Frede winskje ik dy. Leafde winskje ik dy.

Mei God dy behoedzje, libje syn leafde.

Frede winskje ik dy.

Seine winkskje ik dy. Leafde winskje ik dy.

Dat der minsken binne dy’t om dy jouwe.

Seine winskje ik dy.