Mededelingen van de Kerkenraad

Op maandag 29 juni is de Kerkenraad bij elkaar geweest. Voor de eerste keer sinds de lock-down en de laatste keer van dit kerkelijk jaar. Een bijzonder moment dus, omlijst met wat lekkers bij de koffie en een hapje met drankje na afloop. Vanwege de besluiten die we moesten overwegen werd het nog een lange vergadering.

  • We begonnen met een persoonlijk rondje (hoe was de afgelopen periode voor jou?) gevolgd door een ambtelijk rondje (wat betekende de lock-down voor jouw college en ambt?). Op het ambtelijk vlak hebben we de afgelopen weken als intensief ervaren: We begonnen in maart met grote zorg over hoe we de gemeente kunnen leiden en pastoraal kunnen bijstaan in een lock-down met alle beperkingen en onzekerheden. Gaandeweg ontstond er rust doordat bleek dat men goed om elkaar weet te denken en we elkaar goed kunnen vinden. Als moderamen was het alle hands aan dek omdat we als dagelijks bestuur veel beslissingen moesten nemen op basis van de informatie die we kregen die strenger werden of later juist versoepelden. Het afstemmen met andere werkgroepen verliep de ene keer beter dan de andere keer. We hebben dit geëvalueerd. Qua mailen en overleg hebben we het niet eerder zo druk gehad. Evenals de tijd die het kostte om de voorschriften van het RIVM en de stukken van de PKN door te nemen en te vertalen naar onze situatie.

Lees verder

De tsien geboaden (út de tsjerketsjinst fan 12 jan)

Mozes gie werom nei syn minsken. Se wienen hiel stil doe’t er tsjin har begûn te praten.
Dit sei er: ‘Hjir ha ik se by my. Se stean yn stien beitele. It binne tsien regels, dêr moatte jim it mei dwaan. Der falt mei te libjen. De regels dy’t ik by my ha, binne gjin spulregels fan wat mei en wat net mei. It binne leefregels fan wat kin. It is in soart útnoeging fan God om mei te dwaan mei wat God leaut dat de minsken kinne. En dat sil net maklik wêze. Mar it giet derom datst leauwen bliuwst dat is sa kin. Lústerje goed, want dit seit God:

1. Ik bin de Hear, jim God. Ik ha jim frijmakke út in ûnfrij lân. Hâld jim dan ek oan jim befrijer. En soargje derfoar dat jim frij bliuwe fan oare goaden.

2. Besykje My net út te tekenjen. Dat wol ek sizze datst net beweare meist, datst wol krekt witst hoe’t God is en hoe’t Hy derút sjocht.

3. Neam myn namme net by dingen dêr’t Ik net mei te meitsjen ha wol. Dat wol sizze datst foarsichtich wêze moatst mei dat wurd God.

4. Fier ien dei yn ‘e wike as myn dei. Dat wol sizze dat it in frije dei is. Op sa’n dei moatst alle minsken dy’t foar dy wurkje, frij jaan. Lees verder

Ondermijning democratie

In ons kerkblad “Op ‘e Hichte” staat in het juli/augustus nummer het volgende redactionele artikel:

Met de regelmaat van de klok duiken in de media berichten én waarschuwingen op die te maken hebben met een ondergraving van onze rechtsstaat. Vaker dan je zou wensen bezondigen ook politici zich daaraan. Zij uiten gauw eens kritiek op rechterlijke uitspraken. Volgens hen gaan rechters dan ten onrechte op de stoel van de wetgever zitten. Zo was er een poos geleden commentaar vanuit de politiek op de ingrijpende uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid. Hetzelfde gebeurde na rechterlijke uitspraken over de inspanningsverplichting om kinderen van Syriëgangers terug te halen. En laat ik de parlementariërs niet vergeten, die zich snerend uitlaten over rechters. Lees verder

Kom bij mij en ik zal jullie rust geven

Ook vanmorgen klonken in de eeuwenoude Sint Martinikerk de aloude woorden: ”Onze hulp in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen”.
De lezing kwam uit het evangelie van Matteüs 11, de verzen 25-30. In de preek werd stilgestaan bij de bekende uitspraak van Jezus: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven” (vers 28). Een welkome boodschap in een tijd, waarin rust ver te zoeken is. Zijdelings werd genoemd, dat deze week het 150 jarig bestaan van de christelijke basisschool De Arke werd gevierd. Na de zomer gaan De Arke en de openbare basisschool in Wirdum als één school samen verder. Ook werden brood en wijn gedeeld.
Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:   2020-07-05 liturgie 5 juli
Het zon-dagboek van deze staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Tsjerkeried

Onze kerkenraad kon de afgelopen maanden niet fysiek bij elkaar komen. Via de digitale middelen werd contact onderhouden.
Op maandag 29 juni was er de eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering  sinds 15 maart.  Het was gelijk de laatste voor het zomerseizoen.  Voor de deelnemers was het een feestelijke bijeenkomst.

