Kerkdienst op zondag 11 juni om 9.30 uur in Wirdum

Zondag 11 juni om 9.30 uur begint de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Pastor Froukje Wesseling van de Tike gaat voor in deze dienst.

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen!

Lukt dat niet dan is de dienst is ook te volgen via het internet. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-06-11 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor de zending. U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zending/Miss. commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Dank

Hieronder vindt u het redactionele artikel uit het juni-nummer van ons kerkblad: ‘Op ‘e Hichte’.

Bij het uitkomen van dit blad zijn we een vacante gemeente. Er is afscheid genomen van ds. Wiebrig de Boer-Romkema en haar gezin en dat zal moeten wennen. Op de kop af tien jaar lang was zij het boegbeeld van onze gemeente. In hoeveel kerkdiensten is zij wel niet voorgegaan, vol overgave prekend en sprekend over die bijzondere God van Abraham, Izaäk en Jacob, schepper van hemel en aarde. Met Zijn belofte ook aan ons. Over een God van liefde, troost en genade, op wie we mogen rekenen in een wereld waar zoveel aan mankeert. En over Gods Zoon Jezus Christus, onze dagelijkse wegwijzer voor hoe wij in dit leven dienen te staan – met liefde en erbarmen voor de mensen om ons heen, in het bijzonder voor de kansarmen, de vluchtelingen, de minder bedeelden. Door de jaren heen heeft zij ons aan de hand genomen en steeds bemoedigd in een grote verscheidenheid van vieringen, vol variatie en inbreng van gemeenteleden. We zijn haar veel dank verschuldigd. Haar vertrek na zo’n lange periode voelt een als een scheiding. Een stukje vertrouwdheid is verdwenen. Aan ons de opdracht om dat samen op te vangen. Lees verder

Harrie..

Op zondag 4 juni ging in de Sint Martinuskerk in Wirdum ds. Jaap Overeem uit Stiens voor in de kerkdienstdienst.

De voorganger liet ons al zingend de kelen smeren om de de ‘hoge F’ in lied 672 (‘Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen.”) te laten zingen. De lezing uit Handelingen 3 vers 1-10 liet hij over aan iemand van de aanwezigen die die wel zou willen doen. Vervolgens nam iemand de uitdaging aan en las met ons over Petrus die op weg naar de tempel, bij de Schone poort, een verlamde bedelaar treft. De bedelaar vraagt om een aalmoes. Petrus maakt contact en de man geneest. Die is daar enorm blij mee.

In de preek vertelt de voorganger over Harrie (Fictieve naam). Deze heeft een verstandelijke beperking. Hij is iedere zondag ouderling van dienst en kleedt zich daarvoor heel netjes aan. Zijn hoogtepunt is om de voorganger een hand te geven. In ons leven treffen we vaker “Harrie’s”. Mensen waar je soms wat ‘ongemakkelijk’ van wordt. Vaak lopen we er omheen. Maar in de kerk wordt je gezien. Wat opvalt is dat bij alle genezingen Jezus en ook de apostelen eerst (fysiek) contact maken en daarna een genezing plaats vindt. Zo ging het ook bij de man bij de poort. Contact maken en gezien worden. Dat kunnen we allemaal doen en hoort ook bij het samen kerk zijn. Want “Harrie’s” zullen er altijd blijven!

Na de dienst was er tijd voor ontmoeting.

Helaas was de wifi in de kerk defect. Hierdoor kon de dienst niet worden gestreamd en is die ook niet opgenomen. Excuses daarvoor.

Na de dienst was er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. De overige zon-dagboeken vindt u op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-06-04 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor het Diaconaat. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Voedselbank juni 2023

De voedselbank ondersteunt de mensen die het zeker niet ruim hebben in onze maatschappij. U kunt ook deze maand de voedselbank weer ondersteunen.

De tip van de maand juni: Suiker.

De voedselmand staat de hele maand in de supermarkt van ons dorp, de Centerrr (bij de kassa). Elke eerste zondag van de maand staat de mand ook in de hal van de kerk.

Met vriendelijke groeten van de diakenen

Jannie, Folkert, Nieske en Hannah

Afscheidsreceptie

Op zondag 28 mei nam da Wiebrig de Boer Romkema afscheid van de gemeente Wirdum e.o. Na de kerkdienst waarin ze los werd gemaakt van de gemeente volgde een afscheidsreceptie.

De voorzitter van de kerkenraad sprak haar en haar gezin toe en bedankte haar voor haar inzet. In de kapel van onze kerk bleek een cadeau van de gemeente te staan.

