Dag gemeenteleden,

We missen u en jullie! Via de website willen we jullie op de hoogte houden van de actualiteit binnen onze gemeente. Het zijn hoofdlijnen maar dan hebben jullie een idee waar we als moderamen en Kerkenraad mee bezig zijn. Vanuit jullie horen we ook graag tips of aandachtspunten!

Op dinsdag 28 april zijn we voor het eerst weer als bijna voltallig moderamen bij elkaar geweest in de Fikarij. Tot nu toe werkten we met veel app-overleg. Met de ruimte in de Fikarij en de kleine groep van het moderamen lukt het goed om de 1,5m. aan te houden. Fysiek elkaar ontmoeten vergadert toch echt veel prettiger!!

Een aantal punten die ik uit dit overleg uitlicht:

 • Da. Wiebrig krijgt van verschillende kanten positieve reacties op de online-diensten. Het is fijn om deze feedback te krijgen juist omdat we elkaar verder niet zien rondom de diensten!
 • Via de website zijn enkele leuke reacties binnengekomen op de tulpenactie van Pasen. We zijn nu bezig om iets te organiseren met Hemelvaart en  met Pinksteren. Zodra de plannen concreet zijn, wordt dit gemeld op de website;
 • De gemeenteavond van 22 april ging natuurlijk niet door. Dit was de Financiële avond geweest. Omdat we wel openbaarheid van financiën moeten garanderen, hebben we besloten om deze in Op ‘e Hichte te publiceren (zoals gebruikelijk) en u te vragen hierop te reageren als er vragen of bezwaren zijn (dat is nieuw) en deze kunt u sturen naar degene wiens naam er onder staat. Wij verzamelen de reacties en geven daar -waar van toepassing- reactie op. We kiezen voor deze weg om te voorkomen dat we dit later nog eens moeten bespreken  en we tegen die tijd een opeenhoping krijgen van uitgestelde beraadslagingen.   In de Op’eHichte van mei staat de jaarrekening 2019 van de diaconie. Graag een reactie hierover naar Wiebren Jongbloed.  De jaarrekening 2019 van de gemeente en de ZMC stond in het april-nummer van ons kerkblad. Op die van de gemeente kunt u / jij reageren naar Drees Visser en van het ZMC naar Gerrit Wijnsma. Alvast bedankt!
 • Op 17 mei, slotzondag, zal er een terugblik zijn op ons jaarprogramma. Daarnaast neemt Erik Wassenaar dit jaar afscheid van de zondagsschool. Hier zal dit keer niet op de slotzondag aandacht aan gegeven worden, maar met kerst!;
 • De oecumenische openluchtdienst van 21 juni is helaas afgelast;
 • We hebben bericht gekregen dat ook Tjerkepaed voor deze zomer is afgelast. Onze plannen hiervoor worden doorgeschoven naar volgend jaar;
 • Het kerkdienstenrooster wordt steeds op de website gepubliceerd. We hebben besloten dat da.Wiebrig t/m 31 mei de diensten zelf verzorgt en dat het een half-uurs dienst is. We krijgen signalen dat veel mensen rond 10 uur overschakelen naar de dienst in Franeker, dus dat sluit mooi aan en is voor da.Wiebrig weer iets minder belastend dan een langere dienst;
 • Met Hemelvaart en Pinksteren verzorgen we ook een halfuursdienst. Zie hiervoor de website. Tijdens de dienst van Pinksteren wordt alsnog de Paaskaars toegekend. Hoe we dat gaan laten zien, hoort u nog!
 • We hebben besloten om in een geval van overlijden in de zondagsdienst deze naam te noemen vóór en in het gebed. Het is geen herdenken, dat volgt later. Maar omdat de huidige situatie veel langer gaat duren, willen we dit verschil maken: we noemen de naam, maar de herdenking volgt later i.o.m. de familie;
 • We zijn nog bezig hoe we kunnen omgaan met digitaal collecteren.
 • In het Pastoraat en de Diaconie loopt het goed. Af en toe wordt er vanuit de gemeente gebeld, verder houden de bezoeksters en ambtsdragers de situatie goed in de gaten;
 • De ambtsverkiezingen worden uitgesteld tot een later moment. De beide ambtsdragers die afscheid zouden nemen worden (zijn) door het moderamen gevraagd hoe ze hier in staan;
 • Het nieuwe jaarthema 20-21 vanuit de PKN is bekend: Het goede leven. Bloeien in Gods licht’.
 • We gaan nadenken hoe we kerk kunnen zijn in de komende 1,5meter-samenleving. Mocht u ideeën hebben, dan horen we het natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet en God’s vrede in deze onrustige en onzekere tijd toegewenst!

Catharina van der Graaf, voorzitter

Kerkenraad 30-4-2020