Yn ús hert en yn ús hûs
DE SEINE FAN GOD

Yn ús kommen en yn ús gean
DE FREDE FAN GOD.

Yn ús libben, op ús syktocht,

DE LEAFDE FAN GOD
By de ein, nij begjin,

DE EARMEN FAN GOD OM ÚS TE ÛNTFANGEN,

Thus te bringen.

AMEN