Hear, wês mei ús oant in oare kear,

wol oant it wjersjen oer ús weitsje,

lit gjin kswea ús rigen reitsje,

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

wol ús mei jo wjukken hoedzje,

stypje as de stoarmen woedzje,

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

wol ús mei jo wjukken hoedzje,

stypje as de stoarmen woedzje.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

as wy wurch en warleas binne,

lit ús dan troch Jo oerwinne.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.