In een goed gevulde kerk werd vanmorgen aan de hand van het Bijbelgedeelte Handelingen 2: 1-24 nagedacht over de komst van de Heilige Geest. Pinksteren wordt wel de geboorte van Gods kerk genoemd, een gemeenschap van levende stenen. Verder werd onder dankzegging afscheid genomen van twee ambtsdragers – een pastorale ouderling en de scriba – terwijl twee nieuwe ambtsdragers van harte welkom werden geheten en bevestigd. De afgetreden pastorale ouderling blijft als niet-ambtelijk lid werkzaam binnen het pastoraal overleg. Ook was er een moment stilte wegens het overlijden van een gemeentelid. Voor de jongste kinderen was er kindernevendienst.

Wie meer over deze dienst wil weten kan terecht bij het zon-dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

De dienst is nog een maand via internet te volgen. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Van deze dienst is inmiddels een zon-dagboek  gemaakt. Dit vindt u op https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/

De liturgie vindt u hier: 2022-06-05 liturgie Pinksteren

Collectes: De 1e collecte is de Pinkstercollecte Kerk in Actie. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. de Zendings-/Missionaire Commissie onder vermelding van: Pinkstercollecte.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.