Ofrûne wykein is in keunstwurk by in grêf op it tsjerkhôf yn Swichum stellen. Dit is in byld fan trije Sweltsjes van bylhouwer dat makke is troch Hans Jouta. By de tsjerke fan Wurdum binne de tongerlieders fernield. Nei alle gedachten is besocht it koper te stellen.

Hjirunder steane de foto’s (fan Omrop Fryslân) fan it keunstwurk. Fia dizze link kinne jim de reportaazje besjen fan Omrop Fryslân mei dêryn útlis fan ús tsjerkerintmaster Drees Visser: https://www.omropfryslan.nl/nijs/1151280-unferdraachlike-grefskeining-en-dieverij-op-tsjerkhof-fan-swichum.

Hawwe jo ynformaasje oer dizze fernielingen en/of dieverij skilje dan met de plysje op: 0900 8844.