Beste gemeenteleden,

In maart jl. heeft u een brief van ons ontvangen over veranderingen in de verkiezingsprocedure. Op zondag 22 maart hadden we een gemeenteberaad hierover gepland, dat afgelast moest worden vanwege de uitbraak van Covid-19.
We willen nu ook deze draad weer oppakken en het onderstaande graag met u bespreken op het gemeenteberaad van 13 september a.s.. na de dienst.

In april jl. zouden er weer verkiezingen zijn geweest. Dit jaar is er een vacature voor 1 kerkrentmeester, 1 diaken en 1 ouderling. Deze (verlate) verkiezingen kunnen we opstarten na het besluit op het gemeenteberaad over de hieronder voorgestelde veranderingen in de verkiezingsprocedure.

De Kerkenraad heeft een tijdje geleden namelijk besloten om te onderzoeken of we veranderingen aan zouden kunnen brengen in de verkiezingsprocedure. We wilden daarbij ook gaan kijken naar maatwerk. Dit betekent dat inhoud en omvang van taken meer afgestemd worden op de persoon en zijn of haar mogelijkheden.

Zoals u weet wordt er al vele jaren gewerkt met stembriefjes. Dit vanuit de gedachte dat nieuwe ambtsdragers worden aangedragen vanuit de gemeente en daarin ook de leiding van God mogen ervaren. Door de vergrijzing en de krimp in de kerk is er in de praktijk eerder een roulatiesysteem ontstaan. Vanuit de Kerkenraad is een ‘projectgroep vernieuwing ambtsdragerverkiezingen’ gestart.

Op basis van de adviezen van deze commissie, stelt de Kerkenraad voor om vanaf nu geen gebruik meer te maken van stembriefjes. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om namen te noemen. Het blijft immers een ambtsdragerverkiezing vanuit de gemeente. De adressenlijst zal voortaan op een aantal plekken ter inzage zijn. De Kerkenraad stelt een lijst met namen op van mensen die benaderd zouden kunnen worden. Bij deze verkiezingsprocedure nieuwe stijl blijft de kerkenraad vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het volledig verantwoording afleggen aan u als gemeente.

Verder stelt de kerkenraad voor om toe te gaan naar een kleinere kerkenraad, namelijk van 16 naar totaal 12 ambtsdragers (3 pastorale ouderlingen, 3 diakenen, 3 ouderling-kerkrentmeesters, 1 ouderling-voorzitter, 1 ouderling-scriba en de predikant). Het is van groot belang dat er een kerkenraad is die leiding kan geven aan onze gemeente.

Daarnaast stelt de kerkenraad u tenslotte voor om de colleges van kerkrentmeesters en diakenen uit te breiden met enkele niet-ambtsdragers. Binnen de kerkorde van de PKN bestaat nu de mogelijkheid om ‘niet-ambtelijke diaconaal rentmeesters’ en ‘niet-ambtelijke kerkrentmeesters’ toe te voegen aan de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.

Dit houdt dus in dat aan het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen ook leden toegevoegd kunnen worden die niet in het ambt bevestigd zijn. Zij hoeven ook geen belijdend lid te zijn. Zij wonen de kerkenraadsvergaderingen niet bij en kunnen zich toeleggen op andere taken. De kerkenraad stelt voor om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Bovenstaande willen we graag voorleggen aan de gemeente  in een “Gemeenteberaad” en daarmee tot een besluit komen.                                                                                                                         Dit is gepland op zondag 13 september 2020, na de kerkdienst. We horen graag uw mening en ideeën! Mocht u verhinderd zijn of vanwege gezondheidsrisico’s liever niet naar de kerk willen komen, dan mag u ook uw gedachten hierover mailen aan de scriba of voorzitter. Graag mailen uiterlijk vòòr 12 september 18.00 uur. U mag ook uw mening of vraag op een briefje inleveren. Dat mag in de bus gedaan worden bij de scriba, voorzitter of predikant óf op 13 september voor de dienst in de hal van de kerk.

De Kerkenraad

Augustus 2020