VIEREN – ‘Inhalen en uithalen’

Heerlijk uithalen!

En we hebben wat in te halen na alle coronabeperkingen.

We willen diverse liedstijlen gaan zingen, voor en door alle generaties, met liederen uit heel verschillende stromingen.

Op zondag 10 oktober om 9.30 uur hebben we een vrolijke zangdienst in de Sint Martinuskerk te Wirdum.

Wat is uw/jouw liefste lied, wat we met elkaar kunnen gaan zingen?!

Deel uw/jouw lied met ds. Wierbig de Boer-Romkema. Met een korte toelichting van een een paar regels.

Via de mail (wiebrigdeboer@cs.com), via een app berichtje (06-81477858) of via een kaartje in de brievenbus (Legedyk 20 te Wirdum). Voor 1 oktober.

Zodat we zondag 10 oktober heel veel liederen kunnen gaan zingen!

Met een vrolijke groet van,

Hinke Meindersma, Klaske Deinum, Wiebrig de Boer-Romkema en Hannah Reitsma

Zondag 26 september

Op zondag 26 september is er in de Sint Martinuskerk in Wirdum de wekelijkse kerkdienst die om 09.30 uur begint.

Ds. A. Wiebenga uit Sneek gaat voor in deze kerkdienst.

U bent van harte welkom bij de dienst.

U kunt de dienst ook volgen via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie kunt u hier downloaden: 2021-09-26 liturgie

Informatie voor het bijwonen van de dienst:

– reserveren voor de diensten is niet meer nodig
– bij binnenkomst noteert de diaken de namen van de kerkgangers
– omdat wij nog steeds om elkaar moeten denken blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd
– de basisregels blijven: handen wassen en thuisblijven bij klachten.

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Vrede Israël / Palestina). Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of als ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar vrede.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Vrede Israël/Palestina.

De 2e collecte is voor het Onderhoud gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.

Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.

Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen   … die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.

Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.

Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.

Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Dat geloof en belijd ik: Amen.

Uitgesproken bij de startdienst op 19 september 2021

Jaarprogramma 2021 – 2022

Tijdens de startzondag op 19 september werd ook het nieuwe jaarprogramma voor het seizoen 2021 – 2022 gepresenteerd. Het thema is: Sin en wille kinne folle tille.

De volgende onderwerpen maken deel uit van het plan.

🔥 Vieren

🔥 Leren

🔥 Activiteiten

🔥 Pastoraat

🔥 Onderhouden

🔥 Dienen

🔥 Beleid

🔥 Communicatie

Het jaarprogramma vindt u op: https://kerkinwirdum.com/jaarprogramma/

Bericht van de Kerkenraad

Langzaam uitzien naar de tijd ná corona

Opnieuw heeft de rijksoverheid versoepelingen in de covid-19 maatregelen aangekondigd!
De kerkenraad vergaderde op maandag 13 september j.l. en heeft overlegd welke mogelijkheden dit biedt t.a.v. onze zondagse erediensten.

Het volgende is besloten, met ingang van 25 september a.s.:

– reserveren voor de diensten is niet meer nodig
– bij binnenkomst noteert de diaken de namen van de kerkgangers
– omdat wij nog steeds om elkaar moeten denken blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd
– de basisregels blijven: handen wassen en thuisblijven bij klachten

Het is fijn dat er steeds meer vrijheid ontstaat. De kerkenraad blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken en hoopt, samen met u, op spoedige loslating van alle maatregelen!

Namens de kerkenraad, Corry Brouwer

Sin en wille kin folle tille

Dit was het thema van de startzondag die op zondag 19 september werd gehouden in de Sint Martinuskerk te Wirdum.

Buiten stond de koffie klaar voor de bezoekers en was er tijd om bij te praten. De Brassband Wirdum zorgde voor prachtige muziek waar wij volop van hebben genoten. Ook werd het verhaal gelezen van de man die verlamd was en zijn vrienden die hem naar Jezus brachten. Omdat het heel druk was lukte dat niet maar ze gaven niet op. Ze lieten de man door het dak zakken tot bij Jezus en die genas hem. In de preek werd verteld dat geloven niet alleen gedachten zijn maar ook daden. Dat vergt actie en doorzetten. Dat deden die vrienden.

Da Wiebrig de Boer Romkema kon ons deze keer ook op een bankje onder een boom toespreken. En wij kregen een presentatie van de winteractiviteiten. Ondertussen waren de kinderen hard bezig in het koor van de kerk. Hierna een aantal foto’s. (Veel) Meer foto’s staan op de fotowebsite.

U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst: 2021-09-19 Liturgie startzondag.pdf

De 1e collecteis bestemd voorKIA -Zending Syrië. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Zie voor meer info op: https://kerkinactie. Actie Syrië/

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 2327 ten name van de Zendingscommissie PKN Wirdum onder vermelding van: Syrië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: 19 september.

Voedselmand voor de voedselbank in september 2021

De voedselbank in Leeuwarden werd getroffen door een rattenplaag. Het gebouw is ontruimd en er zijn maatregelen genomen. Inmiddels zijn ze weer volop bezig om de voorraad weer op te bouwen.  U kunt daaraan meehelpen.

Tip voor de maand september:   Beschuit (en andere houdbare producten)

De voedselmand staat iedere eerste dienst van de maand in de hal van onze kerk.

En de voedselmand staat vervolgens de hele maand   bij de ingang van de supermarkt in ons dorp, de Centerrr.

Met vriendelijke groeten van de diakenen,

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en Hannah Reitsma

 

Looft God in zijn heiligdom…

Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum op 12 september. Ze las o.a. uit 2 Kronieken 5 en vroeg ons of wij dit herkenden…. In de meditatie wees ze op de tekst onder ons orgel…. Dit orgel is ingewijd onder 2 Kronieken 5 vers 12 tot 14 door Ds P.Bruining op 9 junij 1790. De voornaam van Bruining is Petrus. En die verloor zijn vrouw die nog maar 20 jaar was. De genoemde tekst gaat over het loven van God en ook dit orgel doet hieraan mee. Alle reden om Psalm 150 met elkaar te zingen. Ook in 1790 zullen veel mensen in deze kerk zijn geweest om de inwijding mee te vieren. Vandaag, op 12 september 2021 zijn wij hier in deze kerk met dit prachtige orgel…

Aan de familie Minnema werden bloemen aangeboden. Vele jaren bespeelt dhr. Minnema al ons orgel en zorgt mevr. Minnema mede voor de bloemen. Inmiddels zijn ze verhuist. Van de aanwezigen kregen ze applaus.

In deze dienst gebeurde nog veel meer. U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie kunt u vinden op: 2021-09-12 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor PKN – missionair werk. De ontmoetingskerk / ontdek-kerk / kliederkerk. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij de Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud. Zie ook: https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ Bij ons in de kerk staat zo’n speciale dienst gepland op Palmzondag 10 april 2022!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: PKN – missionair werk.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: 12 september.