Beste gemeenteleden, op maandag 18 mei heeft het moderamen weer vergaderd. We hebben onder andere de volgende punten besproken:

  • Met Hemelvaartsdag was er een ochtendgebed en als alternatief voor het ‘dauwtraapjen’ is de wolkenroute uitgezet die iedereen op zijn eigen tijd en gelegenheid kon of kan lopen met in achtneming van de restricties;
  • Op Pinksterzondag wordt de Paaskaars uitgereikt aan een gemeentelid die we voor zijn/haar inzet voor de kerk in haar breedte in het zonnetje willen zetten. Tijdens de dienst wordt hier aandacht aan besteed;
  • Het losmaken en bevestigen van ambtsdragers is opgeschoven. De ambtsdragers die zouden worden losgemaakt hebben we gevraagd om nog wat langer te blijven en zij hebben dat toegezegd. De verkiezing van nieuwe ambtsdragers zouden we in een nieuwe vorm gieten, maar dat proces is nu gestagneerd. In ons volgende overleg bespreken we hoe we hier verder mee omgaan;
  • We zijn begonnen met het uitzetten van de grote lijnen voor volgend jaar en betrekken daar de verschillende werkgroepen bij. De preciezere invulling van de (thema)diensten en andere activiteiten zal echter voorlopig nog onduidelijk zijn;
  • Tot de zomervakantie van da. Wiebrig, 12 juli, zullen we de diensten alleen online verzorgen. Vervolgens hebben we een zomerstop van 19 juli tot en met 16 augustus, waarin we geen diensten zullen uitzenden.
  • Zondag 23 augustus zullen we de eerste viering van na de zomerstop uitzenden. Daarin gaat da. Wiebrig voor;
  • De Kerkrentmeesters gaan zich buigen over het gebruik van de kerk binnen de 1,5-meter samenleving. Op het moment dat we dat vereiste protocol klaar hebben kunnen we elkaar weer echt gaan ontmoeten in de kerk;
  • De bloemengroet wordt gemist, horen we. Daarom pakken we dat weer op;
  • Zondag 5 juli hebben weer een avondmaalsviering tijdens de digitale dienst. Thuis kunt u hieraan meedoen op de manier die bij u past;
  • Het jaargesprek tussen dominee en moderamen staat gepland in juni.

Ik wens u allen veel sterkte en moed in deze complexe tijd. Dat er naast verdriet en verlies ook pareltjes van nieuwe mogelijkheden gevonden kunnen worden. Bovenal dat het vertrouwen mag blijven dat Gods eeuwige handen onder ons leven zijn.

Catharina van der Graaf, voorzitter