Wirdum 25 juny.

Op sneon 25 juny is it museumdei op Ald Barrahûs.

Belibje en gean werom yn é tiid! Yn en om ‘e pleats litte de boer en boerinne, de feinten en fammen sjen hoe ’t eartiids libbe waard. Ek binne der fakânsjegongers út de santiger jieren oanwêzich.

Iepen van 10.00 oan’t 16.00 oere. Yntree € 5,- Bredyk 28, Leeuwarden. www.museumboerderij.frl

Op zaterdag 25 juni is er in Wirdum een Garage-Sale van 08.00 tot 14.00 uur. Vanuit de garage, oprit of tuin worden op diverse plaatsen goederen aangeboden voor de verkoop. De routekaart met daarop alle deelnemers vindt u via deze link:

Openluchtdienst op 26 juni

Op zondag 26 juni om 9.30 uur wordt een openluchtdienst gehouden. Deze dienst vindt in samenwerking met de R.K. Sint Vitus Parochie Wytgaard plaats. De dienst vindt, bij goed weer, plaats in de tuin bij de fam. Reitsma aan de Werpsterdyk 11 in Wirdum. (Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de schuur op hetzelfde adres).

Thema van de dienst is: “ALS BOMEN KUNNEN WANDELEN …

De viering is voor jong en oud. We hopen jullie deze zondag allemaal te ontmoeten op ‘Camstrastate’!

Voorgangers deze dienst zijn: Pastor Germa Kamsma en da. Wiebrig de Boer – Romkema.

Het verzoek is om zelf een stoel mee te nemen. Om 09.30 uur staat de koffie klaar waarna om 10.00 uur de dienst begint.

Helaas kan deze dienst niet via de livestream worden gevolgd.

Aan de dienst wordt o.a. meegewerkt door: Brassband Wirdum, Openluchtdienst commissie, leiding kinder- en jeugdwerk, de basisscholen, Zendings en Missionaire Commissie..

Collectes:

De 1e collecte is bestemd voor een project in Ethiopië. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening nr: NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum eo. onder vermelding: project Ethiopië.

De 2e collecte is voor de onkosten van deze dienst.

Voedselmand voor de voedselbank. Juni 2022

De voedselbank kan ook in de maand juni extra voedsel gebruiken. Zij delen voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen.

De voedselmand staat op zondag 5 juni in de hal van onze kerk. En de hele maand juni in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Tip voor de maand juni: Suiker.

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

Wat is jouw naam? En hoe gaat het met jou?

Op deze eerste zondag van de zomer zingen wij het Kyrië Eleison, vanuit de diepte, omhoog naar de hemel. Lovend Gods naam, God, liefde en barmhartigheid zonder eind. 
Vanochtend gingen wij op reis met Jezus en zijn leerlingen, in een andere tijd. Ze hebben geen reisuitrusting bij zich maar hebben elkaar en ze varen in het licht van de Eeuwige. Ze komen uit een storm en verlangen naar vrede en rust. Ze gaan naar het gebied van de Gerasenen en komen in een gebied van graven, waar de dood meer huishoudt dan het leven. Aan land gekomen ontmoeten ze een verwarde man die daar eenzaam en geboeid ronddoolt. Buitengesloten door anderen en misschien ook wel door zichzelf. Demonen hebben bezit van hem genomen maar hij kent Jezus en schreeuwt, roept Hem verlangend aan, uit doodsnood. Wat heeft Jezus met hem te maken? Jezus vraagt naar zijn naam en ziet hem daardoor als die ene, unieke mens en niet als een geboeide. Jezus beveelt de onreine geest om uit de man weg te gaan. De demonen namen hun intrek in varkens en zo gaat het met de kwade krachten bergafwaarts. De man is opgestaan en bevrijd doordat hij zelf om hulp schreeuwde. Hierdoor kreeg hij vrede en rust.

De dienst kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De andere zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u binnenkort op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

Stilte is de vrije ruimte waar de stem van de hoop tot ons spreekt

da. Desirée Scholtens

Op Drievuldigheidszondag, 12 juni, ging da. Desirée Scholtens uit Stiens voor in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Het Psalmgebed aan het begin van de dienst was uit Psalm 8, in gedeelten gelezen en afgewisseld door gemeentezang.
In  de schriftlezing, 1 Koningen 19: 1 t/m 13, hoorden wij over de vlucht van de profeet Elia. Aangeraakt door een engel en gesterkt door brood en water liep hij veertig dagen en nachten door de woestijn tot hij bij de berg Horeb kwam. Hij schuilde in een grot tot de Heer hem riep. Er ging een krachtige windvlaag voor de Heer uit, daarna een aardbeving en vuur. Maar de Heer was daarin niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries en in die stilte sprak God tot Elia. Al dit natuurgeweld is symbolisch voor de situatie waarin Elia zit. God laat zich zien in de stilte. Stilte is weerloos en toch vol kracht. Dat straks een stem mag klinken en hiermee een tegenstem mag zijn tegen geweld en kortzichtigheid. Het verhaal van Elia en Psalm 8 komen hier samen. De opdracht aan elk van ons is om meer stilte toe te laten in ons leven.

De dienst kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De andere zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u binnenkort op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zondag 12 juni.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

verslag kerkenraadsvergadering 25 april

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad kwam op maandag 25 april j.l. bijeen in de Fikarij. De slotzondag heeft inmiddels plaatsgevonden maar het kerkenwerk gaat nog even door. Ook komen er nog een aantal bijzondere diensten en activiteiten waarvan de voorbereiding al in volle gang is. Energiek beginnen wij aan ons overleg, met de wens om de vele agendapunten vlot te kunnen behandelen. De administrateur van de diaconie is vanavond kort aanwezig en wordt welkom geheten. De voorzitter opent met een `Gebed om woorden`, woorden van goede moed, hoop, liefde en goedheid.

Lees verder

Gemeenschap en stenen

In een goed gevulde kerk werd vanmorgen aan de hand van het Bijbelgedeelte Handelingen 2: 1-24 nagedacht over de komst van de Heilige Geest. Pinksteren wordt wel de geboorte van Gods kerk genoemd, een gemeenschap van levende stenen. Verder werd onder dankzegging afscheid genomen van twee ambtsdragers – een pastorale ouderling en de scriba – terwijl twee nieuwe ambtsdragers van harte welkom werden geheten en bevestigd. De afgetreden pastorale ouderling blijft als niet-ambtelijk lid werkzaam binnen het pastoraal overleg. Ook was er een moment stilte wegens het overlijden van een gemeentelid. Voor de jongste kinderen was er kindernevendienst.

Wie meer over deze dienst wil weten kan terecht bij het zon-dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

De dienst is nog een maand via internet te volgen. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie vindt u hier: 2022-06-05 liturgie Pinksteren

Collectes: De 1e collecte is de Pinkstercollecte Kerk in Actie. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. de Zendings-/Missionaire Commissie onder vermelding van: Pinkstercollecte.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.