Heeft de boodschap jou geraakt?

Opnieuw een dienst zonder bezoekers vanmorgen, alleen onze voorganger ds. Wiebrig de Boer-Romkema, ouderling van dienst Elizabeth Mozes, organiste Klaske Deinum en koster Wiebe Brouwer waren aanwezig. Aan de hand van de lezing uit Johannes 17: 1-13 werd kort teruggeblikt op de wolkenroute van afgelopen Hemelvaartsdag. Vervolgens kwam de vraag, hoe de leerlingen van Jezus hun reis konden vervolgen, nu Hij er niet meer was. Lukte het hen om te jubelen over het wonder dat ze net hadden aanschouwd? Of bleven ze in rouw omhoog staren, door tranen verblind? Heeft de boodschap jou de afgelopen week geraakt, ook al verdwenen de coronawolken niet direct als sneeuw voor de zon? Wie hierover meer wil lezen, kan terecht bij het Zon-Dagboek dat binnenkort op deze website verschijnt.

Ochtendgebed op Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag 21 mei om 09.30 uur werd in de Sint Martinuskerk in Wirdum een ochtendgebed gehouden.

Het thema van deze dienst was: “Heer, wij kijken omhoog”

Organist/pianist: Klaske Deinum Ouderlingen: Elizabeth Mozes en Corry Brouwer Koster: Hendrik Hiemstra.

U kunt dit ochtendgebed terugluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596  

De liturgie van deze dienst kunt u hier: Liturgie Hemelvaartsdag downloaden. Tijdens de dienst worden 2 liederen afgespeeld. Dit zijn: `Heer, we kijken omhoog` en `Gods zegen voor jou`. Beide komen van YouTube.

Helaas kon het dauwtrappen deze keer niet doorgaan. Wel is er een Wolkenroute uitgezet. Die kunt u nog steeds zelf gaan wandelen. Kijk voor alle details op: https://kerkinwirdum.com/2020/05/20/wolkenwandelroute-vanuit-wirdum/ 

Wolkenwandelroute vanuit Wirdum

Beste Wolkenliefhebbers,

Donderdag vieren wij Hemelvaart. Helaas niet met het traditionele ‘dauwtraapjen’.
Wél met een wandel/fietstocht de ‘Wolkenroute 2020’
én een ochtendgebed,
met het thema ‘Heer, wij kijken omhoog’.

Het ochtendgebed is om 9.30 uur vanuit de Sint Martinuskerk. (Zonder bezoekers).

De wandel/fietstocht kun je op een tijdstip doen, wat jou goed uit komt. Dat kan op 2 manieren:

  • Het bijgaand document (link)kun je uitprinten en meenemen tijdens de tocht. Onderweg lees je dan de routebeschrijving, de liederen, gedicht en gebed.
  • Het bijgaand document (link) kun je op jouw telefoon (met internet) meenemen. Onderweg kun je dan de routebeschrijving, de liederen, gedicht en gebed lezen en/of beluisteren! Het kan handig zijn om een head-set (oordopjes) mee te nemen zodat u alles goed kunt horen, ook als het winderig is.

Het Wolkenroutedocument kunt u hier downloaden: Wolkenroute 2020 PKN gemeente Wirdum e.o.
De onderstreepte teksten zijn ‘links’ naar het bijpassende YouTube filmpje zodat u de liederen kunt beluisteren (als u een internetverbinding hebt).

Uiteraard gelden hier onderweg ook de richtlijnen van het RIVM:

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten

Geniet van de Wolkenroute!

Maakt u tijdens het lopen of fietsen van deze route mooie foto’s? Dan kunt u die sturen naar kerkinwirdum@gmail.com Wellicht met een toelichting. Zo mogelijk worden deze op de fotosite van onze kerk geplaatst.

Gedicht van de slotzondag

Zorgeloos startten we in september met ons jaarthema ‘Een goed verhaal’
toen waren we hier nog gewoon allemaal…

nu realiseren we ons zéker hoe bijzonder dat eigenlijk was
Als iets niet meer vanzelf spreekt, dan mis je het immers pas….. 
 
Onze onvolprezen Brassband kon toen nog komen spelen hier
en na de dienst proefden velen van het Eastereins ‘Tsjerkebier’
 
We lachten om de wonderlijke namen: ‘lichte preek’, swiere dûmny’ en ‘Alderling’
jongeren speelden en ouderen deelde vele goede verhalen onderling

Ons prachtige orgel werd vakkundig onder handen genomen
en alle tonen konden weer mooi tot klinken komen.

Deelnemers aan ‘Jong Belegen’ kwamen elkaar nader
rond de beden van het ‘Onze Vader’
 
Het Praethuys liet ook weer van zich horen
zo werd in november een themadienst over ‘het reclameleven’ geboren.
 
Toen leek de PKN slogan voor de kerk nog een open deur:
“Al onze vestigingen elke zondag open!”
Nu kunnen we daar alleen maar van dromen en op hopen!
 
Samen bedachten we een goede reclame voor onze kerk:
Iemand schreef ‘Moed en folhâlde’, een ander: “Maak je sterk voor de kerk”
 
Ook schreven mensen: 
“Onze kerk heeft mensen nodig, maar hebben de mensen de kerk ook nodig”
of is onze kerk, die midden in het dorp wil staan, eigenlijk overbodig? Lees verder

Loopt u mee met de Wolkenroute?

Wij willen iedereen van harte uitnodigen om op Hemelvaartsdag de Wolkenroute te gaan lopen óf fietsen én beleven! Deze Wolkenroute is een wandeltocht met als thema:

“Heer, wij kijken omhoog”.

Helaas kunnen we het ‘dauwtraapjen’ dit jaar niet met ons allen doen. Maar deze tocht kan iedereen lopen wanneer jezelf wilt. Dat kan de hele dag en zelfs op een andere dag!

Begin van de week komen er meer instructies op deze website te staan. Houd u de website in de gaten?

Hij draagt ons..

Op zondag 17 mei konden wij al ruim voor 09.30 uur genieten van het orgelspel door Klaske Deinum op het prachtige orgel in de Sint Martinuskerk.

Deze zondag is het ROGATE = Bid. En daarover ging ook de preek van de Ds Wiebrig de Boer Romkema. In de preek gaf ze ook aan dat de liturgie ook een vorm van bidden is. En dat wij mogen geloven dat Hij ons draagt.

U kunt deze terugluisteren  via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden via:  23. Mei 17. Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Deze zondag zou de eerste de collecte zijn voor de diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148227627 t.n.v. de Diaconie PKN De 2e collecte zou zijn voor het eigen kerkelijke werk. Die kunt overmaken op: NL87 RABO 0152878637 t.n.v. Kerkrentmeesters PKN Wirdum fr e.o.

Voedselmand voor de voedselbank

Iedere 1e zondag van de maand stond de voedselmand voor de voedselbank in de hal van de kerk. De tip voor de maand mei is: Koffie, thee, suiker, etc.

Helaas kan deze actie in de kerk de komende weken niet doorgaan.

Maarrr….. Vlak bij de kerk staat de SUPERRR
En die is geopend. Daar staat ook een voedselmand voor de voedselbank.

De voedselbank is dringend op zoek naar producten om de mensen die dat zo hard nodig hebben toch te kunnen voorzien van een goed pakket.

Wij vragen u om naar de SUPERRR te gaan en daar mee te helpen om de mand te vullen!!!

Bomen snoeien

Begin maart werden de monumentale bomen rond de kerk en het kerkhof van de Sint Martinuskerk gesnoeid. Een klus voor de vakman…

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.