Op de betinksnein 31 oktober waarden de nammen neamd fan gemeenteleden en doarpsgenoaten dy ’t it ôfrûne jier ferstoarn binne. As slotliet songen wy dit liet:

De frede fan’e greiden wês oer dy,

de frede fan mar en lân.

De frede fan’e loften wês oer dy,

de frede fan waad en strân.

Djippe frede mei komme oer dy.

Mei God’s frede no groeie yn dy.

Pelgrimszegen van Iona