Beste gemeenteleden,

De kerkenraad vergaderde op maandag 28 juni j.l. Fijn dat wij opnieuw in de Fikarij konden samenkomen, vooral omdat het de laatste vergadering van het seizoen betrof. Een aantal dingen zijn inmiddels gebeurd in de afgelopen zomerperiode. Desondanks delen wij een aantal zaken die we toen hebben besproken graag met jullie:

– Da. Wiebrig vertelt dat de nascholing `Kerk in het dorp` leuk, leerzaam en inspirerend was. T.z.t. worden hiervan een aantal hoogtepunten in Op `e Hichte geplaatst. Op 20 en 21 september gaat zij de nascholing Biblio-drama en contextueel Bijbellezen volgen.

– Bij de nabeschouwing van de diensten memoreren wij de oecumenische viering op 20 juni j.l. Het was een bijzondere dienst. – De Maaltijd van de Heer (4 juli) komt bij de voorbeschouwing van diensten aan de orde. Deze viering zal nog een `coronaviering` zijn om de 1½ meter in acht te nemen.
– De versoepelingen van de coronamaatregelen: tijdens de zomerperiode blijft reservering voor de diensten nodig; het aantal kerkgangers wordt gesteld op 40 (afhankelijk van het aantal `eenlingen`); de afstand van 1½ meter blijft; een mondkapje is dan niet meer verplicht; er zijn nog wel coördinatoren maar zij hoeven geen hesje meer te dragen; samenzang mag weer, mits er voldoende wordt geventileerd; daarom blijven de deuren tijdens de diensten open, voor zover mogelijk.

– Deze zomer is er `Oargelpaad` (i.p.v. Tsjerkepaad) op 3 en 24 juli, 14 en 21 augustus en 4 september. Desinfectie, triage en de 1½ meter worden dan in acht genomen. Er wordt een zomeraffiche gemaakt waarop het Oargelpaad ook wordt vermeld (alleen lokaal om grote toeloop te beperken) – Op vrijdag 27 augustus is er een boekbespreking van Aly van der Mark, voor genodigden.

Een aantal datums worden vastgesteld:
– Op zaterdag 25 september a.s. is er een bezinningsdag van de kerkenraad in de Fikarij
– Op 8 november a.s. gaat de kerkenraad in gesprek met classispredikant ds. Wim Beekman
– In augustus/september wordt er een uitje van de kerkenraad gepland

De Commissie Toekomst geeft een korte toelichting aangaande het concept beleidsplan. Tijdens de bezinningsdag worden de speerpunten hierin door de kerkenraad besproken. In oktober `21 wordt het beleidsplan vastgesteld en in het najaar van `21 wordt de gemeente erbij betrokken. Begin 2022 vindt de evaluatie plaats; elk jaar worden punten uit het beleidsplan besproken zodat het een levend document wordt.

Het concept-jaarprogramma wordt toegelicht. Het thema voor het seizoen 2021/2022 is `Sin en wille kin folle tille` (zelf bedacht – andere naam dan het landelijke jaarthema) Input, aangedragen door gemeenteleden n.a.v. de drie bezinningsvragen, wordt zoveel mogelijk meegenomen in het jaarprogramma. Het programma wordt vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 13 september a.s.

Er worden stappen gezet aangaande het nieuwe communicatieplan. De definitieve prioriteitenlijst ten aanzien van de zin en doelstelling van communicatie binnen en buiten de kerk wordt in de vergadering van 13 september a.s. vastgesteld.

Er is veel overlegd en afgesproken tijdens deze vergadering. Omdat het de laatste vergadering van het seizoen is sluiten wij af met een gezellige zomervakantieborrel in de Fikarijtuin. Voor we naar buiten gaan spreken we de hoop uit om van een rustige vakantieperiode te mogen genieten, om elkaar en jullie als gemeente nadien weer in gezondheid te ontmoeten.
Wij bidden de Ierse zegen, door Hindrik van der Meer vertaald in het Frysk:

`Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant útwaait,
dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript.
En oant wy elkoar wer moetsje,
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân`

Namens de kerkenraad, Corry Brouwer