Op zondag 30 oktober was het prachtig weer. Flink wat mensen kwamen bij elkaar voor de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze gedenkdienst werden de namen genoemd van de dorpsgenoten en gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst.

De lezing was uit Psalm 139: “Here Gij doorgrondt en kent mij”. De Evangelielezing was uit Lucas 19 vers 1 -10. Dit ging over Zacheüs. Die was oppertollenaar en wilde Jezus zien. Omdat hij klein was klom hij in een olijfboom. Tot ieders verbazing zag Jezus hem en sprak hem aan. Zacheüs werd ‘gezien’!! Tot afkeuring van veel mensen ging Jezus met hem naar huis. Daar kwam het tot een gesprek. Het: ‘Gij doorgrondt en kent mij” is niet een ”big brother watching you”. Het gaat om aandacht voor elkaar en hoe het met jou en de ander is…..

Bij de herdenking werden de namen van tien overleden dorpsgenoten en gemeenteleden genoemd. Voor ieder van hen werd een kaars aangestoken. De 11de kaars werd aangestoken voor alle overige overleden mensen die ons zo dierbaar waren. Na de dienst werd een rondgang gemaakt over het kerkhof en was er tijd om bloemen te leggen bij de graven.

Helaas is er bij het opnemen van de dienst iets misgegaan. Hierdoor is deze dienst niet meer te bekijken op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1817-Protestantse-Gemeente-Wirdum-Frl-eo

Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Daarin worden ook de namen van de overleden mensen opgenomen. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-10-30 Liturgie Betinksnein. Hierin staan ook de namen van de overledenen.

Collectes: De 1e collecte is voor de Diaconie. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Gedenkzondag.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.