Gemeente-avond

Hierbij nodigen wij u/jullie uit voor het bijwonen
van onze gemeenteavond op woensdag
20 november 2019 in de Fikarij.
We beginnen om 19.45 uur.

Thema: Een goed verhaal!

Iedereen is van harte welkom, sterker nog,
wij vinden uw en jouw aanwezigheid van
groot belang!

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje (op eigen kosten) nog even na te praten.

Tot 20 november.

De kerkenraad

Reclame: een goed verhaal?

Op deze met zon overgoten zondagmorgen troffen de kerkgangers elkaar onder het genot van een kopje koffie, pepernoten en speculaas. Om tien uur ging de dienst van start. “Reclame, is dat een goed verhaal?”, was het thema. De werkgroep het Praethuys vulde de dienst samen met onze voorganger in. Het ging over commerciële reclame, ideële reclame en ideale reclame. Dit laatste had de werkgroep zelf bedacht. Het ging over verlanglijstjes van jong en oud. In de verkondiging over verlangens in het leven, die niet altijd – of lang niet altijd – worden ingevuld. In het geloof gaat het niet om het willen hebben of krijgen, maar om het “zijn”. Ik mag er zijn. En als ik er mag zijn, mag de ander dat ook. Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

In voor en tegenspoed

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.

Uit: `Woorden van geloof, hoop en liefde`

Gezien worden

De zomer is bij uitstek de tijd voor vakantie of een dagje op stap. Dan kun je getroffen worden door een mooie kerk, natuur, een afbeelding of bezoeken aan de kerk. Een redactie lid ging op kerkbezoek. Een impressie:

De afgelopen zomer hebben we tijdens onze vakantie drie kerken bezocht. De eerste in Enschede, een protestante gemeente. We troffen het: een lichte, open kerkruimte gevuld met veel oudere en jongere mensen. En een muziekgroep bestaande uit buitenlandse studenten van de technische universiteit Enschede. Een kerkenraad van overwegend 30-50ers, met een vrouwelijke voorganger. De muziekgroep ging enthousiast van start: wervelende liederen met veel schwung. In de dienst stond communicatie centraal: vragen over de nationaliteit van de bezoekers, de leeftijden, het gebruik van de mobiel, enzovoort. De antwoorden moesten veelal met de mobiel worden aangegeven – de resultaten werden op de beamerschermen ogenblikkelijk gedeeld. Wie geen mobiel had kon soms met handop-steken ook een reactie geven. De voertaal was wisselend Nederlands en Engels – gesproken Nederlandse teksten werden meestal direct gevolgd door de Engelse vertaling. We voelden ons thuis, ondanks ons spaarzame en amateuristische gebruik van de mobiele telefoon. De sfeer was vriendelijk en uitnodigend.
De volgende kerkdiensten, die we bijwoonden, waren in Ermelo. Lees verder

11 november: Sint Martinus

Op vakantie of een of meer dagen de wereld in trekkend zie je vast zaken die met de kerk of geloof te maken hebben. 

In Koblenz, een stad in Duitsland op de plaats waar Rijn en Moezel samen komen, staat de Maria Kirche. Een prachtig gebouw met een geweldig altaarstuk. En rechts boven staat een bekende beeltenis.  Sint Martinus die zijn jas deelt… Het is vandaag 11 november. De gedenkdag van Sint Martinus.

 

De avond dat de kinderen met een lichtje en liedje langs de deuren mogen. De Sint Martinuskerk is ook deze avond een aantal uren verlicht.

Kennis en verwondering

In de kerkdienst op zondag 10 november in Wirdum was het thema:
                           Kennis en verwondering
Kennis mag de verwondering niet in de weg staan.