Ze hopen na de vakantie weer als vanouds met gepaste afstand bij elkaar te komen.

Voedselmand voor de voedselbank in juli

Iedere 1e zondag van de maand stond de voedselmand voor de voedselbank in de hal van de kerk.Helaas kan deze actie in de kerk de komende weken niet doorgaan.

Maarrr….. Vlak bij de kerk staat de SUPERRR

En die is geopend. Daar staat ook een voedselmand voor de voedselbank.

De tip voor de maand juni is: Douchecream  –  Deodorant –  Bodycream – Shampoo etc

De voedselbank is dringend op zoek naar producten om de mensen die dat zo hard nodig hebben toch te kunnen voorzien van een goed pakket.

Wij vragen u om naar de SUPERRR te gaan en daar mee te helpen om de mand te vullen!!!

Wat binn’ de goede fruchten…..

Wat binn’ de goede fruchten
dy’t groeie oan de Geast?
De leafde en de freugde,
de frede âldermeast,
geduld om te ferdragen
en goedens foar en nei,
it leauwe om al ús fragen
te neamen hûndertreis.

It leauwe om te skinken,
te skinken hûndertfâld,
dan sjogge wy allinken
it wûnder fan ‘e wrâld:
dit libben yn syn hoede,
de ierde as in thús,
’t binn’ jeften fan Gods goedens
en syn geduld mei ús.

Niet zingen in kerk en voetbalstadion….

Da.Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum vanuit de eeuwenoude Sint Martinuskerk.

Zonder bezoekers maar met de ouderling van dienst, organist en koster.

De preek begon met de constatering dat wij straks, zowel in de kerk als in het voetbalstadion niet mogen zingen…. Onze voorgangster vroeg zich af wie dat het langs vol gaat houden.
Verder ging de preek o.a. over Matteus 10: 34-42. Daarin schets Jezus een beeld dat wij niet zo gewoon zijn.. Lees het maar na.  De uitleg kunt u terugluisteren of, later, in het zon-dagboek terug lezen.

U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:   2020-06-28 liturgie 28 juni 2020
Het zon-dagboek van deze dienst staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

De 1e collecte op deze zondag was voor:
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden de mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd en komen in de arme volkswijken terecht. Samen met haar partnerorganisatie helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.
Doneer mee voor deze actie op ons banknummer: NL90 RABO 0148227627 t.n.v.Diaconie met vermelding “ Actie Colombo”.

De 2e collecte was voor onderhoud van de gebouwen.

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op banknummer:  NL87 RABO 015.28.78.637 t.n.v. Protestantse gemeente Wirdum e.o.

Steun Father Simon

Nadere toelichting bij de  collecte op zondag 21 juni tijdens de kerkdienst in Wirdum.

Deze collecte is bestemd voor het Project priester Father Simon Ongwech van de St.Joseph’s Catholic Parisch Patongo.  Patongo is een arm dorpje op een dikke 100 km van Gulu. De  LRA rebellen hebben er veel jongeren gekidnapt om ze te dwingen rebel te worden. Een deel van hen is na een hoop ontberingen weer terug in Patongo. Ook in dit gebied heerst er Corona. Iedereen moet binnen blijven en dat wordt met harde hand afgedongen. En heeft toegevoegd dat in de eerste plaats het allerarmste van de bevolking direct zonder cash – dus zonder eten – komen te zitten. De inwoners moeten iedere dag naar buiten om op de een of andere manier wat bij elkaar te scharrelen waarvan ze kunnen eten omdat ze geen vast inkomen hebben, en zelfs niets produceren en geen financiële reserves hebben.

Laten wij als gemeente deze collecte steunen door uw gave te storten op het banknummer van de Diaconie: NL90 RABO 0148227627, met vermelding “Project Father Simon Ongwech “.

Wiebren zorgt er samen met Hâns Romkema voor dat het geld op de bestemming komt. Zie de toelichting hieronder.

Patongo & Father Simon
 Vorig jaar maakte ik kennis met een Congolees die in het uiterste noorden van Congo, tegen de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek en met Zuid Soedan, Lees verder