De frede fan ‘e greiden wês oer dy,
de frede fan mar en lân,
de frede fan ‘e loften, wês oer dy,
de frede fan wâld en strân.

Djipe frede mei komme oer dy.
Mei Gods frede no groeie yn dy.