An Irish blessing

Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant útwaait
dat de sinne blier dyn antlit beskynt
de rein dyn lannen myld bedript.

En oant wy elkoar wer moetsje
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

Tekst: St Patrick

Een prachtige uitvoering in het Engels vindt u op:
https://www.youtube.com/watch?v=KPUXV3R2FSE&feature=youtu.be