Mei de takomst tsjuster lykje,

feilich gean’k oan Heite hân;

moedich sil’k de wegen wykje

nei it ûnbekende lân.

Lit my troch jo folgje Heare,

wat Jo dogge is inkel goed!

K sil de dei fan hjoed fernearre

mei in wis en rêstich moed.