Maandag 14 september waren we weer als voltallige kerkenraad bijeen met een volle agenda. We constateren dat door de corona-maatregelen de bespreekpunten behoorlijk aan ingewikkeldheid hebben toegenomen.

Twee pittige agendapunten waren (en zijn!) het zingen in de kerk en de avondmaalsviering. Daarnaast willen we beginnen met de nieuwe ronde ambtsdragersverkiezingen.

  • Wat betreft het zingen in de kerk: we moeten helaas constateren dat we als kerk weliswaar ruim zijn, maar met onze kerkinhoud ook een stevig ventilatiesysteem moeten hebben om in ons gebouw veilig te kunnen zingen (minder dan 3000m3). Alle kerkenraadsleden zijn het er unaniem over eens dat we graag weer willen zingen, al was het maar één lied en bijvoorbeeld aan het einde van de dienst. We weten dat er mensen zijn die thuis zullen blijven als we wel gaan zingen en dat er mensen thuisblijven omdat we niet zingen. We weten ook van gemeenten waar in kerken van vergelijkbare grootte wel (een enkel lied) wordt gezongen. We hebben deze week navraag bij het RIVM gedaan en op basis van de gegevens van ons gebouw mogen we niet zingen. Ook niet één enkel lied, helaas.

Daarom kunnen we niet anders dan besluiten om niet te gaan zingen hoe graag we ook de lofprijzing weer willen laten klinken uit veler monden.

  • Op 4 oktober staat een dienst met avondmaal gepland. We zijn nog zoekende naar een vorm die corona-proof is. Dat gaat lukken, maar het vraagt enige voorbereiding en denkwerk en daarom is de avondmaalsdienst verschoven naar 25 oktober.
  • Na het gemeenteberaad van 13 september waarin de gemeente akkoord is gegaan met de door de kerkenraad voorgestelde wijzigingen in de ambtsdragerverkiezingen, kunnen we starten met de verkiezingen nieuwe stijl. Zoals u weet moesten de ambtsdragerverkiezingen uitgesteld worden t.g.v. de coronamaatregelen.  Het is van groot belang dat de ambtsdragerverkiezingen binnenkort gehouden worden, omdat we heel graag weer met een voltallige kerkenraad leiding willen kunnen geven aan onze gemeente.
  • Dat betekent dat we van u graag horen als u iemand weet die past bij de vacature voor diaconie, ouderling en voor ouderling-kerkrentmeester. Weet u iemand of wilt u zelf graag ons versterken, dan mag u mailen naar de scriba of via een andere weg dit aan ons kenbaar maken. Graag voor 1 oktober. De ledenlijsten zijn in te zien bij de scriba en voorzitter. Ook doopleden kunnen natuurlijk aangedragen worden, misschien willen zij belijdenis doen als ze een ambt op zich willen nemen. Ook kunt u contact opnemen met een ouderling, ouderling-kerkrentmeester of een diaken voor info over de taken en mogelijkheden. We willen graag aansluiten bij de mogelijkheden en ideeën die elk nieuw kerkenraadslid heeft. Verder is ondersteuning bij het ambt natuurlijk mogelijk, ook in de vorm van bijvoorbeeld een cursus over het ambt of een training spreken in het openbaar. Als u moeite hebt met bepaalde onderdelen van het ambtswerk, maak het dan vooral bespreekbaar. Dan kijken we samen wat mogelijk is.  Ook kunt u contact opnemen met een kerkrentmeester of diaken voor info over de taken en mogelijkheden. We willen graag aansluiten bij de mogelijkheden en ideeën die een nieuw kerkenraadslid heeft.
  • In tweede instantie is er kerkordelijk sinds een paar jaren ook ruimte voor niet-ambtelijke leden, die toegevoegd kunnen worden (in een bepaalde verhouding) aan de colleges van diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Zij versterken de colleges van ambtsdragers. Van die colleges worden zij volwaardig lid. Daarbinnen hebben zij stemrecht. Ze hoeven echter niet naar de kerkenraadsvergaderingen en hebben daar ook geen stemrecht. Deze niet-ambtelijke ambtsdragers kunnen een specifieke opdracht krijgen van hun college en zich daar op richten. Deze niet-ambtelijke leden hoeven geen belijdenis gedaan te hebben, zoals dat wel voor ambtsdragers geldt. Voor hun toetreding tot de colleges is goedkeuring door de gemeente vereist. De kerkenraad benoemt hen.

Echter, als de colleges te klein zijn, kunnen ze niet worden aangevuld met niet-ambtelijke leden. We beginnen dus bij de wel-ambtelijke ambtsdragers!

Naast deze grote punten waren er nog een tal kleinere te bespreken die duidelijk maken hoeveel vitaliteit en beweging er in onze gemeente is.  De vergadering werd omlijst met veel onderlinge kwinkslagen en was daarmee een even vrolijke als serieuze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Catharina van der Graaf

Voorzitter