Op de 13e maart kamen  wy bei elkoar yn de ieuwenâlde Sint Martinustsjerke yn Wirdum foar in jûnsgebed omdat it biddei foar gewaaks en arbeid wie.
Yn de ferlochte stjerke rûsde de wyn om de toer at it stil wie, harken wy nei prachtige musyk fan de brassband, nei de wurden fan de ds Wiebrig de Boer Romkema, songen wy mei de Brassband mei en songen wy zonder begeleiding waard ús foargonster foarsjongster…

Yn de preek waarden wy meinâm  nei it Frysk Museum wer in tentoanstelling is fan Saskia en Rembrandt, leafde yn de gouden ieuw.  Der wurd je dúdlik hoe ticht it libben, de leafde en it stjerren bei elkoar stie en stiet.  En it gie oer Salomo. God frege him wat hy nêdich hie. Hy frêge om wiisheid en ynsjoch….. Want dat hie hy nedich om it folk te lieden…

In it zon-dagboek kinne jim mear lêze en besjén hoe wat d’r yn dizze tsjinst barde. It Zon-dagboek stiet op de websyde. Sjoch ek op: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s steane op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan
Iepenje myn eagen foar jo goedens, en reitsje my oan
Iepenje myn ferstoan foar jo goedens, en reitsje my oan
Iepenje hert en siel foar jo goedens, en reitsje ús oan.