Het was een prachtige zondagmorgen op 24 oktober. In Wirdum kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst. Da. V.d.Briel ging voor in de dienst.

Deze morgen kreeg de voorzitter van de kerkenraad de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) uitgereikt. Klaaske de Boer las vervolgens de eerste lezing voor uit deze Bijbel. Dit was uit Deutronomium 6 vers 4-9. “Luister Israël, de Heer onze God is de enige. Heb de Heer lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en met alles wat in U is…”

De 2e lezing was uit Johannes 5, vers 1 t/m 18. Jezus geneest een man die 38 jaar ziek bij een bad lag. Hij kon nooit als eerste in het bad komen als het water bewoog. Met deze genezing overtrad Jezus de regels voor de sabath. De betreffende man overtrad die regels ook door zijn slaapmat te dragen. In de preek werd hier nader op in gegaan.

In deze dienst werd het geboortekaartje van Hendrik Willem Koen ter Meer voorgelezen. Beppe Klaaske de Boer kreeg de bloemen van de kerk deze morgen.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-10-24 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap. Zie ook: https://www.bijbelgenootschap.nl/ U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 015.37.48.923  ten name van de Zending en Miss. gemeente Wirdum onder vermelding van: NBG.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.