we het ‘gewone gangetje’, het gewone ritme. In het normale leven vinden we ‘het gaat zo z’n gangetje’ wel eens saai klinken. Nu weet je hoe fijn het kan zijn als je dat gewoon hartgrondig kunt zeggen, dat het z’n gangetje wel gaat.
Ritme geeft structuur aan de dagen. Structuur blijft ook nu heel belangrijk, om die elke dag met vallen en opstaan te zoeken en hopelijk te vinden. Niet zoals een ander dat doet, hoewel je daar natuurlijk wel van kunt leren, maar zoals het bij jou het beste past.

Een groot beroep wordt gedaan op ons vermogen om ons te leren aanpassen, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Vaak gaat dat samen met een mate van concentratieverlies. Dat je in de keuken bent en denkt: wat zou ik ook alweer doen? Dat je een boek wilt lezen, want nu kom je daar eens een keer aan toe nietwaar, maar dat de letters dan gaan dansen voor je ogen en niet binnen willen komen. Dat je merkt dat je hoofd vol zit, omdat het overuren draait. Dat je ’s nachts niet goed kunt slapen of ’s morgen alweer vroeg alert bent omdat de coronazorgen toch op de achtergrond aanwezig blijven, ook binnen in je. Lees verder

Bericht van Dorpsbelang en Kerk

De corona-crisis houdt ons allemaal volop bezig. Het is een onzekere en ontregelende tijd, die heel veel van ons vraagt.

Gelukkig zien wij dat het dorpsgevoel sterk aanwezig is.

Aan de ene kant moeten we ons houden aan maatregelen van overheid, RIVM en GGD.
Aan de andere kant zien we allerlei hartverwarmende initiatieven ontstaan.

We zijn volop aan het ‘òm-denken’ nu het meeste niet meer vanzelfsprekend is. Allerlei creativiteit komt vrij, ook in het omzien naar elkaar.
Laten we die creativiteit benutten en omzien naar elkaar waar en op welke manier dat kan.

Met vriendelijke groet, sterkte en goede moed,

Dorpsbelang en dorpskerk