Ds. Hinne Wagenaar gie snein 13 juni foar yn de tsjerketsjinst in Wirdum.

Yn dizze tsjinst gie hy yn op de triniteit. Dêrby wie de ikoan fan de Triniteit (Andrej Rubljev, 1410) te sjen. En wy harken nei it ferhael fan Abraham en Sara. Dat is dan wol yn de easterske traditie en it stiet yn it âlde testament. Abraham sit foar syn tinte at hy trije mannen oankommen sjocht. Hy giet harren yn de mjitte, bûget him djip en noeget harren yn syn tinte. Wetter foar it waskjen fan de fuotten wurd helle en in goed miel wurd klear makke. Wat een gastfreijns foar dizze frjemdelingen. Sy geane yn petear en der wurd foarsein dat Sara (die al op jieren is) oer in jier in bern hawwe sil.

It idee is dat dizze trije mannen God, Jezus en de Hillige geast wiene. It is ek it ferhaal dat belangryk is foar de Islam, it Joadendom en Christendom. Hoe gastfrij binnen wy? Hoe gean je om mei in oar en hoe mei in frjemdeling?

Hoe dit verder ging kunt u nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-06-13-liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

En…. wij zijn het niet verleerd… De laatste twee coupletten hebben wij (op ‘spreeksterkte’) meegezongen!!

Collecte: De 1e collecte is voor missionair werk.  De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn; ze wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren en wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Uw bijdrage kunt u overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending/missionaire gemeente Wirdum onder vermelding van: missionair werk.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.