Kerkdienst 2e advent op 5 december

Op zondag 5 december om 09.30 uur is er in de Sint Martinuskerk in Wirdum de wekelijkse kerkdienst. Da. Wiebrig de Boer – Romkema gaat voor in deze dienst. U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

De kerkdienst is ook thuis te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Deze morgen wordt de 2e adventskaars aangestoken.

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2021-12-05 Liturgie

  • Komt u de kerkdienst bijwonen dan gelden de volgende (corona)voorwaarden:
  • draag een mondkapje bij binnenkomst en verplaatsing in de kerk
  • ontsmet de handen bij binnenkomst
  • reserveren voor de diensten is niet nodig
  • bij binnenkomst noteert de diaken de namen van de kerkgangers
  • omdat wij nog steeds om elkaar moeten denken houden wij 1,5 meter afstand van elkaar  
  • de basisregels blijven: handen wassen en thuisblijven bij klachten.

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen/ Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Rwanda

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Via de hulpverlening: een extraatje voor de feestdagen

Voor gezinnen, alleenstaand en/of met kinderen die het moeilijk hebben, organiseren wij vanuit de diaconie, speciaal voor de feestdagen, deze actie om hen iets extra’s te bezorgen.

Vanwege corona vorig jaar, hadden wij enveloppen met inhoud. Daar hebben wij toen, als diaconie, voedselbonnen voor gekocht en ingeleverd bij het Dorpenteam Grou. Die denkt bij het uitdelen, dan eerst om de gezinnen in Wirdum e.o. Dit willen we dit jaar weer doen. Dus vragen wij u om een bijdrage. Dan zorgen wij dat deze bij het Dorpenteam terecht komt.

Mocht u iets kunnen missen dan graag voor 11 december. U kunt de envelop met inhoud inleveren bij:

Jannie Lindeman   George Emersonstrjitte 4, Wirdum

Hannah Reitsma    Werpsterdyk 11, Wirdum

Nieske Span          Hof 16, Wirdum

De Wirdumer kerkklokken…

Het zal u vast al zijn opgevallen, maar nu de dagen korten en het vroeger donker wordt, staat de Wirdumer kerktoren weer in het licht. De toren is dan een baken in de omgeving. De stichting Wirdumer klokken zorgt daarvoor. Deze stichting draait op donaties van en een groot deel van de inwoners van Wirdum draagt daaraan bij.

De stichting roept Wirdumers die hun jaarlijkse bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dit alsnog te doen. En u maakt het uzelf gemakkelijker wanneer u van uw bijdrage een automatische incasso-overboeking maakt. Het rekeningnummer van de stichting Wirdumer klokken is: NL03 RABO 0132 0270 89.

Wirdumers die nog geen donateur zijn worden opgeroepen om dit ook te worden.  Primair doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat de twee klokken die in de toren hangen kunnen blijven luiden. De oudste van de twee dateert van 1338 en is dus al meer dan 770 jaar oud. Voor de klokken is een onderhoudscontract en de stichting heeft een kleine reserve voor onverwachtse reparaties.

Enkele jaren geleden heeft de stichting haar doelstellingen uitgebreid, zodat het ook mogelijk is om bij te dragen aan het onderhoud van de toren die de klokken draagt en de aankleding (bankjes binnen de haag) van het terrein rondom de toren, alsmede de kosten van de buitenverlichting van kerk en toren.

Meer informatie over de klokken vindt u op: De Wirdumer klokken.. | Kerk in Wirdum

Het bestuur van de stichting Wirdumer Klokken
Ilona Lesscher
Alie Kalsbeek
Nerus Zeinstra
Drees Visser

Voedselmand voor de voedselbank

Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen, is zeker in de maand december nodig.  Vanuit de diaconie hebben we onlangs weer contact gehad met de voedselbank en hen gevraagd: ‘waar is behoefte aan?’. 

Onze contactpersoon vertelde, dat ze in de maand december veel extra’s ontvangen, waar ze blij mee zijn. Alleen worden ze wel, met name na 5 december overspoeld met chocoladeletters en voor kerst met kerstbroden. Vandaar dat de voedselbank ook expliciet vraagt om voedzame en houdbare producten.  

De tip voor de maand december is dan ook: zilvervliesrijst of meergranenrijst, aardappelpuree, couscous etc.

De voedselmand staat de eerste zondag van de maand in de hal van onze kerk. En hij staat de hele maand bij de ingang van de supermarkt in ons dorp, de Centerrr.

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

De 1e advent in bloemen

En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.
(Lucas 1:17b)

Gedroogde grassen,
als stralen van de zon.
Morgenlicht –
vol verwachting.


Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net aangekondigd en laat nog ruim negen maanden op zich wachten. En nu al wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. Wel met lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte: ‘Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.’ En dan, aan het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte zinnetje: ‘Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer’.
Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel al vroeg om de schouders. Een mantel die misschien wel velen past: in navolging van Johannes zo te leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.

