Zondag 23 februari

Ds. v.d.Boogaard

Op zondag 23 februari bent u van harte welkom in de wekelijkse kerkdienst in Wirdum. Deze zondag gaat ds. J.G.van der Bogaard uit Hallum voor in de dienst.

Ook deze kerkdienst is gratis toegankelijk. Wel worden er twee collectes gehouden. De 1e is voor -Hulp voor mensen zonder papieren-.
Volgens schattingen leven in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven. Zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht. Geeft u ook een bijdrage om dit allemaal mogelijk te maken?
De 2e collecte is voor onderhoud gebouwen.

Wij beginnen om 09.30 uur!

Zing mee in het koor voor de Paasdiensten in onze dorpskerk!

Hierbij ben je van harte uitgenodigd om mee te zingen in een projectkoor, dat spontaan wordt samengesteld voor een groot deel van de kerkdiensten van de Paascyclus.

Het koor zal meewerken aan de volgende diensten:
-de viering op Witte Donderdag van 9 april om 19.00 uur
-de dienst op Goede Vrijdag op 10 april om 19.30 uur
-en de viering van de Paaswake op zondag 12 april om 06.00 uur

Ook als je niet in àlle genoemde diensten mee kunt zingen, ben je van harte welkom. Geef maar aan wat voor jou mogelijk is.

Je hoeft geen geoefende koorzanger te zijn. Zin hebben om mee te doen is meer dan genoeg!
Meld je aan voor het koor via de mail bij:
– Klaske Deinum: klaskedeinum@hotmail.com, of
– Corry Brouwer: corry.brouwer@upcmail.nl
Je kunt ook met je vragen bij hen terecht.

Iedereen is van harte welkom om mee te zingen, of je nu lid bent van de kerk of niet. De liederen die gezongen worden, ontvang je bij de repetities.

Er wordt – ongeveer een uur- geoefend op zondagmiddagen om 13.00 uur in de St Martinuskerk.

De eerste keer zal zijn op zondagmiddag 1 maart.

Met vriendelijke groet, namens de Paascommissie,
ds. Wiebrig de Boer-Romkema

De tsien wurden…

Sy hawwe de tsien wurden op har fingers neiteld
en yn dieden omset, sa stridend foar in rjochtfeardige wrâld:

1. Wiis My net ôf troch immen of wat oars te oanbidden.
2. Lis My noait fêst yn in selsmakke byld.
3. Brûk My net as dekmantel foar ûnrjocht,
wês yn myn namme in segen en net in flok.
4. Fier ien dei yn de wike datst in frij minske bist,
kom ta rêst en betink hoe’t ûnderdrukking op te lossen en foar te kommen is.
5. Jou minsken op jierren har rjocht op soarch en noed.
6. Gean net oer liken.
7. Haw respekt foar alle besteande relaasjes.
8. Nim it sa nau mooglik mei dines en mines.
9. Stean yn foar suvere rjochtspraak en lit it oeral en altyd earlik om en ta gean.
10. Aazje net op wat in oar hat, haw leaver wat foar in oar oer.

(tekst: Doede Wiersma)

“Wees niet bezorgd”

Door storm en regen…

“Wees niet bezorgd” was het thema voor de kerkdienst in Wirdum op 16 februari. Een dienst waarbij de storm en regen hoorbaar was.

Da. V.d.Briel uit Oudeschoot ging voor in deze dienst. In de preek begon ze met De laatmiddeleeuwse filosoof en theoloog Meister Eckhart heeft veel gepreekt over een leven zonder waarom. Er is geen reden te noemen waarom ik leef. Ik leef omdat ik (graag) leef, zonder waarom, ontvankelijk voor een leven met God. Zoals een bloeiende roos.
Jezus doet ook een oproep om onbezorgd te leven. Niet voor mammon, het bezit en macht van mensen over mensen. God staat voor een samenleving waarin iedereen gelijk is en gelijke kansen moet krijgen. Bij mammon gaat het om macht en eer. Zoals bij de godsdienstige leiders in Jezus tijd. Compromissen met de bezetter uit Rome. Jezus roept op om te kiezen voor het koninkrijk van God, onbezorgd.
Maar wij zijn toch bezorgd over de toekomst van de wereld, opwarming, democratie, arm en rijk, drugs en alcohol. Daarmee zijn Jezus woorden niet waardeloos geworden. Kijk naar lelies en vogels, die zijn zoals ze zijn. Het gaat om de levensstijl van de mens, met het koninkrijk als oriëntatiepunt. Innerlijke kracht. Meister Eckhart: God in de mens. Echt leven, liefde, gastvrijheid, vergeving, rechtschapenheid, een wereld waarin God kan wonen onder de mensen.
Aan het slot van de overdenking luisteren we naar een lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Trijntje Oosterhuis:
Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken. U vindt het op deze website of via https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Het Aanloophuis zoekt vrijwilligers

Zomaar op een zondag in januari…
In de Bagijnestraat gaat op nummer 36 de deur open, een paar koude en natte mensen lopen naar binnen. Daar worden ze verwelkomd en staan vrijwilligers klaar met koffie, thee en boterhammen. De kachel staat aan, de sfeer is ontspannen. Er worden grapjes gemaakt en een enkeling gaat in een hoekje zitten om wakker te worden… De dag in het Aanloophuis is begonnen!

Op een gemiddelde zondag komen er in het Aanloophuis in de binnenstad van Leeuwarden tussen de 40 en 60 bezoekers. Jong en oud, dakloos of eenzaam, ziek of verdrietig. Op deze plek willen we dat ze zich welkom weten, ongeacht hun achtergrond, situatie of uiterlijk.

