Onze vader…

Tijdens de iepenlofttsjinst in Wirdum zongen wij het Onze Vader (melodie: I’m sailing)

Onze Vader, onze Vader, ging jouw Naam maar in het rond

als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.

Werd jouw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,

dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag

dat we delen met elkander zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn,

maar vernietig al wat kwaad is, Onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?

Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou.

Tsjerkepaad 2022

De afgelopen twee Coronajaren was het niet mogelijk Tsjerkepaad te organiseren. Dat was dubbel jammer, want er zat een voor ons dorp buitengewoon interessante tentoonstelling in de pijplijn. Maar die tentoonstelling komt er nu alsnog.

Aly van der Mark, Margreet Nauta, Titia van Wulfften Palthe en Martha Kist hebben onderzoek gedaan naar een aantal bekende Wirdumers en hun familieleden. De namen van die Wirdumers herkent u wellicht: Vlaskamp, Hellema en Beekhuis. Over dat onderzoek is een boek gepubliceerd: Twee vrouwen -Twee levens. Dit boek is uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij en kan daar besteld worden of kan verkregen worden in de betere boekhandel!

Tsjerkepaad is iedere zaterdagmiddag van 2 juli tot en met 10 september. Gedurende die hele periode is de tentoonstelling gratis te bezichtigen in de Wirdumer St. Martinustsjerke. Iedereen is dan van harte welkom. Houd er alvast rekening mee! Op zaterdag 2 juli zal er bovendien een feestelijk opening worden georganiseerd. Details daarover volgen nog.

De organisatrices van de tentoonstelling schrijven zelf het volgende over de expositie: – Twee eeuwen terug in de tijd – 
Tijdens Tsjerkepaad kunt u de kerk van Wirdum bezoeken. Er is een tentoonstelling ingericht met voorwerpen die toebehoorden aan drie personen die hier in 1822 ter kerke gingen: de boer Doeke Wijgers Hellema (56), de weduwe Janke Diderika Cloeck (48) en de jonge dorpsdokter Gerrit Vlaskamp (31). Hun levens raakten vervlochten met elkaar.

Doeke Wijgers Hellema schreef eindeloos veel en graag. Over Wirdum, de maatschappij, zijn eigen leven maar ook over vrienden en dorpsgenoten. Daarom weten we nu nog zo veel over hen.

De voorwerpen zijn door hun nakomelingen generaties lang zorgvuldig bewaard. Hoogtepunten zijn de portretten van Gerrit Vlaskamp en zijn jonge vrouw Aleida Beekhuis, die vanuit Zuid-Afrika nu weer terug zijn in Nederland.

In heel Fryslân doen meer dan 228 kerken mee aan Tsjerkepaad. Voor een overzicht van al deze kerken moet u zijn op: https://www.tsjerkepaad.nl/ De Tsjerkepaad-kommisje

Theeschenkerij in de Fikarij

Op donderdag 30 juni vanaf 14.00 uur.

Bij de Fikarij tegenover de kerk in Wirdum.

De werkgroep UVV / PKN nodigt jullie allemaal uit om met elkaar een kopje thee/koffie te drinken. Bij mooi weer is dit in de tuin in de beschutte tuin op het zuiden. Graag horen wij dan ook of er voldoende belangstelling is om dit deze zomer elke laatste donderdag van de maand te doen.

U bent van harte welkom!!

Als bomen kunnen wandelen..

Op zondag 26 juni was het een prachtige iepenlofttsjinst in de tuin van de fam. Reitsma in Wirdum. Een oecumenische openluchtviering met als pastores: Germa Kamsma en Wiebrig de Boer – Romkema.

Er werd samen gezongen onder begeleiding van de Brassband Wirdum. Geluisterd werd naar een lezing uit Markus 8. Dit ging over een blinde man die bij Jezus werd gebracht. Die nam hem mee buiten het dorp. Jezus deed wat speeksel op zijn ogen en vroeg hem of hij iets zag. Hij antwoordde: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen , maar ze lopen rond’. Daarna legde Jezus de handen weer op hem en hij kon nu helder zien. In de preek werd hier verder op ingegaan. In Leeuwarden worden ruim 1000 bomen regelmatig verplaatst. Wandelende bomen. Onlangs stonden ze zelfs in de grote kerk. En het effect is prachtig. Mensen genieten van deze bomen. Hoe goed passen wij op de schepping? Hoe gaan we om met duurzaamheid?

