Beste gemeenteleden,

De rijksoverheid heeft op 26 juni j.l. opnieuw versoepelingen doorgevoerd in de covid-19 maatregelen en dit geeft ook ruimte voor kerkdiensten!

De kerkenraad vergaderde op maandag 28 juni en heeft overlegd welke mogelijkheden dit biedt t.a.v. onze zondagse erediensten. Het advies van CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aan de aangesloten kerkgenootschappen, waaronder de PKN, is hierin meegenomen.

Het volgende is besloten, met ingang van 4 juli a.s.:
– de 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd en is de belangrijkste voorwaarde voor ieders gezondheid!
– vooraf reserveren blijft nodig
– het nakomen van de basisregels: handen wassen en thuisblijven bij klachten
– het dragen van een mondkapje is niet meer nodig, mits er voldoende afstand kan worden gehouden
– samen ingetogen zingen kan weer! Er wordt voor voldoende ventilatie gezorgd

Het is fijn dat er de komende tijd weer iets meer mogelijk is! Omdat de 1,5 meter ook t.a.v. de zitplaatsen moet kunnen worden gehandhaafd kan er nog steeds maar een beperkt aantal personen worden toegelaten in ons kerkgebouw. Dit is mede de reden waarom er nog moet worden gereserveerd voor de diensten. De kerkenraad blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken en blijft, samen met u, hopen op meer versoepelingen!

Namens de kerkenraad,
Corry Brouwer