Op zondag 26 juni om 9.30 uur wordt een openluchtdienst gehouden. Deze dienst vindt in samenwerking met de R.K. Sint Vitus Parochie Wytgaard plaats. De dienst vindt, bij goed weer, plaats in de tuin bij de fam. Reitsma aan de Werpsterdyk 11 in Wirdum. (Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de schuur op hetzelfde adres).

Thema van de dienst is: “ALS BOMEN KUNNEN WANDELEN …

De viering is voor jong en oud. We hopen jullie deze zondag allemaal te ontmoeten op ‘Camstrastate’!

Voorgangers deze dienst zijn: Pastor Germa Kamsma en da. Wiebrig de Boer – Romkema.

Het verzoek is om zelf een stoel mee te nemen. Om 09.30 uur staat de koffie klaar waarna om 10.00 uur de dienst begint.

Helaas kan deze dienst niet via de livestream worden gevolgd.

Aan de dienst wordt o.a. meegewerkt door: Brassband Wirdum, Openluchtdienst commissie, leiding kinder- en jeugdwerk, de basisscholen, Zendings en Missionaire Commissie..

Collectes:

De 1e collecte is bestemd voor een project in Ethiopië. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening nr: NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum eo. onder vermelding: project Ethiopië.

De 2e collecte is voor de onkosten van deze dienst.