Da Corry Nicoalai uit Heerenveen was net terug van een reis, met haar man en kinderen, naar Nepal. Daar steunden ze ontwikkelingsprojecten en deze reis was om ook daar met elkaar op terug te kijken. Ze liet ons delen in de mooie ervaringen met Christenen en Hindoes. In dit land is de vraag of je gelooft niet van belang. Iederéén gelooft en staat daarmee op en gaat daarmee naar bed.   Een uitspraak van Anna Blahman is: ‘Wie alleen maar vraagt om te bewijzen, is te klein voor het geheim’. 
Dat geldt ook voor het geloof.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het binnenkort  op deze website te staan. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Avondgebed op dankdag voor gewas en arbeid

In de avond van de 6e november kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de mooi verlichte kerk werd onze blik direct getrokken naar een prachtig ‘boeket’ van vruchten van het veld. Da. Wiebrig de Boer Romkema wees erop dat het ‘rondom’ bekeken moet worden en wij mochten best iets meenemen. Wat overbleef ging naar de voedselbank.

In de meditatie werd ingegaan op de stakingsdag van de leraren. Het Fries Museum speelde daarop in met de leus: “Staakvermaak”. De kinderen werden vermaakt en de ouder(s) konden hun laptop aansluiten. Bij onze voorgangster hadden de kinderen ‘Trouwerijvrij’. Het was namelijk hun trouwdag. Wij feliciteren hen van harte!

De brand in de grote kerk van Hogemade maakte veel los. Er kwamen geen reactie over dat het maar een stapel stenen was. Het riep juist emoties op over wat er in die kerk was gebeurd. Over het gemis dat gevoeld wordt. Ook bij boeren kun je merken dat het niet allen om opbrengst gaat. Het gaat ook om het gevoel van vrijheid, je dieren en de gewassen waar je verantwoordelijk voor bent. En wij dankbaar voor zijn.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het  staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Gedenkzondag

Zeven namen plus één kaarsje voor wie wij missen

Op zondag 3 november kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze kerkdienst werden de namen genoemd van de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeente en de dorpen Wirdum en Swichum. Na het noemen van de naam werd een kaars aangestoken. Voor zover aanwezig werd dit gedaan door familieleden van de overledene. En er werd een lichte aangestoken voor alle overleden mensen die nog zo vaak in onze gedachten zijn.

Da Wiebrig de Boer Romkema ging in de preek in op de woorden van Jezus die zei: “Gelukkig is wie treurt. Je zult getroost worden”.  En dat valt zeker niet mee als je hier midden in zit. Zoals Femke van de Laan (de weduwe van burgemeester v.d.Laan van A’dam) vertelde dat toen ze bij kennissen op de stoep stond en aan wilde bellen ze opeens besefte; ‘Ik bel nooit meer samen aan’…

Na de dienst werd een rondgang om het kerkhof gehouden. Daarbij konden bloemen worden gelegd op de graven.

Koester de namen van die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Met andere ogen

Op de mooie herfstmorgen van zondag 27 oktober ging da. Fransien van Keulen uit Winterswijk voor in de kerkdienst in Wirdum. In haar preek ging de voorgangster in op hoe Jezus ons anders laat kijken. Het voorbeeld was de gelijkenis waarbij twee mensen gaan bidden. De Farizeeër rechtop en dankbaar dat hij niet  als de tollenaar. De Tollenaar in een hoekje vragend om vergeving.

De Farizeeër leefde volgens de wet… Een vriendelijke man die goed leefde. En toch gaat de sympathie uit naar de tollenaar… Ook volgde de overstap naar deze tijd… In het zon-dagboek leest u er meer over.

 

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Yn Gods hân

Op snein 20 oktober gie dûmny Liuwe Westra foar yn de tsjerketsjinst yn Wirdum. Wy harken nei de tsien geboaden en nei de gelikenis fan de widdo dy ’t by de rjochter oantrunen bleau dat har rjocht dien waard. De rjochter wegere dat mar naam har saak dôchs mar yn behandeling om foar te kommen dat sy him oanfleane soe..

Wy libje yn in mienskip mei in protte regels. Regels die hjoed makke wurde om eat wat bard is moarn foar te kommen. Mar je kinne net alles foarkomme. Úteinlik sil God der ek yn foarsjen.

Fan dizze tsjinst is in ‘zon-dagboek’ makke. Dêryn kinne jo mear lêze en besjen fan wat der yn dizze tsjinst barde. It stiet op dizze websyde. Of sjoch op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Jo kinne de tsjinst ek in moanne lang werom lústerjeOok  op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Mear foto’s fan de tsjinst steane op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums