De blommen

Op  snein 09 augustus 2009 wie da Hinne Wagenaar de foargonger yn de tjerketsjinst yn Wirdum. It wie in simmerske dei… mei minsken die noch flug efkes nei tsjerke ta giene.. en dat foel op….  Mei in lêzing út:
Lêzing:  Marcus 7 vers 24-30.
Jezus giet nei Tyrus en siket rêst. Dan komt der dôchs en frou bei him. Har dochter is beset troch demoanen en Jezus kin der wat oan dwaan. Jezus seit dan dat earst de bern ite moatte foar de hûntsjes wat krije.  De frou antwurdet dat at de bern ite de hûntsjes dôchs ek de krommels krije kinne? Jezus seit dan dat har dochter genêzen is.

Meer witte oer wat hjir barde en bedoeld waard. Lêz en sjoch dan it zon-dagboek dat fan dizze snein makke is. It is te fynen op:  https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2009-aug-09.pdf 

Uiteraard kunt u wel iedere zondag een kerkdienst beluisteren van een andere kerk in Fryslân of elders in het land. Daarvoor kunt u kijken op: www.kerkdienstgemist.nl  gemist.