Hierna werd ze toegesproken door een aantal mensen. Dat was o.a. namens de groep ‘Jong belegen’ en de werkkring van predikanten waartoe ze behoorde. Uiteraard was er tijd om haar en haar gezin de hand te schudden.

Ook een hapje en een drankje was aanwezig. En een drietal toevallig voorbij komende toeristen kwamen de kerk bekijken en maakten een praatje met de predikant en verdere aanwezigen.

Meer foto’s kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Afscheid….

Da. Wiebrig de Boer-Romkema giet fierder..

Yn de tsjerketsjinst fan 28 maaie yn de Sint Martinustsjerke nam da. Wiebrig de Boer-Romkema ôfskied fan ús gemeente en ús doarpen. Sy is yn dizze tsjinst ‘los’ makke fan ús gemeente. Dit barde troch da Netty de Jong Wiersema fan Snits. Sy is no ús konsulint.

Maar… eerst vierden het Pinksterfeest!! Zo werd er gelezen uit Psalm 92 vers 2 3n 3. “Het is goed de Here te loven, Uw psalmen te zingen”. En er werd gelezen uit Handelingen 2:1-13. Dit ging over waar het bij Pinksteren om gaat. De Heilige Geest kwam bij de discipelen. Ze begonnen over Jezus te vertellen en ieder kon ze verstaan in de eigen taal. In haar ‘preekje’ ging da Wiebrig ook terug kijken op 10 jaar op weg te mogen zijn met de gemeente in Wirdum. Nu gaat ze verder op pad met de gemeente in Cammingaburen in Leeuwarden.

Vervolgens werd kerkrentmeester Jan Sybren de Jong ‘los’ gemaakt uit het ambt. Hij werd hartelijk bedankt voor al het werk dat hij heeft verzet. Pieter Theo Tijtsma werd vervolgens benoemd als nieuw lid van het college van kerkrentmeesters.

Onze consulent da. Netty de Jong-Wiersema heeft vervolgens da Wiebrig de Boer Romkema ‘los’ gemaakt van de gemeente Wirdum e.o. Een bijzonder en emotioneel moment. Da Wiebrig werd door de voorzitter van de kerkenraad toegesproken. De kinderen hadden voor haar een vlaggetjeslijn gemaakt.

Hierna zongen wij het slotlied en werden heengezonden met de Zegen van de Heer.

Daarna volgde een receptie. Hierover volgt later in deze week een bericht op deze website.

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

Door een ‘hikje’ in de internetverbinding mist er een stukje van de dienst. Dit betreft het laatste stukje van lied 216 door het ensemble van de brassband en het begin van de mededelingen door Elizabeth Mozes.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het komt binnenkort te staan op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-05-28 liturgie

Collectes: Speciaal collectedoel Pinksterzondag 28 mei – toelichting: Hâns Romkema Behoorlijk ondergesneeuwd door ander wereldnieuws, is het geweld in Oost-Congo het afgelopen jaar weer hoog opgelaaid. Er is een oorlog gaande – enerzijds tussen een rebellengroep die zichzelf de M23 noemt en anderzijds het Congolese regeringsleger dat wordt gesteund door een twintigtal andere gewapende groepen. Het geweld gaat gepaard met haattaal en discriminatie jegens de Tutsi gemeenschap. De gevolgen van het geweld komen zoals altijd terecht op het bord van gewone burgers. Duizenden mensen zijn gevlucht uit de gebieden waar wordt gevochten. Dat betreft de “territoires” Masisi en Rutshuru. Lees verder

Avondmaal in kleine kring

Op donderdag 25 mei werd er in de Sint Martinuskerk een avondmaal gehouden in kleine kring. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

Met elkaar werd nagedacht over Lukas 15 vers 1-7. Dit gaat over Jezus die de gelijkenis uitsprak over de herder die 100 schapen had. Als er één verloren is gaat hij die zoeken en is heel bij dat hij hem vindt en terug kan brengen.

Daarna werd brood en wijn gedeeld.

Na de dienst was er tijd om verder te praten met koffie en thee.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op deze website: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/

Een gereformeerde jongen

In ons kerkblad Op ‘e Hichte wordt regelmatig een column geschreven. In mei was dit door Rudi Wijbrandi.

De gereformeerde Koepelkerk in Leeuwarden: zolang ik bij mijn ouders woonde, ging ik hier elke zondag twee keer met hen naar toe. Ik herinner me nog dat ik als jong kind vooral aandacht had voor de pepermuntjes die mijn ouders meenamen. Zij waren niet alleen op zondag maar de hele week gereformeerd: hun sociale leven speelde zich helemaal binnen de gereformeerde kring af. Zelfs de boodschappen werden bij winkeliers uit eigen kring gedaan. Lees verder