It goede libben

Snein 18 april wie de ôfslutting fan it winterwurk. Da Wiebrig de Boer Romkema eide it tsjerklike jier mei ús oer:

Fan ’t winter gie ‘It goede libben’ as tema mei ús mei,
mar coronasoargen en – maatregels wienen der ek op ús wei.

‘Bloeie yn Gods Ljocht’ hearde der ek noch by,
want alle dagen is it Ljocht fan Syn Leafde wer as nij.

Dochs moasten wy yn dit winterskoft wol hieltyd wer ‘omstean leare’,
dat wie mei gjin mooglikheid te kearen.

Wat we sa moai betocht hienen, koe net trochgean of moast op in oare wize,
noch in gelok: we rekken der ûnderweis net alhiel yn fertize.

Op de startsnein yn septimber koe der noch wat mear as no,
doe hienen we sels noch in kofje-to-go.

Jimme moaie foto’s oer it goede libben seagen we op it skerm,
en doe nei de Fikarijtún foar in neisit, mei in knapsek mei lekkers ûnder de earm.

Dêrnei hawwe we in soad misse moatten,
wa wit komt der wer wat mear romte ynkoarten.

Net sjonge, en dat foar in protestant!
Gjin kofje mei cake yn it koar en yn pypfol prate oan ‘e kant. Lees verder

Derde zondag na Pasen

Op zondag 18 april kwamen wij met een kleine groep bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Via de lifestream keken en luisterden de mensen ook mee.

Da. Wiebrig de Boer ging voor in deze dienst. Het winterwerk werd afgesloten. Dit gebeurde met gedicht en dat herinnerde ons aan heel veel dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd. Hierover wordt later nog een bericht geplaatst.

Er werd gelezen uit Johannes. Dit ging onder andere om Petrus die drie keer de vraag kreeg van Jezus of hij van hem hield. Een ingrijpende situatie. Petrus had eerder immers ontkend dat hij Jezus kende… En Jezus legde aan Petrus uit dat ieder zijn eigen taak mag uitvoeren.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-04-18 Liturgie afsluiting winterwerk
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de Zending.  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153.7489 23 t.n.v. Comm. Zending PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

Voor en tegenspoed

Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot
 
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
 
Zaad van God, verloren in de harde steen
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen –
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Liedboek, Lied 625

Voedselmand voor de voedselbank in april 2021

Door de voedselbank te ondersteunen zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Tip voor de maand april:  Pasta/ rijst/ pastakruiden/ saus

Vanuit Wirdum willen wij helpen. De voedselmand staat de hele maand in de plaatselijke Centerrr.

Kom naar de Centerrr om daar mee te helpen om de mand te vullen!!!

Een Keltische zegen

Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant út waait.
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript
en oant wy elkoar wer moetsje
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

Dat de weg zich voor je opent.
Dat de wint je steunt in de rug.
Dat de zon je gezicht verwarmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat wij elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
Mar the sun shine warm upon your face.
May the rain fall soft upon you field,
and util we meet again;
May God hold you in the palm of his hand.

De Emmaüsgangers

Op 11 april werd in de Sint Martinuskerk in Wirdum de kerkdienst gehouden. Voorganger was Ds. v.d. Boogaard uit Hallum. Er werd gelezen uit het evangelie van Lucas. Dat ging over de Emmaüsgangers. Tijdens de preek werden daarbij schilderijen getoond die de gemoedstoestand goed lieten zien. Overigens werd uitgelegd dat nadruk vaak ligt op het moment dat deze mensen zich realiseren dat het Jezus is die met de praat. Een bijzonder moment is ook al dat zij Jezus uitnodigen om mee te gaan.. mee te eten en te blijven slapen.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het komt te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2021/04/2021-04-11-liturgie..pdf
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de diaconie.  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: zondag 11 april

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

Paaskaars 2020

Al flink wat jaren worden er bij de kerkdiensten in de Sint Martinuskerk in Wirdum foto’s gemaakt. Foto’s voor het zon-dagboek dat van die dienst wordt gemaakt en voor plaatsing op deze website.

Tijdens de kerkdienst op Pasen wordt de ‘oude’ Paaskaars weggegeven aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor het gemeentewerk.  Wie diegene is blijft altijd de vraag tot het moment tijdens die kerkdienst.  Voor de fotograaf het moment om te kijken hoe de foto’s het beste kunnen worden gemaakt.

Ook bij Pasen 2021 verliep het zoals verwacht totdat bleek dat deze keer de fotograaf zelf de Paaskaars kreeg. Dat is dan wel even schakelen….  Opeens sta je niet achter maar voor de camera. Een van de andere fotografen had de camera ook bij zich. En nog later bleek dat de kleinkinderen enthousiast meekeken via de livestream.

Dank voor de waardering en verrassing.  Hoop ik nog langere tijd achter de camera en voor de website te kunnen blijven werken.

Pasen

Op Paaszondag 04 april werd de Paasdienst gehouden. Een bijzondere dienst met de nieuwe Paaskaars die deze morgen bij de Paaswake is aangestoken. En een uitbundige bloemenpracht.

Een dienst waarin we horen van de opstanding van Jezus. Van de schok van het ontdekken dat het graf leeg is en de grote verwondering en blijdschap van zijn herrijzen.

Ook de dienst waarbij de Paaskaars van 2020 wordt weggegeven. En deze keer aan Reinder Bouma die daar zeker niet op gerekend had.

Maar ook een dienst van het herdenken van het overlijden van Bertus Kuperus. Hij is herdacht en er is een kaarsje voor hem in de kapel gezet.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2021/03/2021-04-04-liturgie-pasen..pdf
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie Zuid-Afrika. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Actie Zuid-Afrika.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

Liturgisch bloemstuk: “PASEN”.

De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ 1 Johannes 4:21
In de traditie van de kerk zijn de zes – later zeven – daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven
keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.

Bij de schikking
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.