Beste gemeenteleden,

Op maandag 12 april j.l. heeft de kerkenraad online vergaderd. Graag hadden wij de mogelijkheid gehad om fysiek bij elkaar te komen maar dat zit er momenteel nog niet in. Gezegd moet worden dat wij al redelijk bedreven worden in het online gebeuren. Enkele belangrijke zaken licht ik eruit.

– Da. Wiebrig deelde mee dat nog vóór de zomerstop een doopdienst wordt gehouden waarin twee kinderen zullen worden gedoopt. De dan geldende maatregelen worden hierbij in acht genomen. Het is de doopouders bekend dat wellicht ook dan nog maximaal 30 personen in de dienst worden toegelaten.

– Bij de nabeschouwing van de diensten wordt de paascyclus als positief gememoreerd. De noodgedwongen voorbereiding via e-mail werkte goed. Misschien volgend jaar een andere opzet van de paascyclus met wat meer interactie en dynamiek. Op 18 april (slotdienst) wordt het winterwerk afgesloten. Winterwerk was er wel degelijk, al was het niet altijd zichtbaar.
– Bij de voorbeschouwing komt eerst Hemelvaartsdag, 13 mei a.s., aan de orde. Omdat evenementen waarschijnlijk dan nog niet zijn toegestaan slaan we het `dauwtraapjen` over. Er is wel een ochtendgebed om 9.30 uur. Op pinksterzondag, 23 mei a.s., worden ambtsdragers losgemaakt uit hun ambt, anderen herbevestigd en mogelijk nieuwe ambtsdragers bevestigd. Nieske span zal – na haar losmaking uit het ambt – in dezelfde dienst verbonden worden als niet-ambtelijk lid van het college van diakenen.
Het is op dit moment nog niet zeker of de Openluchtdienst op 20 juni a.s. door kan gaan.

– Voorzang in de vorm van een groepje zangers, zoals eerder, is nog niet verantwoord in ons kerkgebouw. Er zijn gemeenteleden, wel of niet in de kerk aanwezig, die het geluid van meezingers prefereren en dit kan in de vorm van zang van de predikant al dan niet samen met een andere voorzanger. Wij bekijken dit per dienst.

– De jaarrekeningen van diaconie en kerk worden toegelicht. Omdat het abonnementsgeld van Op `e Hichte niet kon worden opgehaald werd men verzocht dit zelf via de bank over te maken. Gebleken is dat dit niet werkt. Daarom wordt er voortaan geïnd via incasso. Informatie hierover volgt.

– Verkiezing ambtsdragers. Wij zoeken een voorzitter en twee diakenen. De lijst met aanbevelingen wordt doorgenomen en zaken betreffende de tijdslimiet en de volgorde van benaderen worden afgesproken.

– Twee leden van de klankbordgroep zijn afgevloeid en er worden dus twee nieuwe gezocht. Hannah Reitsma biedt aan om lid te worden en zo vanuit de kerkenraad samen met da. Wiebrig het jaarprogramma te bewaken. Voorstellen voor nieuwe leden worden gedaan en hieruit wordt iemand gevraagd.

– De geplande bezinningsdag van de kerkenraad wordt voorlopig uitgesteld.

– De Commissie Toekomst doet verslag van de stand van zaken betreffende het nieuwe beleidsplan. De drie vragen ten behoeve hiervan zijn gebundeld en tijdens de kerkenraadsvergadering in mei a.s. wordt besloten wie het nieuwe beleidsplan gaat schrijven.

Er is veel besproken en in wijsheid overlegd. Er resten ons nog twee vergaderingen tot de zomervakantie en wij gaan er min of meer van uit dat de vergadering in mei nog online zal zijn.
In de tussentijd mogen wij Hemelvaart en Pinksteren vieren en wij wensen u allen alvast goede dagen toe. In de hoop op `nieuwe` tijden, met versoepelingen, spontane ontmoetingen en meer vrijheid.

Hopen is toch blijven leven          
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
 
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
 
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
 
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
 
– Henri Nouwen


(uit de online-nieuwsbrief van `Petrus`)

Namens de kerkenraad,
Corry Brouwer