Us Heit yn ‘e himel

lit jo Namme hillige wurde

lit jo keninkryk komme,

lit jo wil dien wurde

Jou ús hjoed ús deistich brea

op ierde likegoed as yn ‘e himel.

en ferjou ús ús skulden,

sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;

en lit ús net yn fersiking komme,

mar ferlos ús fan ‘e kweade.

Want jowes is it keninkryk

en de krêft

en de hearlikheid

oant yn ivichheid.

Amen