Rad van de tijd

In het decembernummer van ons kerkblad: “Op ‘e Hichte” staat een mooi artikel over vluchtelingen door de vele jaren heen. Rad van de tijd:

Zo’n 2021 jaar geleden stond een jong stel voor een lange reis, dwars door de woestijn. De keizer had bevel gegeven voor een volkstelling, alle inwoners moesten zich laten registreren. Dus deden ze dat, zonder enig spoor van protest. De avond van tevoren pakten ze de spullen bij elkaar, die ze onderweg nodig zouden hebben. Het meeste was proviand, met nog wat kleding. Het verdween allemaal in een paar zakken, die de ezel kon dragen. Die ging mee, want voor het meisje zou de reis anders te zwaar worden – ze was in verwachting. Gelukkig gingen ze niet alleen maar waren ze in gezelschap van dorpsgenoten; Lees verder

Kerst 2021. Geef licht!

Een gammele tent, extreme kou of de ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon water, medicijnen, sanitaire voorzieningen… Maar misschien is wel het ergst van alles de uitzichtloosheid. Het onzekere wachten.

Dat is de realiteit van duizenden vluchtelingkinderen die in kampen opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen wij in actie in deze adventsperiode. Elke zondag in de Advent staan we stil bij deze kinderen en het project van Kerk in Actie. U bent van harte uitgenodigd om deze kerkdiensten mee te beleven maar u kunt deze diensten ook online volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin, de geboorte van Jezus die zelf een vluchtelingenkind was. In Hem gaf God licht in het donker en dat geven wij door. In het dorp zijn lichtjes verspreid. Dit moedigt ons aan om het Licht door te geven aan iedereen die onze hulp nodig heeft. Daarom vragen wij om mee te doen!

GEEF LICHT aan vluchtelingenkinderen!

U kunt bijdragen door het overmaken van een gift op de rekening van de Diaconie PKN Wirdum NL90 RABO 0148 2276 27 onder vermelding van: Geef licht.

Zie ook op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/liveblog-acties-voor-vluchtelingenkinderen-in-griekenland/

De 3e Advent in bloemen

Deel met elkaar
het brood,
het leven
in het volle licht.

Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.
(Lucas 3:11)

Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je maar zo afvragen waar het eindigt. Vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt. Stevige woorden, maar wat bedoelt
Johannes ermee? Dat is precies de vraag van de aanwezigen: ‘Wat betekent dit concreet? Wat moeten
we doen?’ Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel onderkleren, dan geef je een daarvan aan wie er geen heeft. Voor je eten geldt hetzelfde. Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt.

“Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
‘In hoop en vrees doet boete,
geloof in Zijn verbond.’
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
‘Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag.’ ”

Lied 456: 5, 6

Droom, durf, doe, deel….

Op de druilerige 3e adventzondag kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst. De derde adventskaars werd aangestoken.

In de preek ging het o.a. over Johannes die de mensen waarschuwde en doopte. Dat sprak aan en veel mensen kwamen en vroegen hem wat ze nu moesten doen. Maar eigenlijk weet je wel wat je moet doen. Johannes had een groot verlangen naar zuiverheid, gerechtigheid, heelheid, menselijkheid en rechtvaardigheid. Ook wij kunnen daarin mee doen door lichtdrager te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, doen wat je belijd met de mond. Droom, durf, doe, deel en je zul vrede vinden!

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-12 liturgie 3e advent

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor KIA (Kerk in Actie). Binnenlands diaconaat. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.

De 2e Advent in bloemen

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. (Lucas 3:3)

Johannes doopte
met Levend water,
in het morgenlicht
vol van verwachting!

Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren. Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven.

‘Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer’.

Tekst: Taizé

Teststraat van de navolging…

Deze 5e december is de 2e zondag van advent. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

De 2e adventskaars werd aangestoken.

