Op sneon 25 juny is it museumdei op Ald Barrahûs.

Belibje en gean werom yn é tiid! Yn en om ‘e pleats litte de boer en boerinne, de feinten en fammen sjen hoe ’t eartiids libbe waard. Ek binne der fakânsjegongers út de santiger jieren oanwêzich.

Iepen van 10.00 oan’t 16.00 oere. Yntree € 5,- Bredyk 28, Leeuwarden. www.museumboerderij.frl

Op zaterdag 25 juni is er in Wirdum een Garage-Sale van 08.00 tot 14.00 uur. Vanuit de garage, oprit of tuin worden op diverse plaatsen goederen aangeboden voor de verkoop. De routekaart met daarop alle deelnemers vindt u via deze link: