De nieuwe Bijbelvertaling NVB21

Het was een prachtige zondagmorgen op 24 oktober. In Wirdum kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst. Da. V.d.Briel ging voor in de dienst.

Deze morgen kreeg de voorzitter van de kerkenraad de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) uitgereikt. Klaaske de Boer las vervolgens de eerste lezing voor uit deze Bijbel. Dit was uit Deutronomium 6 vers 4-9. “Luister Israël, de Heer onze God is de enige. Heb de Heer lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en met alles wat in U is…”

De 2e lezing was uit Johannes 5, vers 1 t/m 18. Jezus geneest een man die 38 jaar ziek bij een bad lag. Hij kon nooit als eerste in het bad komen als het water bewoog. Met deze genezing overtrad Jezus de regels voor de sabath. De betreffende man overtrad die regels ook door zijn slaapmat te dragen. In de preek werd hier nader op in gegaan.

In deze dienst werd het geboortekaartje van Hendrik Willem Koen ter Meer voorgelezen. Beppe Klaaske de Boer kreeg de bloemen van de kerk deze morgen.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt binnenkort op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-10-24 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap. Zie ook: https://www.bijbelgenootschap.nl/ U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: NBG.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Sin en wille kin folle tille

Met ons nieuwe jaarthema ‘Sin en wille kin folle tille’ is het bootje van onze gemeente van start gegaan op de startzondag van 19 september. Met verlangen naar wind in de zeilen, naar zon en zin en naar wille, naar samen het goede delen van geloof, hoop en liefde..

 Enthousiast, divers en verbindend:
Enthousiasme betekent: “in God zijn” – in God leven, bewegen en zijn wij. Zijn vuur IS er al, dat hoeven we niet zelf te maken. Aan dat vuur warmen wij ons en hartverwarmend mogen wij gemeente zijn in onze dorpen, in deze wereld. Door het hele nieuwe jaarprogramma heen staat daarom deze smiley 🔥 van een vlammetje.

🔥Het vuur van geloof, hoop en liefde dat ons verbindt, hoe verschillend we ook zijn.
🔥Het vuur van het enthousiasme, want enthousiasme werkt aanstekelijk!
🔥Het vuur van geloof en kerk
🔥Het vuur van samen: van samen zijn en samen doen.
🔥Het vuur van verbinding met God en met elkaar en met wie we ook ontmoeten, het vuur van verbinding tussen de generaties, van verbinding tussen alle kerkplekken in onze gemeente op zondag en door de week, van verbinding tussen dorps- en kerkgemeenschap.

 Divers: een gemeente is en blijft een bonte verzameling van mensen, van vogels van allerlei pluimage, dat kan niet anders dan zo zijn. Als je als gemeente van Christus een herberg voor ieder mens wilt zijn, dan is het een voortdurende uitdaging en oefening om ieder welkom te heten en te waarderen, in al onze veelkleurigheid. Lees verder

Machtsmisbruik: toen en nu…

Onder een bewolkte hemel kwam onze gemeente vanmorgen samen in de Sint Martinuskerk om te luisteren naar de verkondiging van het Woord. De schriftlezing is uit 1 Kon. 21: 1 t/m 24, het verhaal van Israëls koning Achab, die de aan zijn paleistuin grenzende wijngaard van zijn buurman Nabot begeert. Omdat deze weigert, wordt hij op wrede wijze vermoord. De profeet Elia spreekt de koning daarop aan en zegt, dat hij zijn straf niet zal ontlopen. Gastpredikant ds. J.D. Kraan uit Burgum trekt een parallel naar het heden waar misbruik van macht ook in deze wereld dagelijks voorkomt, ook bij onze overheden.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt binnenkort op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

En hier vindt u de liturgie van deze dienst:  2021-10-17 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor KIA Werelddiaconaat Kameroen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Werelddiaconaat Kameroen.

De 2e collecte is voor het eigen  kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Voedselmand voor de voedselbank in oktober 2021

Net als wij vinden de voedselbanken het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Het komt overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstands­wijken, in de grote steden en op het platteland. Elk jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan voldoende eten.

