Ds Lieuwe Westra gie op snein 26 jannewaris foar yn de tsjerketsjinst yn De Sint Martinustsjerke yn Wirdum.

De lêzing wie út Matheüs 13: 1 o/m 13.  Dêr wurdt ferteld dat Jezus in man mei in hûdsykte better makke. En in Romeinske offisier kaam by Jezus en frege him om syn feint better te meitsjen.  Dat wie ek it momint dat dúdlik waard dat Jezus net allinich foar it Joadske folk op kaam. Mear witte en sjen oer wat der yn dizze tsjinst barde? Dat komt yn it zon-dagboek te stean.

Het Zon-Dagboek staat inmiddels  op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums