Op zondag 13 november om 09.30 uur ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum.

In de dienst werd gelezen uit Exodus 3 vers 1-15. Dit gaat over Mozes die bij de brandende braamstruik komt en hier een opdracht krijg van God. En er werd gelezen uit: Lucas 20 vers 27-38 waarin Jezus bevraagd door de Sadduceeën over het zwager-huwelijk. Een vraag om Jezus vast te zetten. De preek sloot aan bij vorige week waarin het schilderij van Marius van Dokkum werd omschreven.

Van Dokkum maakt ‘kunst met een glimlach’. En hier is een meisje te zien dat danst in het licht. Verliest ze zichzelf of vind ze zichzelf? Is ze volkomen zichzelf, vrij van de blikken van de dominee en kerkgangers. Wordt er geoordeeld?? Maar geldt ook hier niet dat we geen stokje moeten steken in het geloven van een ander… En natuurlijk was dit verweven met wat Mozes gebeurde bij de brandende braambos en de Jezus die de vraag van de Sadduceeën beantwoord.

Dit kunt u allemaal nog 4 weken te bekijken en te beluisteren op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. Voor de overige zon-dagboeken kunt u kijken op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-11-13 Liturgie.

Collectes: De 1e collecte is voor KIA – Zending Golfstaten. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in storytelling (Simply the Story), een succesvolle interactieve bijbelvertelmethode. Arbeidsmigranten krijgen het bijbelverhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-golfstaten/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending Golfstaten.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.