‘God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin
.

Lied 513 : 4

Een advents-persconferentie….

1e adventskaars

Op de 1e zondag van advent kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De kerstster hangt in het koor van de kerk. De 1e adventskaars werd aangestoken. Het eerste licht in deze donkere tijd.

Ook werd aandacht gevraagd voor de actie: -GEEF LICHT- voor beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/2021/11/25/kerst-2021-geef-licht/

Wij luisterden naar wat de priester Zacharias overkwam. Hij werd door het lot aangewezen om de priesterdienst te doen, een reukoffer op dragen in het heiligdom van de Heer. Hier kwam de engel Gabriël bij hem en vertelde dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een zoon zouden krijgen. De oude Zacharias kon dat niet geloven. Daarop vertelde de engel dat hij niet meer zou kunnen praten tot zijn zoon Johannes werd geboren. In de preek werd gesproken over de bijzondere en zware tijd waarin wij leven en het luisteren naar een persconferentie waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd. In de tijd van Zacharias was het een donkere tijd… Maar de soort persconferentie die Zacharias meemaakte was er één van hoop en toekomt.

Ook vierden wij in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-28 Liturgie 1e advent.

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor KIA (Kerk in Actie). Werelddiaconaat Moldavië. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Moldavië

De 2e collecte is voor het onderhoud van onze gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

Kerst 2021. Geef licht!

Een gammele tent, extreme kou of de ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon water, medicijnen, sanitaire voorzieningen… Maar misschien is wel het ergst van alles de uitzichtloosheid. Het onzekere wachten.

Dat is de realiteit van duizenden vluchtelingkinderen die in kampen opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen wij in actie in deze adventsperiode. Elke zondag in de Advent staan we stil bij deze kinderen en het project van Kerk in Actie. U bent van harte uitgenodigd om deze kerkdiensten mee te beleven maar u kunt deze diensten ook online volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin, de geboorte van Jezus die zelf een vluchtelingenkind was. In Hem gaf God licht in het donker en dat geven wij door. In het dorp zijn lichtjes verspreid. Dit moedigt ons aan om het Licht door te geven aan iedereen die onze hulp nodig heeft. Daarom vragen wij om mee te doen!

GEEF LICHT aan vluchtelingenkinderen!

U kunt bijdragen door het overmaken van een gift op de rekening van de Diaconie PKN Wirdum NL90 RABO 0148 2276 27 onder vermelding van: Geef licht.

Zie ook op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/liveblog-acties-voor-vluchtelingenkinderen-in-griekenland/

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

De Wirdumer klokken..

In Wirdum klinken al jarenlang om 08.00, 12.00 en 18.00 uur de klokken. De markeringen in de dag en om, vroeger, te weten wanneer het tijd was om te eten. Het luiden van de klokken hoort erbij net zoals het luiden op zondagmorgen een kwartier voor de aanvang van de diensten en ze slaan op ieder half en heel uur. Soms merk je het pas als ze niet worden geluid of op een ander tijdstip… Misschien is het aardig om iets meer te weten van die oude, vertrouwde klokken uit de jaren 1727 en 1338.

De luidklokken. Noemenswaardig zijn de twee luidklokken die in de toren hangen. De grote klok werd in 1727 gegoten door de Amsterdamse klokkengieter J.A. de Grave. Deze klok heeft een diameter van circa 138 cm en weegt maar liefst 1810 kg. De kleine klok is veel ouder. Zij stamt uit 1338 en weegt 1180 kg. Deze klok werd gegoten door Stefanus, een vrij onbekende klokkengieter. De kleine klok was sinds mensenheugenis gescheurd en de laatste 50 jaar buiten gebruik. Dankzij een breed gedragen dorpsactie werd deze klok in 1999 gelast door de Fa. Lachemeyer te Nördlingen. Ze is thans weer in functie. Het is een wonder dat beide klokken de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd.

De klokken. De vroegere schoolmeesters van Wirdum: Epkema en Hellema schreven over de klokken:  “Niettegenstaande voormalige reparatien, stortte omstreeks 1595 het grootste gedeelte van den grooten toren in en veroorzaakte groote schade aan de kerk en verpletterde het uurwerk, dat met veel moeite door de ingezetenen onder den bouwval is weg gekregen. De klokken stortteden mede in, waarvan een nog tot een dagelijksch gebruik dient, doch toen een weinig gescheurd. Deze klok zoude volgens oude aanteekening 4118 [lb?] zwaar zijn, doch staat niet te geloven. Zij bevat eene Latijnsche inscriptie n.l. dum trahur audite rogo vos ad sacra venite consolor viva fleo mortua, pello nociva, Stephanus me fecit anno domini MCCCXXVIII.”

Lees verder