11 november: Sint Martinus

Op vakantie of een of meer dagen de wereld in trekkend zie je vast zaken die met de kerk of geloof te maken hebben. 

In Koblenz, een stad in Duitsland op de plaats waar Rijn en Moezel samen komen, staat de Maria Kirche. Een prachtig gebouw met een geweldig altaarstuk. En rechts boven staat een bekende beeltenis.  Sint Martinus die zijn jas deelt… Het is vandaag 11 november. De gedenkdag van Sint Martinus.

 

De avond dat de kinderen met een lichtje en liedje langs de deuren mogen. De Sint Martinuskerk is ook deze avond een aantal uren verlicht.

Kennis en verwondering

In de kerkdienst op zondag 10 november in Wirdum was het thema:
                           Kennis en verwondering
Kennis mag de verwondering niet in de weg staan.

Da Corry Nicoalai uit Heerenveen was net terug van een reis, met haar man en kinderen, naar Nepal. Daar steunden ze ontwikkelingsprojecten en deze reis was om ook daar met elkaar op terug te kijken. Ze liet ons delen in de mooie ervaringen met Christenen en Hindoes. In dit land is de vraag of je gelooft niet van belang. Iederéén gelooft en staat daarmee op en gaat daarmee naar bed.   Een uitspraak van Anna Blahman is: ‘Wie alleen maar vraagt om te bewijzen, is te klein voor het geheim’. 
Dat geldt ook voor het geloof.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het binnenkort  op deze website te staan. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Avondgebed op dankdag voor gewas en arbeid

In de avond van de 6e november kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de mooi verlichte kerk werd onze blik direct getrokken naar een prachtig ‘boeket’ van vruchten van het veld. Da. Wiebrig de Boer Romkema wees erop dat het ‘rondom’ bekeken moet worden en wij mochten best iets meenemen. Wat overbleef ging naar de voedselbank.

In de meditatie werd ingegaan op de stakingsdag van de leraren. Het Fries Museum speelde daarop in met de leus: “Staakvermaak”. De kinderen werden vermaakt en de ouder(s) konden hun laptop aansluiten. Bij onze voorgangster hadden de kinderen ‘Trouwerijvrij’. Het was namelijk hun trouwdag. Wij feliciteren hen van harte!

De brand in de grote kerk van Hogemade maakte veel los. Er kwamen geen reactie over dat het maar een stapel stenen was. Het riep juist emoties op over wat er in die kerk was gebeurd. Over het gemis dat gevoeld wordt. Ook bij boeren kun je merken dat het niet allen om opbrengst gaat. Het gaat ook om het gevoel van vrijheid, je dieren en de gewassen waar je verantwoordelijk voor bent. En wij dankbaar voor zijn.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het  staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Gedenkzondag

Zeven namen plus één kaarsje voor wie wij missen

Op zondag 3 november kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze kerkdienst werden de namen genoemd van de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeente en de dorpen Wirdum en Swichum. Na het noemen van de naam werd een kaars aangestoken. Voor zover aanwezig werd dit gedaan door familieleden van de overledene. En er werd een lichte aangestoken voor alle overleden mensen die nog zo vaak in onze gedachten zijn.

Da Wiebrig de Boer Romkema ging in de preek in op de woorden van Jezus die zei: “Gelukkig is wie treurt. Je zult getroost worden”.  En dat valt zeker niet mee als je hier midden in zit. Zoals Femke van de Laan (de weduwe van burgemeester v.d.Laan van A’dam) vertelde dat toen ze bij kennissen op de stoep stond en aan wilde bellen ze opeens besefte; ‘Ik bel nooit meer samen aan’…

Na de dienst werd een rondgang om het kerkhof gehouden. Daarbij konden bloemen worden gelegd op de graven.

Koester de namen van die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Met andere ogen

Op de mooie herfstmorgen van zondag 27 oktober ging da. Fransien van Keulen uit Winterswijk voor in de kerkdienst in Wirdum. In haar preek ging de voorgangster in op hoe Jezus ons anders laat kijken. Het voorbeeld was de gelijkenis waarbij twee mensen gaan bidden. De Farizeeër rechtop en dankbaar dat hij niet  als de tollenaar. De Tollenaar in een hoekje vragend om vergeving.

De Farizeeër leefde volgens de wet… Een vriendelijke man die goed leefde. En toch gaat de sympathie uit naar de tollenaar… Ook volgde de overstap naar deze tijd… In het zon-dagboek leest u er meer over.

 

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Yn Gods hân

Op snein 20 oktober gie dûmny Liuwe Westra foar yn de tsjerketsjinst yn Wirdum. Wy harken nei de tsien geboaden en nei de gelikenis fan de widdo dy ’t by de rjochter oantrunen bleau dat har rjocht dien waard. De rjochter wegere dat mar naam har saak dôchs mar yn behandeling om foar te kommen dat sy him oanfleane soe..

Wy libje yn in mienskip mei in protte regels. Regels die hjoed makke wurde om eat wat bard is moarn foar te kommen. Mar je kinne net alles foarkomme. Úteinlik sil God der ek yn foarsjen.

