Op snein 20 oktober gie dûmny Liuwe Westra foar yn de tsjerketsjinst yn Wirdum. Wy harken nei de tsien geboaden en nei de gelikenis fan de widdo dy ’t by de rjochter oantrunen bleau dat har rjocht dien waard. De rjochter wegere dat mar naam har saak dôchs mar yn behandeling om foar te kommen dat sy him oanfleane soe..

Wy libje yn in mienskip mei in protte regels. Regels die hjoed makke wurde om eat wat bard is moarn foar te kommen. Mar je kinne net alles foarkomme. Úteinlik sil God der ek yn foarsjen.

Fan dizze tsjinst is in ‘zon-dagboek’ makke. Dêryn kinne jo mear lêze en besjen fan wat der yn dizze tsjinst barde. It stiet op dizze websyde. Of sjoch op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Jo kinne de tsjinst ek in moanne lang werom lústerjeOok  op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Mear foto’s fan de tsjinst steane op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums