Is de mens geneigd tot alle kwaad?

Het ging in de dienst van vanmorgen over de vraag, of de mens geboren is uit zonde en geneigd tot alle kwaad. Een opvatting, die in het verleden binnen de kerk gangbaar was en waaraan ook aandacht werd besteed in de heidelbergse catechismus. Je kunt gerust zeggen dat de geloofsbeleving daar in die tijd toch in behoorlijke mate door gekleurd werd. Vandaag de dag is dat in de meeste kerken anders. Ds. G. Groeneveld uit Bolsward hield hierover een overdenking, aan de hand van de bijbelgedeelten Galaten 5: 16-23 en Johannes 3: 1-17.

Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Feest van de Geest

Op deze Pinkstermorgen stonden wij in de kerkdienst stil bij de Geest. De Geest die je juist niet stil laat staan, die maakt dat je erover wilt vertellen. En dat is nog best lastig want hoe vertel je over de wind die waait?

In deze dienst werden drie ambtsdragers los gemaakt uit het ambt, werd er één herbevestigd en werden twee nieuwe bevestigd. De kinderen hadden voor al deze mensen iets moois gemaakt.

Na de dienst konden we hen bedanken voor hun inzet en / of bedanken voor het aanvaarden van hun taak.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze site. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Sint Martinus-in-the Fields

Onze jongste dochter woont met haar man en vier kinderen al weer heel wat jaren in Londen. Frieda en ik zijn daar inmiddels al ongeveer 45 keer een kleine week op bezoek geweest. En als we daar zijn, gaan we op zondag meestal met de hele of halve familie naar hun anglicaanse kerk. Maar af en toe vervul ik mijn “zondagse plicht” in een prachtige kerk in het centrum van Londen. Deze kerk draagt de mooie naam Sint Martin-in-the-Fields oftewel Sint Martinus- in de Velden.

Nu wil het toeval dat deze Londense kerk nogal wat overeenkomsten vertoont met onze mooie Wirdummer kerk. Beide kerken zijn vernoemd naar Sint Martinus, de bisschop van Tours. Ook zijn ze allebei gesticht rond 1220. Toen leken ze natuurlijk nog in het geheel niet op de huidige kerken: ze werden in die tijd gebouwd van hout en stro en waren vanzelfsprekend omgeven door velden oftewel fields. In plaats van velden wordt onze Sint Martinus al sinds eeuwen omgeven door een mooie “rondweg” van 150 meter, qua vorm enigszins te vergelijken met de kilometerslange Leeuwarder rondweg.
Beide kerken hebben ongeveer evenveel zitplaatsen, bovenin hebben beide een tongewelf en worden ze bekroond door een toren met spits, al is die in Londen speelser en sierlijker. Zij en wij hebben ook prachtige herenbanken met versieringen. De herenbank waar Frieda en ik ’s zondags in Wirdum zitten, heeft twee zuilen met bovenin Korintische versieringen. De herenbanken in Londen hebben nota bene dezelfde versieringen. Ook is er in de Londense variant een speciale bank voor de koninklijke familie die een paar honderd meter verder in Buckingham Palace woont. Daarnaast heeft de Londense Sint Martinus nog iets wat we in Wirdum ook niet hebben, namelijk een crypte of ondergrondse ruimte met daarin een café, winkel en galerie. En ik heb op vrijdagmiddag al heel wat keren een lunchconcert bijgewoond, verzorgd door studenten van het nabijgelegen conservatorium. Lees verder

11 stedenwandeltocht

Van dinsdag 28 mei t/m zaterdag 01 juni werd de wandelelfstedentocht gehouden. In vijf dagen een afstand van 207 km overbruggen met vertrek en terugkeer in Leeuwarden. Dit jaar met prachtig weer. Hier nemen natuurlijk ook mensen uit Wirdum en omgeving aan deel.  Wie dat waren? Kijk maar mee…

Wezenzondag

De zondag tussen Hemelvaart en Pinkster heeft de naam ‘Wezenzondag” Ds. Gerrit de Haan ging deze zondag voor in de kerkdienst in Wirdum. Een mooi weerzien met de voorganger die ooit bij ons interim-dominee was.

