Op zondag 20 december ging ds. Strubbe fan de PKN gemeente Terpoarte voor in de kerkdienst in Wirdum. In deze dienst ging het o.a. over Maria die te horen kreeg dat ze zwanger zou worden… Een bijzonder en mooi verhaal. In de kerk van Blessum (de Mariakerk is één van de drie kerken van de gemeente Terpoarte) hangt de ballade fan Marije fan Blessum ( Willem Abma)

Deze ballade vindt u onder aan dit bericht.

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden:  2020-12-20 Liturgie                    Meer foto’s staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Toelichting collecte’s:
Kerst is bij uitstek een feest om de kerkdeuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ”Daarom Kerst” biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de Kerstboodschap. Ook zijn er https://www.zingenindekerk.nl/  en  https://www.korenindekerk.nl/ door het hele land laagdrempelige kerstconcerten zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.

U kunt kunt uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie  PKN Wirdum eo onder vermelding van Missionair werk

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Kerkelijk werk.

Marije fan Blessum

Se siet op har keamerke en stjoerde in mail oan har nicht Lysbeth
dy’t seis moanne hinne wie.

Troch it rút seach sy oer de greiden út. Maria tocht nei.
Sels hiese in freon, sa geef as kryt, mar wie hy it wol hielendal?

As de fraach by har opkaam, woe se him net kwyt, mar as se him net kwyt woe,
kaam de fraach wer yn har omheech.

“Lysbeth, do hast my skreaun dat jim berntsje Johannes hjitte sil as it in jonkje is,
God is genedich betsjut it, ha jimdêr in sin by?”

Har eagen glieden oer it tsjerkje fan Blessum.
Hoe lang wie it al lyn dat se yn tsjerke sitten hie;
dat se de hannen gear dien hie en bidden?
Ik kaam der gewoan net mear fan.
En dochs liet God har net ûnferskillich. God?
Nuver, se fielde dat se fêstholden waard.
Fan wa? Of wie it in wat?

De loft wie fetlik, it tsjustere al, Sy bûgde foaroer
en liet de finger soer de toetsen dûnsje.
Ynienen ljochte it. Se skrille justjes tebek fan it rút.
Fannijs ljochte it. Klonk der in tongerjen?
Se die de eagenticht: tongeren wjerljocht: natoerferskynsels, wist se.

Der gie in doar. Yn in amerij stie er achter har.
It rút spegele syn freonlijk glimkjen.
Se fielde in hân op it skouder.
“Wat betsjut dit? “ Har lûd klonk ferstuivere.
“It wurdt tiid”, sei er, “datst út ‘e rie bist en in kar makkest.
Do moatst net allinne bliuwe, mar ek dysels witte litte
wêr’t wy oan ta binne”.
Hy pakte in stift en skreau: Fertrouwen en oerjefte.
Doe gie er fuort like ûnferwachte as dat er kommen wie.

Eefkes sietse as ferdôve. Wat er sei, fielde as in oansizzing.
Se gie oerein en naam it boek dat se lang net yn‘e hannen hie
en lies út it evangeelje fan Lukas.

In pea moannen letter gie se by har nicht Lysbeth op besite.
Lysbeth en sy ferstiene elkoar,