Op deze prachtige zondagmorgen nam gastpredikant ds. S. de Jong uit Joure ons mee naar de achtste eeuw voor Christus. Naar de profeet Jesaja. Naast oproepen tot een andere levenswandel bemoedigde deze profeet ook, met heilaankondigingen, zoals in het bijbelgedeelte Jesaja 35: 1 – 10. Daar verkondigt hij in prachtige bewoordingen een hoopgevend visioen over bevrijding en terugkeer naar Jeruzalem. De 2e schriftlezing was uit Marcus 7: 31-37, waarin Jezus iemand die doof was en gebrekkig sprak, genas. Opnieuw een hoopvol teken. Hoe zit dat vandaag de dag met hoop, hoe ervaren wij die bijbelse woorden? Daarover ging het in de preek.

Meer weten over deze dienst en preek? U kunt hem nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-08-15 liturgie

1e Collecte is voor de Zending. Deze zondag is dat voor een project van Kerk in Actie: Zomerzending in Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/theologisch-onderwijs-van-zondagsschool-tot-doctoraalstudie/

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zending en missionaire commissie PKN Wirdum onder vermelding van: Zomerzending Pakistan

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.