Wij vinden dit belangrijk, jij ook?
Kun jij één dagdeel in de 3 weken vrij maken om onze gasten te ontvangen?
En ben je ouder dan 20 jaar en sta je stevig in je schoenen?
Neem dan contact op met onze coördinator.
email: info@aanloophuisleeuwarden.nl
telefoon: 06-82296393
info: http://www.aanloophuisleeuwarden.nl

“Because we carry!”

Hallo lieve vrienden, familie, collega’s, buren, dorpsgenoten, en iedereen die zich aangesproken en/of betrokken voelt

Binnenkort ga ik een week als vrijwilliger naar het Griekse eiland Lesbos met een organisatie Because We Carry. BWC is een beweging van mensen die als motto “niet lullen maar poetsen” heeft. Met andere woorden: “handen uit de mouwen en aan het werk”. Deze organisatie biedt primaire hulp aan de 20.000 vluchtelingen die onder zeer slechte omstandigheden moet verblijven in de verschillende kampen op Lesbos. Onder primaire hulp wordt onder andere verstaan het uitdelen van eten en drinken, een praatje aanknopen, mensen weer even laten voelen dat ze er toe doen.

Hun missie is: “Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld”.

Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij € 1145,- meebrengt. Van dat geld worden maaltijden en activiteiten betaald voor de vluchtelingen.
Zie https://www.becausewecarry.org

Van 25 april tot en met 3 mei ga ik BWC helpen met hun werk in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Wil jij mij helpen de gevraagde € 1145,- bijeen te brengen? Stort dan een bedrag op mijn rekening ovv Lesbos. Dan zorg ik ervoor dat het geld op de rekening komt van BWC. Ik betaal zelf mijn reis- en verblijfskosten.

Samen zorgen we dan voor maaltijden en activiteiten en proberen we zo het leven in de kampen een beetje dragelijker, liefdevoller en lichter te maken.

Lieve groet van Jannie van der Wal
ING bank: NL08 INGB 0001 3419 68 tnv Mw. JA van der Wal
ovv Lesbos

Wat is jouw verhaal?

Dat was de invalshoek van de 10 uurdienst van vanmorgen, voorbereid door onze voorganger ds. Wiebrig de Boer-Romkema met het Praethuys. Tegen de achtergrond van teksten uit Psalm 92: 2-3 en Mattheüs 5: 13-16 werd stilgestaan bij onze eigen verhalen. Die verhalen waren geïnspireerd op beelden/kaarten, die de bezoekers bij binnenkomst konden uitkiezen: een hart, een boom, muziek, sterren en maan, een bloem, Maarten Luther King en Zout. En die verhalen kwamen los: tijdens de opwarming met koffie/thee, in de korte preekjes over deze onderwerpen, in de zang van de popgroep Sawat Suver na elke korte overpeinzing. Jong en oud deed mee.
Wie hierover meer wil weten kan terecht in het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Wel of geen orgaandonor?

Over een paar maanden, om precies te zijn op 1 juli 2020, gaat de nieuwe donorwet in. Die bepaalt dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt in het register te staan met “geen bezwaar tegen orgaandonatie”. Om ons daarop voor te bereiden, had de overheid week 43 van het afgelopen jaar uitgeroepen tot de Week van het Donorregister. Onder meer via tv-spotjes werd ieder opgeroepen om in dat register aan te geven, of hij of zij wel of geen donor – wil zijn. Ook kregen we hierover een persoonlijke brief.

Op dit moment heeft bijna de helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder zijn keuze geregistreerd. De minister voor medische zorg raadt iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt, aan om over orgaandonatie na te denken en tijdig een beslissing te nemen. Onder meer zegt hij: “Het is belangrijk met je naasten te praten over jouw keuze in het Donorregister. Op dit moment zijn er dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij plotseling overlijden van een naaste, niet weten of iemand organen wil afstaan. Of je wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Het is een moeilijk onderwerp, maar het is belangrijk dat Lees verder

Auschwitz en herinneren….

Op 01 februari ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst te Wirdum.

In de preek begon zij met te wijzen op de bevrijding van Auschwitz op 27 januari. Op 26 januari 1937 werd het joodse meisje Esther Polack uit Amsterdam geboren. Op 28 juli kwam ze in Auschwitz aan en werd in een gaskamer vermoord. Ze was 5 jaar… https://kerkinwirdum.com/2020/01/27/auschwitz/  Herinneren is meer dan ‘niet vergeten’. Her-inneren is ook het in je om laten gaan.

In de brief aan de Korintiërs staat: ‘..wat in de  ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen…’.

Samen vierden wij de Maaltijd van de Heer.
Na de dienst was er tijd voor koffie en ontmoeting.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Het pure verhaal van het leven

Het leven is gegeven, we ontvangen het met elke ademtocht.
Januari is vaak de maand van de goede voornemens, of beter gezegd: van het nu éindelijk eens echt doen wat je je voorgenomen had. Want zeggen is één, doen is echt een tweede.

Het leven is gegeven, we ontvangen het met elke ademtocht.
Zien we dat ook zo? En hoe gaan we dan met dat kostbare cadeau om? En niet alleen met ons eigen leven, maar ook met dat van andere mensen, van plant en dier? Zéggen dat de natuur ons heel wat waard is, is nog niet hetzelfde als dat ook in praktijk brengen.
Meer dan ooit worden we geroepen tot duurzaamheid. Tot een andere manier van omgaan met de schepping, met het leven. Want zoals we daarmee omgaan, gaat het niet langer. Dan wordt onze aarde volkomen uitgewoond, en raken haar bronnen uitgeput. Dan wordt het leven bedreigd op een onherstelbare manier.

Het leven is gegeven, we ontvangen het met elke ademtocht. Lees verder