De preek ging Eva en Adam die toch van de appel aten en er achter kwam dat daarmee het paradijs werd opgeheven. Hierin zit heel veel symboliek. In het Evangelie van Marcus wordt beschreven hoe Jezus wel wegging maar ons niet in de steek liet. God is geen reisleider maar geeft je vrijheid waaraan je ook grenzen kunt stellen…

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken over wat er verder in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/ 

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Dautraapje en ochtendgebed

Vanmorgen om half acht ging onder een grijs wolkendek het dautraapjen van start, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Wirdum en de Rooms-Katholieke Parochie Wijtgaard. Met deelnemers uit Wirdum, Wijtgaard, Idaerd, Wergea, Drachtstercompagnie en Leeuwarden. Een meditatieve wandeling rond Wirdum, die voerde langs de Tsjaerderdyk, Griene Dyk, Hikke Miedepaad, Moskoureed en Swichumerdyk om te eindigen bij het beginpunt, het verenigingsgebouw de Fikarij – hier stonden koffie en broodjes klaar. Een deel van de route werd in stilte afgelegd, waarbij uitgesproken teksten ter overdenking werden meegegeven. Onderweg werd op enige punten een versterking voor de inwendige mens uitgedeeld.

Om half tien vond het ochtendgebed plaats, hieraan namen ook niet-wandelaars deel. De lofprijzing aan God kreeg vorm in zang, gebeden en een korte overdenking rond het thema: “Met zonder Jezus”. De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het “Abba, Vader, U alleen.”

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat inmiddels op deze website staat.  Zie ook deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Durven dromen!!

Op zondagmorgen 26 mei was Durven dromen het thema van de kerkdienst. Mee georganiseerd door de club ‘Jong belegen’, predikant, pianiste en al die andere mensen die actief zijn de kerkgemeenschap.

Dromen kwam natuurlijk voorbij in de prachtige geschiedenis van Jozef. We hoorden hoe hij door zijn broers werd verkocht, in Egypte een positie verwierf, de gevangenis in ging en daar toch weer uitkwam toen hij een droom aan de Farao uitlegde. Maar uiteindelijk ook, op wonderlijke wijze, weer in contact kwam met zijn familie. De kinderen gingen ook met dit thema aan de slag. En zo liep traditie (we kregen zelfs allemaal een pepermuntje aangeboden voor de preek) en jonge jeugd (die ons druiven aanboden) mooi door elkaar heen.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op deze website.. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums  

Welke zoon hoort bij mij?

In de laatste dienst van maart preekte onze voorganger over de Verloren Zoon. Een verhaal uit de Bijbel dat we allemaal wel kennen en bij ieder van ons misschien wel eens de vraag heeft doen rijzen: “Met wie van de twee zonen identificeer ik me het meest?” Op een verjaardagfeestje een week later kwamen dit verhaal en diezelfde vraag ook ter sprake. Oud-gemeentelid Teake Posthuma vertelde bij die gelegenheid dat hierover een gedicht is geschreven dat door hem in het Fries is vertaald. Beide gedichten – de Nederlandse versie en de Friese vertaling – zijn hieronder afgedrukt.

Een man had twee zonen             In man hie twa soannen
(naar Lucas 15, 11-32)                (nei Lukus 15, 11-32)

Hij heeft het vaderhuis nog          Hy kaam by heit nea bûten
nooit verlaten, deed alles wat       ’t stek, die alles wat in oar
er van hem werd verwacht,          fan him ferwachte,
genoot niet van het leven of         genoat net fan it libben, ’t gyng
met mate, heeft blind gehoor-      him gau te gek, hat blyn gehoar-
zaamd, enkel plicht betracht.        sum west, inkeld plicht betrachte.
Die ander kon het nergens           Dy oare koe it nearne
rooien want hem riep steeds        roaie want him rôp altyd
een volgend avontuur.                 wer it aventoer.
Hij at met zwijnen, sliep bij          Hy iet mei bargen, lei by
lichtekooien.                               lichtekoaien.
Hartstocht dreef hem, heimwee,  Hertstocht dreau him, langstme,
heilig vuur.                                 hillich fjoer.

Mij werden beiden op den duur    My waarden beide op ‘en doer
vertrouwd alsof ze twee van        fertroud as yn mysels twa
mijn gezichten tonen.                 libbenseigen boarnen.
Ik heb om hen geleden en          Wat ha ik om har lijd en
gerouwd, maar leer ze nu           roud, mar lear se no
omarmen als mijn zonen.            t’ omearmjen as myn soannen.

Hein Stufkens (oersetting: Teake Posthuma)

Arie