Yn ‘e mannichte fan lûden,
yn it stoarmjen fan ‘e tiid.
sykje wy it sêfte sûzjen
fan it wurd dat freugde biedt.

Rûnom wei, yn dit fermidden
ha wy nei ien boarne socht,
nije dreamen woll’ we om bidde
en ús rjochtsje nei it ljocht.

 

 

 

 

 

Lied: 283; Vers 1 en 2.