Kerkbalans 2022

Ook in Wirdum is de actie Kerkbalans 2022 van start gegaan.

Het thema van dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Wij nodigen u van harte uit om aan deze actie mee te doen. De leden van de kerk krijgen hierover bericht. Meer uitleg over deze actie in Wirdum vindt u in de folder die u kunt vinden op: Kerkbalans 2022 pkn Wirdum e.o.

Voedselmand voor de voedselbank

 Als armoede tijdelijk is, en er geen andere problemen zijn, kunnen mensen/ ouders daar vaak redelijk mee omgaan. Zeker als er een steunend (sociaal) netwerk om hen heen is. Bij alleenstaanden/gezinnen waar armoede is, kunnen echter vaak meerdere problemen spelen. Op verschillende levensgebieden tegelijkertijd zoals scheiding, ziekte en baanverlies. Armoede heeft vaak een negatieve invloed en kan de situatie verergeren. Ouders die met armoede te maken hebben, vertellen in het onderzoek van de Kinderombudsman (Wiersma en van der Kooi, 2017) dat ze niet altijd in de basisbehoeften van hun gezin kunnen voorzien. En dat ze stress ervaren vanwege de armoedeproblematiek.

De voedselbank kan helpen met de basisbehoefte van voedsel om te eten.

De tip voor de maand januari is dan ook: Soep in blik of pak.

De voedselmand staat in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (bij de kassa).

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt:

Als glorialied stond, in de kerkdienst van zondag 16 januari, het onderstaande lied gepland:
 
 
1. Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt:
mijn gras is groen en fris.

Hij brengt mij naar een koele beek,

waar rust heerst, vrede is.

2. Mijn leven zet Hij op een spoor
   
en ik kan verder gaan

op paden van gerechtigheid.

Hij houdt zich aan zijn Naam.

3. Al moet ik door een donker dal,
       
ook daar vrees ik geen kwaad.

Mij troosten dan uw stok en staf,

omdat Gij met mij gaat.

4. Mijn tafel hebt Gij rijk gedekt,

al kijkt de vijand toe.

Mijn hoofd gezalfd, mijn beker bruist

van pure overvloed.

5. Uw goede vriendschap gaat met mij

en wordt mijn blijvend huis.

Wanneer ik in uw schaduw woon,

kom ik voor altijd thuis.
 
 
Lied 29, naar psalm 23 uit: Het liefste lied van overzee Sytze de Vries

GEEN Kerkdienst 16 januari in Wirdum

De kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum op zondag 16 januari ging helaas niet door. Op zaterdagavond bleek één van de kinderen van da Wiebrig positief te testen op corona. Dat betekende dat de familie in quarantaine is gegaan.

Wel is de livestream deze morgen gebruik. De ouderling van dienst Corry Brouwer legde uit waarom de dienst niet door kon gaan. Vervolgens heeft Hendrik Hiemstra er voor gezorgd dat en muziek was te beluisteren en bekijken op de live stream. Zie daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De bloemen van deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Sjoukje van der Heide Dootjes.

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2022-01-16 Liturgie

U kunt de livestream nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De zon-dagboeken die van bijna alle diensten gemaakt worden kunt u bekijken op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor Ondersteuning gemeenten/ Toerusting voor werkers in de kerk. De grootste vrijwilligers-organisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Ondersteuning gemeenten.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.
wol oant wersjen oer ús weitsje;
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oan’t in oare keer.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sunden rjochtjse.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Gedoopt onder de mensen

Op zondag 9 januari ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De lezing in deze dienst was over de doop van Jezus door Johannes: Doe’t al it folk en ek Jezus Him dope liet en bidde, gong de himel iepen, de Hillige Geast saaide sichtber as in do op Him del, en út de himel kaam in stim dy’t sei: Do bist myn Soan, myn ynleave Jonge, Ik bin sa wiis mei Dy.

Jezus liet zich dopen tussen al de mensen die zich ook lieten dopen. Hij liet zich niet privé dopen maar tussen de mensen. Yn de mienskip. De mensen waar Hij één mee wilde zijn en waar hij één mee was.

Er gebeurde veel meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-01-09 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de Zending. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zending/Missionaire Commissie Wirdum e.o. onder vermelding van: collecte 9 januari.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.

Opbrengst actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen

Een gammele tent, extreme kou of de ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon water, medicijnen, sanitaire voorzieningen… Maar misschien is wel het ergst van alles de uitzichtloosheid. Het onzekere wachten.

Dat is de realiteit van duizenden vluchtelingkinderen die in kampen opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom kwamen wij in actie in de afgelopen adventsperiode. Elke zondag in de Advent en Kerst stonden wij stil bij deze kinderen en het project van Kerk in Actie

Inmiddels blijkt dat deze actie € 1500,- heeft opgebracht. Hartelijke dank voor uw bijdrage.

Goed nieuws

In het januarinummer van ons kerkblad Op ‘e Hichte schreef de redactie onderstaand artikel:

Het afgelopen jaar stond nu niet bepaald bol van positief nieuws, de berichten over de geboorte van Jezus Christus daargelaten. Als we de kranten openslaan, is het vaak kommer en kwel. Gauw eens gaat het over de pandemie, complotdenkers, oorlog en geweld, vluchtelingen, natuurrampen. Politieke verschillen worden uitvergroot, vaak wordt op de man/vrouw gespeeld. Is er dan zo weinig positiefs te melden? Of is het eerder zo dat “het goede” ondersneeuwt in al dat mediageweld? Tegen die achtergrond is het misschien wel aardig en nuttig om aan het begin van het nieuwe jaar kennis te nemen van wat ander nieuws of accenten.

Zo schreef de hoofdredacteur van Wordt Vervolgd, het magazine van Amnesty International, in het decembernummer dat de redactie een aantal vragen over mensenrechtenthema’s had voorgelegd aan tientallen mensen, die beroepsmatig zijn gespecialiseerd in mensenrechten. Zoals juristen, kunstenaars, activisten, buurtwerkers en opiniemakers. Politici werden buiten beschouwing gelaten. Misschien niet geheel verrassend, maar wat betreft wereldwijde kwesties kwam klimaatverandering met stip op nummer één. Het gaat te ver om daar nu verder op in te gaan. Lees verder