Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant út waait.
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript
en oant wy elkoar wer moetsje
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

Dat de weg zich voor je opent.
Dat de wind je steunt in de rug.
Dat de zon je gezicht verwarmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat wij elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
Mar the sun shine warm upon your face.
May the rain fall soft upon you field,
and util we meet again;
May God hold you in the palm of his hand.