Palmzondag 2 april om 9.30 uur in Wirdum

Zondag 2 april om 9.30 uur begint de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema gaat voor in deze dienst.

Palmzondag!!

Eerst is er een korte viering van 9.30-10.00 uur, daarna maken we met elkaar in de kerk palmpasenstokken!  Dan is er ook tijd om samen koffie te drinken en met elkaar te praten. Jij/ u komt toch ook!?

Lukt dat niet dan is de dienst is ook te volgen via het internet. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-04-02 Palmzondag – LITURGIE

In de hal van de kerk staat de voedselmand voor de voedselbank. Tip voor de maand april: Vlees in blik!!

Collectes: De 1e collecte is voor PKN: Kinderen en jongeren. Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Zie voor meer informatie op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-kinderen-en-jongeren-nederland-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Voedselbank April

De voedselbank ondersteunt de mensen die het zeker niet ruim hebben in onze maatschappij. U kunt ook deze maand de voedselbank weer ondersteunen.

De tip van de maand april: Vlees in blik!.

Op zondag 03 april staat de voedselmand in de hal van onze kerk. En de voedselmand staat de hele maand in de supermarkt van ons dorp, de Centerrr (bij de kassa).

Met vriendelijke groeten van de diakenen

Jannie, Folkert, Nieske en Hannah

Stevig staan in een kwetsbare wereld

“Ze kunnen me allemaal wat!”

“Ik vind er allemaal niks meer aan!”

Er komt momenteel nogal wat op mensen af, zo lijkt het. Vertrouwdheden vallen weg. Oorlogsdreiging en klimaatcrisis.

Hoe blijf je dan staan? Hoe houd je het (ook nog) positief?

We kunnen het er best eens met elkaar over hebben!

Aan de hand van het boek ’Stevig staan in een kwetsbare wereld’  van Claartje Kruijff, bieden wij een drietal bijeenkomsten aan. Het doel is zowel geïnspireerd als bemoedigd te worden. Dit doen we door op zoek te gaan naar eigen bronnen (van kracht en wijsheid) en externe bronnen die ons behulpzaam kunnen zijn. Samen gaan we op zoek naar een krachtige levenshouding, naar betekenis en ankerpunten in een verwarrende, onzekere, veeleisende wereld.

Data:               Vrijdag 10 maart om 16.00 uur (tot uiterlijk 17.30)

                        Maandag 20 maart om 19.30 uur (tot uiterlijk 21.00)

                        Vrijdag 31 maart om 16.00 uur (tot uiterlijk 17.30)

Waar: in de kapel van de kerk

Begeleiding: Geertje van der Meer en Wiebrig de Boer-Romkema

Opgeven voor deelname kan via: Wiebrigdeboer@cs.com   

Wanneer je op het laatste moment spontaan wilt aanschuiven, is dat ook prima.  

Van harte welkom!

5e zondag van de 40-dagentijd in bloemen

Leven uit geloofsvertrouwen
Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan.
Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal
iets wat daar volkomen haaks op staat. Jezus komt niet
om te troosten, Hij begint te praten over het leven. Hij
schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven
wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding
is. De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze
stemming aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij
gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ Het gaat hier om het
leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood,
toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.
(ds. Sytze Ypma)

Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou

Als je vertrouwen hebt zul je het gezicht van God zien

Op de 5e zondag van de 40-dagentijd ging ds.Sytze Ypma uit Franeker voor in de dienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum..

Met elkaar hebben wij gebeden en gezongen. Er werd gelezen uit Ezechiël 37: 1-14. Dit ging over een visioen van een dal met beenderen. Vervolgens worden deze beenderen weer mensen. De evangelielezing was uit Johannes  11: 1-11. Dit ging over Lazarus die ernstig ziek was. Jezus wordt gevraagd naar hem toe te gaan. Als Jezus na een aantal dagen komt blijkt dat Lazarus al overleden is en vier dagen in het graf ligt. Maria en Martha komen naar Jezus toe. Er wordt ook aangegeven dat Jezus te laat is. Zo lijkt het ook of onze wereld ten dode is opgeschreven, gelet op wat er allemaal gebeurt.  Maar Jezus zegt dat hij de opstanding is. Ondertussen raakt Jezus bewogen met de rouwende mensen om hem heen.   Dan gaat hij mee naar het graf. Lazarus (wat betekent: God helpt) wordt tot leven gewekt. Dit staat ook symbool voor onze tijd. En toch. Als je vertrouwen hebt, zul je het gezicht van God zien.

Mei elkoar stiene wy ek stil bei is ferstjerren fan ús gemeentelid Mieke Mink-Hollema. Op freed 24 maart is sy te hôf brocht by ús tsjerke.

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst is een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie:   2023-03-26 Sytse Ypma Liturgie

Collectes: De 1e collecte voor KIA (Kerk in Actie) Wereld diaconaat Bangladesh. In dit lang is de werkloosheid onder jongen hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en weorden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kansen-creeren-voor-jongeren/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Bangladesh

De 2e collecte is voor het onderhoud gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

 

 

God van fier en hein ús Heit

Juster songen wy it Ús Heit yn de tsjerketsjinst:

God fan fier en hein ús Heit
Dat wy hilligje Jo namme
ûnder ús sa faak ûntwijd
troch Jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen

“Printsje dy wurden yn it hert fan dyn ferstân”

Op snein 19 maart om 09.30 oere gie ds Hinne Wagenaar foar yn de tsjerketsjinst yn Wurdum. It wie de 4e snein fan de 40 – dagentiid.

Der waard dizze snein lêzen út Psalm 1 yn de wurden fan Oosterhuis. “Goed is dat je net dogge wat min is, net achter oplichters oanrinne….”

De twade lêzing waard songen troch de foargonger en kaam út Matheus 5 fers 6 -10. Dat wiene de sillichsprekkingen. “Doe ’t Jezus de mannichte seach, gong der de berch op, en nei’t er sitten gien wie, kamen syn learlingen by him. Hy naam it wurd en learde harren: “Segene de earmen fan geast, want harres is it keninkryk fan ‘e himel. Segene wa’t treurje, want sy sille treaste wurde …”

Yn ‘e preek fertelde ús foargonger dat him oait frege waard wat er dwaan soe yn de fêsteltiid. Syn antwurd wie doe dat er ‘minderje ’ yn wurden woe. Soms binne d’r tefolle, te moai. De keunst is hoe ‘st it leauwen yn dyn hert slute kinst. Dan giet it om de wurden dy ’t der ta dogge. Foar him binne dat de sillichsprekkingen. Alle moarnen sprekt hy se út. Yn de rin fan de tiid sjongt er dy wurden. Sa’t er dat ek foar ús die dizze moarn. Sa makket de beam fan de sillichsprekkingen de ferbining tusken Psalm 1 (doch it goede) en de wurden fan de sillichsprekkingen. Wurden dy ’t printe binne yn it hert fan dyn ferstân. De fraach oan ús is: ‘Hokker wurden binne dat foar dy? ’

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596. Helaas is het geluid van de opname niet gelukt. Onze excuses hiervoor.
Van deze dienst is een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-03-19 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor Missionair werk. Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-missionair-werk-kliederkerk-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Missionair werk. Ter informatie: In Wirdum noemen wij de kliederkerk, de Ontmoetingskerk. Dat jaar wordt deze dienst gehouden op zondag 23 april om 10.00 uur op de boerderij van Folkert en Betty Jongbloed.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.