Op yn bewolke en wat tsjustere dei tinkst wolris dat der net folle te besjen is. Oant de sinne troch de wolken skynt en der in prachtige reinbôge oer it tsjerkje yn Swichum komt te stean.

By it omkearen die bliken dat ek Wurdum mei de Sint Martinustsjerke yn in prachtich ljocht lei.