Op zondag 9 januari ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De lezing in deze dienst was over de doop van Jezus door Johannes: Doe’t al it folk en ek Jezus Him dope liet en bidde, gong de himel iepen, de Hillige Geast saaide sichtber as in do op Him del, en út de himel kaam in stim dy’t sei: Do bist myn Soan, myn ynleave Jonge, Ik bin sa wiis mei Dy.

Jezus liet zich dopen tussen al de mensen die zich ook lieten dopen. Hij liet zich niet privé dopen maar tussen de mensen. Yn de mienskip. De mensen waar Hij één mee wilde zijn en waar hij één mee was.

Er gebeurde veel meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-01-09 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de Zending. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zending/Missionaire Commissie Wirdum e.o. onder vermelding van: collecte 9 januari.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.