Vandaag is het 5 december, pakjesavond. In de preek werd ingegaan op de pakjesavond… Vol verwachting wordt daar naar uitgekeken. En er wordt uitgekeken naar de geboorte van Jezus. Ondertussen is er de dreiging van corona. Daarbij zijn het verwarrende tijden waarbij veel in twijfel wordt getrokken. Bij Jezus valt op dat hij toetst op menselijkheid, liefde, licht, solidariteit en gerechtigheid. Een teststraat van de navolging.

Ook werd aangegeven dat er altijd veranderingen zijn. Werd door Piet vroeger gedreigd met de zak en de roe… dat is nu niet meer voor te stellen. En als een zwarte Piet kwetsend is voor je medemens…. Meer weten? Bekijk en beluister dan de stream.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-05 Liturgie 2e advent. 

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen/ Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Rwanda

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

De Wirdumer kerkklokken…

Het zal u vast al zijn opgevallen, maar nu de dagen korten en het vroeger donker wordt, staat de Wirdumer kerktoren weer in het licht. De toren is dan een baken in de omgeving. De stichting Wirdumer klokken zorgt daarvoor. Deze stichting draait op donaties van en een groot deel van de inwoners van Wirdum draagt daaraan bij.

De stichting roept Wirdumers die hun jaarlijkse bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dit alsnog te doen. En u maakt het uzelf gemakkelijker wanneer u van uw bijdrage een automatische incasso-overboeking maakt. Het rekeningnummer van de stichting Wirdumer klokken is: NL03 RABO 0132 0270 89.

Wirdumers die nog geen donateur zijn worden opgeroepen om dit ook te worden.  Primair doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat de twee klokken die in de toren hangen kunnen blijven luiden. De oudste van de twee dateert van 1338 en is dus al meer dan 770 jaar oud. Voor de klokken is een onderhoudscontract en de stichting heeft een kleine reserve voor onverwachtse reparaties.

Enkele jaren geleden heeft de stichting haar doelstellingen uitgebreid, zodat het ook mogelijk is om bij te dragen aan het onderhoud van de toren die de klokken draagt en de aankleding (bankjes binnen de haag) van het terrein rondom de toren, alsmede de kosten van de buitenverlichting van kerk en toren.

Meer informatie over de klokken vindt u op: De Wirdumer klokken.. | Kerk in Wirdum

Het bestuur van de stichting Wirdumer Klokken
Ilona Lesscher
Alie Kalsbeek
Nerus Zeinstra
Drees Visser

De 1e advent in bloemen

En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.
(Lucas 1:17b)

Gedroogde grassen,
als stralen van de zon.
Morgenlicht –
vol verwachting.


Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net aangekondigd en laat nog ruim negen maanden op zich wachten. En nu al wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. Wel met lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte: ‘Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.’ En dan, aan het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte zinnetje: ‘Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer’.
Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel al vroeg om de schouders. Een mantel die misschien wel velen past: in navolging van Johannes zo te leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.

‘God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin
.

Lied 513 : 4

Een advents-persconferentie….

1e adventskaars

Op de 1e zondag van advent kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De kerstster hangt in het koor van de kerk. De 1e adventskaars werd aangestoken. Het eerste licht in deze donkere tijd.

Ook werd aandacht gevraagd voor de actie: -GEEF LICHT- voor beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/2021/11/25/kerst-2021-geef-licht/

Wij luisterden naar wat de priester Zacharias overkwam. Hij werd door het lot aangewezen om de priesterdienst te doen, een reukoffer op dragen in het heiligdom van de Heer. Hier kwam de engel Gabriël bij hem en vertelde dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een zoon zouden krijgen. De oude Zacharias kon dat niet geloven. Daarop vertelde de engel dat hij niet meer zou kunnen praten tot zijn zoon Johannes werd geboren. In de preek werd gesproken over de bijzondere en zware tijd waarin wij leven en het luisteren naar een persconferentie waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd. In de tijd van Zacharias was het een donkere tijd… Maar de soort persconferentie die Zacharias meemaakte was er één van hoop en toekomt.

Ook vierden wij in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-28 Liturgie 1e advent.

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor KIA (Kerk in Actie). Werelddiaconaat Moldavië. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Moldavië

De 2e collecte is voor het onderhoud van onze gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.