In Wirdum klinken al jarenlang om 08.00, 12.00 en 18.00 uur de klokken. De markeringen in de dag en om, vroeger, te weten wanneer het tijd was om te eten. Het luiden van de klokken hoort erbij net zoals het luiden op zondagmorgen een kwartier voor de aanvang van de diensten en ze slaan op ieder half en heel uur. Soms merk je het pas als ze niet worden geluid of op een ander tijdstip… Misschien is het aardig om iets meer te weten van die oude, vertrouwde klokken uit de jaren 1727 en 1338.

De luidklokken. Noemenswaardig zijn de twee luidklokken die in de toren hangen. De grote klok werd in 1727 gegoten door de Amsterdamse klokkengieter J.A. de Grave. Deze klok heeft een diameter van circa 138 cm en weegt maar liefst 1810 kg. De kleine klok is veel ouder. Zij stamt uit 1338 en weegt 1180 kg. Deze klok werd gegoten door Stefanus, een vrij onbekende klokkengieter. De kleine klok was sinds mensenheugenis gescheurd en de laatste 50 jaar buiten gebruik. Dankzij een breed gedragen dorpsactie werd deze klok in 1999 gelast door de Fa. Lachemeyer te Nördlingen. Ze is thans weer in functie. Het is een wonder dat beide klokken de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd.

De klokken. De vroegere schoolmeesters van Wirdum: Epkema en Hellema schreven over de klokken:  “Niettegenstaande voormalige reparatien, stortte omstreeks 1595 het grootste gedeelte van den grooten toren in en veroorzaakte groote schade aan de kerk en verpletterde het uurwerk, dat met veel moeite door de ingezetenen onder den bouwval is weg gekregen. De klokken stortteden mede in, waarvan een nog tot een dagelijksch gebruik dient, doch toen een weinig gescheurd. Deze klok zoude volgens oude aanteekening 4118 [lb?] zwaar zijn, doch staat niet te geloven. Zij bevat eene Latijnsche inscriptie n.l. dum trahur audite rogo vos ad sacra venite consolor viva fleo mortua, pello nociva, Stephanus me fecit anno domini MCCCXXVIII.”

As ik lutsen wurd, harkje
Ik rop jimme ta de hillige dingen
Kom, ik treast de libbenen
Ik begul de deaden, ik hald it skealike tsjin.
Stephanus hat my makke yn it jier fan de Heer 1338.
Vertaling: Jaep Dykstra

Als ik getrokken word, hoort!
Ik roep u tot het heilige, komt!
Ik troost het levende, beween het doode, verdrijf het schadelijke.
Stephanus heeft mij gemaakt in het jaar des Heeren 1338.

Bron vertaling: ‘Friese Klokke-opschriften’
G.H van Borssum Waalkes 1885

Om ze te beluisteren gaat u naar deze website: https://www.youtube.com/watch?v=pQjgb4twUI0

Voor meer informatie over de Sint Martinuskerk: https://kerkinwirdum.com/gebouw/