Citykirche am Jesuitenplatz…

In de binnenstad van Koblenz is de Citykirche am Jesuitenplatz. Voor de kerk staat een bord dat de kerk open is.. Tsjerkepaad in Duitsland.

De jezuïetenkerk St. Johannes de Doper, tegenwoordig ook bekend als de stadskerk, is een filiaalkerk van de katholieke parochie St. Kastor in Koblenz. Het staat op de plaats van de 17e-eeuwse kerk op Jesuitenplatz, verwoest in 1944, naast het voormalige jezuïetencollege, waarin tegenwoordig het stadhuis van Koblenz is gevestigd. De patroon van de kerk is Johannes de Doper.

Van binnen is het een prachtige kerk. Het straalt rust uit met in het koor een prachtig beeld van Jezus. De symboliek hoef je niet uit te leggen.

Vrede

Er is geen weg naar vrede op weg naar de veiligheid.
Voor vrede moet je durven, dat is een groot risico
en er is nooit zekerheid.
Vrede is het tegenovergestelde van veiligheid.
Zekerheid eisen betekent wantrouwen hebben
en dit wantrouwen leidt op zijn beurt tot oorlog.
Zekerheden zoeken betekent zichzelf willen beschermen.
Alleen uit de vrede
tussen de mensen
kan de grote vrede
waar we op hopen
ooit ontstaan.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Je kind (misschien) laten dopen?

Misschien is dat ook een vraag van jou. Misschien wil je die vraag wel eens onderzoeken, samen met andere ouders. Om zo jouw eigen antwoord te vinden op deze vraag.

Kom dan in februari naar een avond waarin we daar samen over doorpraten.
We praten over wat dopen eigenlijk wil zeggen en wat dat voor jou betekent.
Welkom om mee te praten, in alle openheid. Je hoeft er niet meteen uit te zijn of je je kind wel of niet wilt laten dopen.

Als je kiest voor de doop van je kind, dan spreken we een avond af om een doopdienst voor te bereiden. Hierbij is je eigen inbreng van harte welkom.

Op zondag 1 maart 2020 zal er in ieder geval een doopdienst zijn en gele-genheid om je kind te laten dopen.
Als je liever wat later in het jaar je kindje wilt laten dopen, dan is dat ook mogelijk. Dan kijken we naar nog een andere datum voor een doopdienst.

Heb je belangstelling voor het open gesprek in februari over ‘Je kind (mis-schien) laten dopen?’
Geef je dan op bij ds. Wiebrig de Boer-Romkema via wiebrigdeboer@cs.com of via app of telefoon: 06-81477858.
Als de aanmeldingen binnen zijn, plannen we een geschikte datum in februari.

Geef je op vóór 23 januari! Dan lukt het om op tijd een afspraak te plan-nen voor deze avond.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van onze dorpskerk,
Wiebrig de Boer-Romkema

Zeereis en schipbreuk

De dienst van vanmorgen stond in het teken van de internationale jaarlijkse Week van Gebed, waarin christenen samen bidden voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Naar schatting doen hier jaarlijks zo’n 200.000 mensen aan mee. De laatste twee gedeelten van het Bijbelboek Handelingen stonden centraal – over de zeereis naar Italië, de schipbreuk en de liefdevolle opvang door de Maltezers op het eiland Malta. De ontberingen, hoge zeeën en het vertrouwen van Paulus op God kwamen boeiend aan de orde. Een verhaal over onverwoestbare theologie die onverminderd standhoudt. Aan het eind van de dienst werd de zegengroet uitgewisseld.

Meer weten? Binnenkort verschijnt het Zon-Dagboek van deze dienst op onze website.  Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Kerkbalans 2020

GEEF VOOR JE KERK

De Sint Martinuskerk

Tijdens de fusie in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende woorden gesproken:
“Wy wolle iepenstean nei de hiele mienskip ta fan Wurdum, Swichum en Wytgaard (en de oare doarpen yn ’e omkriten). Wy wolle ús net mear ôfsûnderje fan “de oaren”. Dat hat té lang sa west. Wy wolle as tsjerke midden yn it doarp stean. Wy binne dan faaks net fan ’e wrâld, mar wol yn en foar de wrâld!”

Tussen 18 januari en 1 februari wordt ook in Wirdum de actie Kerkbalans gehouden. Een kerkelijke gemeente en een kerkgebouw kan niet bestaan zonder financiering. De kosten van de kerkdiensten,  predikant, onderhoud van de Sint Martinuskerk, de Fikarij etc worden opgebracht door bijdrages van de leden van de kerk en de collectes. U leest er veel meer over in de brochure die hiervoor is gemaakt. U kunt de brochure vinden via deze link: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2020/01/kerkbalans-2020.pdf

Wij nodigen iedereen uit om mee te doen met de actie Kerkbalans.

