Sa freonlik en sa feilich as it ljocht,

in mantel om my hinne alle dagen,

sa is myn God, ik haw Him altyd socht,

ik rop Him oan, bestoarmje Him mei fragen:

Jo ha my makke, gean dan mei my troch,

wol my behoedzje en op hannen drage.

Liet 221 fers 1. Songen op 5 septimber as iepeningsliet yn de tsjerketsjinst.