Fan dizze tsjinst is in ‘zon-dagboek’ makke. Dêryn kinne jo mear lêze en besjen fan wat der yn dizze tsjinst barde. It stiet op dizze websyde. Of sjoch op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Jo kinne de tsjinst ek in moanne lang werom lústerjeOok  op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Mear foto’s fan de tsjinst steane op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Vrede

Er is geen weg naar vrede op weg naar de veiligheid.
Voor vrede moet je durven, dat is een groot risico
en er is nooit zekerheid.
Vrede is het tegenovergestelde van veiligheid.
Zekerheid eisen betekent wantrouwen hebben
en dit wantrouwen leidt op zijn beurt tot oorlog.
Zekerheden zoeken betekent zichzelf willen beschermen.
Alleen uit de vrede
tussen de mensen
kan de grote vrede
waar we op hopen
ooit ontstaan.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Themadiensten

‘t Praethuys is een praat-/werkgroep van de kerkelijke gemeente van Wirdum e.o. We houden ons bezig met hedendaagse thema’s die in onze omgeving een rol spelen. Dergelijke thema’s worden, al pratende, uitgewerkt in een speciale themadiensten. Hierbij betrekken we soms ook plaatselijke erva-ringsdeskundigen. Voor komend seizoen is het overkoepelende thema ‘Een goed verhaal’. Hieronder een korte uitwerking en de data van de onderwerpen.

Zondag 17 november: ‘Het reclameverhaal – een goed verhaal?’
Het is moeilijk om je voor reclame af te sluiten. Overal en ergens word je ermee geconfronteerd. Tegenwoordig lijkt het wel alsof je pas echt gelukkig wordt als je je door reclame laat leiden.
Reclames van allerlei producten beloven je van alles, van ‘je geweldig voelen’ tot ‘een ongelofelijke belevenis’, ‘optimaal gelukkig zijn’ enzovoort.
Is de reclame een goed verhaal of is dat wat al te goedgelovig?

Zondag 12 januari 2020: Ben ik in beeld? – I.s.m. ‘Jeugd’.
We leven volop in een beeldcultuur. We zetten van alles online en we ont-moeten anderen ook vaak via social media. Hoe komen we dan voor elkaar in beeld? Wat is echt en wat niet? Wat delen we online en hoe geloofwaardig is dat? Delen we misschien teveel ons ideale zelf?
Wat doen we met de rafelranden en pijn van het leven? Met onze kwetsbaarheid? Hoe gaan we online behoedzaam met elkaar om? Hoe verhoudt zich dat alles tot ‘beeld en gelijkenis’ van de Eeuwige zijn?

Zondag 9 februari 2020: Yn mienskip ferhalen diele
Over de kracht van gemeenschap zijn, over de kracht van verhalen samen delen. …

Woensdag 11 maart (biddag): Het pure verhaal van het leven
Over duurzaamheid, back to basics, back to nature…

De themadiensten beginnen om met een inloop v.a. 9.30 uur met koffie en iets lekkers, de dienst start om 10.00 uur.
Voor meer informatie of een vraag: bel of mail Geartsje van der Meer, tel. 058-2551135 of geertjevandermeer@ziggo.nl.

Tafelgemeenschap

Onder een grijs wolkendek kwam onze gemeente vanmorgen samen in de Sint Martinuskerk. Gepreekt werd aan de hand van de woorden van Psalm 113, in de vrije vertaling van Huub Oosterhuis en van Lucas 17, de verzen 11 -19. Vandaag zijn we verzameld rond de tafel van de Heer. Daar wordt van alles gedeeld. Niet alleen brood en wijn, maar ook aandacht voor elkaar, medeleven, een gesprek, kaartje. Hier wordt het leven gedeeld, omdat je de ander ziet staan. Niet alleen op zondag, maar de hele week. Er is een tafelgemeenschap van pastoraat en diaconaat, hier én wereldwijd. Het is ook de tafel waar God de armen en onaanzienlijken opricht. Ook is er een tafelgemeenschap met hen die ons zijn ontvallen – met de mensen van voorbij.
Zien we dat voldoende, kunnen we dit in dankbaarheid rond de tafel beleven?
Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Tot rust komen

In augustus gingen wij nog een week nazomeren op een camping bij Havelte.
’s Zondags gingen we naar de mooie romaanse/gotische Clemenskerk, prachtig landelijk gelegen ver buiten de bebouwing van het dorp Havelte, een kerk in “niemandsland”.
De eerste kapel was indertijd na de kerstening gebouwd op de plek van een heidens heiligdom. Later is deze kerk ook op diezelfde plaats gebouwd.
Bij binnenkomst werden wij begroet door predikante en de ouderling van dienst reikte ons deze kaart uit met een afbeelding van het kerkgebouw, met op de achterkant een mooi gebed. Een gebed ter inspiratie en bemoediging.

Tot rust komen

Hier ben ik
God voor U
Zoals ik ben

Met al mijn spanningen
Met mijn vreugde
Met mijn ongeduld
Met mijn verlangen

God, bron van leven
Vernieuw mij

Amen

Elly en Sándor Weerstra