Groot is Uw trouw, o Heer!!

Zondag 16 april was er de wekelijkse kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Door ziekte ging niet ds. Harrie Strubbe uit Wommels voor, maar pastor Nelleke Berntsen uit Leeuwarden.

Tijdens de dienst werd er gelezen uit Jesaja 52 vers 7-10. Hierin wordt verteld dat er goede tijden komen. God zal koning zijn. De tweede lezing was uit Handelingen 3 vers 18-21. Daar wordt geschreven dat Jezus in de Hemel werd opgenomen tot wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft. We leven nu in tijden waarin onrust en oorlog is. Ook dat is aangegeven maar de belofte is dat er andere tijden komen. Wij kunnen vertrouwen op de belofte die gedaan wordt. We zongen hierna lied 885: “Groot is Uw trouw, o Heer”.

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-04-16 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconie.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Paasdienst!!

Viering van het feest van de opstanding, van leven door de dood heen.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Brassband Wurdum onder leiding van Arjen Steur. Ds.Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze vrolijke dienst.

In de dienst werd stilgestaan bij de nieuwe Paaskaars. Ook werden wij aan het werk gezet om een tekening te maken van waar wij naar uitkijken, blij van worden. De kinderen deelden de spullen uit aan ons. We luisterden naar de muziek van de Brassband Wirdum. Wij hoorden de lezingen over de opstanding van Jezus!! In de preek werd ook Maria gevolgd die naar het graf ging en naar binnen keek. Ze zag de engelen die niets vertelden maar wel een vraag stelden. Maria keerde zich om en zag een man waarvan ze dacht dat het de tuinman was. Ook die hield geen lang verhaal. Maria herkende Jezus. En die stuurde haar weg om de discipelen te vertellen wat ze heeft gezien. Niet in het graf kijken maar naar buiten kijken en de wereld in gaan.

Traditioneel wordt op deze zondag de paaskaars van het vorige jaar weggegeven aan iemand die veel betekent voor onze gemeente. Daarmee wordt onze waardering voor deze persoon en daarmee ook voor alle vrijwilligers, uitgedrukt. Wiebe Brouwer kreeg de kaars uitgereikt onder een groot applaus van alle mensen in de kerk.

De dienst werd afgesloten met samen uit volle borst zingen van “U zij de Glorie” onder een geweldige begeleiding van de Brassband!

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-04-09 Paaszondag – Liturgie.

Collectes: De 1e collecte voor KIA (Kerk in Actie) Wereld Diaconaat Moldavië. Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Hoewel kerken hebben weinig geld en weinig vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-moldavie-pasen/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Moldavië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Pasen in bloemen

Lezen Johannes 20:1-18
‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus.
(Johannes 20:15)

Waarom huil je?
Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten. Waar zou ze heen moeten? Johannes vertelt dat ze staat te huilen. Herkenbaar toch? Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen. En dat het gemis je opeens te veel wordt. Terwijl Maria huilend vooroverbuigt in het graf, ziet ze twee engelen. Toen Petrus en Johannes in het graf
geweest waren, waren die er nog niet. Of zijn engelen soms alleen te zien door tranen heen? Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet! Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent Hem niet.
Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken.
(ds. Jacco Overeem)

Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Paaswake op paasmorgen

Deze dienst begon in de ochtendschemering om 6.00 uur op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in Wirdum. Daar stonden wij bij een brandend vuur luisterend naar de vogels. Hier werd de nieuwe Paaskaars aangestoken met de woorden:

Kristus, juster en hjoed
Begjin en ein – Alfa en Omega,
Yn syn hân lizze tiid en ivichheid, krêft en hearlikheid
yn alle ivichheid

Daarna gingen wij de kerk in en zagen hoe de paaskaars de kerk in werd gedragen. Hier hebben wij het licht van de paaskaars aan elkaar doorgegeven. Daar luisterden wij naar de verhalen over leven dat sterker is als de dood, over Licht dat geboren wordt uit het duister. Een morgen vol symboliek.

We deelden in de viering brood en wijn met elkaar.

En samen gingen wij aan het Paasontbijt, meteen na de Paaswake.  

Een morgen om niet te vergeten.

U kunt deze dienst nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-04-09 PAASWAKE – LITURGIE

Stille zaterdag

Vandaag ervaren we de stilte van het graf. Het is de dag tussen dood en opstanding.

