Op snein 19 maart om 09.30 oere gie ds Hinne Wagenaar foar yn de tsjerketsjinst yn Wurdum. It wie de 4e snein fan de 40 – dagentiid.

Der waard dizze snein lêzen út Psalm 1 yn de wurden fan Oosterhuis. “Goed is dat je net dogge wat min is, net achter oplichters oanrinne….”

De twade lêzing waard songen troch de foargonger en kaam út Matheus 5 fers 6 -10. Dat wiene de sillichsprekkingen. “Doe ’t Jezus de mannichte seach, gong der de berch op, en nei’t er sitten gien wie, kamen syn learlingen by him. Hy naam it wurd en learde harren: “Segene de earmen fan geast, want harres is it keninkryk fan ‘e himel. Segene wa’t treurje, want sy sille treaste wurde …”

Yn ‘e preek fertelde ús foargonger dat him oait frege waard wat er dwaan soe yn de fêsteltiid. Syn antwurd wie doe dat er ‘minderje ’ yn wurden woe. Soms binne d’r tefolle, te moai. De keunst is hoe ‘st it leauwen yn dyn hert slute kinst. Dan giet it om de wurden dy ’t der ta dogge. Foar him binne dat de sillichsprekkingen. Alle moarnen sprekt hy se út. Yn de rin fan de tiid sjongt er dy wurden. Sa’t er dat ek foar ús die dizze moarn. Sa makket de beam fan de sillichsprekkingen de ferbining tusken Psalm 1 (doch it goede) en de wurden fan de sillichsprekkingen. Wurden dy ’t printe binne yn it hert fan dyn ferstân. De fraach oan ús is: ‘Hokker wurden binne dat foar dy? ’

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596. Helaas is het geluid van de opname niet gelukt. Onze excuses hiervoor.
Van deze dienst is een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-03-19 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor Missionair werk. Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-missionair-werk-kliederkerk-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Missionair werk. Ter informatie: In Wirdum noemen wij de kliederkerk, de Ontmoetingskerk. Dat jaar wordt deze dienst gehouden op zondag 23 april om 10.00 uur op de boerderij van Folkert en Betty Jongbloed.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.