De jeugd ging aan de slag met het verpotten van zonnebloemen. Die nemen ze mee naar huis en gaan ervoor zorgen. De grotere mensen gingen in groepen onder verschillende bomen in gesprek aan de hand van vragen over duurzaamheid… Samen hadden wij een prachtige morgen met heel veel discussie.

In deze dienst gebeurde er nog veel meer. Helaas is deze dienst niet te bekijken via streams
Wel wordt van deze dienst een zon-dagboek  gemaakt. Dit komt binnenkort te staan op https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De collecte is bestemd voor een project in Ethiopië. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening nr: NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum eo. onder vermelding: project Ethiopië.

Voedselmand voor de voedselbank. Juni 2022

De voedselbank kan ook in de maand juni extra voedsel gebruiken. Zij delen voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen.

De voedselmand staat op zondag 5 juni in de hal van onze kerk. En de hele maand juni in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Tip voor de maand juni: Suiker.

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

Wat is jouw naam? En hoe gaat het met jou?

Op deze eerste zondag van de zomer zingen wij het Kyrië Eleison, vanuit de diepte, omhoog naar de hemel. Lovend Gods naam, God, liefde en barmhartigheid zonder eind. 
Vanochtend gingen wij op reis met Jezus en zijn leerlingen, in een andere tijd. Ze hebben geen reisuitrusting bij zich maar hebben elkaar en ze varen in het licht van de Eeuwige. Ze komen uit een storm en verlangen naar vrede en rust. Ze gaan naar het gebied van de Gerasenen en komen in een gebied van graven, waar de dood meer huishoudt dan het leven. Aan land gekomen ontmoeten ze een verwarde man die daar eenzaam en geboeid ronddoolt. Buitengesloten door anderen en misschien ook wel door zichzelf. Demonen hebben bezit van hem genomen maar hij kent Jezus en schreeuwt, roept Hem verlangend aan, uit doodsnood. Wat heeft Jezus met hem te maken? Jezus vraagt naar zijn naam en ziet hem daardoor als die ene, unieke mens en niet als een geboeide. Jezus beveelt de onreine geest om uit de man weg te gaan. De demonen namen hun intrek in varkens en zo gaat het met de kwade krachten bergafwaarts. De man is opgestaan en bevrijd doordat hij zelf om hulp schreeuwde. Hierdoor kreeg hij vrede en rust.

De dienst kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De andere zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

Stilte is de vrije ruimte waar de stem van de hoop tot ons spreekt

da. Desirée Scholtens

Op Drievuldigheidszondag, 12 juni, ging da. Desirée Scholtens uit Stiens voor in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Het Psalmgebed aan het begin van de dienst was uit Psalm 8, in gedeelten gelezen en afgewisseld door gemeentezang.
In  de schriftlezing, 1 Koningen 19: 1 t/m 13, hoorden wij over de vlucht van de profeet Elia. Aangeraakt door een engel en gesterkt door brood en water liep hij veertig dagen en nachten door de woestijn tot hij bij de berg Horeb kwam. Hij schuilde in een grot tot de Heer hem riep. Er ging een krachtige windvlaag voor de Heer uit, daarna een aardbeving en vuur. Maar de Heer was daarin niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries en in die stilte sprak God tot Elia. Al dit natuurgeweld is symbolisch voor de situatie waarin Elia zit. God laat zich zien in de stilte. Stilte is weerloos en toch vol kracht. Dat straks een stem mag klinken en hiermee een tegenstem mag zijn tegen geweld en kortzichtigheid. Het verhaal van Elia en Psalm 8 komen hier samen. De opdracht aan elk van ons is om meer stilte toe te laten in ons leven.

De dienst kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De andere zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zondag 12 juni.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.