De frede fan’e greiden wês oer dy,

de frede fan mar en lân.

De frede fan’e loften wês oer dy,

de frede fan waad en strân.

Djippe frede mei komme oer dy.

Mei God’s frede no groeie yn dy.

Pelgrimszegen van Iona