Bij het samenstellen van voedselpakketten voor gezinnen, proberen ze rekening te houden met de leeftijd en het aantal kinderen.

Tip voor de maand oktober:      Zoet beleg   (bijvoorbeeld; jam of pindakaas of vruchtenhagel)

De voedselmand staat de eerste zondag van de maand in de hal van onze kerk. En de voedselmand staat bij de ingang van de supermarkt in ons dorp, de Centerrr

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

 

Voor- en tegenspoed

God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.

God,
nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets groter.
We zien meer mensen,
we raken aan, hier en daar, voorzichtig.
Maar er is ook die gewenning
en die angst. 
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf?
Er komen vast weer beperkingen…

God, 
na zoveel keer het deksel op de neus,
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.

Help ons,
met de tijd nemen,
met voorzichtigheid,
met vertrouwen,
met een open vizier,
dat we weer dúrven,
met Uw zegen.
Amen

Gebed: `Vooruitkijken` – ds. Harmke Heuver

Zangdienst in de Sint Martinuskerk

Op de morgen van de 10 oktober kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk. Deze zondag werd er een zangdienst gehouden. Aan de oproep om jouw (lievelings)lied op te geven was flink gehoor gegeven.  Uiteraard moest er eerst ingezongen worden. Daarvoor werd in canon gezongen over 8 kippen in een kippenhok…

Johannes 8 vers 12 werd in de dienst gelezen: “Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loop nooit mee in de duisternis maar heeft het licht dat leven geeft”.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums.
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-10-10 Liturgie zangdienst

De 1e collecte is bestemd voor JOP (Jong Protestant). Zie ook: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/
U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: JOP

De 2e collecte is voor het eigen  kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Van ‘behelpen’ en overvloed…

Zoals je weet, volgde ik op 14 en 15 juni jl. twee dagen nascholing rond het thema ‘Kerk in het Dorp’. Ook hier willen wij immers kerk midden in de dorpsgemeenschap zijn. Het was mijn eerste tweedaagse online-cursus en het bleek te werken, maar elkaar twee dagen alleen maar ontmoeten vanachter een computerscherm smaakt niet echt naar meer. Het was een goede en waardevolle cursus, dat was het mooie, de overvloed, maar het was tegelijkertijd ook ‘behelpen’.

Het was een van de vele nieuwe ervaringen in deze coronatijd. Een voorbeeld van ‘As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin’, waar we in onze dorpen en onze kerkgemeenschap in deze coronatijd ook heel bedreven in zijn geraakt. En dan blijkt er veel te kunnen, vaak meer dan je misschien dacht. Heel vaak inspirerend, heel vaak tegelijk ook vermoeiend. Lees verder

In voor en tegenspoed

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.

Uit: `Woorden van geloof, hoop en liefde`

Om de minsken en de bisten….

Om de minsken en de bisten,
om de honger en it leed,
om de lytsen en de grutten,
al jo skepsels yn har need.

Om it minskdom sûnder takomst,
om de macht dy’t ús benearet,
roppe wy foar alle folken
Kyrie eleison, Hear.

Eare oan de God fan de himel
dy’t de grûnslach fan de skiednis is.
Eare oan de foarst fan de folken:
Gloria in excelsis.

Frede by minsken op ierde,
dêr’t syn takomst no al geande is.
Frede by lytsen en grutten:
Gloria in excelsis

Scheiden brengt altijd verdriet en teleurstelling mee

Op zondagmorgen 03 oktober hield een flinke regen de mensen niet tegen om naar de kerkdienst te komen in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. Ze las met ons Markus 10 vers 1 – 16. Veel mensen waren naar Jezus gekomen en hij onderrichtte hen. De Farizeeërs kwamen en vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Mozes had hiervan al gezegd dat er dan een scheidingsbrief door de man moet worden geschreven. In Deuteronomium wordt aangegeven dat dit andersom ook kan. Een vorm om de vrouw te beschermen. Tegenwoordig scheiden meer mensen dan vroeger. Maar iedere scheiding brengt teleurstelling en verdriet mee.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/ Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums. En hier vindt u de Liturgie van deze dienst: 2021-10-03-liturgie.pdf

De 1e collecte is bestemd voor Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Israël zondag.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.