Morning has broken, like the first morning,
blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
praise for them, springing fresh from the word.

Dau oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlike hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.

Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.