Iedereen was in de avond welkom in de Sint Martinuskerk om te luisteren, te bidden en/of een kaarsje te branden rondom het kruis. Passiemuziek vulde de kerk.

De passiemuziek is nog vier weken te beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

De te horen muziek en een toelichting vindt u op:

Goede Vrijdag in bloemen

Lezen Johannes 19:25-30
‘Vrouw, dat is uw zoon.’
(Johannes 19:26)
Een nieuwe familiekring Maria staat daar met haar verdriet tussen al die mensen die hun afkeer laten merken van die middelste kruiseling. Wat zal er allemaal door haar heen zijn gegaan, toen zij haar zoon zag lijden en sterven? En wat zullen de gevolgen vanaf deze dag voor haar dagelijks leven zijn?
Moet Maria straks weer terug naar Nazaret? Wat zullen de mensen zeggen als zij weer ‘thuis’ is? “Is het met Hem in Jeruzalem toch niets geworden?” Jezus ziet zijn moeder en heeft aandacht voor haar vragen. Oppervlakkig gezien gaat het in dit kruiswoord om een zorgzame zoon die er voor zijn overlijden voor zorgt dat hij als gezinshoofd een opvolger krijgt om zijn moeder te verzorgen. Maar er gebeurt meer. Vanaf het kruis worden nieuwe relaties tot stand gebracht. Rond het kruis van Jezus ontstaat een nieuw soort verwantschap in verbondenheid, voorbij de familiebanden, omdat we door Hem broers en zussen worden, kinderen van één Vader.
(ds. Jacco Overeem)

Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de Goede Vrijdagdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Goede Vrijdag – uit ‘Als de graankorrel sterft, Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen’, tekst: Marijke de Bruijne, muziek: Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.

In de kerk klink de klarinet… in stilte zoeken wij een plaats. Het was één bijzonder geheel van korte meditatieve teksten, steeds afgewisseld met liederen voor koor en allen. Een ingetogen dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis herdachten en stil stonden bij alle kruisen die nog altijd in deze wereld worden opgericht.

De paaskaars werd gedoofd….

Aan het slot van de dienst brachten wij een kruishulde door bloemen bij het kruis te leggen en een kaarsje te branden. In stilte verlieten wij de kerk….

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-04-07 Goede Vrijdag – liturgie

Witte Donderdag in bloemen

Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’
(Johannes 13:27)
Judas vertrekt

Verstrengelde als teken van verstrengeling tussen ons leven in deze wereld met rechtsboven Judaspenning.

Het was een opvallend gesprek aan tafel tussen Jezus en Judas. Alle andere discipelen waren erbij, maar behalve Johannes heeft niemand heeft het in de gaten. Trouwens, ook Judas zei geen woord.
Natuurlijk, het had anders gekund. Jezus had, toen Hij wist dat Judas Hem verraden wilde, het in de kring van de leerlingen aan de orde willen stellen. “Mensen, weten jullie wat er gebeurd is, Judas heeft een afspraak met het Sanhedrin gemaakt.” Je kunt raden wat er gebeurd zou zijn. Ze zouden verontwaardigd zijn opgestaan en Judas hebben beetgegrepen. Dat heeft Jezus niet gedaan. Maar toch heeft Hij Judas niet zomaar zijn werk laten doen. Hij heeft met hem gesproken. Bijna zonder woorden, vooral met zijn handen en ogen. Het antwoord van Judas was heel duidelijk: hij loopt de deur uit. Letterlijk en figuurlijk het donker in.
De duivel had hem dit ingegeven. Toch is het uiteindelijk Jezus die hem wegstuurt.
Hij voert ook in deze nacht de regie.
(ds. Jacco Overeem)

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag 6 april om 19.00 uur kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

Witte Donderdag sluit de voorbereidingstijd van 40 dagen voor Pasen af. Tegelijk is deze avond het begin van de drie dagen van Pasen. Samen werd er gezongen. We luisterden naar de vraag van een kind: Wat doen wij hier vanavond? Het antwoord was dat wij het leven van Jezus gedenken. Ook stonden wij stil bij de voetwassing en de liturgische bloemschikking. Samen deelden wij brood en wijn. Hierna werd de liturgische tafel leeg gemaakt… Alleen de paaskaars blijft op de tafel…. In stilte verlieten wij de kerk….

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het komt over enige tijd te staan op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-04-06 da Wiebrig de Boer – Romkema – witte donderdag

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.