De tsien geboaden (út de tsjerketsjinst fan 12 jan)

Mozes gie werom nei syn minsken. Se wienen hiel stil doe’t er tsjin har begûn te praten.
Dit sei er: ‘Hjir ha ik se by my. Se stean yn stien beitele. It binne tsien regels, dêr moatte jim it mei dwaan. Der falt mei te libjen. De regels dy’t ik by my ha, binne gjin spulregels fan wat mei en wat net mei. It binne leefregels fan wat kin. It is in soart útnoeging fan God om mei te dwaan mei wat God leaut dat de minsken kinne. En dat sil net maklik wêze. Mar it giet derom datst leauwen bliuwst dat is sa kin. Lústerje goed, want dit seit God:

1. Ik bin de Hear, jim God. Ik ha jim frijmakke út in ûnfrij lân. Hâld jim dan ek oan jim befrijer. En soargje derfoar dat jim frij bliuwe fan oare goaden.

2. Besykje My net út te tekenjen. Dat wol ek sizze datst net beweare meist, datst wol krekt witst hoe’t God is en hoe’t Hy derút sjocht.

3. Neam myn namme net by dingen dêr’t Ik net mei te meitsjen ha wol. Dat wol sizze datst foarsichtich wêze moatst mei dat wurd God.

4. Fier ien dei yn ‘e wike as myn dei. Dat wol sizze dat it in frije dei is. Op sa’n dei moatst alle minsken dy’t foar dy wurkje, frij jaan. Lees verder

TIJD

“Alweer een jaar voorbij”, ik hoor het mezelf en anderen zeggen bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. “Waar blijft de tijd, het is net of de tijd steeds sneller gaat”, ook zoiets. Naarmate ik ouder word, houdt het verstrijken van de tijd me vaker bezig. In mijn jeugd keek in ernaar uit om 16 jaar te zijn: dan mocht je een brommer besturen. Op mijn 15e werd ik nog in Jirnsum bekeurd voor het rijden op een solex. Ook toen ik een jaar of 16 was kon de tijd me niet snel genoeg gaan: op de magische leeftijd van 18 mocht je immers op rijles, naar de bios voor films van boven de 18. Zo rond m’n 30ste veranderde mijn kijk op tijd – toen hoefde het voor mij niet meer zo snel. Maar het was wel steeds zo dat je bij verjaardagen nog lang kon zeggen, dat je nog niet op de helft was. Bij 50 werd ook dat anders. Lees verder

Branden in Australië

Tijdens de kerkdienst in Wirdum op zondag 12 januari was de eerste collecte voor de hulp aan mensen in Australië die slachtoffer zijn van de grote branden aldaar.

De branden houden al enige tijd aan. Het Rode Kruis biedt al sinds juli hulp aan. Zo helpen 1500 medewerkers bij het uitdelen van voedsel en water in de evacuatiecentra en biedt de organisatie psychologische hulp. Het Rode Kruis helpt slachtoffers van de verwoestende bosbranden bij het vinden van noodaccommodaties en het opsporen van vermiste familieleden en geliefden.
De verwoestende branden hebben al aan 24 mensen het leven gekost, miljoenen dieren zijn gestorven en meer dan 5 miljoen hectare land is verwoest.
Wij vragen u dan ook om uw bijdrage te geven aan deze collecte. Wilt u meer geven, dan kan dat ook via het gironummer 5125.

Zie ook: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/hoe-helpt-australische-rode-kruis-slachtoffers-bosbranden/

Op zondag 5 januari is ook aandacht besteed aan de branden en hebben we stil gestaan bij oud Wirdumer Jappie v.d. Land. https://kerkinwirdum.com/2020/01/05/de-wijzen-uit-het-oosten/

10 geboden voor een groeisum gesprek:

1. Ruimte geven en goed luisteren.
2. Echte aandacht en doorvragen.
3. Samenvatten wat de ander zegt.
4. De tijd nemen.
5. Gesprek niet over willen nemen.
6. Geen oordeel vellen.
7. Oogcontact hebben.
8. Positieve instelling zelf hebben.
9. Nivea: niet invullen voor een ander.
10. Een borrel of een goed glas wijn.

“Neem de tijd, want er komt een tijd dat je geen tijd meer hebt”.

‘Ben ik in beeld?” Een kerkdienst over sociale media…

Op deze  morgen kwamen flink wat mensen naar de eeuwenoude Sint Martinuskerk om een dienst mee te maken waarin de moderne communicatie middelen een rol speelden.

Voor de dienst stond de koffie klaar en konden we er een koekie bij krijgen. De jeugd deelde uit. Een aantal van hen had geen tijd voor de telefoon maar was tikkertje aan het spelen.

In de dienst ging het over sociale media en standpunten innemen. Dat deden we letterlijk aan de hand van stellingen die de jongeren hadden verzonnen. Zo kregen we inzicht in wie wel/niet op sociale media ‘zitten’ en of we wel of niet naar de kerk zouden komen als dienst via internet bekeken kan worden. Een gemeentelid vertelde dat ze dit weekeinde  een rouwdienst in Amerika live hadden gevolgd.

De kinderen gingen vervolgens aan de slag in de kapel. Ze maakten beelden van zichzelf. Da Wiebrig de Boer Romkema hield een meditatie. Ze vertelde dat ze ook een beeld van zichzelf zag dat door een klasgenoot was gemaakt door haar profiel om-te- trekken terwijl ze op de grond lag op een groot stuk papier.      Opeens zie je jezelf. In sociale media worden veel mooie beelden neergezet. Maar toch mag je altijd jezelf zijn. Want ieder mens doet er toe!

Aan het eind van de dienst volgde een review… (Hoe deze dienst gewaardeerd werd:)

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums