Beste gemeenteleden,

Op maandag 13 september was de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen. Elk kerkenraadslid had vooraf een kaart met de tekst van Ps. 36: 6 t/m 10 ontvangen, met het verzoek om een voorwerp mee te nemen. In de Fikarijtuin, staand in een kring om een vuurkorf, werd er van alle meegebrachte voorwerpen een vuur gemaakt. Hieraan ontstak da. Wiebrig een kaars. Dit licht werd meegenomen naar binnen, waar Ps. 36 werd gelezen. Hierna baden we om een zegen voor het nieuwe winterseizoen.

– Da. Wiebrig deelt mee dat zij m.i.v. september j.l. geen voorzitter meer is van werkgemeenschap Stiens-Wirdum; haar opvolger is ds. Harrie Strubbe.

Tijdens haar nascholing (21 en 22 sept.) is ds. Gerrit de Haan beschikbaar als achterwacht.

– De klankbordgroep ‘Focus op het jaar’ heeft het Jaarprogramma, met als thema: ‘Sin en wille kin folle tille’, opgesteld en dit wordt nader toegelicht.

De opening, eerder deze avond was alvast een voorproefje van het doel: samen! We hebben samen een vuur gemaakt want we hebben elkaar nodig om iets te bereiken. Er werd een kaars aangestoken: het Licht! Bij alle activiteiten in het Jaarprogramma staat voor de activiteiten een vlammetje, als teken van het Licht. Dit seizoen wordt geprobeerd om activiteiten samen met de dorpsgemeenschap op te pakken en zo verbinding te zoeken. Enkele voorstellen worden genoemd. De kerkenraad gaat hiermee akkoord en het Jaarprogramma ‘21/’22 wordt vastgesteld. Tijdens de startdienst, 19 sept., zal een korte powerpoint presentatie gegeven worden.   (Het jaar programma is hier te zien: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2021/09/jaarprogramma-seizoen-2021-2022..pdf 

– Er worden een aantal (actie)punten uit het jaargesprek met de predikant besproken. Punten t.a.v. het werk van de predikant komen t.z.t. als thema op de agenda van de kerkenraadsvergaderingen en het gemeenteberaad. Bovendien krijgt een aantal punten aandacht in onder meer het jaarprogramma.

– De definitieve zin van het communicatieplan wordt vastgesteld:

Op een zichtbare en uitnodigende, open en eerlijk, naar binnen en buiten, belevingsgericht en inspirerend, maar vooral op een duidelijke en enthousiasmerende manier communiceren.
In de pauze geeft ieder zijn/haar vijf belangrijkste verbeterpunten in het communicatieplan aan. Hiervan wordt een prioriteitenlijst gemaakt welke de volgende vergadering wordt geagendeerd.

– Enkele diensten worden na beschouwd. Bij de voorbeschouwing komt de viering van de Maaltijd van de Heer op 3 oktober a.s. aan de orde. Deze zal nog volgens coronamaatregelen worden gehouden. T.a.v. de gedenkzondag op 31 oktober a.s. wordt de namenlijst van overledenen in de periode van 1 sept. 2020 t/m 31 aug. 2021 vastgesteld.

– De voorbereiding van de organisatie van de bezinningsdag van de kerkenraad, op 25 september a.s., is zo goed als rond. De Commissie Toekomst zorgt die dag voor de toelichting en uitwerking van het nieuwe beleidsplan.

– De versoepeling van de coronamaatregelen komen aan de orde. Wij besluiten dat men zich m.i.v. 26 september a.s. niet meer hoeft aan te melden voor de diensten. De diaken noteert bij de ingang de namen van de aanwezige kerkgangers. Verder blijft in grote lijnen alles zoals wij het de laatste tijd gewend zijn.

Wij mogen terugzien op een zinvolle vergadering. Veel dingen zijn overlegd en besloten in het belang van onze gemeente en daarmee onze dorpskerk. Mét de Psalmwoorden waarmee wij deze vergadering begonnen, Psalm 36: 6 t/m 10:

HEER, hoog als de hemel is uw liefde,   
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER bent de redder van mens en dier.

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij het licht.

Namens de kerkenraad, Corry Brouwer