Op maandag 31 mei j.l. vergaderde de kerkenraad weer in de Fikarij. Het stemde ons dankbaar dat het weer mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen. Inmiddels waren wij redelijk bedreven in de online-samenkomsten, maar toch mochten wij nu opnieuw ervaren dat het fysieke ontmoeten en overleggen plezieriger en effectiever is. Een aantal zaken willen wij met u delen:

– Wij verwelkomen Folkert Jongbloed, onze nieuwe diaken en tevens Elizabeth Mozes, Drees Visser en Jannie Lindeman; zij gaan nog een ambtsperiode door. Nieske Span, Wiebren Jongbloed en Catharina van der Graaf wonen de kerkenraadsvergadering voor het laatst bij.

– Da. Wiebrig deelt mee dat deze zomer, in een serie van vier diensten, de brieven van Paulus aan Filippi centraal staan. Verder wordt er druk gewerkt aan het jaarprogramma 2021/2022. Ook zal er op 16 juni a.s. een fysieke classisvergadering zijn.

– Bij de nabeschouwing van de diensten worden de Slotzondag, Hemelvaart en Pinksteren gememoreerd. Allemaal bijzondere diensten, met kinderen erbij. Ook de diensten waarin gastpredikanten voorgingen werden als positief ervaren.
– Bij de voorbeschouwing wordt de oecumenische openluchtdienst genoemd. Deze kon helaas nog niet in de open lucht worden gehouden. Daarom werd het een `onderdakviering`, samen met de St. Vitusparochie (locatie Wytgaard) Zie ook: https://kerkinwirdum.com/2021/06/20/samen-in-het-schip/

– De voorzang tijdens de diensten komt aan de orde. Gemeentezang is nog niet mogelijk. De komende week is er overleg tussen het CIO en de plaatselijke kerken en wij wachten af welke nieuwe maatregelen hieruit voortkomen. Deze worden besproken in de vergadering van het moderamen op 7 juni en het besluit wordt doorgegeven aan de kerkenraad.

– Binnenkort vindt het jaargesprek van de predikante met afgevaardigden van de verschillende colleges plaats.

– Op 19 september a.s. is de startzondag. Voor de voorbereiding van de dienst zullen een aantal gemeenteleden worden gevraagd. Een aantal namen wordt genoemd en wie hen gaat vragen.

– Nog vóór de pauze nemen wij afscheid van de drie afgetreden ambtsdragers. Alle drie geven ze feedback op de achter hen gelegen ambtsperiode, zo ook Nieske. Zij gaat met veel enthousiasme verder als niet-ambtelijk lid van de diaconie. Zij worden alle vier bedankt voor het gesprek en hun periode als ambtsdrager.

In de pauze wordt er getrakteerd door de pake en beppe van de drie kleindochters die in dit jaar geboren werden.

– De voortgang van het nieuwe beleidsplan komt aan de orde. De commissie Toekomst komt met een aantal voorstellen en de kerkenraad gaat met alle akkoord. Het concept beleidsplan komt op de agenda van de kerkenraadsvergadering van 28 juni a.s. omdat de kerkenraad hiervoor verantwoordelijk is.

– Er wordt een nieuw communicatieplan opgesteld: `Ben ik in beeld?` Gijsbert heeft dit op zich genomen en geeft een korte presentatie.

– Het voorzitterschap van de kerkenraad komt aan de orde. Het moderamen komt met een voorstel: een duo-voorzitterschap van Jan Sybren en Corry, dit naast hun taken binnen respectievelijk het college van kerkrentmeesters en PO. De taken die het voorzitterschap met zich meebrengt worden verdeeld (voorzitten vergaderingen, aanspreekpunt gemeente, het verzorgen van informatie in Op `e Hichte  en op de website, enz.) De kerkenraad gaat met dit voorstel akkoord.

Zo is er vanavond veel besproken, geregeld en in wijsheid overlegd. Op 28 juni a.s. is onze laatste vergadering vóór de zomerperiode. Hierna hopen wij te mogen genieten van een periode met relatieve rust. Wij wensen elkaar en u, als gemeente, een ontspannen zomer toe, met meer vrijheid en minder beperkingen. Mocht u op pad gaan, mogen de woorden van Lied 697: 1 u dan vergezellen:

Kom Schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.

Met wind in de haren en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.


Namens de kerkenraad,
Corry Brouwer