Op 04 en 5 maaie stie de flagge op é toer fanwege de deadebetinking en befrijing. De flaghysers klimme dan nei it puntsje fan de toer. Wy hiene dizze dagen in kleare loft en dat jouwt in prachtig útsjoch oer it doarp en omkriten.

Pastorijsingel

De nacht fâlt