Rouw en Trouw

Begraafplaats
Eeuwenlang hebben de kerken het beheer van begraafplaatsen mede als hun taak gezien. In 1827 kwam er uit het oogpunt van volksgezondheid een einde aan het gebruik, dat kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders in de kerk werden begraven. In Wirdum betrof dat vooral adellijke families; voor de overigen was er plaats op het terrein om de kerk. Uit deze historie vloeit de eigendom en het beheer van de begraafplaats van de Sint Martinuskerk door de PKN-gemeente voort. Wij voelen een nauwe verbondenheid met de begraafplaats. De graven tonen de namen van velen die in de kerkelijke gemeenschap hun plaats hebben ingenomen.

De begraafplaats is verdeeld in vier perken, te weten: perk West, perk Noord, perk Oost en perk Zuid.
Deze perken zijn onderverdeeld in rijen en de graven hebben nummers. De nummering gaat van links naar rechts.
Ook is er een urnenkelder aangelegd.

Regelingen
Sinds 1984 worden de graven uitgegeven voor een termijn van 25 jaar na begraving. Voor een echtpaar geldt 25 jaar na overlijden van de langstlevende. Hierna bestaat de mogelijkheid om de termijn drie keer met tien jaar te verlengen. Voor informatie over de tarieven kunt u terecht bij onze administrateur. Van elke uitgifte van een graf wordt een grafbewijs uitgereikt, waardoor het recht tot begraven – of bijzetting van as – in een bepaald graf ontstaat. Het uitsluitend recht op een graf kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en met de tweede graad. Iedere overboeking wordt bijgehouden in het grafregister. Recht op begraven mag nimmer onderling worden verkocht of overgedragen. Slechts de in het grafregister aangegeven persoon wordt als rechthebbende op een graf erkend.

De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Bij onvoldoende onderhoud wordt contact opgenomen met de rechthebbende; deze is verplicht binnen om drie maanden na aanmaning de door de schouwcommissie nodig geachte veranderingen aan te brengen.

Het beheer en onderhoud van onze begraafplaats berust bij het college van kerkrentmeesters.

De administrateur van de begraafplaats is mevrouw A.Tawafra-Meindersma.
Telefoonnummer 058 – 2550830 of 06-46666842.
E-mailadres aukjetawafra@gmail.com

Voor alle informatie over de begraafplaats kunt u bij haar terecht.

Het dagelijks beheer van de begraafplaats wordt uitgevoerd door de heer J van der Velde, Sjouke van der Kooistraat 26, 9088 BC Wirdum. Tel.:058-2552364.

Kosten van rouw- en trouwdiensten
Voor het houden van rouw- en trouwdiensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van kerkelijk werkers van onze gemeente (predikant, koster, organist, huur kerkgebouw en dergelijke) alsmede van het kerkgebouw, worden kosten in rekening gebracht. Daarbij
• betaalt iedereen het tarief zoals dat is vastgesteld voor een rouw- of trouwdienst.
• wordt de bijdrage aan de actie kerkbalans (vrijwillige kerkelijke bijdrage) voor onze gemeente over de laatste drie jaren afgetrokken van het vastgestelde tarief.

Het gevolg van deze regeling voor deze situaties is dat het niet uitmaakt of men formeel lid is van onze gemeente. De richtlijn is voor iedereen gelijk.. Overigens is het bij een overlijden niet ongebruikelijk dat de vergoeding voor de kerkdienst onder de verzekering valt. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze richtlijn voor rouw- en trouwdiensten de kosten voor de kerkdienst omvat. De kosten voor het eventueel huren van de Fikarij en het koffiedrinken aldaar staan daar los van.
Voor de exacte regeling kunt u terecht bij het college van kerkrentmeesters.

Meer informatie vindt u op: Informatie begraafplaats september 2020