Beste gemeenteleden,

De kerkenraad kwam op maandag 25 april j.l. bijeen in de Fikarij. De slotzondag heeft inmiddels plaatsgevonden maar het kerkenwerk gaat nog even door. Ook komen er nog een aantal bijzondere diensten en activiteiten waarvan de voorbereiding al in volle gang is. Energiek beginnen wij aan ons overleg, met de wens om de vele agendapunten vlot te kunnen behandelen. De administrateur van de diaconie is vanavond kort aanwezig en wordt welkom geheten. De voorzitter opent met een `Gebed om woorden`, woorden van goede moed, hoop, liefde en goedheid.

Allereerst wordt de jaarrekening 2021 van de diaconie toegelicht. Mede door de online uitzendingen is er het afgelopen jaar meer geld voor de collectedoelen overgemaakt via de bank, waarvoor dank! Na het beantwoorden van vragen wordt de jaarrekening vastgesteld, met dank aan Wiebren.

Het verslag van de vorige vergadering wordt onveranderd vastgesteld. Ook de actielijst wordt doorgenomen en acties die zijn afgerond worden verwijderd.
N.a.v.:
– Er is een gesprek geweest met de `trekkers` van de Tsjerkepaedcommissie over, onder meer, het feit of Tsjerkepaed een kerkelijke- of een dorpsaangelegenheid is. De kerk wordt meest bezocht door toeristen. Het aantal vrijwilligers vermindert en de beide initiatiefnemers willen in de toekomst alleen nog hand- en spandiensten verrichten, geen leidende taak meer. In het najaar wordt één en ander in de kerkenraad besproken.
– Het plan is om in het najaar een vast beamerscherm in de Fikarij te realiseren.

Mededeling van onze predikant:
– Da.Wiebrig spreekt namens haar man en kinderen waardering en dank uit voor alle werkzaamheden die in de pastorie zijn gedaan.

– De gespreksgroep rondom rouw en verlies is tot nu toe twee keer bij elkaar geweest. Het is bijzonder om mee te maken.

– Er zijn wat vragen van het beamerteam; een paar kerkenraadsleden gaan hierover met hen in gesprek.

– Dorpsbelang heeft overleg met verschillende partijen over een MFA. Een tip om er met z’n allen alert op te zijn dat de kerk hierin ook wordt betrokken.

De lijst met aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers wordt doorgenomen en verschillende mensen zullen worden gevraagd.

Verschillende zaken aangaande de gemeenteavond op 11 mei a.s. worden geregeld. Vóór de pauze komen de jaarrekeningen van onze gemeente, de diaconie en de ZMC aan de orde. Na de pauze volgt een gesprek met de gemeente over de vraag `Hoe en waar zit je in de kerk?` Hiervoor is een kleine groep gevormd; die komt op de gemeenteavond met ideeën waarover we met elkaar in gesprek gaan.

In de pauze trakteert Hannah. Zij is vandaag jarig! Uiteraard wordt zij toegezongen!

Eind vorig jaar heeft er een oriënterend gesprek met afgevaardigden van de kerk van Reduzum plaatsgevonden. Op 19 april j.l. was er een tweede gesprek, positief, met meer verdieping. Hiervan wordt verslag gedaan. Omdat de gemeente van Reduzum erg (te) klein wordt zijn zij in gesprek gegaan met omliggende gemeenten voor een eventuele aansluiting (met evt. Wirdum, Grou en Raerd) De kerkenraad gaat akkoord met verdere verkenning.

Er is een gesprek geweest met afgevaardigden van het Gollebestuur over eventuele vluchtelingenopvang. Gebleken is dat in ons dorp de Fikarij de meest geschikte plaats hiervoor is. Omdat er nog veel onzekerheden zijn is het belangrijk dat het goed georganiseerd wordt en dat het gedragen wordt door dorpsbelang, Gollebestuur en kerk gezamenlijk. Tijdens het volgende gesprek zullen wij als kerkenraad aangeven dat we willen samenwerken maar niet de coördinatie op ons gaan nemen.

Omdat alle agendapunten veel tijd vragen besluiten we de volgende punten kort te bespreken of door te schuiven naar een volgende vergadering:
Communicatie-verbeteringsplan: er is een ontmoeting met dorpsbelang geweest; hieruit zijn ideeën ontstaan.
Het nieuwe beleidsplan zal op de website worden geplaatst. Ook worden er enkele exemplaren in de kerk gelegd.
– Ten aanzien van het jaarprogramma worden er afspraken aangaande Hemelvaart gemaakt.
– bij de rondvraag wordt gemeld dat de bestelde Oekraïense Bijbels binnenkort binnen komen. Dit jaar wordt er tijdens Hemelvaart een soort `Passion` georganiseerd. De tv-uitzending is op 26 mei a.s. De kaars voor Oekraïne wordt niet meer tijdens de dienst aangestoken; deze was gekoppeld aan de 40-dagentijd-bloemschikking.

Als afsluiting van deze kerkenraadsvergadering zingen we samen het lied ‘Gelukkig is het land’. Het is al een oud lied, geschreven in 1626, maar helaas ook nu nog (steeds) van toepassing.
Er is vanavond opnieuw veel besproken en wat later dan de bedoeling was wenst de voorzitter ons wel thuis.

Loop voor ons uit, Heer, om ons de rechte weg te wijzen
Ga naast ons om met ons uw vriendschap te delen
Sta achter ons om ons rugdekking te geven
Wees onder ons om ons bij vallen op te vangen
Woon in ons om ons de kracht te geven voor alledag
Wees om ons als een muur van liefde tegen zorg en angst
Wees boven ons om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen.

 (Een variant op de zegen van Sint Patrick)

Namens de kerkenraad,
Corry Brouwer