At der bern by de tsjerketsjinst binne yn de Sint Martinuskerk yn Wirdum dan is dêr faak ek Fetsje Roorda by. Besikers en sjoggers by dizze tsjinst sille har grif herkenne.

Op de moaie snein fan de 30e maaie wie Fetsje mei har famylje yn de Sint-Bonifatiustsjerke fan Ljouwert. Dêr die Fetsje har 1e Hillige Kommuny. Troch de foto’s kinne jimme moai efkes mei sjen hoe moai en feestlik dat wie.

Wy lokwinskje Fetsje en harren âlden fan herte!.