Op maandag 29 juni is de Kerkenraad bij elkaar geweest. Voor de eerste keer sinds de lock-down en de laatste keer van dit kerkelijk jaar. Een bijzonder moment dus, omlijst met wat lekkers bij de koffie en een hapje met drankje na afloop. Vanwege de besluiten die we moesten overwegen werd het nog een lange vergadering.

  • We begonnen met een persoonlijk rondje (hoe was de afgelopen periode voor jou?) gevolgd door een ambtelijk rondje (wat betekende de lock-down voor jouw college en ambt?). Op het ambtelijk vlak hebben we de afgelopen weken als intensief ervaren: We begonnen in maart met grote zorg over hoe we de gemeente kunnen leiden en pastoraal kunnen bijstaan in een lock-down met alle beperkingen en onzekerheden. Gaandeweg ontstond er rust doordat bleek dat men goed om elkaar weet te denken en we elkaar goed kunnen vinden. Als moderamen was het alle hands aan dek omdat we als dagelijks bestuur veel beslissingen moesten nemen op basis van de informatie die we kregen die strenger werden of later juist versoepelden. Het afstemmen met andere werkgroepen verliep de ene keer beter dan de andere keer. We hebben dit geëvalueerd. Qua mailen en overleg hebben we het niet eerder zo druk gehad. Evenals de tijd die het kostte om de voorschriften van het RIVM en de stukken van de PKN door te nemen en te vertalen naar onze situatie.

  • Het gezamenlijk besluit om met de vakantie van da. Wiebrig een ‘zomerstop’ in te stellen was voor ons daarom een verademing. Dit besluit is daarna na vragen vanuit de gemeente nog twee keer her-overwogen. Gezien de duidelijke boodschap van de overheid dat de Kerkenraad verantwoordelijk wordt gehouden mocht er weer een besmetting komen, hebben we besloten dat we onszelf die druk willen besparen. Zoals classisvoorzitter Wim Beekman onlangs schreef: het is aan elke kerk zelf om te bepalen op welke manier en welke snelheid ze het kerkelijk leven hervat.                                                                  We zien een nieuw kerkelijk jaar op ons afkomen waarin we nog niet uit de crisis zijn. En niet te vergeten, ook de kerkenraadsleden zijn persoonlijk door de crisis geraakt en hebben het daar in de thuis- en/of werksituatie ook (erg) druk mee gehad!
  • De lock-down heeft ook goede dingen laten zien. Zo is de in september gestarte mogelijkheid om digitaal diensten te beluisteren al in maart en de maanden erna van geweldige waarde gebleken. We zijn nog steeds bezig om de meest ideale geluidsweergave te krijgen, maar ondertussen is ook gebleken dat we dat nooit tot ieders tevredenheid kunnen doen. De één hoort da. Wiebrig graag luid en duidelijk zingen, de ander prefereert het gezamenlijk geluid vanuit de kerk waarbij ook anderen enigszins te horen zijn. Soms wordt voor de laatste optie gekozen om da.Wiebrig’s stem te sparen. Verder hebben we gemerkt dat we als gemeente goed naar elkaar kunnen omzien, soms ad hoc kleine acties kunnen opzetten en uitvoeren en flexibel kunnen omgaan met de ruimte die we hadden om kerk te zijn.
  • Twee agendapunten die ik hier wil noemen zijn de verkiezingsprocedure en het corona-protocol kerkdiensten. Wat de verkiezingsprocedure betreft, de twee aftredende ambtsdragers Tjitske Cnossen en Klaas Krol hebben bij navraag te kennen gegeven langer in het ambt te willen blijven. Daar zijn we blij mee! Op dit moment hebben we afgesproken dat we in de moderamenvergadering van 24 augustus besluiten op welke zondag we na de dienst gemeenteberaad zullen hebben om de procedure met u te bespreken (zoals u deze in maart al op papier in de brievenbus hebt gehad), uw mening te horen en daarna de procedure vast te stellen. Daarna kunnen we op de ‘nieuwe’ manier op zoek naar ambtsdragers. Aangezien er enige tijd is verstreken tussen het versturen van onze opzet en het gemeenteberie, zal de tekst t.z.t. weer op de website en in Op ‘e Hichte worden gezet.
  • In het kader van het coronaprotocol zijn de kerkrentmeesters in de kerk gaan meten en in afstemming met de kerkenraad hebben we voor één van de 2 opties gekozen die er als voorstel lagen en deze omgevormd tot optie 3. Het blijkt geen kleinigheid te zijn om alles volgens de regels te doen en ondertussen zoveel mogelijk mensen de kans te geven om weer in de kerk te komen! Inmiddels weten we dat ook de regels voor het zingen in de kerk zijn versoepeld. Zo halen de maatregelen en onze vertaalslag elkaar steeds weer in, gelukkig wel de goede kant op. Hou de website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Blijft mij op dit moment u allen een goede zomervakantie te wensen! In de Op ‘e Hichte van juli/augustus konden we lezen hoe we deze verwachten in te vullen. Wat de vorm ook zal zijn, ik wens u toe dat het een tijd van ontspanning en opladen mag zijn!

Tiden hawwe tiden, of zoals Prediker 3:15 zegt: ‘Voor alles wat er gebeurt is er een uur’.

Moge vakantieperiode een tijd worden waarin we de oorlog (tegen corona) kunnen inwisselen voor vrede (in een hervonden evenwicht).

Hartelijke groet, Catharina van der Graaf, voorzitter.

Voor alles wat gebeurt is er een uur,                                                                    
         een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.

U kunt deze mededelingen ook downloaden via deze link: Kerkenraad 29-07-2020